รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงนารา   นามวงศ์
 
1. นางอำไพ   จิตสำราญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  เดชสายบัว
 
1. นางสาวพาณี  พิทักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 1. เด็กหญิงเกษมณี   เหลือนึก
 
1. นางณัชชา   ธราธนันท์กุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   คูหา
 
1. นางกมลลักษณ์   บุญรินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงกนกนภา   สุภาพันธ์
 
1. นางเบญจรัตน์   ทองเถาว์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงมลิวัลย์   ภูมิสถาน
 
1. นางทวีสุข   แก้วธรรมมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 1. เด็กหญิง]ลักขณา   สุพรรณ์
 
1. นางสิทธิดา   พันธุวิทย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายปัญญาภรณ์   นาราษฏร์
 
1. นางมยุรีย์   ช่วงสำโรง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงสิรภัทร   บุญรัตน์
 
1. นางอิศยาภรณ์   สายธนู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กหญิงอาทิมา   ดาศรี
 
1. นางสมหมาย  ดาดวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงทิชากร   แร่ทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์   จันตรี
 
1. นางฉวีวรรณ   ชนะนิล
2. นางอุไรวรรณ  ใจอุ่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1. เด็กหญิงขวัญประชา   ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หินแก้ว
 
1. นางตฏิยา   แก้วภักดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สมหมาย
 
1. นายเสถียร   เทวา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองออ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ้ง
 
1. นายกฤช  หาระชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กหญิงจิดาภา   แก้วคำ
 
1. นางนัฐษิกานต์   มณีวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงพัชนีย์   ใจจง
2. เด็กหญิงสุภิญญา   สมหมาย
3. เด็กหญิงหฤทัยพันธน์   สัตย์สูง
 
1. นายชื่น   มะโนมัย
2. นางสาวศิริวรรณ   วังทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวกาญจนา   โพธ์พรม
2. นางสาวจิตตะวัน   ทองลือ
3. นางสาวนภัสวรรณ   แสงคำ
 
1. นางกำไลทอง   วงศ์เจริญ
2. นางอรัญญา   ทองแสน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงปรีญามาศ  จันทะคัด
2. เด็กหญิงปรียาภา  เกิดธนกิตติ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นางบุษบง  สมานมิตร
2. นางสาวรำพรรณ  อายุวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. นายพรชัย   วรรณดีรัตน์
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ   แสงงาม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์ซอม
 
1. นางยุภาพร   วงษ์จรรยาพร
2. นางอัจฉราวรรณ   ล้อมพรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายณภัทร  เสาโกมุท
2. เด็กหญิงธนพร  คำชาลี
 
1. นางพัทธนันท์  แท่นทอง
2. นางสาวอรุณี  ส่องศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายธวัชชัย   ผกาแดง
2. เด็กชายอภิรักษ์   บุญศรี
 
1. นางชุติมา   เหล่าแค
2. นางสาวพิสมัย   สีเหลือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิปาด 1. เด็กหญิงสิรินยา  ทองทวี
 
1. นายวิษณุ  ไชยปัญญา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศมน  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  รจนัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ   เบ้าทอง
 
1. นางกำไลทอง   วงศ์เจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเครือ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ล้วนเส้ง
3. เด็กชายณัฐชนน  ตังตระกูล
 
1. นางสินทรา  กันหาฤกษ์
2. นางเทียมจันทร์   พรหมเสนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงชนิตตา  กันหาโนน
3. เด็กชายประสงค์  อภัยศิลา
 
1. นางปรียาภรณ์  ทวีชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมดี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พันธุ์ไผ่
3. เด็กหญิงรินรดา  วันนอก
 
1. นางผ่องศรี  เมธาภัทรกุล
2. นางอักษราภัค  ศรีจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจี่ย 1. นางสาวนิลาวัลย์   ศิริกุล
2. เด็กหญิงวาสนา   พรมบูรณ์
3. นางสาววิภาพร   เหรียญทอง
 
1. นางบุญนอง  อนุสินธ์
2. นางยุวดี   พันธ์ศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายภัทรพล  เจนจิตต์
2. เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐ
 
1. นางผกามาศ  หงษ์ทอง
2. นางเสาวลักษณ์  บันเทิงสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. นายมิตรชัย  วิลาวัลย์
2. นางสาวสมพิศ  พื้นพรม
3. นางสาวสุพรรษา  เครือไชย
 
1. นางประกายเดือน  อินทะนัย
2. นายยุทธิพงษ์  พร้อมพรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายตริมิซี   รัมภูษา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทะนัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   เอี่ยมฉวี
 
1. นางสาววนิจฐา   เบ้าปัดสี
2. นางอักษราภัค   ศรีจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรัตนมน   รุ่งคำ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   นางาม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา   นามโคตร
2. นางสาวสายฝน  สุขสูงเนิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กชายกัมพล   ผลบัว
2. นางสาวนิศารัตน์   สีดาจิตร
 
1. นายยุทธิพงษ์   พร้อมพรม
2. นางอัญชลี   ภูบัวพชร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายสหวัฒน์   คำตา
2. เด็กหญิงอนัญญลักษณ์   เดิรริมรำ
 
1. นายฉัตรเพชร   สู่เสน
2. นายวิชาญศักดิ์   กิ่งสกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายธนกฤต  แสงคำ
2. เด็กชายระพีพัฒน์   วงษ์ทอง
 
1. นางจิรภิญญา  วงศ์เจริญ
2. นางดวงใจ   ทองแสน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูซอด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีจันทร์โท
2. เด็กชายเจษฎางค์   กาละพันธ์
 
1. นายชูชีพ   สีนอเนตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธนาธร   สุริเย
2. เด็กชายพีระพงษ์   พบสมัย
 
1. นายจีระยุทธ   พากุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร   สุนทรสวัสดิ์
2. เด็กชายภัทรวัต   พรหมเกตุ
 
1. นายธราทิพย์   สืบวงค์
2. นางนุศราภรณ์   นนทศิลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะ 1. เด็กชายประวิทย์  ลาสนาม
2. เด็กชายอนาวิน  อินทอง
 
1. นายวัชระ  สิมสิงห์
2. นายอำนาจ  อักโข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพิพัฒน์   เขียมลักษณ์เจริญ
2. เด็กชายรชานนท์   ฉายาภักดี
3. เด็กชายวรินทร   สีหะวงษ์
4. เด็กหญิงอรุณกมล   แก้วคำ
5. เด็กหญิงเกตุกนก   อ้วนลาน
 
1. นางกฤษณี   โตมร
2. นางวิลักขณา   ไชยสิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงชนิกา  คงสง
3. เด็กหญิงนารีนาถ  สุวรรณชัยรบ
4. เด็กหญิงพาขวัญ  กำเนิด
5. เด็กหญิงสุกานต์ดา  โตลำลำ
 
1. นางขวัญเรือน  คูณมี
2. นายวีรวัฒน์  รัตนวัน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงคฑามาศ  วิลัย
2. เด็กหญิงคุณัญญา  บุญกระจ่าง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วหยาด
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  เทนสุนา
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คำผุย
 
1. นางสมจิตร  นามวงศ์
2. นายอุดม  ชินสอน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 1. เด็กหญิงรัตนากร   จันทะสาร
2. เด็กหญิงวริศรา   พันธ์กิ่งทิพย์
3. เด็กหญิงสุพิชญา   ปัญญาวัน
4. เด็กหญิงอภิษฎา   บัลลังค์
5. เด็กหญิงแพรวดาว   ทองนาค
 
1. นางฐิชยา   วงษ์ใหญ่
2. นางสุดประสงค์   ใจเที่ยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐิญา   อาบสุพล
2. เด็กหญิงดรุณี  อิ่มเต็ม
3. เด็กหญิงนลินี  ขันตา
4. เด็กหญิงภูสุดา  วรภาพ
5. เด็กหญิงสุพัชชา  โพธิ์ขาว
 
1. นางประภาพรรณ  เพ็งศรี
2. นางสาวราตรี  บัวจูม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธิภาพร   ดวงขวาง
2. เด็กหญิงประกายดาว   พันธุ์กิ่งทิพย์
3. เด็กหญิงประณิตา   ช่วงชัย
4. เด็กหญิงวรรณิภา  กุลพรม
5. เด็กหญิงอรอนงศ์   บังศรี
 
1. นางดอกแก้ว   แก่นพิทักษ์
2. นางดารารัตน์   พันธุ์เพ็ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินธิเดช
2. เด็กหญิงปติณญา   จันทร์ประสิทธิ์
3. เด็กชายภัคพล   ปัดทุม
4. เด็กหญิงวรดา   สังข์ลา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เสาร์ชัย
 
1. นางสมหมาย   ดาดวง
2. นางอุษณีย์  มุ่งดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กหญิงฐิติพร   จากโคกสูง
2. เด็กหญิงปลายฟ้า    โนรินทร์
3. เด็กชายปิยะพงษ์   ทิพย์สมบัติ
4. เด็กชายภานุวัฒน์  จันมา
5. เด็กชายอาทิตย์  ทองปลือ
 
