สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 99 5 10 0 114
2 บ้านตาโกน 75 17 10 3 102
3 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 65 12 4 2 81
4 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 63 20 11 4 94
5 บ้านพะวร 53 15 10 4 78
6 อนุบาลราษีไศล 52 11 4 4 67
7 ชุมชนบ้านหนองคู 50 12 4 3 66
8 บ้านกระเดาอุ่มแสง 48 22 7 4 77
9 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 48 14 7 3 69
10 บ้านหนองหัวหมู 46 15 13 2 74
11 บ้านโนนสูง 44 30 16 7 90
12 อนุบาลห้วยทับทัน 43 8 5 3 56
13 บ้านค้อโนนเพ็ก 42 13 7 1 62
14 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 42 9 7 4 58
15 บ้านแข้ 40 15 8 6 63
16 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 40 11 11 3 62
17 เมืองคง(คงคาวิทยา) 40 9 9 1 58
18 บ้านโทะ 39 10 11 3 60
19 บ้านนาโนน 39 9 2 1 50
20 บ้านหนองห้าง 37 11 3 2 51
21 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 35 12 13 4 60
22 บ้านม่วง 34 12 5 4 51
23 บ้านแสงเมืองแคน 34 5 3 3 42
24 บ้านฮ่องข่า 33 18 11 6 62
25 เคียวนำ 33 15 13 3 61
26 บ้านโจดม่วง 33 13 10 6 56
27 อุทุมพรวิทยา 33 13 6 6 52
28 อนุบาลบึงบูรพ์ 32 8 10 4 50
29 บ้านด่านนอกดง 31 19 10 7 60
30 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 31 7 2 3 40
31 สระกำแพงวิทยาคม 31 4 6 3 41
32 บ้านหนองสะมอน 30 12 3 3 45
33 บ้านฟ้าผ่า 30 6 2 0 38
34 บ้านตัง 29 13 4 5 46
35 บ้านโต่งโต้น 27 15 6 5 48
36 บ้านหนองแคน 27 11 10 3 48
37 บ้านอ้อมแก้ว 27 8 4 1 39
38 บ้านพงสิม 27 7 3 1 37
39 บ้านคูสระ 26 10 8 0 44
40 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 25 11 5 3 41
41 บ้านสร้างปี่ 25 3 2 0 30
42 บ้านห้วย 25 1 2 1 28
43 บ้านโปร่งสามัคคี 24 15 5 6 44
44 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 24 8 6 3 38
45 บ้านค้อกำแพง 24 4 1 1 29
46 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 24 4 0 1 28
47 บ้านเมืองน้อย 23 11 0 4 34
48 บ้านกล้วยกว้าง 23 6 1 4 30
49 บ้านยาง 23 3 1 0 27
50 บ้านอีสร้อย 22 15 9 6 46
51 บ้านเสียว 22 15 8 6 45
52 บ้านโคก 22 12 5 1 39
53 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 22 10 3 2 35
54 บ้านกอย 21 9 5 5 35
55 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 21 8 5 3 34
56 บ้านไผ่ 21 7 5 1 33
57 บ้านขนวนสีแก้ว 21 5 3 0 29
58 บ้านนาทุ่ง 20 14 10 0 44
59 ผือ 20 12 10 5 42
60 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 19 10 1 2 30
61 บ้านยางเอือด 19 9 7 5 35
62 บ้านกุงขาม 19 7 3 0 29
63 บ้านดงแดง 18 10 6 3 34
64 หนองเหล็กธาตุน้อย 18 5 6 4 29
65 บ้านเมี่ยงแคนดวน 17 12 4 1 33
66 บ้านโซงเลง 17 11 9 3 37
67 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 17 9 9 5 35
68 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 17 5 5 5 27
69 บ้านหอย 17 3 6 3 26
70 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 16 11 11 3 38
71 บ้านยางบอน 16 11 4 0 31
72 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 16 7 6 2 29
73 อนุบาลศิลาลาด 16 7 5 4 28
74 บ้านโก 16 7 3 1 26
75 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 16 4 6 1 26
76 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 16 3 4 1 23
77 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 15 10 5 1 30
78 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 15 7 6 3 28
79 บ้านโกทา 15 7 6 1 28
80 บ้านจานแสนไชย 15 7 3 0 25
81 บ้านเปือยขาม 15 6 4 0 25
82 บ้านดอนไม้งาม 15 3 10 1 28
83 บ้านบุยาว 14 17 5 5 36
84 บ้านสามขา 14 8 8 0 30
85 บ้านตาทอง 14 8 6 3 28
86 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 14 7 4 2 25
87 บ้านเชือก 14 4 5 2 23
88 บ้านพอกหนองแข้ 14 3 4 2 21
89 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 14 3 0 0 17
90 บ้านจังเอิน 14 2 4 1 20
91 บ้านโคกเมืองจันทร์ 14 1 1 2 16
92 บ้านหนองผือ 13 9 11 7 33
93 บ้านพลับ 13 9 1 1 23
94 บ้านจิก 13 5 4 1 22
95 บ้านน้ำอ้อมน้อย 13 5 2 1 20
96 บ้านมะฟัก 13 4 3 1 20
97 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 12 18 8 1 38
