หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางจำเนียร สมคะเนย์ รอง ผอ. ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
2 นางสารภี ธรรมบุตร ครู ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม คณะกรรมการกองเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
3 นางสาวจารุภา ดาวเรือง ครู ร.ร.บ้านโจดม่วง คณะกรรมการกองเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
4 นางสุภาภรณ์ สายชนะ ครู ร.ร.บ้านโจดม่วง คณะกรรมการกองเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
5 นางสาวเพ็ญประภา ลูกอินทร์ จนท.ธุรการ ร.ร.บ้านโจดม่วง คณะกรรมการกองเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
6 นางสาวอังศุมาลิน บูรณ์เจริญ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการกองเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
7 นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
8 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
9 นางจิรัชยา บุญกัณหา ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางศิริสุดา เย็นสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นางสาวมัทนา ใจดี ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางสาวอรวรรณ จันทะแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางสุภาวดี ครองยุทธ ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 นายวัชระ ศรีวิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นางสมใจ ก้อนศิลา ครูโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18 นางสาวปิยะพร ไชยเสนา ครู ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
19 นางสาวเกวรี ไชยรา จนท.ธุรการ ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
20 นางสาวอุไรรัตน์ วรรณทวี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
21 นายสำราญ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
22 นายวิชัย พะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการกองเลขา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง ประธานอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
24 นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม รองประธานอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 นายพรมเมศ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ รองประธานอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 นายวิโรจน์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ค้อ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
27 นายชูชาติ ชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิม รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
28 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ประธา่นกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นายอรุณ คงสุข หัวหน้าวิชาการโรงเรีย่นเมืองคง(คงวิทยา) กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
30 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
31 นางสุวัลยา โสพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
32 นางสาวนวลอนงค์ คำนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
33 นางสุนิดา ปิยะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านยาง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
34 นางพิณยา ทองขอน ครู โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
35 นางสมจิตร นวลใส ครู โรงเรียนบ้ืานโจดม่วง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
36 นายสำราญ บุญธรรม ครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
37 นางอรุโณทัย ยุคตะวัน ครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานะการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
38 นายสุริยา พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
39 นายสมศักดิ์ สังข์เกิด ผู้อำนวยการโณงเรียนบ้านตัง รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
40 นายสุทธิเกียรติ ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
41 นายสมยศ หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
42 นางสำราญ สงวงนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
43 นางสุพรรณี เข็มทอง หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านแข้ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
44 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
45 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
46 นางอุไรจิต เสมอสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
47 นางอุบล สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
48 นายประดิษฐ์ คล้ายสงคราม ครู โรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
49 นายอัครเดช พรหมทา ครู โรงเรียนบ้านอีเซ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
50 นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านอีหนา กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
51 นางพรทรัพย์ ชื่นตา หน.ก.ภาษาไทย โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
52 นางบุญมี รองเมือง ครู โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
53 นายสุรศักดิ์ คำแสน ครูโรงเรียนบ้านโคก อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
54 นายประหยัด นิลโชติ ครูโรงเรียนบ้านโพนเมือง อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
55 นายวิสุทธิ์ พิมพ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
56 นายโอภาส อุปสาร ครูโรงเรียนบ้านเมืองคง(คงคาวิทยา) อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
57 นายประสาท ประนม ครูโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษพิทยาคาร) อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นายอนันต์ ดาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนลาน อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
59 นายทองใส อินทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
60 นายสมชัย กะตะศิลา ครูโรงเรียนบ้านกอย อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
61 นายทองสุข บุตรแสน ครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
62 นายประเทือง ชาบุญมี ครูโรงเรียนบ้านดอนไม้งาม อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
63 นายถวัลย์ บุญราช ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (หนองศาลา) อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
64 นายคำมี โมฆรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจาน อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
65 นายประดับ นามปัญญา ครูโรงเรียนบ้านสามขา อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
66 นายวีระ สุราวุธ ครูโรงเรียนบ้านตาโกน อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นางสาววิชชุตา ไชยราช ครูโรงเรียนบ้านฮ่องข่า อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
68 นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกุงขาม อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
69 นายอนันต์ ดาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนลาน อำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
70 นายประดับ นามปัญญา ครูโรงเรียนบ้านสามขา สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นายวีระ สุราวุธ ครูโรงเรียนบ้านตาโกน สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นายสมทนงค์ อินทศรี ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นายทองสุข บุตรแสน ครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
74 นายประสาท ประนม ครูโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษพิทยาคาร) สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
75 นายถวัลย์ บุญราช ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (หนองศาลา) สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
76 นายอนันต์ ดาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนลาน สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
77 นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกุงขาม พิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
78 นางสาววิชชุตา ไชยราช ครูโรงเรียนบ้านฮ่องข่า พิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
79 นายประสาท ประนม ครูโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษพิทยาคาร) พิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
80 นายโกวิท เนื้อนวล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว พิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