1. นางอุษณีย์   มุ่งดี
2. นางเฉลียว  อัมภรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  พันธะเสน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลินสอน
3. เด็กหญิงธนาดล  บุญสิทธิ์
4. เด็กชายธีรติ  สวัสดิ์
5. เด็กชายนำโชค  กิ่งสีดา
6. เด็กหญิงนุชรา  หะดิ่ง
7. เด็กชายประเสริฐ  วิลัย
8. เด็กหญิงพัชรา  บุญสวัสดิ์
9. เด็กหญิงพิทยา  อินตะนัย
10. เด็กชายพิษณุพงษ์  คำพอง
11. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  แซ่ตัน
12. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุดชา
13. เด็กชายรุ่งสุริยา  สิงห์คำ
14. เด็กชายวายุห์  หารบุรุษ
15. เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญชิตร
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เกษี
17. เด็กหญิงอทิตยา  พรมชาติ
18. เด็กหญิงอรธิดา  อำไพ
19. เด็กหญิงอโณทัย  มังษา
20. เด็กชายเศรษฐกิจ  สิทธิศร
 
1. นายธนาวัฒน์  ตามบุญ
2. นายมนูญศักดิ์  สมใจ
3. นางวรางค์ศิริ  หงษาโชติพาณิช
4. นางวาสนา  สมจิตร
5. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันคำ
2. เด็กชายกฤษดา   มะนะกูล
3. เด็กชายจีรทีปต์  สีหะวงษ์
4. เด็กชายจุลภัทร  ชัยภักดี
5. เด็กชายชลิต  ชาลี
6. เด็กชายฐิตเมธี  ตรีสิงห์
7. เด็กชายณัฐพล  ชาติมนตรี
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ   บัวภา
9. เด็กหญิงทัชบา   ขัดผาบ
10. เด็กชายพีรพล  พรมวัน
11. เด็กชายภวาภพ  จันทร์เติบ
12. เด็กหญิงวรรณวิษา   สีหะวงษ์
13. เด็กหญิงสิริภา   อัศวภูมิ
14. เด็กชายสุทัศน์  ชาติมนตรี
15. เด็กชายสุธรรม  สีหะวงษ์
16. เด็กชายอดิศักดิ์  สีหะวงษ์
17. เด็กหญิงอารียา   สีหะวงษ์
18. เด็กชายเกษมศักดิ์   สายลัดดา
19. เด็กชายเนรมิตร  นามวงษ์
20. เด็กชายเริงฤทธิ์  แก้วคำ
 
1. นางสาวนครเพชร  สิงห์คำ
2. นายนิคม   สีหะวงษ์
3. นางมะลิจันทร์   ปิยะพิสุทธิ์
4. นายสนอง   สีหะวงษ์
5. นางสาลิกา   บุษบงก์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิมาภรณ์  ชาลี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ์   บุษบงค์
3. เด็กชายจุลภัทร  ชัยภักดี
4. เด็กชายชลาวุธ  เศษฐา
5. เด็กชายชินวัตร   สีหะวงษ์
6. เด็กชายธีรศักดิ์   สังข์ทองรัมย์
7. เด็กชายนพนันท์  ขำเขียว
8. เด็กชายปรมินทร์  ภักดีแพง
9. เด็กชายประวิทย์  ศรีเมือง
10. เด็กชายภูสิทธิ์   สีหะวงษ์
11. เด็กชายยุทธศาสตร์  สิงห์สิทธิ์
12. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   จันทะศิลา
13. เด็กชายวรัญญู  สุขสำราญ
14. เด็กชายวีระชัย   บุญกาล
15. เด็กชายสภาพร  จันทะศิลา
16. เด็กชายสราวุธ   บุญเพ็ง
17. เด็กชายอภิชัย   มณีวงษ์
18. เด็กชายอ่อนศรี   ภูพวก
19. เด็กชายเริงฤทธิ์  แก้วคำ
20. เด็กชายโชคชัย   แก้วคำ
 
1. นายจิรเดช   ไชยสิทธิ์
2. นางธีระนันท์   ทองแสง
3. นางสาวนครเพชร   สิงห์คำ
4. นางสุภาพร  สอนศรี
5. นายเศษฐา   ชาลี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
 
1. นางดวงมณี  อาธิบุตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปุณยาพร   อบอุ่น
 
1. นางฐิตาภา  พัฒนธัญญา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ตาบุญ
 
1. นางปัญญาพร  สามสี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 1. เด็กชายพูนทรัพย์   พันธ์สุข
2. เด็กหญิงเกษมณี   กาประสิทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  กาบบัว
2. นางสุดสงวน   เอราวรรณ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภูระยา   ลือชา
2. เด็กชายเวชพิสิฐ  ขาววิเศษ
 
1. นางสมยา   ศรีขาว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายปรัชญานนท์   คำนันท์
2. เด็กหญิงสุกานดา   ไชยสิทธิ์
 
1. นางนัฏฐิกานต์   ทอนศรี
2. นางระพีพัฒน์   ศรีวงศ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ราชคุณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โสดา
3. เด็กหญิงธิราพันธ์  สิงห์ซอม
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  พิลา
5. เด็กหญิงประภัสสร  โสดา
6. เด็กหญิงพิศมัย  กุลพรม
7. เด็กหญิงมินตรา  ศรีวะมุทธิ์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  นครศรี
9. เด็กหญิงสุจินดา  พิลา
10. เด็กหญิงอรอนงค์  บัวพงษ์ชน
 
1. นางขวัญเรือน  คูณมี
2. นายวิชาญ  คำอำ
3. นางสาวสุวิมล  พานะรมย์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ผ่องราศรี
2. เด็กชายจิรายุ    อ่อนสี
3. เด็กชายจีรวัตร   เถาว์พรม
4. เด็กหญิงฐิติยา    สุขส่ง
5. เด็กหญิงนิตติญา    สุวรรณศรี
6. เด็กหญิงนุชศรา   สุรนารถ
7. เด็กหญิงรุจิรา    สีไสย์
8. เด็กหญิงสินีนาฏ    ศรีรักษา
9. เด็กหญิงอภัสชา    กาลเมฆ
10. เด็กหญิงเครือวัลลิ์    อนันต์
 
1. นายศักดิ์ชัย  พฤกษา
2. นางศิริพร   สุรนารถ
3. พระไฉน   สิริปัญโย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เชื้อบุญมา
2. เด็กหญิงฐิติมา   พัดไธสง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา   แสวงวงค์
4. เด็กหญิงธนัฐดา   ยังมี
5. เด็กชายธีระศักดิ์   สุขแสวง
6. เด็กหญิงนราทิพย์   สุทธิกรม
7. เด็กหญิงปลายฟ้า   เผ่าภูรี
8. เด็กหญิงปัญญาภรณ์   นาราษฎร์
9. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์   เสนาะศัพท์
10. เด็กหญิงวรัญญา   สุขเสริม
11. เด็กหญิงวาสนา   ไชยสิทธิื
12. เด็กชายศิริวัฒน์   วงศ์ใหญ่
13. เด็กหญิงอรธิชา   บุญทำมา
14. เด็กหญิงเพีย   คริสเตียนเซ่น
15. เด็กหญิงเวธนี   พิมพ์การ
 
1. นางธนภรณ์   สิมมา
2. นางพรประภา   รัชตะธนิตกุล
3. นางสาวยศธร   สังขะวรรณ
4. นางสาวสุพิชญา   คำผุย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กหญิงกนกพร  ภูอาจสูง
2. เด็กหญิงชลิตา  แป้นทอง
3. เด็กหญิงดวงตา  แอนโก
4. นางสาวปนัดดา  บัวลอย
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  กิ่งจันมน
6. นางสาวพรทิพา  คำพรมมา
7. เด็กชายภัทรสุดา  ส่งเสริม
8. เด็กหญิงวรรณิพา  วงษ์แสง
9. เด็กหญิงวราภร  มีคุณ
10. นางสาววริศรา  ทิพย์รักษา
11. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
12. นายเจนณรงค์  ชื่นตา
13. เด็กหญิงเจริญศรี  พงษ์สุระ
14. นางสาวเบญจวรรณ  อยู่เจริญ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สืบสา
 
1. นางนภาพร  ศรีเสริม
2. นางบัวพา  สำนักนิตย์
3. นายมิตรชัย  ศรีเสริม
4. นางสาวเกษชรินทร์  กองแก้ว
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กชายทัศกรณ์   แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร   ปะริวันตัง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สืบสา
 
1. นางสาวเกษชรินทร์   กองแก้ว
2. นายเลอพงษ์   เพิ่มมี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   เวียงคำ
2. เด็กหญิงศศิธร   สีลาสม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   สุราวุธ
 
1. นางมณเฑียร  วะรงค์
2. นางสาววรรณภา  คำชาลี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  งามเจริญ
 
1. นายกิตติพงษ์  พันคง
2. นางจันทร์ศรี  ขันธ์เพชร
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   มุขประดับ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทะศิลา
 
1. นายสยาม   โพธิวัฒน์
2. นางอำไพ  โพธิวัฒน์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านละเอาะ 1. เด็กชายพิษณุ  สังขะพงษ์
 
1. นางอุทัย  จันทะรัตน์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   พูนผล
 
1. นายศักดิ์ชัย   ขันคำ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจีรพร   ศรีใส
 
