หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายเสถียร พันธ์งามผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายเสวียน วรเลิศครู โรงเรียนบ้านแต้ประชาบำรุงกรรมการ
3. นายนางวันทนีย์ ทองคำฟูครู โรงเรียนบ้านแตกรรมการ
4. นางสายชล ท่าโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นางกองแก้ว ทองนำครู โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายบุญยัง บุรุษผอ.โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายนุกูล ต้นพรหมครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นายสมปอง ออไธสงครู โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ งามล้วนครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
6. นางเยาวภา ดาสันทัดครู โรงเรียนบ้านอีหล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุตรวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ไชยโคตรครู โรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
3. นางพรรณวดี โตมากครู โรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางพบพร วงศ์วรรณาครู โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามครู โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ โพธิ์งามผอ. โรงเรียนบ้านดู่คัอประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา บุญยิ่งครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางสมหมาย ไชยโพธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายยศวรรธน์ ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้าจิกกรรมการ
5. นางสาวธิดา ใจมั่นครู โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลดา สอนคำเสนครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสมควร พรหมภักดีครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางนรินสุดา ศรีเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
5. นางสุนิดา ปิยวงษ์ครู โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุวัลยา โสพัฒน์รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางปิลันธนา โต๊ะสิงห์ครู โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นางสาวดุษกี วัฒนพานิชครู โรงเรียนนานโนนกรรมการ
4. นางวาสนา มะโนรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นายอเนก เดชจินดาครู โรงเรียนบ้านกงพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ผอ. โรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายประภาส สุทนต์ครู โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ โพธิวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
4. นางวิราพร วงศ์จอมครู โรงเรียนม่วงกรรมการ
5. นางศรีอุบล ราชสมบัติครู โรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สังข์เกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตังประธานกรรมการ
2. นางอำนาจ นามวงศ์ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
3. นางวารุณี พรหมคุณครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ
4. นางสาวประภา ทองตันครู โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ กรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ ชำนิกุลครู โรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ประธานกรรมการ
2. นางมณี ประดับศรีครู โรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการ
3. นางสมจิตร นวลใสครู โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
4. นายวิทยา พรหมทาครู โรงเรียนบ้านอโซงเลงกรรมการ
5. นางพรทรัพย์ ืชื่นตาครู โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ หลักบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองครู โรงเรียนบ้านอีหนา กรรมการ
3. นางอุบล สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการ
4. นายอัครเดช พรหมทาครู โรงเรียนบ้านอีเซ กรรมการ
5. นางสุพรรณี เข็มทอง ครู โรงเรียนบ้านแข้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลอนงค์ คำนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ
3. นางพิณยา ทองขอน ครู โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ
4. นายเอนก เดชจินดาครู โรงเรียนบ้านกงพาน กรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยฯ) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิเกียรติ ศิริกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้ ประธานกรรมการ
2. นางนางอุไรจิต เสมอสายครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการ
3. นางธัญญ์นิศา ศรีธนสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแค กรรมการ
4. นางศิรินาถ บุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางบุญมี รองเมือง ครู โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสวัสดิ์ พาลีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ผลอ้อโรงเรียนอนุบาลราษีไศลรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ โจมภาคโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญกัณหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางอรชร คำแปลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านอะลางประธานกรรมการ
2. นายประมวล สุขอ้วนโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางระวีวรรณ บุญปัญญาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางราตรี สุพิมพ์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ประธานกรรมการ
2. ดร.ประจวบ วงษ์รักษ์โรงเรียนบ้านหนองหงอกรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อนุพันธ์์โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ แจ้งสว่างโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการ
5. นางอรนิตย์ น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางรสรินทร์ ดาแก้วโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไทย ศรีสุระโรงเรียนบ้านก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาสินี พรหมศรีโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นางศิริมาศ พวงพินิจโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
5. นางสาววรรณวิษา ปิยะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
6. นางสุจิตรา อำนวยโรงเรียนไผ่สร้างปี่กรรมการ
7. ดร.อารีรักษ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางฉลวย ภาคคำโรงเรียนบ้านสามขารองประธานกรรมการ
3. นางยุบล ไชยหงษ์โรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นางทิพย์ศุภา ออไธสงโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
5. นายศิริชัย สงผัดโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
6. นางสิริรักษ์ สองบุญโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางรสรินทร์ ดาแก้วโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางม่านฟ้า ศาลาน้อยโรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุขโรงเรียนบ้านสระภูกรรมการ
4. นางสาวสังข์วาลย์ พรหมชาติโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนกรรมการ
5. นางสิรพจนา ศรีนวลจันทร์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางจิราภา ชมภูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางวรรษมน อารีย์โรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
8. นายบันฑะกิต แก้วดีโรงเรียนเทศบาล1(หนองสิมใหญ่)กรรมการ
9. นางอุมาพร สุวรรณดีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี สุทธปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางนวลมณี คุณวาทีโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายวินัย มณีนิลโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นายกะมนต์ แก้วสมุทรโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
6. นางอารีย์ สระทองโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
7. นายณรงค์ นิยมพันธ์โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
8. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
9. นางสาวสุรางคนา ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. ดร.จิรทิป ผาธรรมโรงเรียนบ้านนาทุ่งรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
4. นายณัฐสิทธิ์ หลักหนองจิกโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายวิสันต์ เข็มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสันติ สีหนาทโรงเรียนบ้านปะหละประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพันธ์ สมพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายศิริสันต์ มณีนิลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ขันติวงษ์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ ชูกำแพงโรงเรียนบ้านพงพรตประธานกรรมการ
2. นายพิชิต บรรเทาโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นางบุญเลี่ยม เพ็งมะดันโรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
4. นางสุกัญญารัตน์ ไชยงามโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
5. นางนงค์นุช พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ แก้วใสย์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
7. นายอรุณ วงศ์จอมโรงเรียนบ้านหมากยางกรรมการ
8. นางรุจิรา ผักไหมโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
9. นางดารา บัวส่องโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
10. นางอรทัย คนขยันโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
11. นางสาวนริศรา สาธุภาคโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
12. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตรโรงเรียนบ้านคูสระประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ เอี่ยมทองโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญา สูงเรืองโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นายเทพพิรุฬ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นางเกษมณี โคตรธารินทร์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
6. นางพุธกานต์ ถาวรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางประอรรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
8. นางสุนทรา พรหมทาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
9. นายสำราญ วงศ์จอมโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
10. นายสิริชัย บุญสิงห์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
11. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
12. นางสุวรรณี สุนทรธีรกุลโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อรรคบุตรโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนประธานกรรมการ
2. นางคัคนานต์ บรรเทาโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางอริสา เมืองประทุมโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
5. นายสุเทพ นามบุตรโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
6. นางสาววาสนา แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
7. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านฮ่องขากรรมการ
8. นางนันทยา สุภาลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
9. นางสาวเยาวภา ดวงไชยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
10. นายพานิช คนขยันโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ แก่นจักรโรงเรียนบ้านบัวหุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เกิดนอกพนักงานราชการโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นางณัฐปภัสสร ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นายสุรชัย การเกษโรงเรียนบ้านฮ่องขากรรมการ
5. นางเนียรนิภา พวงมะเทศโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ วันทาโรงเรียนบ้านอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
7. นางสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
8. นางอำนวย อาจสาลีโรงเรียนบ้านเพียรมาตรกรรมการ
9. นายวรพจน์ ลาเตโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
10. นางวีระยา ปุณะปรุงโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
11. นางยุภาพร งามเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
12. นายก้าวหน้า โสพัฒน์โรงเรียนอัคราจ้างโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
13. นายไชยยนต์ สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
14. นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบุศรา เตรียมสติโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
3. นายจำลอง ทองปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางสาววาสนา พิมพะธรรมโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางสาวศิรินภา เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
6. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฏร์นุกูล)กรรมการ
7. นางสาวอัญชุลี หลอดคำโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการ
