หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 065 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 84 145 124
2 121 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 73 150 115
3 071 โรงเรียนบ้านกงพาน 18 31 20
4 166 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 15 40 25
5 023 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 89 183 140
6 167 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 15 24 20
7 007 โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 8 9 9
8 155 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 40 107 70
9 025 โรงเรียนบ้านกอย 48 93 74
10 088 โรงเรียนบ้านกุง 5 7 7
11 116 โรงเรียนบ้านกุงขาม 30 65 50
12 080 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 5 16 9
13 067 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 21 57 37
14 068 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 30 63 46
15 091 โรงเรียนบ้านขวาว 12 23 19
16 179 โรงเรียนบ้านขะยุง 23 54 36
17 004 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 66 142 99
18 100 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 10 17 12
19 024 โรงเรียนบ้านครั่ง 32 69 52
20 111 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 19 39 31
21 062 โรงเรียนบ้านคูสระ 47 94 68
22 197 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 31 83 58
23 099 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 68 118 87
24 174 โรงเรียนบ้านจังเอิน 21 54 24
25 146 โรงเรียนบ้านจาน 16 24 16
26 163 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 27 57 42
27 019 โรงเรียนบ้านจิก 24 33 32
28 105 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 19 51 36
29 028 โรงเรียนบ้านดงแดง 39 110 65
30 029 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 4 4 4
31 112 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 4 9 7
32 036 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 32 59 48
33 022 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 15 33 26
34 027 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 47 130 81
35 064 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 76 131 111
36 079 โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา 0 0 0
37 145 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 24 28 26
38 034 โรงเรียนบ้านตัง 54 130 94
39 165 โรงเรียนบ้านตาทอง 35 79 53
40 125 โรงเรียนบ้านตาโกน 117 250 185
41 104 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 7 19 11
42 013 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 12 10
43 090 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 34 105 52
44 133 โรงเรียนบ้านทุ่ม 12 25 20
45 039 โรงเรียนบ้านท่า 6 14 11
46 026 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 17 44 32
47 164 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 53 136 93
48 161 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 17 49 34
49 081 โรงเรียนบ้านนาโนน 79 179 120
50 059 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 25 49 36
51 096 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 21 57 34
52 043 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 49 152 84
53 038 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 13 23 16
54 156 โรงเรียนบ้านบุยาว 46 85 69
55 030 โรงเรียนบ้านปลาขาว 3 4 4
56 010 โรงเรียนบ้านปะหละ 32 70 48
57 008 โรงเรียนบ้านปะอาว 24 62 42
58 177 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 16 58 30
59 098 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 42 80 69
60 193 โรงเรียนบ้านพงพรต 10 20 16
61 162 โรงเรียนบ้านพงสิม 46 122 83
62 009 โรงเรียนบ้านพลับ 29 62 41
63 158 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 27 46 34
64 160 โรงเรียนบ้านพะวร 95 231 176
65 191 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 41 91 70
66 020 โรงเรียนบ้านมะฟัก 22 55 37
67 031 โรงเรียนบ้านมะยาง 17 32 20
68 120 โรงเรียนบ้านม่วง 61 140 103
69 056 โรงเรียนบ้านยาง 29 51 37
70 011 โรงเรียนบ้านยางบอน 33 87 57
71 078 โรงเรียนบ้านยางเอือด 51 97 72
72 194 โรงเรียนบ้านสระภู 16 62 17
73 063 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 36 94 60
74 169 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 19 36 32
75 097 โรงเรียนบ้านสะเดา 16 42 26
76 142 โรงเรียนบ้านสามขา 34 69 58
77 076 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 13 24 21
78 198 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 46 92 71
79 035 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 65 203 98
80 077 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 31 53 42
81 044 โรงเรียนบ้านหนองกก 10 35 19
82 072 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 8 19 15
83 135 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 18 38 29
84 173 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 11 22 17
85 107 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 53 123 81
86 021 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 15 27 23
87 126 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 25 52 38
88 143 โรงเรียนบ้านหนองผือ 47 91 71
89 006 โรงเรียนบ้านหนองยาง 15 38 23
90 012 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 7 11 8
91 066 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 3 4 4
92 171 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 50 95 79
93 084 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 6 16 12
94 149 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 23 50 30
95 042 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 105 232 149
96 150 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 30 72 39
97 192 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 80 306 148
98 196 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 54 114 82
99 180 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 6 18 10
100 014 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 23 56 39
101 151 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 22 36 33
102 131 โรงเรียนบ้านหนองแคน 61 137 97
103 032 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 15 32 17