1. นายคมสรร   พาสง่า
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสวรินทร์  จิตตะวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บุญยอ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงศริณภรณ์   โพธิ์ภักดี
 
1. นายสมคิด   สุรมิตร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เหล็กกับทอง
 
1. นายวัชระ  วงศ์เจริญ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายกระวิน   สิงห์ซอม
 
1. นายพงษ์สิน   แก้วแดง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐพล   ผุยพรม
 
1. นายประสิทธิ์   ชนะนิล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฉลาดล้ำ
2. เด็กหญิงพิยดา   สิงห์ซอม
 
1. นางกชนันท์   สิมณี
2. นางอัจฉราวรรณ   ล้อมพรม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงสุก้ญยา  ยศศิริ
 
1. นายพงษ์เทพ  ไหมทอง
2. นางพิกุล  ไหมทอง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   บุญโฮม
2. เด็กหญิงอินทิรา   พลสิมมา
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์   ล้อมพรม
2. นางอัจฉราวรรณ   ล้อมพรม
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายไชยพัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นายกฤตวิทย์   มีบุญ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายนันทวุฒิ   แสงสุด
2. เด็กชายปฏิภาณ   ทองสุ
3. เด็กชายวรวัฒน์   แสนสวนจิต
 
1. นางสุกัญญา   จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   สิงห์สาย
2. เด็กชายธนกฤษ   บุญสุภา
3. เด็กชายธีรภัทร   แก้วรักษา
 
1. นางสุกัญญา   จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายชัยวุฒิ   ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงสวิตตา  บุญเชิญ
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  ชิณวงค์
 
1. นางรัชนี  ทุมวงษ์
2. นายวัชระ  วงศ์เจริญ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ธนสมบัติ
 
1. นายสุนทร  ชัญถาวร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายเทียนชัย  วงค์ดี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ศรีสมาน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายวันชนะ   จำเดิม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกษมา  พิกุล
 
1. นางพิมพ์ลภัส  วัชรเฉลิม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชา   เพ็งชัย
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   พัฒเพ็ง
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   บัวหอม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทีขะสุข
 
1. นายดำรงฤทธิ์   ปรึกษาดี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายกรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สังกา
 
1. นางสาวกาญจนา   กัญญา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิรญาณ  ศรภักดี
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายเทียนชัย  วงค์ดี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ศรีสมาน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายพัชรกร  บุญศรัทธา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ศรีสมาน
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงปนัดดา  โสดามุข
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ศรีสมาน
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสิริปรียา  แก้วจันดี
 
1. นายณัฌฌา  เสนาะ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงอรยา   กิ่งสุข
 
1. นายนเรศ   สีละมัย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนค้อ 1. เด็กชายไววิทย์  อัศดร
 
1. นางนิตยา  มารยาท
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   บัวไหล
 
1. นางบัณฑิตา   โสรเนตร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. เด็กชายวรวิทย์  จันทะเสน
 
1. นางวนิดา  พาที
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. เด็กชายธนาดล  บุญสิทธิ์
 
1. นางวนิดา  พาที
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายกรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัลยา  กัณหะบุตร
3. เด็กชายจตุรงค์  มีศิลป์
4. เด็กชายทรงวุฒิ  ชัยปัญญา
5. เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์คำ
6. เด็กชายธีรเดช  บุญหนา
7. เด็กหญิงพิรญาณ  ศรภักดี
8. เด็กหญิงศุภนิดา  ธนสมบัติ
9. เด็กหญิงสิริปรียา  แก้วจันดี
 
1. นายกษิตินาจ  วิเศษศรี
2. นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล
3. นางสุนทรา  ทองสูบ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สังกา
2. เด็กหญิงปนัดดา   ขันโท
3. เด็กชายสุทธิราช   สิมณี
4. เด็กหญิงเจนจิรา   สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เสนาภักดิ์
 
1. นายกาญจนา  กัญญา
2. นางสาววุฒิยาภรณ์   บัวแก้ว
3. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายชยานันต์   ศรีสม
2. เด็กหญิงณภัทร   ปกป้อง
3. เด็กหญิงณัฐณิชาช์   บุญธรรม
4. เด็กชายธนวัตน์   พัฒนมนตรี
5. เด็กชายธีรวุฒิ   ฮาตะสุ้ย
6. เด็กชายนักรบ   แสงเวียน
7. เด็กหญิงนิตต์ธีมา   บุญยิ่ง
8. เด็กชายยุพราช   เรียงสันเทียะ
9. เด็กหญิงรพีพรรณ   รองสนาม
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์   โสดาลี
11. เด็กหญิงวรินทร   ภูทอง
12. เด็กหญิงวีรภัทรา   คำศรี
13. เด็กหญิงศรัญญา   สมดอกแก้ว
14. เด็กหญิงศรินธร   กลองชัย
15. เด็กหญิงอรปรียา   ภูทอง
 
1. นางธัญลักษณ์   ภิญญรัตน์
2. นายธีระพัฒน์   เข็มเงิน
3. นางผ่องศรี   เมธาภัทรกุล
4. นายไชยมงคล   สมบัติมาก
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สังกา
2. เด็กชายฐาปกรณ์   ขุนพินี
3. เด็กชายธนภัทร   ทนายรักษา
4. เด็กชายธีรศานต์   สร้อยศรี
5. เด็กหญิงปนัดดา   ขันโท
6. เด็กชายรัชชานนท์   คะรัม
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทีขะสุข
8. เด็กหญิงสกาวเดือน   ประมะรี
9. เด็กชายสิทธินันท์   พิสูตร
10. เด็กหญิงสุจิตรา   พัฒเพ็ง
11. เด็กชายสุทธิราช   สิมณี
12. เด็กหญิงเจนจิรา   สัมฤทธิ์
13. เด็กชายเตชนิสิทธิ์   แก่นโคตร
14. เด็กชายเสรี   นนท์ตา
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เสนาภักดิ์
 
1. นายดำรงฤทธิ์   ปรึกษาดี
2. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
3. นายอลงกรณ์   เพียรสมบัติ
4. นายอำนาจ   ศรีจำปา
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   จันทร์ถา
2. เด็กหญิงธาดารัตน์   กาละเมฆ
3. เด็กชายนรภัทร   พิมเสน
4. เด็กชายพัชรพล   พึงภพ
5. เด็กชายภูวดล   พวงอก
6. เด็กหญิงมลฑิรา   พอชาลี
7. เด็กหญิงศศิกานต์   คูณแก้ว
8. เด็กหญิงศิริรัตน์   บัวศรี
9. เด็กชายศุภสิทธิ์   เอี่ยมสะอาด
10. เด็กหญิงอรอุมา   ศุภเลิศ
11. เด็กหญิงอารียา   ยศศิริ
12. เด็กชายอิทธิพล   บรรพชิต
 
1. นางพรทิพา   เอี่ยมสะอาด
2. นางวิไล   ภูมิลักษ์
3. นางสุกัญญา   หลักบุญ
4. นายอนุภาพ   ศรีอินทร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  วิเศษ
2. เด็กชายกีรติ  กันนิดา
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พันศรีเมือง
4. เด็กชายจารุวัฒน์  แสวงผล
5. เด็กหญิงจิรกานต์  ทัดเทียม
6. เด็กหญิงชนินาถ  จันทรัสสะ
7. เด็กชายณภัทร  คำชมพู
8. เด็กหญิงณัฐธิรา  ภูมลี
9. เด็กหญิงณัฐวรา  ปาปะกาย
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวงาม
11. เด็กชายธีระวัฒน์  วิบูลย์
12. เด็กชายธีระศักดิ์  ประเสริฐสังข์
13. เด็กหญิงมณีรัตน์  เจริญศรี
14. เด็กชายวิชยุตม์  ไชยโพธิ์
15. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวงค์
16. เด็กชายสาคร  เครือไชย
17. เด็กชายสุริยะ  ทองคำ
18. เด็กชายอรรถพล  สังเสวี
19. เด็กหญิงอารียา  มัคคะที
20. เด็กหญิงเกศินี  นามบุตดี
 
1. นางประมูล  เครือไชย
2. นางสมหวัง  สารพัฒน์
3. นางหนึ่งฤทัย  บัวงาม
4. นายอนุสรณ์  กิ่งสาทน
5. นายอัสวรักษ์  สารพัฒน์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 1. เด็กชายวุฒิชัย   โพธิ์ขาว
 
1. นายสุริยันต์  ฤทธิ์เดช
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีโพนดวน
 
1. นางรุ่งรัตน์  สหัสดี
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
 
1. นางอัจจนา  หมัดแม่น
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์โสภา
 
1. นางวันเพ็ญ  ไพบูลย์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายสกล  ว่องไว
 
1. นายเอกพงษ์  เนตรวงษ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
 
1. นางอัจจนา  หมัดแม่น
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กชายกิตติธัช   วรจักร์
 
1. นางศิวาลัย   ตังจิว
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1. เด็กหญิงวัลลี   สีหนาถ
 
1. นายพลชาติ   แจ่มใส
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กชายประวิทย์  บุญราช
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์   คำแก้ว
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤต  ลมสูงเนิน
 
1. นายกษิตินาจ  วิเศษศรี
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   พละศักดิ์
 