98 บ้านปะหละ 12 7 8 5 27
99 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 12 6 2 1 20
100 บ้านหนองหงอก 12 5 4 2 21
101 บ้านหนองเหล็ก 12 4 2 1 18
102 บ้านปะโด๊ะ 12 2 0 1 14
103 บ้านแต้มะหลี่ 11 11 0 2 22
104 บ้านหนองแปน 11 6 5 1 22
105 บ้านเมืองจันทร์ 11 4 1 2 16
106 บ้านคลีกลิ้ง 11 3 0 1 14
107 บ้านมะยาง 11 1 2 1 14
108 บ้านครั่ง 10 12 6 2 28
109 บ้านขะยุง 10 9 3 1 22
110 บ้านหนองปลาคูณ 10 7 3 2 20
111 บ้านสร้างเรือ 10 7 1 1 18
112 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 10 6 2 2 18
113 บ้านดงเค็งตู้ 10 5 3 1 18
114 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 10 4 2 2 16
115 บ้านตลาดหนองเรือ 10 4 2 2 16
116 บ้านปะอาว 10 3 8 1 21
117 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 10 3 2 0 15
118 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 9 7 3 0 19
119 บ้านหนองหว้า 9 5 5 3 19
120 บ้านเมืองหลวง 9 4 2 0 15
121 บ้านสระภู 9 4 2 0 15
122 บ้านทุ่ม 9 2 1 0 12
123 บ้านโนนแดงโนนม่วง 9 0 1 0 10
124 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 8 10 8 3 26
125 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 8 5 1 1 14
126 บ้านนานวนหนองแคน 8 4 2 0 14
127 บ้านหนองยาง 8 2 3 0 13
128 บ้านบึงหมอก 8 2 1 0 11
129 เมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 7 7 6 2 20
130 บ้านจาน 7 4 3 0 14
131 บ้านหนองน้ำขุ่น 7 2 1 0 10
132 บ้านท่าบ่อ 7 1 5 3 13
133 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 6 8 2 0 16
134 บ้านบอนใหญ่ 6 6 3 2 15
135 บ้านกงพาน 6 4 2 1 12
136 บ้านโนนกลาง 6 3 8 2 17
137 บ้านโคกหล่าม 6 3 3 0 12
138 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 6 3 2 0 11
139 บ้านแขมโพนทอง 6 3 1 1 10
140 บ้านโนนลาน 6 1 3 2 10
141 การกุศลวัดบ้านโดด 5 7 7 1 19
142 บ้านหว้า 5 7 3 0 15
143 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 5 4 2 1 11
144 บ้านดู่ค้อ 5 3 3 1 11
145 บ้านขวาว 5 2 3 0 10
146 บ้านโพธิ์ 5 2 2 0 9
147 บ้านขี้เหล็ก 5 2 1 1 8
148 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 5 2 0 0 7
149 บ้านหลักด่านหนองจอก 5 2 0 0 7
150 บ้านไฮใหญ่ 5 1 2 0 8
151 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 5 1 2 0 8
152 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 5 1 1 0 7
153 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 5 0 2 0 7
154 บ้านกระสังข์ 5 0 1 1 6
155 เกศเกล้าวิทยา 4 7 4 3 15
156 บ้านห่อง 4 2 3 4 9
157 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 4 2 0 1 6
158 บ้านหนองกก 4 1 1 1 6
159 หนองม้า 4 1 1 1 6
160 บ้านหมากยาง 4 0 1 0 5
161 บ้านสะเดา 3 8 3 0 14
162 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 3 7 4 8 14
163 บ้านโนนเค็ง 3 6 2 1 11
164 บ้านหนองบ่อ 3 4 3 4 10
165 บ้านกระเต็ล 3 4 1 1 8
166 บ้านไพรพะยอม 3 2 6 0 11
167 ธรรมรังษีวิทยา 2 4 2 1 8
168 บ้านโดด 2 2 2 2 6
169 บ้านเขวา 2 2 2 0 6
170 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 2 2 1 1 5
171 บ้านหนองอาคูณ 2 1 3 0 6
172 บ้านกุง 2 1 0 2 3
173 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 2 1 0 0 3
174 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 2 0 4
175 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 2 0 1 0 3
176 บ้านดอนงูเหลือม 2 0 0 0 2
177 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 2 0 0 0 2
178 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 1 3 1 2 5
179 บ้านทัพส่วยหนองพอก 1 3 1 0 5
180 บ้านหนองสำโรงน้อย 1 3 1 0 5
181 บ้านอะลาง 1 2 4 1 7
182 บ้านพงพรต 1 2 1 2 4
183 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 1 2 0 0 3
184 บ้านโนนน้อย 1 1 2 0 4
185 บ้านหนองลุงตาเกษ 1 1 1 2 3
186 บ้านหนองโง้ง 1 1 1 1 3
187 บ้านโพนเมือง 1 1 1 0 3
188 บ้านท่า 0 3 1 1 4
189 อนุบาลจอมจิต 0 3 0 0 3
190 บ้านปลาขาว 0 1 2 0 3
191 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 2 0 2
192 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 1 0
รวม 3,152 1,239 782 353 5,173