104 147 โรงเรียนบ้านหนองแปน 28 63 48
105 057 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 4 10 8
106 119 โรงเรียนบ้านหมากยาง 7 18 13
107 106 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 7 17 13
108 178 โรงเรียนบ้านหว้า 16 63 33
109 058 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 34 76 57
110 085 โรงเรียนบ้านหอย 30 50 41
111 047 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 18 44 31
112 083 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 17 57 34
113 122 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 16 32 25
114 127 โรงเรียนบ้านห่อง 13 29 21
115 046 โรงเรียนบ้านห้วย 32 73 55
116 002 โรงเรียนบ้านอะลาง 9 17 12
117 176 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 57 97 84
118 045 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 81 176 127
119 138 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 48 101 76
120 102 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 38 87 59
121 069 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 50 96 67
122 050 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 71 138 113
123 115 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 7 14 11
124 130 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 28 53 32
125 136 โรงเรียนบ้านเขวา 9 24 17
126 018 โรงเรียนบ้านเชือก 27 64 35
127 052 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 30 68 49
128 033 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 75 150 118
129 061 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 36 71 40
130 129 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 18 33 28
131 170 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 39 90 63
132 175 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 19 31 25
133 144 โรงเรียนบ้านเสียว 59 119 85
134 092 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 17 35 28
135 040 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 35 65 52
136 074 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 16 42 27
137 001 โรงเรียนบ้านแข้ 78 175 127
138 015 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 39 95 64
139 128 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 22 55 41
140 117 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 27 51 42
141 055 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 48 117 78
142 041 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 20 57 30
143 037 โรงเรียนบ้านโก 38 96 70
144 051 โรงเรียนบ้านโกทา 30 51 43
145 086 โรงเรียนบ้านโคก 43 115 69
146 103 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 3 5 4
147 094 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 12 28 20
148 132 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 18 45 31
149 109 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 33 52 45
150 113 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 73 156 119
151 139 โรงเรียนบ้านโซงเลง 50 118 87
152 154 โรงเรียนบ้านโดด 14 23 19
153 049 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 57 102 79
154 172 โรงเรียนบ้านโทะ 68 158 117
155 003 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 19 45 29
156 101 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 31 68 44
157 048 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 1 1 1
158 093 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 8 10 7
159 123 โรงเรียนบ้านโนนลาน 16 0 0
160 075 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 10 19 16
161 073 โรงเรียนบ้านโนนสูง 101 199 140
162 082 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 13 36 24
163 108 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 0 0
164 089 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 14 40 27
165 095 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 7 20 11
166 087 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 55 114 87
167 110 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 9 24 15
168 005 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 4 8 7
169 060 โรงเรียนบ้านไผ่ 38 74 54
170 157 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 13 33 24
171 159 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ 8 19 14
172 148 โรงเรียนผือ 54 122 88
173 017 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 46 113 74
174 140 โรงเรียนหนองม้า 8 16 14
175 070 โรงเรียนหนองเหล็กธาตุน้อย 37 69 60
176 124 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 58 112 90
177 054 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 75 173 113
178 118 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 35 81 61
179 168 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 61 134 96
180 016 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 121 262 186
181 134 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 39 82 61
182 153 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 33 55 44
183 137 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 9 19 15
184 053 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 61 172 106
185 114 โรงเรียนเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 22 34 32
186 189 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 23 39 24
187 187 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 2 6 2
188 184 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 10 34 18
189 183 โรงเรียนหนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0
190 202 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 3 7 5
191 186 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 74 266 130
192 188 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 26 58 39
193 185 โรงเรียนเคียวนำ 72 195 97
194 182 โรงเรียนบ้านปราสาท 0 0 0
195 190 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 33 64 51
196 181 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 7 14 8
รวม 6188 13806 9633
23439

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่(0818719591) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]