1. นายปาเดย์   รองทอง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูซอด 1. เด็กหญิงอุมาพร   คำเคน
 
1. นายชูชีพ   สีนอเนตร
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายเรวัต  จันทร์มั่น
 
1. นายวัฒนานคร  ผิวดี
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กชายประวิทย์  บุญราช
 
1. นางพิชญา  ธงภักดิ์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 1. เด็กหญิงดาราพร  วิเชียร
 
1. นายประชัญ  ชายหิน
 
121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงสุนารี  กิ่งของ
 
1. นายวัฒนานคร  ผิวดี
 
122 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกนกเรขา  วิเศษชาติ
2. เด็กชายกริชเพชร  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงกฤตยาพร  บัวสบาน
4. เด็กหญิงกาญจนบรรณ  เตชะเศรษฐวิทย์
5. เด็กชายกิตติภัค  ดอนกระโทก
6. เด็กหญิงกิรันดา  วรรณวงศ์
7. เด็กชายจิรทีปต์  ผาสุข
8. เด็กหญิงชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ
9. เด็กชายณัฏฐ์ฆเนศร์  พรมจันทร์
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีหะวงษ์
11. เด็กชายณัฐพงศ์  พงษ์ลุน
12. เด็กหญิงณิชกานต์   อนุพันธ์
13. เด็กชายธนกฤต  ศิริรัตนะ
14. เด็กชายธนพล  จันโท
15. เด็กชายนฤวัฒน์  บูระกรณ์
16. เด็กชายนิธิศักดิ์  กรไกร
17. เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม
18. เด็กชายปฏิภาณ  วันล้วน
19. เด็กหญิงปาณิสรา  พิมเทพา
20. เด็กหญิงปุษยา  อาจสาลี
21. เด็กชายป้องปราบ   โกมลวัฒน์
22. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมมุติ
23. เด็กชายภูดิศ  สุวรรณวงศ์
24. เด็กชายภูวนาก  สารพัฒน์
25. เด็กชายยศนคร  เขตสกุล
26. เด็กชายราชันย์  คำเพราะ
27. เด็กหญิงรุจิรา  เจริญวรรณ์
28. เด็กชายฤทธิพร  คุณุรัตน์
29. เด็กชายวิชัยเลิศ  กตะศิลา
30. เด็กหญิงวิภาดา  สายแวว
31. เด็กชายศักดินา  สมบัติวงศ์
32. เด็กชายศิวฤทธิ์  ธรรมศิริ
33. เด็กชายศุภกรณ์  ยศอาลัย
34. เด็กหญิงสรัลชนา  จันทะเสน
35. เด็กหญิงอภิสรา  สมาฤกษ์
36. เด็กหญิงอรญา  สุทธปัญญา
37. เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยพิมพ์
38. เด็กชายเอกนุพล  พงษ์ทอง
39. เด็กชายโพธิกร  วงศ์วรรณา
40. เด็กชายไวยวิทย์  นิยมวัน
 
1. นายกษิตินาจ  วิเศษศรี
2. นางขวัญใจ  ใจจง
3. นางจันทร์ศรี  ขันเพชร
4. นายณรงค์  แสงงาม
5. นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล
6. นางภัทรียา  วิเศษศรี
7. นางสนอง  สาทอง
8. นายเอกพงษ์  เนตรวงษ์
 
123 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญจันทร์
2. เด็กชายกาลัญญู   สืบสา
3. เด็กชายคมสรรค์   แรมกระโทก
4. เด็กชายจักรรินทร์   พละศักดิ์
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์   ทุมมานาม
6. เด็กชายจิรพงษ์   คำโสภา
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ชาวพ่อค้า
8. เด็กหญิงฐิจิตรา   ศรีนวล
9. เด็กชายณัฐณรงค์   สารภาพ
10. เด็กชายทศพล   กระโพธิ์
11. เด็กหญิงทักษิณา  หอจำปา
12. เด็กหญิงทัศนีย์   จันทร์ตั้ง
13. เด็กชายธนพล   นวลศิริ
14. เด็กชายธนาวุฒิ   โมรานอก
15. เด็กชายนวฤทธิ์   อุดมสุข
16. เด็กหญิงบุษยมาส   ธานี
17. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมปาน
18. เด็กชายพรสวรรค์ปัญญา   บุญสนัด
19. เด็กหญิงพัชราศิริ  เกษี
20. เด็กหญิงวรัญญา   สุนทรไชยา
21. เด็กชายวันชัย   เลาพิลา
22. เด็กชายวิทวัส   จันทร์รอน
23. เด็กชายวีระศักดิ์   มีศรี
24. เด็กชายวีระศักดิ์   ลีลา
25. เด็กหญิงศศิประภา   ดวงแก้ว
26. เด็กหญิงศิริพร  โสพัฒน์
27. เด็กชายศิริมงคล   ไวเรียบ
28. เด็กชายสวิช   โตทอง
29. เด็กหญิงสุพรรณี   บัวลา
30. เด็กหญิงสุภานิตย์   บุญเริ่ม
31. เด็กชายสุรชัย   สังสัมฤทธิ์
32. เด็กชายอภิชัย   พละศักดิ์
33. เด็กชายอภิสิทธิ์   ชาวพ่อค้า
34. เด็กชายอิทธิพล   สมลาภ
35. เด็กหญิงเกวลิน   เนตรภักดี
36. เด็กหญิงเกษกมล   ศรีพรม
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์   วงษา
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นิตยาชิต
39. เด็กชายเชิดศักดิ์   ชูเชื้อ
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   วิยะทา
 
1. นางภนิตา  พินิจกุลณสร
2. นายสมบัติ  พินิจกุลณสร
3. นายสมเกียรติ  งามนัก
4. นางอรัญญา   เดชคำภู
5. นายไพบูลย์   เดชคำภู
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลชนก   กิจเวชกุล
2. เด็กชายกฤติกร   สมบัติศิริเกษ
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พลูทวี
4. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายชลวิทย์  พงษ์ประสพ
6. เด็กชายปัญญากร  ลาโพธิ์
7. เด็กหญิงปาณิศา  ชินวงศ์
8. เด็กชายรัฐปันท์  จอมคำสิงห์
9. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์งาม
10. เด็กหญิงอาภาพัช   จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวพงษ์ญาดา  หงษ์ษากุล
2. นางภัทรวดี  เชื้อพนมนิธิยา
3. นางภัทรียา  วิเศษศรี
 
125 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา   อนันต์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทองรินทร์
3. เด็กชายจักรินทร์   พละศักดิ์
4. เด็กหญิงจิราพร   สมปาน
5. เด็กหญิงนันทิยา   ทราธร
6. เด็กหญิงบุษรินทร์   ปุ๊ดตะละ
7. เด็กชายอดิศักดิ์   บุญพอ
8. เด็กหญิงเกวลิน   เนตรภักดี
9. เด็กชายเทิดศักดิ์   ชูเชื้อ
 
1. นางดารุณี   ทองนาค
2. นางบุญธิดา   เพื่อสุข
3. นางวัจฉราภรณ์   ทองแดง
 
126 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  คำเฟื้อย
2. เด็กหญิงจรรยพร  อินอะนันต์
3. เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์ลอย
4. เด็กหญิงญาณิศา  บัวสุข
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
6. เด็กหญิงธนภรณ์  โนนกอง
7. เด็กหญิงพรรณณัฐฎา  บุรณะ
8. เด็กหญิงภาณีนี  แก้วคำ
9. เด็กชายมุทิตา   นัทศนกุล
10. เด็กหญิงรักษิตา  ไพรบึง
11. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
12. เด็กหญิงไปรยา   พฤกษา
 
1. นางสาวพงษ์ญาดา  หงษ์ษากุล
2. นายพงษ์ศักดิ์  อบอุ่น
3. นางสาวพยัตติกา  ห้วยจันทร์
4. นางภัทรียา  วิเศษศรี
 
127 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กหญิงชลธิชา   พรมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนิภารัตน์   คมขำ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   วงศ์ภักดี
4. เด็กหญิงผดาวดี   ทองมี
5. เด็กหญิงพนิดา   ศรีเมือง
6. เด็กหญิงพิณรพัฒน์   ศรีเมือง
7. เด็กหญิงสาวิตรี   ทรงกลด
8. เด็กหญิงอังคณา   อุดด้วง
 
1. นางจิราภรณ์   มูลเมืองแสน
2. นางนพวัลย์   ปัญญาคม
3. นางปราณี   บุญทรง
4. นางเสาวณี   โคบุตร์
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิ์ผล
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
3. เด็กหญิงปริน   หินตะ
4. เด็กหญิงพรรณณัฐฎา   บุรณะ
5. เด็กหญิงรัตตินันท์  จิราพงศ์รักษ์
6. เด็กหญิงวิภาดา   รังทอง
7. เด็กหญิงสิริการต์  สระ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สงิมทอง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จินดาศรี
10. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดีรุณ
11. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
12. เด็กหญิงอินนภา   พันพิพัฒน์
 
