สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 84 5 10 0 99
2 บ้านตาโกน 58 14 10 3 82
3 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 57 19 11 4 87
4 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 56 11 4 1 71
5 ชุมชนบ้านหนองคู 47 12 4 3 63
6 อนุบาลราษีไศล 41 9 4 4 54
7 บ้านค้อโนนเพ็ก 40 13 7 1 60
8 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 39 14 7 3 60
9 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 39 9 11 3 59
10 บ้านกระเดาอุ่มแสง 38 22 7 4 67
11 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 38 9 7 4 54
12 บ้านหนองห้าง 37 11 3 2 51
13 บ้านโนนสูง 35 28 16 7 79
14 บ้านแข้ 34 15 8 6 57
15 เคียวนำ 33 15 13 3 61
16 บ้านนาโนน 33 9 2 1 44
17 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 32 12 13 4 57
18 บ้านโทะ 32 8 10 3 50
19 เมืองคง(คงคาวิทยา) 32 7 9 1 48
20 อนุบาลห้วยทับทัน 31 8 5 3 44
21 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 31 7 2 3 40
22 บ้านฮ่องข่า 30 16 11 5 57
23 บ้านแสงเมืองแคน 30 4 3 3 37
24 บ้านหนองหัวหมู 29 14 13 2 56
25 บ้านพะวร 28 14 10 3 52
26 บ้านม่วง 28 12 5 4 45
27 อนุบาลบึงบูรพ์ 28 6 9 4 43
28 สระกำแพงวิทยาคม 28 4 6 3 38
29 บ้านอ้อมแก้ว 27 8 4 1 39
30 บ้านคูสระ 26 10 8 0 44
31 บ้านด่านนอกดง 25 18 10 7 53
32 อุทุมพรวิทยา 24 10 5 5 39
33 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 24 7 6 3 37
34 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 24 4 0 1 28
35 บ้านหนองแคน 23 9 10 3 42
36 บ้านตัง 23 8 4 4 35
37 บ้านหนองสะมอน 22 9 3 3 34
38 บ้านฟ้าผ่า 22 3 2 0 27
39 บ้านโต่งโต้น 21 13 6 4 40
40 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 21 10 5 3 36
41 บ้านเมืองน้อย 21 7 0 4 28
42 บ้านสร้างปี่ 21 2 2 0 25
43 บ้านห้วย 21 0 2 1 23
44 บ้านพงสิม 20 6 3 1 29
45 บ้านยาง 20 2 1 0 23
46 บ้านเสียว 19 15 8 6 42
47 บ้านอีสร้อย 19 13 9 6 41
48 บ้านโปร่งสามัคคี 19 12 5 5 36
49 บ้านค้อกำแพง 19 4 1 1 24
50 บ้านกอย 18 6 5 4 29
51 บ้านขนวนสีแก้ว 18 5 3 0 26
52 บ้านโซงเลง 17 10 9 3 36
53 บ้านไผ่ 17 6 4 1 27
54 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 17 5 5 5 27
55 บ้านหอย 17 3 6 3 26
56 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 16 11 11 3 38
57 บ้านโคก 16 10 4 1 30
58 บ้านยางเอือด 16 8 7 5 31
59 บ้านกล้วยกว้าง 16 5 1 3 22
60 บ้านนาทุ่ง 15 13 10 0 38
61 บ้านโจดม่วง 15 12 10 5 37
62 บ้านเมี่ยงแคนดวน 15 10 4 1 29
63 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 15 8 9 5 32
64 บ้านโกทา 15 7 6 1 28
65 หนองเหล็กธาตุน้อย 15 4 5 4 24
66 ผือ 14 12 10 5 36
67 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 14 10 2 2 26
68 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 14 8 0 2 22
69 บ้านกุงขาม 14 7 3 0 24
70 บ้านเปือยขาม 14 6 4 0 24
71 บ้านดอนไม้งาม 14 3 10 1 27
72 บ้านพลับ 13 9 1 1 23
73 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 13 8 4 3 25
74 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 13 8 3 1 24
75 บ้านหนองผือ 13 6 11 6 30
76 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 13 5 6 1 24
77 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 13 3 4 1 20
78 บ้านยางบอน 12 9 3 0 24
79 บ้านตาทอง 12 6 6 3 24
80 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 12 6 6 3 24
81 อนุบาลศิลาลาด 12 5 4 4 21
82 บ้านหนองเหล็ก 12 4 2 1 18
83 บ้านมะฟัก 12 3 3 1 18
84 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 12 2 4 2 18
85 บ้านจังเอิน 12 2 3 1 17
86 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 11 17 8 1 36
87 บ้านปะหละ 11 7 8 5 26
88 บ้านสามขา 11 7 8 0 26
89 บ้านหนองหงอก 11 5 4 2 20
90 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 11 4 6 1 21
91 บ้านจิก 11 4 4 1 19
92 บ้านมะยาง 11 1 2 1 14
93 บ้านดงแดง 10 6 5 3 21
94 บ้านจานแสนไชย 10 6 3 0 19
95 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 10 6 2 2 18
96 บ้านหนองแปน 10 5 4 1 19