8. นางสาวณัฐณันท์ แพทย์กลางโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
9. นางวรรณา สุริผลโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
10. นางมณีวรรณ ทราบรัมย์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
11. นางนคร ศรีสุธัญญาวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประกาสิทธิ์ ศรีราตรีโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางสารภี ธรรมบุตรโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรีภรณ์ กิจเกยรติ์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา พวงอกโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางวรรณทนารัตน์ ศิริยาโรงเรียนบ้านไพรพะยอมกรรมการ
6. นางพรนิชา นรสารโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
7. นางสาวผุดผ่อง พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
8. นางธาริณี ประทุมขำโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
9. นางสาวปรียาภรณ์ ไชโยโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
10. นางกัลยาณี พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
11. นางณัฐธิดาพร นาห่อมโรงเรียนบ้านบัวดงกรรมการ
12. นางสาวกฤตยา สาสังข์โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อยกรรมการ
13. นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อยโรงเรียนเปือยขามกรรมการ
14. นางละเอียด นนทวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
15. นายวิชัย พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใส ยอดนิลโรงเรียนนาโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัก นิยมโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นางสาวพนิดา เย็นใจโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางสาวสรญา มนตรีโพธิ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายเทพภิรุฬ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
6. นางสาววิมาลา พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ ปะนาโทโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
8. นางจิราพร พรหมทาโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
9. นางละเอียด พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ทีน้ำคำโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา ไพศาลโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
3. นางเพ็ญธิดา อินทร์นอกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นางสาวบุญโฮม สาสังข์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร เฟื่องบุญโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
6. นางจุฑามาศ โพธิจักรโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางสาวรัตติยา รัตนอุดมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โคตรเจริญโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สาสังข์โรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวอรพิน ผาสุกโรงเรียนบ้านคลีกกลิ้งกรรมการ
4. นางสาวพัชรี เสาร์สุดโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้กรรมการ
5. นางธิดารัตน์ มีปิดโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
6. นางนุชรัตน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้างกงพานกรรมการ
7. นางหนูพิน ธรรมนิยมโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
8. นางนิตยาภรณ์ คันศรโรงเรียนบ้านสร้างเรืองกรรมการ
9. นางสาคร ลาลีโรงเรียนดอนไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย ไชยหงษ์โรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา พันธ์งามโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นายนวน โสดถานาโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้กรรมการ
4. นายทองดี สิมาฉายาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอัจฉรา โพธิ์งามโรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการ
6. นางรัตนา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป. 38)กรรมการ
7. นางสุธารัตน์ จันทรโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นางรัชนีกร คงคูณโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
9. นางอาทิตยา พรหมศรีโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
10. นางวราภา พิลัยโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ทับทิมโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหมากยางกรรมการ
3. นายสาตรสุข ทรงพระโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยกรรมการ
4. นางสาวปราณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านขยุง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
5. นายพิเชฐ ก้อนฝ้ายโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิญญู สาพธิสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งประธานกรรมการ
2. นายยืนยง ทองตันโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
3. นายสุเพียบ ทองนำโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
4. นางเกษมณี โคตรทารินทร์โรงเรียนกุงขามกรรมการ
5. นางสาวสาทอน สุดใจโรงเรียนบ้านฮ่องขากรรมการ
6. นางราตรี สุพิมพ์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
7. นางประยูร ลำยงค์หอมโรงเรียนบ้านส้มป่อยวิทยาเสริมกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา สาสายโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ ทาริยะอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คำเครื่องโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
3. นายสำรอง พนารัตน์โรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ เจนการโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นางเสนาะดี ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายรินทอง ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สุริเทศโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นายสมยศ สมนึกโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นายอนันต์ วงศ์จอมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสมศรี แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านไฮใหญ่กรรมการ
3. นายผสม ศรีนนท์โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
4. นายกิตติชัย จันทร์หว้าโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป. 38)ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร สิงหกุลโรงเรียนบ้านหนองโง้งกรรมการ
3. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
4. นายสงวน เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นายสุพิชญ์ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายภูริณัฐ กระแสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฟ้า ทองกลมโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน วิรุฬพันธ์โรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ศรีผุยโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทยากร บุญยะศักดิ์โรงเรียนอุทุมพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรันทิพย์ มีพันธ์โรงเรียนเคียวนำกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เจตนาโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายดนัย พันธ์ขาวโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย บัวทองโรงเรียนบ้านโจดม่วงนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ มณีวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นายเฉลียว หลาวทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นายประยูร ธรรมแสงโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นางสาวปุณณดา จิระจงวัฒนาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
6. นายประเสริฐ สิงห์เขาภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพิศ เชื้อทองโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสมควร พรมภักดีโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ไกรยาโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการ
5. นายสนทยา เดิมทำรัมย์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการและเลขานุการ
6. นายก้านแก้ว พันอินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่งที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายยรรยง รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
3. นางอรทัย สังขรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายอุดร แขมคำโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นายทองสุข บุตรแสนโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางรสรินทร์ ดาแก้วผอ.โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชาญณรงค์ พรหมทาโรงเรียนบ้านโกประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ บุญอินทร์โรงเรียนบ้านบึงหมอกกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร เกษสรโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
5. นางมยุรี บุญรองโรงเรียนบ้นโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
6. นายมานิต ทองขอนผอ.โรงเรียนอนุบาลศิลาลาดที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านหนองบัวดงประธานกรรมการ
2. นางจิตสุดา บึงไกรโรงเรียนหนองสำโรงน้อยกรรมการ
3. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาโรงเรียนบ้นส้มป่อย(วิทยาเสริม)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นางจันทร์ จานสิบสีโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการและเลขานุการ
6. นายมานิต ทองขอนผอ.โรงเรียนอนุบาลศิลาลาดที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ โสดาโรงเรียนบ้นอีเซประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐิ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ วรเลิศโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
4. นางธันธนาภรณ์ วงศ์สาพธิสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
5. นายปฏิวัติ ขนวนโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นายพรมเมศ จำปาผอ.โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเสถียร บุญศลโรงเรียนบ้านแต่้มะหลี่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สังข์เกิดโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ราษีโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
4. นางจรัส ศรีละพันธ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นางมยุรี ศรีผาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
6. นายวรวิทย์ จิตรโชติผอ.โรงเรียนบ้านแต่้มะหลี่ที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง พวงนามโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นายชลธาร ศิริโสตร์โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
5. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมศักดิ์ วนวาทีผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวดงที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายพัฒนศักดิ์ ชะบาครูโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นายเทพ บุตรราชครูโรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
3. นางสงบ สิงห์เขาภูครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
4. นางกัญญณัฐ พวงเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา พวงอกครูโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิมลศักดิ์ ลาลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาดที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ พรมลีโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายอนันท์ วงษ์จอมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายทวีโชค แพงภูงาโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
5. นางหนูพิน ธรรมนิยมโรงเรียนสรระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ วนวาทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดงที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายทองเปรม ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านโคกหล่ามประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส บุญราชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางนันทนา มีชัยโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
4. นายสมควร อนุพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นายสุพล สุพิมพ์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการและเลขานุการ
6. นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านคลีกลิ้งที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสว่าง สุนทรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ จตุพันธ์โรงเรียนบ้านดู่ค้อกรรมการ
3. นายวิฑูร เสมอสายโรงเรียนบ้านปละกรรมการ
4. นายองอาจ โยธิคาร์โรงเรียนบ้านโคก(เมืองจันทร์)กรรมการ
5. นายสถิตย์ สอนศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