1. นางสาวพงษ์ญาดา  หงษ์ษากุล
2. นางพนมพร  สุนทรวิทย์
3. นางภัทรียา  วิเศษศรี
4. นางสาววรกมล  รัตนอุดม
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   อยู่เย็น
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ชาวพ่อค้า
3. เด็กหญิงทัศนีย์   จันทร์ตั้ง
4. เด็กหญิงวรัญญา   สุนทรไชยา
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ใสเนตร
6. เด็กหญิงศศิประภา   ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงสุพรรณี   บัวลา
8. เด็กหญิงสุภานิตย์   บุญเริ่ม
 
1. นางดารุณี   ทองนาค
2. นางบุญธิดา   เพื่อสุข
3. นางวัจฉราภรณ์   ทองแดง
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิผล
3. เด็กหญิงณัธริญากร  ชาญชิตร
4. เด็กหญิงดวงฤทัย   ปัญญาไทย์
5. เด็กหญิงนัทถขนุช  แก้วเกิด
6. เด็กหญิงปริน  หินตะ
7. เด็กหญิงพิราอร  อำไพ
8. เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์นิยม
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ระยับศรี
10. เด็กหญิงมุทิตา  นัทศนกุล
11. เด็กหญิงรัตตินันท์  จิราพงศ์รักษ์
12. เด็กหญิงวันทนีย์  คันศร
13. เด็กหญิงศุจิกา  พิมกรณ์
14. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
15. เด็กหญิงอินภา  พันพิพัฒน์
16. เด็กหญิงไปรยา  พฤกษา
 
1. นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล
2. นายพงษ์ศักดิ์  อบอุ่น
3. นางพนมพร  สุนทรวิทย์
4. นางภัทรวดี  เชื้อพนมนิธิยา
5. นางภัทรียา  วิเศษศรี
 
131 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   บุญมั่น
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทนนท์
3. เด็กชายกรรณิการ์  แสงหิรัญ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยานุกูล
5. เด็กหญิงชลิตา  ทาระ
6. เด็กหญิงญนันทพร  กระแสโสม
7. เด็กหญิงฐาปนา   หาญเมือง
8. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  ธนะศรี
9. เด็กหญิงธัญญานุช   คำเพราะ
10. เด็กหญิงนันทนา  ทาระ
11. เด็กหญิงนิตยา  ป้องเศร้า
12. เด็กหญิงปวีณา   ผูกมั่น
13. เด็กหญิงมยุรี   ผูกมั่น
14. เด็กชายวรวิทย์   จันทร์แจ่ม
15. เด็กหญิงอภิญญา   บุญมั่น
16. เด็กหญิงเจนจิรา  คำศรี
 
1. นางกมลวรรณ  บุญศักดิ์
2. นายจักรพงษ์  พิมพ์พัฒน์
3. นางจิราภรณ์   เพียซุย
4. นางรัตนา  ประเสริฐศรี
5. นางสุธาทิพย์  จำชาติ
 
132 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายคมสันต์   เดิมทำรัมย์
2. เด็กชายนิวัฒน์  ไชยสง่า
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ทวีสินธ์
4. เด็กชายสิทธิพร   เมมาลี
5. เด็กชายอัจฉริยะ   เงาศรี
 
1. นายกิตติกรณ์   ไชยสาร
2. นายนิพนธ์  เงาศรี
 
133 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 1. เด็กหญิงยมล  ศราภัยวานิช
2. เด็กชายสมบัติ  ศราภัยวานิช
 
1. นางสาวธนพร  พันธ์แก้ว
2. นายเอกลักษณ์  นาคคันธร
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กชายพงศธร   เสนาะจง
2. เด็กชายวิชิต   พูลเพิ่ม
3. เด็กชายสถาพร   อักษร
 
1. นายพูล   วงศ์ษา
2. นายวิรัตน์   พันรอบ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. นายกรีฑา   บุญสืบ
2. นายนิลมิตร   อุตรชาติ
3. นายโรจน์ศักดิ์   อักโข
 
1. นายพูล   วงศ์ษา
2. นายวิรัตน์   พันรอบ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กชายจารุวัฒน์   แสงหิรัญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงหิรัญ
3. เด็กชายศิรพงษ์   สุรากลี
 
1. นางรัชนี   ทองใส
2. นางเพ็ญประภา   จำเริญ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ประทุม
2. เด็กชายอนันตชัย  พันธ์งาม
3. เด็กชายอภิวัฒน์   พันธ์งาม
 
1. นายธันวา  จำปาทอง
2. นางพรจันทร์  จึงตระกูล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์   พรมลา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   ใจกว้าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   แหล่งหล้า
4. เด็กหญิงมัลลิกา   บ่อคำเกิด
5. เด็กหญิงสุทธิดา   อัมภรัตน์
6. เด็กหญิงอรัญญา   อัมภรัตน์
 
1. นางจันทรา   ยืนยั่ง
2. นางนวลจันทร์   ยางธิสาร
3. นางสกุลรัตน์   ทองแพรว
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านละเอาะ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุริวัน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  นามวิชา
3. เด็กหญิงพรอนงค์  นามภักดี
4. เด็กหญิงภารุณี  นามภักดี
5. เด็กหญิงสริยา  มีพร้อม
6. เด็กหญิงเจนจิรา  อินธิเดช
 
1. นางกัลยารัตน์   สุภะเกษ
2. นางชยาภัสร์   พิมพร
3. นางสาวดวงฤดี   เรืองรุ่ง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ป่าเขียว
2. เด็กหญิงพิจิตรา   วงศ์ประเทศ
3. เด็กหญิงวรางคณา   วงศ์เจริญ
 
1. นายมนัส  แนวจำปา
2. นางวันวิสาข์  แนวจำปา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กหญิงนิตยา   เพิ่มพร
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงสุวิมล   แขมคำ
 
1. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
2. นายพูล   วงศ์ษา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กหญิงวริสรา  เวียงคำ
2. เด็กหญิงสุมินทร์  ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เวียงคำ
 
1. นางสาวธีระนันท์  พันธ์เพ็ง
2. นางสาววรรณภา  คำชาลี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กชายอัฐพล  พืชศรี
2. เด็กหญิงเยาวดี   ณะดี
3. เด็กชายโชคทวี   วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
2. นายพูล   วงศ์ษา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลชนก   แก้วมณี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์   พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสร้อยธิวาร์   ลาลุน
 
1. นางสิริยาภรณ์   สุพิณ
2. นางเอิ้อมพร   ชัยชาญ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณพร   บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงสุธิพร   สุขศรี
3. เด็กหญิงไพลิน   นันทวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  อินพานิช
2. นายพิพิธ  อินพานิช
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายชลธี   สีดา
2. เด็กชายเจ็ดตะวัน   ชุ่มจิตร
 
1. นางชฎาพร    ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ทุมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์   อารีย์
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ศรีโนนม่วง
 
1. นางสุภารัตน์   คำเพราะ
2. นางเพ็ญประภา   จำเริญ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจันทรัตน์   ทองวัน
2. เด็กชายพิทักษ์  สาสังข์
3. เด็กหญิงสมยา   ทองงาม
 
1. นางบุตรศรี   สิงคิบุตร
2. นางแสงเดือน   แก้วคำไสย์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   ภูมลี
2. เด็กหญิงรติมา  สรรพศรี
3. เด็กหญิงไปรยา  สรรพศรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   สมธรรม
2. นางพิชญ์ชญาภา   พงษ์ทอง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองแสน
2. เด็กหญิงวิยะดา  กิ่งเกษ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โคตรสาลี
 
1. นางกาญจนา   รบกล้า
2. นางพรพิมล  แก้ววิเศษ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ทองพาศ
2. เด็กหญิงภีรดา   สาระการ
3. เด็กหญิงอารียา   บุญส่ง
 
1. นางปทิตตา   วิชัย
2. นางเยาวลักษณ์   จัตวานนท์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรุ้งตวรรณ   คำชัย
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์   โคตรชัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสนคำสอน
 
1. นางกาญจนา  รบกล้า
2. นางพรพิมล   แก้ววิเศษ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กชายชลธาร   มิ่งสอน
2. เด็กชายธนัทเทพ  เป้งทอง
 
1. นางทองใบ   บุญยี่
2. นายนิพนธ์   ดวงมาลา
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูรพา 1. เด็กชายนพรัตน์  ไกรษี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุพศิริ
 
1. สิบเอกประภาส  เสียงหวาน
2. นายยอด  โถทอง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจันทมณี  อินทฤทธิ์
2. เด็กหญิงนรินทร  พลนำ
 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา  ธรรมวันนา
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีน้ำคำ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  งางาม
 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา  ธรรมวันนา
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงวรรณภา   พันธ์เสน
2. เด็กหญิงสิรินญา   ยศศิริ
3. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์ปรึก
 
1. นางสาวปภัสสร  ทองสุข
2. นางสาวสุมาลี  บุญรินทร์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายธนเดช   ศรีบัณฑิต
2. เด็กชายปริญญา   ศรีสุข
 
1. นายภาสธร   ยาวโนภาส
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายวุฒิชัย   ปุณประวัติ
2. เด็กชายศิวกร   เติบโต
 
1. นางชฎาพร   ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ธานี
2. เด็กชายสมบัติ   เหลื่อมแก้ว
 
1. นางชฎาพร  ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์  ขุขันธิน
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงศศิกานต์   อรชร
2. เด็กหญิงอัญชนา   คูหา
 