81 นายชมภู ระย้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว ประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
82 นายเชวง ผาสุก ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
83 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
84 นายสมทนงค์ อินทศรี ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
85 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
86 นายทรงพล สมภาค ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
87 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
88 นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
89 นายชมภู ระย้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
90 นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
91 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
92 นายสุรศักดิ์ คำแสน ครูโรงเรียนบ้านโคก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
93 นายปริญญา โนนกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
94 นายสมทนงค์ อินทศรี ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
95 นางสมจิตร นวลใส ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
96 นายสว่าง สุนทร ครูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
97 นางอรุณศรี จันทศิลา ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
98 นางวันเพ็ญ สังข์เกิด ครูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
99 นางสาวศรีนคร ศรีหนาท ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
100 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสง ครูโรงเรียนบ้านดงแดง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
101 นายทำนอง วงษ์จอม ครูโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
102 นางธัญธนาภรณ์ วงศ์สาพธิสา ครูโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
103 นายปฏิวัติ ขนวน ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
104 นางสุนันทา จันทบุตร ครูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
105 นายทวีศักดิ์ ราษี ครูโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
106 นายสัมพันธ์ แก้วพรม ครูโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
107 นางจันทร์ จานสิบสี ครูโรงเรียนบ้านนาโนน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
108 นายธงชัย บรรเทิงไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
109 นายวิชัย บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
110 นางศิราภรณ์ ราษี ครูโรงเรียนบอนุบาลบึงบูรณ์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
111 นางสารภี ธรรมบุตร ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
112 นางมนัสนันท์ อินทศรี ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
113 นางสาวจารุภา ดาวเรือง ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
114 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานกรรมการ
115 นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ประธานกรรมการ
116 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศก.2 ประธานกรรมการ
117 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานกรรมการ
118 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการสพป.ศก.2 ประธานกรรมการ
119 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกรรมการ
120 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานกรรมการ
121 นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 นายเสถียร พันธ์งาม ผูอำนวยการ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ประธานกรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
123 นางวรรณภา บุตรวงษ์ รอง ผอ. สพป.ศก. 2 ที่ปรึกษา
124 นายธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษานิเทศน์ ที่ปรึกษา
125 นายวีรยุทธ สุทาวรรณ ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ที่ปรึกษา
126 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษา
127 นายสำราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษา
128 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
129 นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
130 นายสนั่น เมยท่าแค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
131 นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศก. 2 ที่ปรึกษา
132 นายทิวา ทรายทวีป ครู โรงเรียนบ้านแต้ชะบา รองประธานกรรมการ
133 นายอุดร จันทพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา รองประธานกรรมการ
134 นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานกรรมการ
135 นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานกรรมการ
136 นายประหยัด กองแก้ว ผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ
137 นายสมศักดิ์ ดวงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น รองประธานกรรมการ
138 นายสุรพล เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะฟัก รองประธานกรรมการ
139 ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงขาม รองประธานกรรมการ
140 นายสมยศ โชคเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ รองประธานกรรมการ
141 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ รองประธานกรรมการ
142 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน รองประธานกรรมการ
143 นายตรีเพชร หารไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) รองประธานกรรมการ
144 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังข์ รองประธานกรรมการ
145 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ รองประธานกรรมการ
146 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ รองประธานกรรมการ
147 นายวีรยุทธ สุธาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ รองประธานกรรมการ
148 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ รองประธานกรรมการ
149 นายอุดม บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
150 นางสาวรจนา ขอร่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เลขานุการ
151 นางสุวัลยา โสพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย เลขานุการ
152 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 เลขานุการ
153 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ เลขานุการ
154 นายโกวิท ครู โรงเรียนบ้านแต้ชะบา กรรมการ
155 นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการ
156 นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ
157 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
158 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
159 นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ กรรมการ
160 นายสุริยา พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
161 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
162 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
163 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ
164 นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสระ กรรมการ
165 นายเกียรติณรงค์ คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ กรรมการ
166 นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอะลาง กรรมการ
167 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
168 นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อ กรรมการ
169 นายสันติ สีหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะหละ กรรมการ
170 นายวรวิทย์ จิตรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
171 นายสวัสดิ์ พาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
172 นายสุเทพ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน กรรมการ
173 ดร.ประจวบ วงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
174 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง กรรมการ
175 นายไทย ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการ
176 นายพิชิต ชูลิขิต ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ
177 นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษเขต 2 กรรมการ
178 นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด กรรมการ
179 นายประมวล สุขอ้วน ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
180 นายภูวภัณฑ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ
181 นายสุรชัย บัวส่อง ผู้อำนวยการโรงเ้รียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ
182 นายเฉลิมศรี สุบินทร์ ผู้อำนวยการบ้านจิก กรรมการ
183 นายสมศักดิ์ โกฏยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