6. นายพรมเมศ จำปาผอ.โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนฤมล แดงบุญเรืองครูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นายสุทิน เพ็งพันธ์ครูโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
3. นางเกศราณี โนนกองครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
4. นายทองสา แสงสิงห์ครูโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอุไรลักษณ์ ตนัยศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสามขากรรมการและเลขานุการ
6. นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงครูโรงเรียนบ้านดงแดงประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา พรมศรีครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายทองใส อุดมครูโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ หาญบางครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางอุบล สีหะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
6. นายสิทธิศักดิ์ อินทรธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอกที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ เพ็งแจ่มครูโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สมบัติครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายรังสรรค์ บัวพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
4. นางมาลินี ไชยงามครูโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นายสังวาล ผงกุลาครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมศักดิ์ วนวาทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดงที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอุดม ทาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพงพรตประธานกรรมการ
2. นางสุญาดา ม่วงมิตรครูโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางพิสมัย ไชยเสนาครูโรงเรียนบ้านหนองโง้งกรรมการ
4. นางประไพ เกตุชาติครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางลิสา ศรีไพลครูโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
6. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรุณศรี จันทศิลาครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วประธานกรรมการ
2. นายศาสตรสุข ทรงพระครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
3. นางเทียนไทย ดวงตาครูโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ โคตรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการ
5. นางวรัญธร ทองสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงขามที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิรัช บุญรองครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ผลอ้อครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ราศรีครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์กรรมการ
4. นายธงชัย บรรเทิงไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านแต้ชะบากรรมการ
5. นางสาวศรีนคร สีหนาทครูโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
6. นายพรมเมศ จำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายอิทธิกร พรมลีครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุหร่ายครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
3. นายทำนอง วงษ์จอมครูโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางทักษิณา สุจริตครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่งกรรมการ
5. นางกาญจนา แรงรอบครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงขามที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายทองดี สิมาฉายาครูโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายหาญ อุตมีครูโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการ
3. นายเฉลิม ไชยปัญญาครูโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะกรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ชูเลิศครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
6. นายพรมเมศ จำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายแสง สีโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายประหยัด นิลโชติครูโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
3. นายคำมี โมฆรัตน์ครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
4. นายประสาท จันทนาครูโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร)กรรมการ
5. นายปฏิภาณ พุทธวงค์ครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
6. นายณรงค์ สิทธิจรรยากุลครูโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
7. นางหนูทิพย์ พันธ์งามครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
8. นางเปรมฤทัย เกี้ยวไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการ
9. นายวีระ สุราวุธครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุทธิ วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นายประสาท ประนมครูโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษพิทยาคาร)กรรมการ
3. นายทองสุข บุตรแสนครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
4. นางอัสรา พราวศรีครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางทรงรัตน์ แซ่จึงครูโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ วรเลิศครูโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
7. นายประดับ นามปัญญาครูโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
8. นายอนันต์ ดาแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพรมเมศ จำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นายสมชัย กะตะศิลาครูโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
3. นายทองใส อินทร์ทองครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
4. นายกนกศักดิ์ ทวีธนวานิชครูโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
5. นายวิรัตน์ สิงห์นาคครูโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
7. นางพิณยา ทองขอนครูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
8. นางนารีรัตน์ หารไชยครูโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
9. นายประเทือง ชาบุญมีครูโรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ชนะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อยประธานกรรมการ
2. นายทองมา สมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
3. นายธเนศ โฉมรุ่งครูโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางสาวบังอร ศรีคำภาครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นายวีระชัย ดวงธนูครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ขันโสดาครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
8. นายสมจิต พรรณโรจน์ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
9. นายถวัลย์ บุญราชครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (หนองศาลา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายภูวภัณธ์ ยุคตะวันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศลประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อยกรรมการ
3. นายโอภาส อุปสารครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นายดิเรก บุตรจินดาครูโรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
5. นายสังเวียน จันโทครูโรงเรียนบ้านแต้ชะบากรรมการ
6. นายทองใส อินทร์ทองครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
7. นางชลชนก หินพรายครูโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
8. นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
9. นายเชวง ผาสุกครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชมภู ระย้าทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมทนงค์ อินทศรีครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยโยธาครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายอำนวย ทองแท้ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นางสาววิชชุตา ไชยราชครูโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ คมไธสงครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (หนองศาลา)กรรมการ
7. นางสาวอัญชลี พรหมคุณครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
8. นายบุญเลิศ โนนสูงครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
9. นายถนอมศกดิ์ สมภาคครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายเริงชัย ดีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นางสุดใจ อ่อนหวานโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
7. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายเริงชัย ดีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นางสุดใจ อ่อนหวานโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
7. นายวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายเริงชัย ดีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นางสุดใจ อ่อนหวานโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
7. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวีระเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณรองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ สกุณีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณรองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ สกุณีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณรองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ สกุณีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์โรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายหมุน สมพรโรงเรียนบ้านยางรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายวิจิตร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายมงคล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
7. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
6. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นายเจนวิทย์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
8. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
10. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
11. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์โรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายหมุน สมพรโรงเรียนบ้านยางรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายวิจิตร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายมงคล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
7. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์โรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายหมุน สมพรโรงเรียนบ้านยางรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายวิจิตร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายมงคล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
7. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านกอยประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์โรงเรียนบ้านหาดรองประธานกรรมการ
3. นายหมุน สมพรโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นายมงคล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
7. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์โรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายหมุน สมพรโรงเรียนบ้านยางรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายวิจิตร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายมงคล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
7. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
2. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
6. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นายเจนวิทย์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
8. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
10. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
6. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นายเจนวิทย์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
8. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
10. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
11. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
6. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นายเจนวิทย์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
8. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
10. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
11. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
6. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
4. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นางทองมี หารไชยโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายยงยุทธ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะกรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายนิกร แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
6. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นางทองมี หารไชยโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายยงยุทธ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะกรรมการ
6. นางสาวกรวรรณ พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายนิกร แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
6. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายเมธี พิมลโรงเรียนบ้านแต้กรรมการ
6. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายนิกร แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
6. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามแสงโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามแสงโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นายทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพลับประธานกรรมการ
2. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการ
3. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรกรรมการ
6. Mr.Irvin Selgas Suraltaโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพลับประธานกรรมการ
2. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการ
3. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรกรรมการ
6. Mr.Irvin Selgas Suraltaโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพลับประธานกรรมการ
2. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการ
3. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรกรรมการ
6. Mr.Irvin Selgas Suraltaโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพลับประธานกรรมการ
2. นางสุวรรวลี ครองยุทธโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการ
3. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคม)กรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรกรรมการ
6. Mr.Irvin Selgas Suraltaโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายเมธี พิมลโรงเรียนบ้านแต้กรรมการ
6. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามแสงโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นางทองมี หารไชยโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นายยงยุทธ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
5. นายนิกร แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามแสงโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรำไพ พวงคำโรงเรียนบ้านก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี ชัยสนามโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองหนองบัวกรรมการ
3. นายสถิต สอนศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวโชติกา ทบด้านโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณศรี จำปีโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางสาวลิชริภรณ์ วงสุวรรณโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นางสาวสุรีพรย์ คุณมาศโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ระย้าทองโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางปาลิดา เพิ่มผลโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ระย้าทองโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางปาลิดา เพิ่มผลโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านขมิ้นหนองแมวกรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญกัณหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางลลนา บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านขมิ้นหนองแมวกรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญกัณหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางลลนา บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอุบลวรรณ หนองเหล็กโรงเรียนหนองดุมหนองแคนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสะอาด เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นางสำเนียง อนุพันธ์โรงเรียนบ้านตังกรรมการ
4. นางธัญญาพร ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ หนองเหล็กโรงเรียนหนองดุมหนองแคนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสะอาด เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นางสำเนียง อนุพันธ์โรงเรียนบ้านตังกรรมการ
4. นางธัญญาพร ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวรัชยา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางเอื้องทิพย์ พวงยอดโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
3. นางวิไล ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเชือกกรรมการ
4. นางศรีนวล สมภาคโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางวรัชยา ประจำโรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางเอื้องทิพย์ พวงยอดโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
3. นางวิไล ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเชือกกรรมการ
4. นางศรีนวล สมภาคโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
5. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย บัวส่องโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนรองประธานกรรมการ
3. นายสยาม ทับปัญญาโรงเรียนเพียมาตกรรมการ
4. นางจารุุวรรณ กันตรีโรงเรียนหนองหว้ากรรมการ
5. นายสุขเกษม มืดทับไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ สายสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
7. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
8. นายอำไพ สนิทวัฒนากุลโรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
9. นางรัชนีย์ โสพิศโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
10. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
11. นางสาวสร้อยสุดา บุญช่วยโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
12. นางสาวณัทธิดา คำเครือโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
13. นายอนันต์ พิมพ์สังกุลโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย บัวส่องโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้้านหนองแปนรองประธานกรรมการ
3. นายสยาม ทับปัญญาโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
4. นางจารุุวรรณ กันตรีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายสุขเกษม มืดทับไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ สายสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
7. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
8. นางอำไพ สนิทวัฒนากุลโรงเรียนบ้้านเก็ํบงากรรมการ
9. นางรัชนีย์ โสพิศโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
10. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
11. นางสาวสร้อยสุดา บุญช่วยโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
12. นางสาวณัทธิดา คำเครือโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
13. นายอนันต์ พิมพ์สังกุลโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิต ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ศรีกุลโรงเรียนบ้านโนนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ ผาสุขโรงเรียนบ้านเมืองหลวงกรรมการ
4. นายบุญจง ศรีเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นายวิเชียร บุญราชโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
6. นางสาวรำเพย จังอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
7. นายทวี คำแสนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
9. นายทำนอง วงศ์จอมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
10. นายอรรถกร มุลาลินน์โรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิต ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ศรีกุลโรงเรียนบ้านโนนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ ผาสุขโรงเรียนบ้านเมืองหลวงกรรมการ
4. นายบุญจง ศรีเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นายวิเชียร บุญราชโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
6. นางสาวรำเพย จังอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
7. นายทวี คำแสนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
9. นายทำนอง วงศ์จอมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
10. นายอรรถกร มุลาลินน์โรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมศรี สุบินทร์โรงเรียนบ้านจิกประธานกรรมการ
2. นางนันทา บุญพบโรงเรียนบ้านฮ่องข่ารองประธานกรรมการ
3. นางอนัญชิตา สมศรีโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
4. นางวราภรณ์ การะเกษโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอุบล ศรีสุระโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
6. นางสุวัลรีย์ เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางวรันธร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
8. นางรำพัน ขาววิเศษโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
9. นางวาสนา นิยมโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
10. นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
11. นางสาวเกษร ทองดีโรงเรียนเมืองคงวิทยากรรมการ
12. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศรี สุบินทร์โรงเรียนบ้านจิกประธานกรรมการ
2. นางนันทา บุญพบโรงเรียนบ้านฮ่องข่ารองประธานกรรมการ
3. นางอนัญชิตา สมศรีโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ การะเกษโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอุบล ศรีสุระโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
6. นางสุวัลรีย์ เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางวรันธร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
8. นางรำพัน ขาววิเศษโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
9. นางวาสนา นิยมโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
10. นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
11. นางสาวเกษร ทองดีโรงเรียนเมืองคงวิทยากรรมการ
12. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ประสมทองโรงเรียนบ้านโดดประธานกรรมการ
2. นายมานิต บุญอินทร์โรงเรียนบ้านเมี่ยงรองประธานกรรมการ
3. นายสาตรสุข ทรงพระโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
4. นางพัชรา โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางจิราวรรณ เลขลบโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นางทองเพชร ทวีธนวณิชย์โรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
7. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
8. นายยรรยง รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
9. นางอาทิตยา พรหมศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ประสมทองโรงเรียนบ้านโดดประธานกรรมการ
2. นายมานิต บุญอินทร์โรงเรียนบ้านเมี่ยงรองประธานกรรมการ
3. นายสาตรสุข ทรงพระโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
4. นางพัชรา โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางจิราวรรณ เลขลบโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นางทองเพชร ทวีธนวณิชย์โรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
7. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
8. นายยรรยง รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
9. นางอาทิตยา พรหมศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โกฏยี่โรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวรองประธานกรรมการ
3. นางเสวียน วรเลิศโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา หงษาล้วนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นายสังวาลย์ ผงกุลาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ทองดีโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
7. นายอัษฏาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
8. นายจตุศิลป์ พงษ์พิพิธธรรมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
9. นางบัวพันธ์ แสงสิงห์โรงเรียนบ้านยางบอนกรรมการ
10. นายประยงค์ พรรณนาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
11. นายควง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านขะยุงกรรมการ
12. นายวันนพ พานิชย์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
13. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
14. นายชลธาร ศิริโสตร์โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
15. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
16. นายวิทูรศักดิ์ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
17. นายแสวง อินตะนัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โกฏยี่โรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวรองประธานกรรมการ
3. นางเสวียน วรเลิศโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา หงษาล้วนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นายสังวาลย์ ผงกุลาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ทองดีโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
7. นายอัษฏาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
8. นายจตุศิลป์ พงษ์พิพิธธรรมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
9. นางบัวพันธ์ แสงสิงห์โรงเรียนบ้านยางบอนกรรมการ
10. นายประยงค์ พรรณนาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
11. นายควง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านขะยุงกรรมการ
12. นายวันนพ พานิชย์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
13. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
14. นายชลธาร ศิริโสตร์โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
15. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
16. นายวิทูรศักดิ์ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
17. นายแสวง อินตะนัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายคำดี ทองเลิศโรงเรียนบ้านกอยประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์ ศรเพชรโรงเรียนบ้านห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ทองสายโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นางสาวปนัดดา พวงอกโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นางพูนทรัพย์ งามแสงโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
7. นายประยูร รัตนวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
8. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
9. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญยัง บุรุษโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ วงเวียนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลียว อาจศิริโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นายประทีป บุญเสริมโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
5. นายสมทรง สุภาลักษณ์โรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
6. นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
7. นางวิจิตรา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
8. นางสาววันทนา ผ่านพินิจโรงเรียนกำแพงกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ กตะศิลาโรงเรียนบ้านมะฟักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายคำดี ทองเลิศโรงเรียนบ้านกอยประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์ ศรเพชรโรงเรียนบ้านห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ทองสายโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นางสาวปนัดดา พวงอกโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
6. นางพูนทรัพย์ งามแสงโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
7. นายประยูร รัตนวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
8. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
9. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล บัวบาลโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
5. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
6. นางทองรัก สัมดีโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
7. นางวิลาสินี พรหมศรีโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
8. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
9. นางพวงทอง แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล บัวบาลโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
5. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
6. นางทองรัก สัมดีโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
7. นางวิลาสินี พรหมศรีโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
8. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
9. นางพวงทอง แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเสถึยร น้อยดำโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาฯ)รองประธานกรรมการ
3. นางมณี ประดับศรีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
4. นางยุพา พรหมทาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางรื่นฤดี บุญกัณหาโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการ
6. นางจันทะนา สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
7. นายสถิต พลแสนโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
8. นางอำไพ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
9. นางเสนาะดี ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
10. นางสุนารี พรหมคุณโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายเสถึยร น้อยดำโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายบานเย็น โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาฯ)รองประธานกรรมการ
3. นางมณี ประดับศรีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
4. นางยุพา พรหมทาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางรื่นฤดี บุญกัณหาโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการ
6. นางจันทะนา สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
7. นายสถิต พลแสนโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
8. นางอำไพ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
9. นางเสนาะดี ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
10. นางสุนารี พรหมคุณโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางธีร์ธุตา บุญชูโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนบ้านหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ บัวไขโรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เศรษฐบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางพรนิชา นรสารโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
7. นางพัฒนา กันทะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธีร์ธุตา บุญชูโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนบ้านหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ บัวไขโรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เศรษฐบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางพรนิชา นรสารโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
7. นางพัฒนา กันทะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คำมะณีโรงเรียนบ้านโจดม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา นามวงศ์โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นางอมราวดี ด่่านลีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
6. นางอินทุอร กัญญาชาติโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
7. นางสาวกนิษฐา โนนสูงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นายชัชวาล ศรีระษาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช บุญเย็นโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายศักดา สีหาบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เต็มศรีวิทยาลัยเทคโนโลยีราษีไศลกรรมการ
4. นายอาธร วิมลสุขโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
6. นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายสุรวุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประหยัด กองแก้วโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ ศรีจังอินทร์โรงเรียนบ้านกล้วยกว้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา งามแสงโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
4. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
5. นายวิทยากร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
7. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
8. นายอรุณศักดิ์ จันทโชติโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
9. นางลักขณา สุขอ้วนโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประภาส เกษามาโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายประภาษ สังข์ทองโรงเรียนบ้านกุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา สอนศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวนิดา บุญราชโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ ซาพะวงษ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางสาวอนัญญา พรมพุ้ยโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
7. นายจุรินทร์ คีรีทวีปโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
8. นางสาววิภาวี รัตนวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
9. นางสาวนันทชพร นาห่อมโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
10. นายอลงกรณ์ ช่างไชยโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่งกรรมการ
11. นางสุรดา พุทธวงค์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ สมทองโรงเรียนบ้านโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางอำพร วังเอกโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ครองยุทธโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนบ้านขะยุง(ขะยุงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมยุรี อรรคบุตรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายบำรุง โพธิ์งามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา นิตยวรรณโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ อินทฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย สมาลีโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายวิชัย พุทธวงษ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางสาวมนต์ทิพย์ ศรีบูรณ์โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
6. นายทองใส ยางน้อยโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
7. นายขันติ เสาร์ปรัชญาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นายประมวล สุขอ้วนโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด กองแก้วโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สุพรรณ์โรงเรียนบ้านนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายธนชัย การะเกษโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางสาวเกตรนคร หนองแคนโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
5. นายสมยศ พิมณุวงศ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คำมะณีโรงเรียนบ้านโจดม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา นามวงศ์โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นางอมราวดี ด่่านลีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
6. นางอินทุอร กัญญาชาติโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
7. นางสาวกนิษฐา โนนสูงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นายชัชวาล ศรีระษาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภาคคำโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายเกตพง ไชยเกตุโรงเรียนบ้านหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แก้วภักดีโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายยิ่งยศ หลาวทองโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายวิสันต์ เข็มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นายราเชนทร์ พะวงษ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ปุณะปรุงโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี สีสดดีโรงเรียนบ้านหนองบัวดงรองประธานกรรมการ
3. นายโพธิ์ชัยวัตร ใยพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีราษีไศลกรรมการ
4. นายอรุณ มณีนิลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ โนนสายโรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดดกรรมการ
6. นางสาวจารุพร พิมพาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ สายดวงโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัชชัย เพียรชนะโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นายศิริสันต์ มณีนิลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท เนื้อนวลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายชลอ รินรัมย์โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นายประสงค์ ทาโพนทันโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
7. นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ดวงตาโรงเรียนบ้านจังเอินประธานกรรมการ
2. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘)รองประธานกรรมการ
3. นายรตนกร เขตสกุลโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
4. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
5. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
7. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
8. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ดวงตาโรงเรียนบ้านจังเอิญประธานกรรมการ
2. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายรตนกร เขตสกุลโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
7. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
8. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ดวงตาโรงเรียนบ้านจังเอิญประธานกรรมการ
2. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายรตนกร เขตสกุลโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
7. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
8. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิญประธานกรรมการ
2. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายรตนกร เขตสกุลโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
7. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
8. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุดใจ สุบินโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร พรหมทาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
3. Mrs.Richel Fernandezโรงเรียนเกศเกล้ากรรมการ
4. นางอารีรักษ์ ไตรบัญญัติกูลโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
5. นางธีรนุช พุกซื่อตรงโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ไพรเขตต์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
3. Mr.William Bayleyครูต่างชาิติ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
4. นายชินเทพ ปรือปรักโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเฉลา ยอดเพ็ชรโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเพชรี โสดาโรงเรียนบ้านยางเอือดประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไชยก้งโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกุล)กรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ สุโพธิ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. Mr.Alan Illustrisimo Yuragครูต่างชาติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางไพยวรรณ ลุนลาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นางสาวศิริกุล บุญฑลโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดำเนิน ใยโทโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวปรานี นาครินทร์โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
3. นางเกษร ทองดีโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นายธีระ มีชัยโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
5. นางอัจฉรา ณะตะวันโรงเรียนบ้านห่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายยุทธพงษ์ บุญภาโรงเรียนโกทาประธานกรรมการ
2. นางเพชรี ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
3. นางมาลี ศรีวังโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางอาภรณ์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน บูรณ์เจริญโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเข็มพร ศรีมาศโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ทองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นายพิบูรณ์ ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา พันธ์ขาวโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
5. นางสาวโสภา อินทร์ธรรมโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจงกลณี ห้วยจันทร์โรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ สุทนต์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ เกษบุรมย์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางอรทัย เสาหงษ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ วรรณหงษ์โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกอบพร ชมชื่นโรงเรียนบ้านแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ปัดภัยโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
3. นางสาววินัย สัมโยโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นางกิจติมา นาใจคงโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางสาวนงค์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ศรีรักษาโรงเรียนส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ประธานกรรมการ
2. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นางอรุโนทัย ยุคตะวันโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา นาห่อมโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาดกรรมการ
5. นางสาวเจนจิตร ถือมาลาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการ
6. นางสุมิตรา พวงศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนงพร ใสกระจ่างโรงเรียนบ้านบุยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ชื่นรัมย์โรงเรียนบ้านไพรพะยอมกรรมการ
3. นางสาวปนัสวาท จันทรโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
4. นางพงษ์สุดา พวงสายโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางสาวศรีรักษ์ รัตนวันโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนางอนุรดี โฉมเฉลาบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นางนางเพชรี โสดาบ้านยางเอือด รองประธานกรรมการ
3. นางไพยวรรณ ลุนลาบ้านตาโกนกรรมการ
4. Mr.Alan Illustrisimo Yurag ครูต่างชาติ อนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นางเยาวนี แก่นสาร บ้านหนองแคกรรมการ
6. นางสาวนงค์ แน่นอุดรบ้านตาทองกรรมการ
7. นางสาวศิริกุล บุญฑลบ้านอีสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย บัวหอมเคียวนำกรรมการ
2. นายกาว หย่ง กวงเคียวนำกรรมการ
3. MissGao Qianบ้านแข้กรรมการ
4. นายเฉิน ต้า อุ่ยบ้านแข้กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ โตนดบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
2. นางสาวจิราพร มั่นคงดีบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
3. Mr.Shimada Akioบ้านแข้กรรมการ
4. นางสาวจิตอารีย์ บัญญัติบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางพรสวรรค์ ขาวแร่พอกหนองแข้กรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยโพธิ์อนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นายชินเทพ ปรือปรักเบญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกิจติมา นาใจคงกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ วรรณวงษ์โจดม่วงกรรมการ
6. นางสาววิภาพร จวนสางฟ้าผ่ากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางจงกลณี ห้วยจันทร์บ้านหนองยางกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นางสาวสาคร บัวไขจานแสนไชยกรรมการ
4. นายไตรรัตน์ ศรีจันทร์เคียวนำกรรมการ
5. นางสาววิมลลณัฐ มุทุกันต์บ้านเปือยขามกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านฮ่องข่ากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอุดร จันทพรมโรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
4. นายนเรศ รัชกุลโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ บุญใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเค็งกรรมการ
6. นายสุพัฒน์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการ
7. นายสมคิด พวงคำโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
8. นายกำธร ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
9. นายบุญเยี่ยม ใยแสงโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ บุญชูโรงเรียนบ้านอะลางกรรมการ
11. นายบุญล้น วิเศษโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
12. นายผสม ศรีนนท์โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
13. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
14. นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
15. นายวิชิต สุทธิโสโรงเรียนบ้านแสนแก้วคูไซกรรมการ
16. นายสันติ สุภาพันธ์โรงเรียนบ้านครั่งกรรมการ
17. นายเกษมศักดิ์ สุมาโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะกรรมการ
18. นางณัฐถาวดี ผาสุกโรงเรียนบ้านเมืองหลวงกรรมการ
19. นายธีระ มีชัยโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
20. นางประคองศรี พันธ์โยศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
21. นายองอาจ โยธิคาร์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวปิยะพร ไชยเสนาโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมยศ โชคเหมาะโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ผาสุกโรงเรียนบ้านเมืองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายสุธรรม คชพันธ์โรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ บุญอุดมโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
5. นายสมชาย ตั้งตรงโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นายวันชัย ทับทิมโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
7. นายถาวร งามเจริญโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
8. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
9. นายประเสริฐ แหวนวงศ์โรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
10. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
11. นายอัษฎาวุธ ช้อยชดโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
12. นายเศรษฐศัย รัตนคำโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์)กรรมการ
13. นายสมพงษ์ สังข์วังโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
14. นายอารมย์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
15. นายประสาท ประนมโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
16. นายจรินทร์ ทองสุทธ์โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
17. นายรตนกร เขตสกุลโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
18. นายจำลอง ทองปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
19. นายพลกฤต ชัยสนามโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
20. นายวิฑูรย์ เสมอสายโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ดวงนิลโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ แซวรัมย์โรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นายสังเวียน จันโทโรงเรียนบ้านแต้ชะบากรรมการ
5. นายพานิช คนขยันโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
6. นายสุบรรณ แก้วฤทธิ์โรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการ
7. นายทองสา แสงสิงห์โรงเรียนบ้านแต้ประชาบำรุงกรรมการ
8. นายบุญมา บุญศรีโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
9. นางสาววาสนา กะตะศิลาโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
10. นายบรรจง จำปาพันธ์โรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
11. นายวีระชัย ดวงธนูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
12. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
13. นายเจริญ บุญอุดมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
14. นายทวีศักดิ์ ผักไหมโรงเรียนบ้านกระสังข์กรรมการและเลขานุการ
15. นายวิทยากร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกกรองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือดรองประธานกรรมการ
3. นายประสาน มั่นคงโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายทองสุข บุตรแสนโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
6. นายพริษฐ์ ม่วงมิตรโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายทรงพล สำนักโรงเรียนบ้านโนนกลางรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย พุทธวงค์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นายทองดี สิมาฉายาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ จัตุพันธ์โรงเรียนบ้านดู่ค้อกรรมการ
6. นายโรม ดีทั่วโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านมะฟักประธานกรรมการ
2. นายสว่าง สุนทรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางรำไพ บุญเย็นโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
4. นางวัชรี เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นายมีศักดิ์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะฟักกรรมการ
6. นายสุริยงค์ นรสารโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
7. นายสุขเกษม มืดทับไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ วงเวียนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวฐิติรัตน์ ซาพะวงษ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทองปัญญา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา ขันอาษาโรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นางสุนิดา ปิยะพันธ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาห้วยทับทันกรรมการ
5. นางชารินี บัวจูมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
7. นางรัตนา ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
8. นางชลดา ทองเกลียวโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
9. นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
10. นางกองแก้ว ทองนำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
11. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
12. นางลักขณา กัณหาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรสรินทร์ ดาแก้วโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พวงคำโรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)รองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางสาวพิมศิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
7. นางกาญจนา ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
8. นางสาวปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
9. นางปิลันธนา โต๊ะสิงห์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
10. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
11. นางอำพร วังเอกโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
12. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวรุ่งรัตน์ บุญชายโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางทัศนาพร สงวนบุญโรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางธัญญรัตน์ อิ่มวุฒิโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
6. นางจุฑาธิบดิ์ โสภากุลโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ผลอ้อโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สมบัติโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร คงทองโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
4. นางวันนา ขาวอ่อนโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางสาวลำธาร มาพบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
7. นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ บุญภาโรงเรียนบ้านโกทารองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161กรรมการ
4. นางสาวทนาวรรณ สำเนียงนวลโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
5. นางสาววรรณนิภา กัณฑ์หาโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
6. นางเยาวณี แก่นสารโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
7. นางสาววิมลณัฐ มุทุกันต์โรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
8. นางสาวนงค์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
9. นางนันทนัช จันทำโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ทองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล บุญฑลโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐินันท์ สุโพธิ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
5. นางสาววณิชญาพร สุระโคตรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี กมลโรงเรียนบ้านสร้างปี่กรรมการ
7. นางสาววิภาพร จวนสางโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
8. นางเฉลา ยอดเพชรโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางดารา บัวส่องโรงเรียนบ้านโกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อยโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
4. นายศิริชัย บุญสิงห์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
5. นายณัฐสิทธิ์ หลักหนองจิกโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นางสาวรุ่งกานต์ เจตินัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
7. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านฮ่่องข่ากรรมการ
8. นายวิสันต์ เข็มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นางอรนิตย์ น้ำจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ขันติวงค์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นางชุลีพร มณีนิลโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นางสาวศิรินันทน์ พรหมดำรงโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
6. นายพัทธนันท์ ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
7. นางวิลาสินี พรหมศรีโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
8. นายศรีประสิทธิ์ คำพิหล้าโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสุวัลยา โสพัฒน์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ พลทีโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นางฐาปนพงษ์ พิมพ์หล้าโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายยศวรรธ์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ คำนันต์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
6. นางสมพร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
7. นางฉันทนา จำปาสุขโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
8. นางพัชรี ก่ำจันทึกโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสิริรัช สิงหกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นิยมโรงเรียนบ้านโจดม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางอมราวดี ดานลีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
4. นางเทียนไชย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ยั่งยืนโรงเรียนยางเอือดกรรมการ
6. นายพินิจ คำดำโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
7. นางสาวธีรพร บุตราชโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวรจนา ขอร่มโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ จันทโชติโรงเรียนบ้านโคกรองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญา สูงเรืองโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางนันทิยา เหลื่อมนอกโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
5. นางอรทัย คนขยันโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
6. นางอุมาพร สุวรรณดีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวรจนา ขอร่มโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายกะมนต์ แก้วสมุทรโรงเรียนบ้านอีสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายสุเพียบ ทองนำโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
5. นางยุพิน คำดำโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
6. นางไพริน ผมพันธ์โรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอกรองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สมภาคโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ วงษาวดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอกรองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สมภาคโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ วงษาวดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายรพี กุลพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายกว้าง ผลสุขโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร กรแก้วโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
4. นางอุบลวรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
5. นางสาววาสนา พรมศรีโรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
6. นางกานดา แก้วเหลาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
7. นายปัญญา ประสงค์สุขโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
8. นายสมทนงค์ อินทศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
9. นางสาวกชกร อินทาโรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการและเลขานุการ
10. นางอารตี แหวนหล่อโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศศิธร นิยมโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ มะโนรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางรดาวรรณ วิเศษโรงเรียนบ้านโนนลาน กรรมการ
4. นางทองสี เมืองแสนโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร จันทราโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
6. นางอุษณีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
7. นางปราณี เพ็งมะดันโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
8. นางจินตนา ศรีสุขโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
9. นางสาวเอรินทร์ แสวงสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นางอุทัย ทับทิมโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
11. นางทัศณีย์ สมจิตร โรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ สมสุขโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
13. นางสาวนิตยา ถาวรโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง กรรมการ
14. นายเสาวคนธ์ ไชยศรโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
15. นางนภัสนันท์ เปี่ยมธีรภาคโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
16. นางสุบรรณ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
17. นางเพียร งามเจริญโรงเรียนบ้านหนองคู (อสพป.๒๓)กรรมการ
18. นางสนธยา แข็งขันโรงเรียนบ้านไฮใหญ่กรรมการ
19. นางอุดม เดชกล้าโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
20. นางกานต์ชนก ปัญจวิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการและเลขานุการ
21. นางสาววาจา แขมคำโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภาพันธ์ สุนทรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุราวุธโรงเรียนตาโกนรองประธานกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
4. นางมธุรส แก้วหลวงโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
5. นางนวลศรี ฐานะวันดีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางมาลีรัตน์ สุธีร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
7. นางอัญชนา จิตตะโคตร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
8. นางสาวจตุพร ชัยชาญรัมย์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
9. นางนฤมล สุตพันธ์โรงเรียนบ้านโกกรรมการ
10. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
11. นางสาวศุภศิริ ไชยโยโรงเรียนบ้านห่องกรรมการ
12. นางรัชนีกร โยธิคาร์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
13. นางวราภรณ์ นามบุตรโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
14. นางสาวรัตนาวลี ทองคำโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
15. นางกุลธิดา จินดาโรงเรียนบ้านแต้ชบา (อพส.๓๘)กรรมการ
16. นางนริศา รัตนคำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
17. นางอัญชลี เอี่ยมยิ้มโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
18. นางจินตนา สมนึกโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
19. นางหทัยกาญจน์ สกุณีโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
20. นางอรนุช นนท์ตาโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
21. นางเบญจพร นันทเสนโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนแต้มะหลี่กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์โรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศล โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เลิศรัตนาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
4. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
5. นายสัจจา เจริญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
6. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
6. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
6. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
6. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรุณ พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ กรรมการ
6. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ เดชกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุวัลยา โสพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นางสุพรรณี พวงยอดครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
5. นางกองแก้ว ทองนำครู โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายสำราญ บุญธรรมครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ เดชกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุวัลยา โสพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นางสุพรรณี พวงยอดครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
5. นางกองแก้ว ทองนำครู โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
6. นายสำราญ บุญธรรมครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ เรืองนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิช แดงบุญเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วง ประธานกรรมการ
2. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวจารุภา ดาวเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิช แดงบุญเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวจารุภา ดาวเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิช แดงบุญเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวจารุภา ดาวเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิช แดงบุญเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วง ประธานกรรมการ
2. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาต กรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจารุภา ดาวเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพิช แดงบุญเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวจารุภา ดาวเรือง โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
3. นายสมทนงค์ อินทศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายสมทนงค์ อินทศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายสมทนงค์ อินทศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายสมทนงค์ อินทศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายสมทนงค์ อินทศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุราวุธโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
3. นายสมทนงค์ อินทศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยาง ประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง กรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยาง ประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง กรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยาง ประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง กรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยาง ประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลโรงเรียนบ้านกระสังข์ ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านมะยางรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนแขมโพนทองกรรมการ
5. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
6. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านมะยางรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นายถวัลย์ บุญราช โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
6. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านมะยางรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
6. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
7. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง ประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านมะยางรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ กรรมการ
6. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
3. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
5. นายถวัลย์ บุญราช โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ กรรมการ
6. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่ กรรมการ
8. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะครู โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนครู โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์ครู โรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือด กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนาพร สงวนบุญ โรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
4. นางเบญจมาพร วงศ์ภักดีโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางวิมล นิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนาพร สงวนบุญ โรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
4. นางเบญจมาพร วงศ์ภักดีโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางวิมล นิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนาพร สงวนบุญโรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
4. นางเบญจมาพร วงศ์ภักดีโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางวิมล นิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนาพร สงวนบุญ โรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
4. นางเบญจมาพร วงศ์ภักดีโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางวิมล นิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนาพร สงวนบุญ โรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
4. นางเบญจมาพร วงศ์ภักดีโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางวิมล นิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนอง แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
4. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนอง แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
4. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนอง แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
4. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนอง แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า ประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
4. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณธณา อภิชาติวงศ์วณิช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางวรรณธณา อภิชาติวงศ์วณิช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เหล็กดี โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณธณา อภิชาติวงศ์วณิช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
4. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านผือ รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณธณา อภิชาติวงศ์วณิชโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณธณา อภิชาติวงศ์วณิช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เหล็กดี โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
6. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณธณา อภิชาติวงศ์วณิช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
4. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางพิชญา โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
5. นางสนิทศรี ศรชัยโรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยาราษฎร์)กรรมการ
6. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยา พรรษา โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางพิชญา โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
5. นางสนิทศรี ศรชัย โรงเรียนสำโรง (วิทยาราษฎร์) กรรมการ
6. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยา พรรษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สมบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีครู โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางพิชญา โพธิวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
5. นางสนิทศรี ศรชัยครู โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)กรรมการ
6. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรครู โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางพิชญา โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
5. นางสนิทศรี ศรชัยโรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยาราษฎร์)กรรมการ
6. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางพิชญา โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
5. นางสนิทศรี ศรชัยโรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยาราษฎร์)กรรมการ
6. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านพะวรรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางพิชญา โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
5. นางสนิทศรี ศรชัย โรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยาราษฎร์)กรรมการ
6. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพง กรรมการ
3. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการ
4. นางรื่นฤดี บุญกันหาโรงเรียนบ้านอีเซ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพง กรรมการ
3. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการ
4. นางรื่นฤดี บุญกันหาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
3. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางรื่นฤดี บุญกันหาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพง กรรมการ
3. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการ
4. นางรื่นฤดี บุญกันหาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรงค์ ผลอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุรดา พุทธวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางมยุรี บุญเย็นครู โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสุกาญดา ผิวงามครู โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นายวิทยา พรมลาครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นายสุรวุฒิ พิลัยครู โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
8. นางลักขณา สุขอ้วนครู โรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรงค์ ผลอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
6. นายวิทยา พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นายสุรวุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
8. นางลักขณา สุขอ้วน โรงเรียนบ้านสร้างเรือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรงค์ ผลอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
6. นายวิทยา พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นายสุรวุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
8. นางลักขณา สุขอ้วน โรงเรียนบ้านสร้างเรือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรงค์ ผลอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
6. นายวิทยา พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ
7. นายสุรวุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
8. นางลักขณา สุขอ้วน โรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรงค์ ผลอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
6. นายวิทยา พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
7. นายสุรวุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
8. นางลักขณา สุขอ้วน โรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประหยัด กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า กรรมการ
3. นายทิวา ชายทวีป โรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.๓๘)กรรมการ
4. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายครรชิต ไชยโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงประธานกรรมการ
2. นายอรุณ คงสุขโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ
3. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายครรชิต ไชยโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงประธานกรรมการ
2. นายอรุณ คงสุขโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ
3. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายครรชิต ไชยโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงประธานกรรมการ
2. นายอรุณ คงสุขโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายครรชิต ไชยโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงประธานกรรมการ
2. นายอรุณ คงสุขโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายครรชิต ไชยโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงประธานกรรมการ
2. นายอรุณ คงสุขโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ
2. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นายปิยะ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
4. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
5. นายอารีย์ มณีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายภูริณัฐ กระแสโสม โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอารีย์ มณีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายปิยะ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
5. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
6. นายภูริณัฐ กระแสโสม โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอารีย์ มณีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายปิยะ ไตรยงค์ โรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
5. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
6. นายภูริณัฐ กระแสโสม โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอารีย์ มณีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายปิยะ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
5. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
6. นายภูริณัฐ กระแสโสม โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอารีย์ มณีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายปิยะ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพะวร กรรมการ
5. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
6. นายภูริณัฐ กระแสโสม โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่(0818719591) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]