1. นางสาวจิราภรณ์   คนขยัน
2. นางอัญชลี   ภูบัวเพชร
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   จำปาบุรี
2. เด็กชายเกรียงไกร   ศรีมาณะ
 
1. นายนิรัตน์   ศรีพันธ์
2. นางสาวสุกานดา   จันทราภรณ์
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   พรหมดี
2. เด็กหญิงวิระกานต์   ภัคดียุทธ
 
1. นายสมสกุล   พรหมดี
2. นายสมสกุล  พรหมดี
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยจันดา
2. เด็กชายปุณวัฒน์  สุทธวงศ์
3. เด็กชายพิทวัส  ผงผ่าน
 
1. นางนุชรา    นรสาร
2. นายสุชาติ  เบ็ญเจิด
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายวรชัย   ดวนใหญ่
2. เด็กชายวีระพล   เดชะ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปทุมรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์   ทินวงศ์
2. นางสุชาดา   สวัสดิกุล
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานหนองคู 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ประเทืองไทย
2. เด็กชายพฤติพล  จันมนตรี
3. เด็กชายสมชาย  ทองโสม
 
1. นางนุชรา    นรสาร
2. นายสุชาติ    เบ็ญเจิด
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายจิณวัฒน์   จันเทพา
2. เด็กชายปรัชญา   พรมโลก
3. เด็กชายเด็กชายนิรุต  ธรรมคุณ
 
1. นายพงษ์นรินทร์   อาธิบุตร
2. นางสาวเสงี่ยม  บัวจันทร์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานพรหม
 
1. นางชลลดา  เรืองฤทธิ์ราวี
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   ปุรินัย
 
1. นางศรีสุดา   สิทธิ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงประณิตา  ช่วงชัย
 
1. นางพรพิมล  แก้ววิเศษ
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายเจสัน   ชาวสวน
 
1. นางสาวชะไมพร   จันทร์ทรง
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายอนุชล   จอมเกาะ
 
1. นางกัญญาณัช   กฤตยพงศธร
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอมินตรา   พาลาเลิศ
 
1. นางสาวลาวัลย์   ธรรมบุตร
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐชารีย์   พรเลิศพิพัฒน
 
1. นางณัฐยา   อนุพันธ์
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายศุภณัฐ   แย้มศรี
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรมิตา   ยิ้มเกิด
 
1. นางชลทิชา   คำชา
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พาชัย
 
1. นายปาณิธาน  ปาณาตี
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   กฤษณานุวัตร
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ทันบุตร
3. เด็กชายสนธยา   โนนน้อย
4. เด็กหญิงอัยยดา   คำตา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ   นาคนวน
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
2. นางสาวพรพิไล   มนัสเกียรติกุล
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายธนธัญ   เหอ
 
1. นางประคอง   บุษบงก์
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กหญิงศิรินญา   ลาลุน
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  พลนำ
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเทียนทอง    เนียมเพชร
 
1. นางพรพิมล   แก้ววิเศษ
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณภัทร  อัศวเมธาพันธ์
2. เด็กชายรชฏ  ไกรษี
 
1. นางวิลัลย์ดา   วงศ์ผลัดค์
2. นางศศิธร   ชื่นนิรันดร์
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผุยพรม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  มังคลา
 
1. นางสาวพุธิตา  นวลศิริ
2. นายวีรพันธ์  โสโพธิ์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีรักษา
2. เด็กชายต่อตระกูล  คำอุดม
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  เขินไพร
4. เด็กชายยศกร  ศรีแก้ว
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ฝังนิล
6. เด็กชายอนุชิต  ทองประสาร
 
1. นางวารุณี  พรหมดี
2. นางสาวอารีรัตน์  บุญสมศรี
3. นางไพมณี  พละศักดิ์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายจะตุระพักต์  นิจฉัย
2. เด็กชายดนุพล  สุนทะวงษ์
3. เด็กชายธนกร  สระน้ำ
4. เด็กชายยุทธกานต์  แพงแสน
5. เด็กชายอนุชา   ธิโกศรี
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยศศิริ
 
1. นายขวัญชัย   สุพะนานัย
2. นายประครอง   วรพุทธ
3. นายสฤษดิ์   ชนะภัย
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กชายกิตติภพ  ทองพิลา
2. เด็กชายขจรวิทย์   แสงสันต์
3. เด็กชายพุฒิเมธ   พรมถา
4. เด็กชายวทัญญู  สร้อยสนธิ์
5. เด็กชายศตวรรษ  ศรีเสริม
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุทธิวงศ์
7. เด็กชายอรรถชัย   จันทร์ดวงศรี
8. เด็กชายเกษมศักดิ์   ทองมา
 
1. นายทวีศักดิ์   แก้วรักษา
2. นายสุรพงษ์   เงาศรี
3. นายเอกชัย   สุชัยราช
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยชนะ
2. นายณัฐเวศน์  บุดดาวงศ์
3. นางสาวดาราพร  ธรรมดา
4. นางสาวนารีรัตน์  เพ็งแจ่ม
5. นายประวิทย์  ศรีจันทร์
6. นางสาวปวีณ์นุช  ชนุดหอม
7. นางสาววรรณพร  เพ็งแจ่ม
8. นางสาวสุดาพร  พาหา
9. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งแจ่ม
10. นายอานนท์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายพัฒนศักดิ์  บางใบ
2. นางมณีรัตน์  ดวนใหญ่
3. นายสุวัลลภ  อินทะแสง
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญศักดิ์
2. เด็กหญิงณัชชารีย์  พรเลิศพิพัฒน
3. เด็กหญิงณัฐกัญญา  ธนสมบัติ
4. เด็กหญิงธรรมชาติ  บุญอินทร์
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  วงศ์ผัดศ์
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยบนรรณ
7. เด็กหญิงบงกชกร   สารชาติ
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อำไพ
 
1. นางขวัญใจ   ใจจง
2. นางวีระยา   ศิริรัชฎานันท์
3. นางอรอุมา   ธรรมวันนา
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยธรรม
2. นางสาวธิภาพร    ดวงขวาง
3. นางสาวประกายดาว   พันธุ์กิ่งทิพย์
4. เด็กหญิงอรอนงศ์   บังศรี
5. เด็กชายอานนท์  ธิวันดา
 
1. นางชฎาพร   ขุขันธิน
2. นางอารีภัทร   ศรีใส
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงปณิดา   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงผาณิตนิภา   ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงรุ่งระวี   ศรีโสดา
 
1. นางธัญญากรณ์   โนนกอง
2. นางบัณฑิตา   นาราษฎร์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงพรรษชล   พงษ์พิละ
2. เด็กหญิงศิริสุดา   มูลมั่ง
3. เด็กหญิงสุนิชา   หนุนวงศ์
 
1. นางระพีพัฒน์   ศรีวงศ์
2. นางสาวอรอนงค์   ขันทอง
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงภัทรพร   อดทน
2. เด็กหญิงวรรณพร   อินทะวงษ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา   ฝังสิมมา
 
1. นางรำไพ   อดทน
2. นางสุวณี   ธานี
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงสุพรรษา   สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงสุวรรณี   บุดดีวงษ์
3. เด็กหญิงอริยา   ร่วมใจ
 
1. นางกมลลักษณ์   บุญรินทร์
2. นางอิศยาภรณ์   สายธนู
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุภัสศร   พรมดี
2. เด็กหญิงอภิสรา   บุญเฉลียว
 
1. นางสาวพุธิตา  นวลศิริ
2. นายวีรพันธ์   โสโพธิ์
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   ชามนตรี
2. เด็กชายสหรัฐ   โคตรโสดา
 
1. นายวัฒนกิจ   สิทธิสมบูรณ์
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายวิโรจน์   หิรัญหลวง
2. เด็กหญิงศิริวจี   พรมดี
 
1. นางพีรพร   แก้วแดง
2. นางอุบล   บุญจูง
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายธนภูมิ   ชัยพรรณนา
2. เด็กชายพีรวิชญ์   มะลิรักษ์
 
1. นางสาวทิพาพรรณ   ภูมิรัตน
2. นางนิรมล   บุญโต
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. นายวายุห์  หารบุรุษ
2. เด็กชายเศรษฐกิจ  สิทธิศร
 
1. นางรุ่งรัตน์  สหัสดี
2. นางวาสนา  สมจิตร
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงวรรณิภา   บุญศักดิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา   รัตนนท์
 
1. นางสาวนิตยา  ชนะกุล
2. นายนิรันดร์  สรรพศรี
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 1. เด็กหญิงบวรรัตน์   นาครินทร์
 
1. นางนันทิวา   บัวภา
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายภูรีพัฒน์   นาคนาคา
 
1. นางจิรัชยา   สมจร
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กชายพลากร   ทองสุข
 
1. นางนวลจันทร์   ยางธิสาร
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายรุ่งโรจน์   โคตรสุข
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กชายสุทธิเกียรติ   ดวงจันทร์
 
1. นางนวลจันทร์   ยางธิสาร
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายศราวุฒิ   บุญประเสริฐ
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1. เด็กชายปิยดนัย   จันทร์แสง
 