184 นายคำดี ทองเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอย กรรมการ
185 นายชะอุ้ม เชื้อทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 กรรมการ
186 นายวิเชียร ทุมพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
187 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ
188 นายสุันทร ปุณะปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการ
189 นายสมหวัง หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
190 นายประภาส เกษามา ผู้อำนวยการ กรรมการ
191 นายวิฑูรย์ เสมอสาย ครู โรงเรียนบ้านปะหละ กรรมการ
192 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการ กรรมการ
193 นายยุทธนา นิตยวรรณ ผู้อำนวยการ กรรมการ
194 นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจ ครู โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กรรมการ
195 นายเสถียร น้อยดำ ผู้อำนวยการ กรรมการ
196 นายศุภกิจ โนนสาย ผู้อำนวยการ กรรมการ
197 นางธีร์ธุตา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
198 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครู โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการ
199 นายณรงค์ ประสมทอง ผู้อำนวยการ กรรมการ
200 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการ กรรมการ
201 นายสมชาย ตั้งตรง ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
202 นายสุริยา ดวงตา ผู้อำนวยการ กรรมการ
203 นายวีระศักดิ์ บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านกงพาน กรรมการ
204 นายภิรมย์ ประสมทอง ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเค็ง กรรมการ
205 นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ กรรมการ
206 นายชำนาญ ผาสุก ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง กรรมการ
207 นายถาวร งามเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
208 นายวีระพงษ์ พรหมคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
209 นายวันชัย ทับทิม ครู โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กรรมการ
210 นายประจักษ์ ศิลปรายะ ครู โรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ
211 นายนคร ช่างไชย ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง กรรมการ
212 นายชำนาญ ตุระเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านห้วย กรรมการ
213 นางสาววาสนา กะตะศิลา ครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ
214 นายยุทธพงษ์ บุญภา ครู โรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ
215 นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชย กรรมการ
216 นายทวีสิน ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่า กรรมการ
217 นายปฏิวัติ จันล่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหมอก กรรมการ
218 นายสุบรรณ การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ กรรมการ
219 นายธวัชชัย สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กรรมการ
220 นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด กรรมการ
221 นายรังษี เวชกามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยาง กรรมการ
222 นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ ผู้ิอำนวยการโรงเรียนบ้านยาง กรรมการ
223 นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับ กรรมการ
224 นางลำดวน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่ง กรรมการ
225 นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย กรรมการ
226 นางวรัชยา ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือ กรรมการ
227 นางรำไพ พวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการ
228 นายวีระเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากยาง กรรมการ
229 นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการ
230 นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ
231 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
232 นายพิเชฐ โมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กรรมการ
233 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน กรรมการ
234 นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) กรรมการ
235 นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
236 นายวรวิทย์ ธรรมนิยม ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
237 นางสาวพนิดา เย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
238 นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ ครูโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
239 นายวิชัย พะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
240 นายสำราญ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
241 นางบุศรา เตรียมสติ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
242 นางเรวดี พินลา ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
243 นางพิณยา ทองขอน ครูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
244 นางยุภาพร งามเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
245 นาวธาริณี ประทุมขำ ครูโรงเรียนบ้านหนองงอก กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
246 นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านห่องวารี นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
247 นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
248 นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย ครูโรงเรียนบ้านเปือยขาม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
249 นางสาวปนัดดา พวงอก ครูโรงเรียนบ้านนาโนน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
250 นางชัญญา พรมมะลิ ครูโรงเรียนบ้านครั่ง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
251 นายเฉลิมชัย ไชยหงส์ ครูโรงเรียนบ้านปะอาว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
252 นางสาวทองใส ยอดนิล ครูโรงเรียนบ้านนาโนน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
253 นายกิตติกร สอนคำเสน ครูโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
254 นางวีระยา ปุณะปรุง ครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
255 นายไชยยนต์ สีหาอาจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
256 นางอำนวย อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านเพียรมาตร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
257 นายรุ่งฟ้า ทองกลม ครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
258 นางละเอียด นันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
259 นางธิดารัตน์ มีปิด ครูโรงเรียนบ้านตัง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
260 นางอรวรรณ จันทะแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
261 นายสำราญ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 กรรมการกองเลขา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
262 นางบุศรา เตรียมสติ ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการกองเลขา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
263 นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านห่องวารี นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์ กรรมการกองเลขา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
264 นางประภาศรี ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการและเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
265 นายเจริญ บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมุู ผู้ช่วยเลขานุการ
266 นางไพริน ผมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโกทา ผู้ช่วยเลขานุการ
267 นายสวัสดิ์ พาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการ
268 นายปัญญา ประสงค์สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการ
269 นางวิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยเลขานุการ
270 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ ผู้ช่วยเลขานุการ
271 นางสาวปิยะพร ทองสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการ
272 นางสมจิตร แขมคำ ครูโรงเรียนบ้านผือ ผู้ช่วยเลขานุการ
273 นางผานิต ธรรมบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล ผู้ช่วยเลขานุการ
274 นางศุณิษา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านผือ ผู้ช่วยเลขานุการ
275 นางกำไร หล้าธรรม ครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการ
276 นายพลกฤต ชัยสนาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมุู ผู้ช่วยเลขานุการ
277 นายพีรชัย วงษ์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่(0818719591) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]