97 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 10 4 2 1 16
98 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 10 3 2 0 15
99 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 10 1 0 0 11
100 บ้านบุยาว 9 14 5 4 28
101 บ้านครั่ง 9 11 6 2 26
102 บ้านโก 9 7 3 1 19
103 บ้านสร้างเรือ 9 5 1 1 15
104 บ้านเชือก 9 4 5 2 18
105 บ้านสระภู 9 4 2 0 15
106 บ้านเมืองจันทร์ 9 4 1 2 14
107 บ้านพอกหนองแข้ 9 2 4 2 15
108 บ้านคลีกลิ้ง 9 2 0 1 11
109 บ้านโคกเมืองจันทร์ 9 1 1 2 11
110 บ้านทุ่ม 9 1 1 0 11
111 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 8 10 8 3 26
112 บ้านแต้มะหลี่ 8 10 0 2 18
113 บ้านขะยุง 8 6 3 1 17
114 บ้านน้ำอ้อมน้อย 8 4 2 1 14
115 บ้านปะอาว 8 3 8 0 19
116 บ้านตลาดหนองเรือ 8 3 2 2 13
117 บ้านหนองยาง 8 2 3 0 13
118 บ้านปะโด๊ะ 8 2 0 0 10
119 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 8 1 1 1 10
120 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 7 6 3 0 16
121 บ้านหนองหว้า 7 5 4 3 16
122 บ้านหนองปลาคูณ 7 5 2 2 14
123 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 7 5 1 1 13
124 บ้านดงเค็งตู้ 7 4 2 1 13
125 เมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 5 5 1 16
126 บ้านโนนกลาง 6 3 8 2 17
127 บ้านโคกหล่าม 6 3 3 0 12
128 บ้านจาน 6 2 3 0 11
129 บ้านเมืองหลวง 6 2 1 0 9
130 บ้านบึงหมอก 6 2 1 0 9
131 การกุศลวัดบ้านโดด 5 7 7 1 19
132 บ้านหว้า 5 7 3 0 15
133 บ้านบอนใหญ่ 5 6 3 2 14
134 บ้านกงพาน 5 3 2 1 10
135 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 5 3 2 0 10
136 บ้านแขมโพนทอง 5 3 1 1 9
137 บ้านโพธิ์ 5 2 2 0 9
138 บ้านขี้เหล็ก 5 2 1 1 8
139 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 5 2 0 0 7
140 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 1 1 0 7
141 บ้านโนนลาน 5 0 3 2 8
142 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 5 0 2 0 7
143 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 5 0 2 0 7
144 เกศเกล้าวิทยา 4 7 4 3 15
145 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 4 7 2 0 13
146 บ้านดู่ค้อ 4 3 3 1 10
147 บ้านห่อง 4 2 3 4 9
148 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 4 2 0 1 6
149 บ้านท่าบ่อ 4 1 5 2 10
150 บ้านหนองกก 4 1 1 1 6
151 หนองม้า 4 1 1 1 6
152 บ้านกระสังข์ 4 0 1 1 5
153 บ้านหมากยาง 4 0 1 0 5
154 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 3 7 4 7 14
155 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 3 4 2 1 9
156 บ้านนานวนหนองแคน 3 4 2 0 9
157 บ้านไพรพะยอม 3 2 6 0 11
158 บ้านไฮใหญ่ 3 1 2 0 6
159 บ้านหลักด่านหนองจอก 3 1 0 0 4
160 บ้านสะเดา 2 7 3 0 12
161 บ้านโนนเค็ง 2 5 2 1 9
162 ธรรมรังษีวิทยา 2 4 2 1 8
163 บ้านโดด 2 2 2 2 6
164 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 2 2 1 1 5
165 บ้านหนองอาคูณ 2 1 3 0 6
166 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 1 1 0 4
167 บ้านกุง 2 1 0 2 3
168 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 2 1 0 0 3
169 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 2 0 4
170 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 2 0 1 0 3
171 บ้านดอนงูเหลือม 2 0 0 0 2
172 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 2 0 0 0 2
173 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 1 3 1 2 5
174 บ้านทัพส่วยหนองพอก 1 3 1 0 5
175 บ้านหนองสำโรงน้อย 1 3 1 0 5
176 บ้านอะลาง 1 2 4 1 7
177 บ้านขวาว 1 2 3 0 6
178 บ้านเขวา 1 2 2 0 5
179 บ้านโนนน้อย 1 1 2 0 4
180 บ้านหนองลุงตาเกษ 1 1 1 2 3
181 บ้านหนองโง้ง 1 1 1 1 3
182 บ้านพงพรต 1 0 1 1 2
183 บ้านโนนแดงโนนม่วง 1 0 1 0 2
184 บ้านโพนเมือง 1 0 1 0 2
185 บ้านกระเต็ล 0 3 1 0 4
186 อนุบาลจอมจิต 0 3 0 0 3
187 บ้านหนองบ่อ 0 2 3 4 5
188 บ้านปลาขาว 0 1 2 0 3
189 บ้านท่า 0 1 1 1 2
190 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 0 0 1
191 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 2 0 2
192 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 1 0
รวม 2,595 1,088 760 332 4,775