1. นายวินุวัติ   ทองอินทร์
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   แก้วคำ
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกรูด 1. เด็กชายศุภวิชญ์   บัวลอย
 
1. นายชูพงศ์   บรรทะโก
 
209 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านละเอาะ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   นามวิชา
 
1. นายธนากร  บุตะเคียน
 
210 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีหะวงษ์
2. เด็กชายจักรพงษ์   วรรณโพธิ์
3. เด็กหญิงจิตติญา  มณีวงษ์
4. เด็กหญิงชัยพร   มณีวงษ์
5. เด็กชายชุมพล   จันทะศิลา
6. เด็กหญิงดาวประกาย   มณีวงษ์
7. เด็กชายทศพล   พรมมา
8. เด็กหญิงธิดารัตน์   สีหะวงษ์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยสังกา
10. เด็กหญิงบุษบากร  วงษ์มณี
11. เด็กชายปฏิพล   จันทะศิลา
12. เด็กหญิงพจมาน   แก้วคำ
13. เด็กชายพีระพงษ์  ศิริวาลย์
14. เด็กชายภูวดล   ภูขีด
15. เด็กชายรุ่งโรจน์   โคตรสุข
16. เด็กหญิงวรรณา   นครวงศ์
17. เด็กชายวิรัตน์   แสนเลิศ
18. เด็กชายศราวุฒิ   บุญประเสริฐ
19. เด็กหญิงศิริกัญญรัตน์   แดนไธสงสุเขนะ
20. เด็กหญิงสายสมร   แก้วคำ
21. เด็กชายสิงห์ฟ้า   แก้วคำ
22. เด็กชายสุทธิชัย   เสียมทอง
23. เด็กหญิงสุพัตรา   สีหะวงษ์
24. เด็กหญิงสุพันทิพย์   ประดับศรี
25. เด็กหญิงสุวรรณี   แก้วคำ
26. เด็กชายอภิวัฒน์   แก้วคำ
27. เด็กหญิงอุไรรัตน์   สีชมพู
28. เด็กชายเกรียงไกร   จันทร์อยู่สุข
29. เด็กหญิงเพชรอนงค์  แก้วคำ
30. เด็กหญิงแคตติยา  คำนึง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   มณีวงษ์
2. นางชวนพิศ  แก้วคำ
3. นางทองมณี   ยาศรี
4. นางนัฐษิกานต์   มณีวงษ์
5. นายบรเมศ   มณีวงษ์
6. นายสมพงษ์   ยาศรี
7. นายเฉลิมเกียรติ   ใสกระจ่าง
 
211 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   คุ่ยสมใจ
2. เด็กหญิงคมนภา   ศิริเนตร
3. เด็กชายจักรพรรดิ   ยอดยาน
4. เด็กชายชัยอนันต์   คำเอี่ยม
5. เด็กชายชิษณุพงษ์   สุขประเสริฐ์
6. เด็กหญิงฐิติมา   พัดไธสง
7. เด็กชายทศพร   กงแก้ว
8. เด็กหญิงทิพวรรณ   สุกันต์
9. เด็กหญิงธนัฐดา   ยังมี
10. เด็กชายธนากร   แสนกล้า
11. เด็กชายธีระพล   จันทร์แจ้ง
12. เด็กหญิงบัณฑิตา   บัวแก้ว
13. เด็กชายปฏิพล   สายพงษ์
14. เด็กชายพงษ์ดนัย   ทองทวี
15. เด็กหญิงพรนภา   กาลจันทร์
16. เด็กหญิงพรพิมล    ทองแสน
17. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ธานี
18. เด็กหญิงรุ่งนภา   แก้วพวง
19. เด็กชายฤทธิ์ณรงค์   ชาวขอนแก่น
20. เด็กชายวชิรวิทย์   ลาอำ
21. เด็กหญิงวิชชุดา   ธรรมแก้ว
22. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สู่สุข
23. เด็กหญิงศุภิสรา   สอนหอม
24. เด็กหญิงสิตานันต์   ภูติยา
25. เด็กชายสุธากร   กุลบุญญา
26. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เชื้อชม
27. เด็กชายอภิศักดิ์   สุขใส
28. เด็กหญิงเกศกนก   ศรีแก้ว
29. เด็กหญิงเบญจมาศ   พรมโสภา
30. เด็กชายเอกกวี   อินตะนัย
 
1. นายกฤษณะ   เพียซุย
2. นายกฤษณะ   เพียซุย
3. นายกฤษณะ   เพียซุย
4. นายกฤษณะ   เพียซุย
5. นางพรประภา   รัชตะธนิตกุล
6. นางพรประภา   รัชตะธนิตกุล
7. นางพรประภา   รัชตะธนิตกุล
 
212 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกฤชญา   แฟงคล้าย
 
1. นางจิรวดี  นาคทอง
 
213 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จากโคกสูง
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษหมื่น
3. เด็กหญิงมนัสขวัญ   ศรีปัตเนตร
 
1. นางภัทรานี  วิจิตรจรรยา
2. นางสรรเสริญ  ฉลวยศรี
 
214 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ลี้ศิริ
2. เด็กชายฤทธิกร   เพื่อสุข
3. เด็กชายอัครวินท์   สมบูรณ์
 
1. นางธัญณิชา   ผุดผ่อง
2. นางสุชาดา   เชาว์ศรีกุล
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กหญิงปวีณา   มิ่งขวัญ
 
1. นางนพวัลย์   ปัญญคม
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1. เด็กชายอนุชล  หรดี
 
1. นายเชิงชาญ  สังขะวรรณ
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นามวิชา
 
1. นางรัชณีย์   อาจหาญ
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  พืชศรี
 
1. นางสงวนจิตร   กัญญาบุุญ
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงอริสา   คะชะนา
 
1. นางรำไพ   อดทน
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเทวิกา  คำถาอุตม์
 
1. นางสาวราตรี  บัวจูม
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถุน 1. เด็กชายเพ็ญเพชร   ร่วมสุข
 
1. นางสมควร  ทาทอง
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายธัชชัย  จันทร์สิงห์
 
1. นางเพ็ญศรี   เขียวอ่อน
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงสุธีมนต์   แอนโก
 
1. นายประยงค์ศักดิ์   ชูคำ
 
225 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายสิทธิโชค   มณีวงษ์
 
1. นางเกษมณี   เมตตามนุษย์
 
226 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงวิชุดา  พิลา
 
1. นางวารุณี  พรหมดี
 
227 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา  นามพรม
 
1. นางจารุณี   เอี่ยมสุข
 
228 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ตามพงศ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  บุญเกิ่ง
 
229 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงรัชนี   งามขำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา   อาหาสิเม
3. เด็กหญิงเสาร์พรรณี   สมศรี
 
1. นางธัญญากรณ์   โนนกอง
2. นางบัณฑิตา   นาราษฎร์
 
230 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กหญิงกรวิภา   ไชยเนตร
2. เด็กชายธวัชชัย   วงศ์ที
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   สุริยะ
 
1. นางกุหลาบ  ทัดเทียม
2. นางมอญ  บุญพอ
 
231 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายคงฤทธิ์   กาลพันธ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์   จันทพันธ์
 
1. นางรำไพ   อดทน
2. นางรำไพ   อดทน
 
232 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กชายถนอม   สิงห์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงปวีณา   มิ่งขวัญ
 
1. นางจิราภรณ์   มูลเมืองแสน
 
233 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   นามพรม
2. เด็กหญิงอัจฉริยา   พืชศรี
 
1. นางสาวธนิตา   มนตรี
2. นางสงวนจิตร   กัญญาบุุญ
 
234 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายจีรพงษ์   วงษ์มณี
2. เด็กชายธนิษฐ์  บุญขันธ์
 
1. นางสำเภา  บุญสมศรี
2. นายสุรวุฒิ  พวงสวัสดิ์
 
235 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1. เด็กชายจิรพงษ์   คำโสภา
2. เด็กชายศิริชัย   สารภาพ
 
1. นางอรัญญา   เดชคำภู
 
236 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงวนิดา   ธงชัย
2. เด็กหญิงสุมาลี   ศรีด้วง
 
1. นางพรพิมล   อินธิเดช
2. นายไชยวิวัฒน์  วาริทร์ภัทร
 
237 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายณัฐพล  บูระพา
2. เด็กหญิงวิชุดา  พิลา
 
1. นางวารุณี  พรหมดี
2. นางไพมณี   พละศักดิ์
 
238 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายสิทธิพล   ชิณวงศ์
2. เด็กชายอภิธาร   พละศักดิ์
 
1. นายจิรศักดิ์   สืบเสน
2. นางผ่องศรี   แก้วพิลา
 
239 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กชายณรงค์เดช   พิมพ์พร
2. เด็กชายสุรศักดิ์   แก้วกฤษดาน
 
1. นางกุหลาบ  ทัดเทียม
2. นางสาวนัยภา  ชูทอง
 
240 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายมนต์รัก   ใจมั่น
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ศิริญาณ
 
1. นางดารัตน์   ฉวีวงษ์
2. นางสิริวรรณ  ทองกลม
 
241 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนภัส  โทวาท
2. เด็กชายอัจฉริย  สิมมาเคน
 
1. นางดอกแก้ว  แก่นพิทักษ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์   สีแสด
 
242 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายชินโรจน์   รุญเจริญ
2. เด็กหญิงธีรดา   แก้วคูณ
 
1. นางพรรณทวี   ปักษ์สูงเนิน
 
243 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทะสี
2. เด็กชายพรรณกร  ศรีด้วง
3. เด็กหญิงวนิดา  ธงชัย
4. เด็กหญิงศรวณี  ฐานวิเศษ
5. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีด้วง
 
1. นางพรพิมล  อินธิเดช
2. นางสาวศิริพร  อุราเลิศ
3. นางสาวสาธวี  โพธิมะ
 
244 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กหญิงนิกดา   แท่งทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา   ดีสุข
3. เด็กชายวัชรชัย   บัวบุญ
4. เด็กหญิงสุปราณี   วิลา
5. เด็กหญิงเกศรินทร์   ศรีสุข
6. เด็กชายเกศศักดา   จันทร์ดวง
7. เด็กชายเกื้อกูล   ศรีรักษา
 
1. นายจักรพงษ์   ธวัชกุล
2. นางสาวสุพิชฌาย์   สมปาน
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวัชรพล   ชูรัตน์
 
1. นางธมนวรรณ   อวิรุทธิ์จินดา
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 1. เด็กชายวุฒิไกร  เปล่งสุข
 
1. นายเศรษฐพงศ์  ชาชุมพร
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กชายเบ็น  เวชชศาสตร์
 
1. นางเทวี  รัตนา
 
248 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายคงฤทธิ์   กาลพันธ์
 
1. นางรำไพ   อดทน
 
249 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณภัส  โทวาท
 
1. นายเพชรมณี   สิงห์แจ่ม
 
250 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 1. เด็กชายวัชรกร  ชุมชัย
 
1. นางสาวธนพร  พันธ์แก้ว
 
251 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายพงศกร  บุปผาขจร
 
1. นายวัชระ  วงศ์เจริญ
 
252 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านรุ่ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   นามวิชา
 
1. นายพิเชฐ  ประทุมตรี
 
253 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีจำปา
 
1. นางจันทร์ศรี  สุวรรณรัตนากร
 
254 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทะสี
2. เด็กชายพรรณกร   ศรีด้วง
3. เด็กหญิงวนิดา  ธงชัย
4. เด็กหญิงศรวณี   ฐานวิเศษ
5. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีด้วง
 
1. นางพรพิมล   อินธิเดช
2. นางสาวศิริพร   อุราเลิศ
3. นางสาวสาธวี  โพธิมะ
 
255 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร   ยาเคน
2. เด็กหญิงพรธิดา   พฤกษชาติ
3. เด็กหญิงวรรณิศา   เวฬุวนารักษ์
4. เด็กหญิงสุภัสชา   นามวิชา
 
1. นางพรพิมล   อินธิเดช
2. นางสาวศิริพร   อุราเลิศ
3. นางสาวสาธวี  โพธิมะ
 
256 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักขะ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เสาเวียง
2. เด็กหญิงกษมา  เสาเวียง
3. เด็กหญิงณัฐติยา  จิตโชติ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  พรมโสภา
 
1. นางบุญทอง  เดชกล้า
2. นายรุ่งวิทย์  สีหะวงษ์
3. นางวิลาสินี  อังศุวงศกร
 
257 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกาญจนา   กุมรีจิตร
 
1. นางบัณฑิตา   โสรเนตร
 
258 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  ภวภูตานนท์
 
1. นางกุหลาบ  ทัดเทียม
 
259 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  เข็มทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทองพูล
 
260 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงทัตพิชา   นันทเสน
 
1. นางสาวพยอม  สายวงศ์
 
261 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ขันโมลี
 
1. นางจันทร์ศรี  สุวรรณรัตนากร
 
262 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กหญิงชลธิชา   วันตา
2. เด็กหญิงนันธิดา   จันทร์ละออ
3. เด็กหญิงนิกดา   แท่งทอง
4. เด็กหญิงปิยธิดา   ดีสุข
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์   พรหมล้วน
6. เด็กชายวัชรชัย   บัวบุญ
7. เด็กหญิงเกศรินทร์   ศรีสุข
 
1. นายจักรพงษ์   ธวัชกุล
 
263 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   บัวเกษ
2. เด็กหญิงสุชาดา   สีหบุตร
3. เด็กหญิงสุภัทรา   นันทบุตร
4. เด็กหญิงอทิติยา   ทองขาว
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงอรนภา   ธรรมทอง
7. เด็กหญิงอรพรรณ   สุดยอด
 
1. นางกุหลาบ  ทัดเทียม
2. นางสาวนัยภา  ชูทอง
3. นางสาวอนุธิดา  สุภจันทร์
 
264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงบัวแก้ว   คำแพง
2. เด็กชายศิริชัย   สารภาพ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   พรมโคตร
 
1. นางอรัญญา   เดชคำภู
 
265 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กหญิงธัญชนก   กงล้อม
2. เด็กหญิงนงนภัส    กงล้อม
3. เด็กชายศรัณย์  ขันตุลา
 
1. นางดารัตน์  ฉวีวงษ์
2. นางสมจิตต์   นะที
 
266 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   นามพรม
2. เด็กชายสุทธิกมล   รองสุพรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา   พืชศรี
 
1. นางจารุณี   เอี่ยมสุข
2. นางสงวนจิตร   กัญญาบุุญ
 
267 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญนำ
2. เด็กชายกฤษดา   ทำใน
3. เด็กหญิงวรรณภา   แสวงทรัพย์
 
1. นายประยงค์ศักดิ์   ชูคำ
2. นางอุไร   ชูคำ
 
268 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1. เด็กชายดนุพงษ์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  พิมโคตร
3. เด็กชายสุทธี  โมคศิริ
 
1. นางจันทร์ศรี  สุวรรณรัตนากร
2. นางจำเนียร  ทองแสง
 
269 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. นายปัญญา   วงศ์ชนะ
2. นายศรัณย์  ตุนา
3. นายอนาวิล   วิเศษศรี
 
1. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
2. นายพูล   วงศ์ษา
 
270 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1. เด็กชายพนา   จำนงสุข
2. เด็กชายสุทธินันท์  ปุศิลา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  พิมโคตร
 
1. นางจันทร์ศรี  สุวรรณรัตนากร
2. นางสาวรัชนีกร  ชาติมนตรี
 
271 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล   ชาภักดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   นามพรม
3. เด็กชายบูรพา   แสงสืบ
 
1. นายธีรวีร์   เธียรทองอินทร์
 
272 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ปังสี
2. เด็กชายประพันธ์  ชมภูพื้น
3. เด็กหญิงศรัญญา   บุญชัย
 
1. นางกัณหา   ไชยสิทธิ์
2. นายวิชิต  กาหลง
 
273 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุจิตตา   สุปัตติ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แก้วภักดี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ช่อกิ่ง
 
1. นางดรุณี   พลทม
2. นางทศพร  มั่นจิตร
 
274 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สาลีทำ
2. เด็กชายธนพงษ์  โคนาบาล
 
1. นางกัญนิกา  วรรณทวี
2. นายสายทอง  วรรณทวี
 
275 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายคงฤทธิ์   กาละพันธ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์   จันทพันธ์
 
1. นางสาววิมลลักษณ์   ธานี
2. นายสมสกุล   พรหมดี
 
276 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  เรืองศรี
 
1. นางกัญนิกา  วรรณทวี
2. นายสายทอง  วรรณทวี
 
277 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะดอบวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ผ่องใส
2. เด็กหญิงสโรชา  ดวงจันทร์
 
1. นางพัชรี  พันธมี
2. นางสุพิศ  เจตินัย
 
278 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงนภาพร   พินโย
2. เด็กหญิงรัชนี   โสภา
 
1. นางนิตยาภรณ์   รุ่งเรือง
2. นางสุชาดา   สวัสดิกุล
 
279 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายธนภัทร   พันละบุตร
2. เด็กหญิงนิชากร   เดชาศิลปะชัยกุล
3. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
2. นางเจษฎาภรณ์  หันพรหม
 
280 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1. เด็กชายธนดล  สายแพง
2. เด็กชายธรรพ์ณธร  ปิตาทะสา
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  สืบบุตร
 
1. นางสมศรี  สังขะวรรณ
2. นายเชิงชาญ  สังขะวรรณ
 
281 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงนภาพร   พินโย
2. เด็กหญิงรัชนี   โสภา
 
1. นางบัวหงา   บุญปลูก
2. นายสมศักดิ์   ทินวงศ์
 
282 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษกร   บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณิชากร   เดชาศิลปะชัยกุล
3. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นางชลลดา  เรืองฤทธิ์ราวี
2. นางสาวสายสมร  ศิริญาณ
 
283 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญขจร
2. เด็กชายปอนชัย  บำรุงเอื้อ
3. เด็กชายพงษ์เพชร  สะอาด
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สีแสด
2. นายเพชรมณี  สิงห์แจ่ม
 
284 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยระแหง
2. เด็กหญิงชนิตา  สุขชาติ
3. เด็กชายสหรัฐ  สิงห์ภิรมย์
 
1. นางสาวพรยุภา   บุตรตะ
2. นายสุชน  วงศ์ผา