สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 38 18 6 62 101 6 2 0 109
2 อนุบาลวัดพระโต 12 14 14 40 86 26 7 4 119
3 อนุบาลกันทรารมย์ 12 8 14 34 83 19 6 3 108
4 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 12 7 13 32 75 25 11 5 111
5 บ้านคูบ 9 6 8 23 72 11 7 2 90
6 กลุ่มกกยางสร้างกี่ 7 7 5 19 34 13 10 1 57
7 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 7 5 3 15 41 23 13 4 77
8 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 7 4 5 16 36 11 4 0 51
9 บ้านคอนกาม 6 1 3 10 17 10 3 2 30
10 มารีวิทยา 5 14 4 23 53 6 5 1 64
11 ทุ่งเทิน 5 5 3 13 35 15 6 3 56
12 บ้านร่องสะอาด 5 4 3 12 35 17 13 1 65
13 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 5 4 0 9 15 7 8 3 30
14 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 5 3 3 11 31 13 8 5 52
15 บ้านผักบุ้ง 5 3 2 10 21 9 1 1 31
16 บ้านกะเอิน 5 1 2 8 28 14 4 3 46
17 บ้านสบาย 5 1 1 7 12 4 4 2 20
18 บ้านโนนหนองสิม 4 4 2 10 21 6 5 1 32
19 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 4 3 5 12 34 12 10 4 56
20 บ้านบอนวิทยา 4 2 0 6 14 7 4 0 25
21 บ้านขี้เหล็ก 4 1 1 6 8 5 0 0 13
22 บ้านบกขี้ยาง 4 0 2 6 10 9 5 0 24
23 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 3 8 5 16 54 7 5 2 66
24 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 3 5 6 14 31 12 7 6 50
25 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 3 5 4 12 56 18 6 1 80
26 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 4 3 10 19 9 6 0 34
27 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 3 4 2 9 36 13 7 2 56
28 บ้านรุ่ง 3 3 1 7 18 8 2 1 28
29 บ้านหนองแวง 3 2 2 7 24 3 2 3 29
30 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 2 2 7 23 24 10 6 57
31 บ้านหนองมะแซว 3 2 2 7 22 8 5 1 35
32 บ้านโนนแกด 3 2 2 7 16 4 7 0 27
33 บ้านพะแนงวิทยา 3 2 0 5 21 16 6 1 43
34 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 3 1 1 5 43 11 6 1 60
35 บ้านละเอาะ 3 0 5 8 36 8 4 5 48
36 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 2 4 2 8 30 13 8 1 51
37 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 2 3 1 6 26 16 6 2 48
38 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 2 2 3 7 29 3 0 4 32
39 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 2 2 3 7 22 15 10 2 47
40 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 2 2 2 6 22 18 5 1 45
41 บ้านจาน 2 2 2 6 20 13 10 3 43
42 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 2 1 4 7 20 8 8 3 36
43 รวมสินวิทยา 2 1 3 6 20 11 8 0 39
44 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 2 1 1 4 49 17 8 4 74
45 บ้านหญ้าปล้อง 2 1 1 4 18 8 3 1 29
46 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 5 7 34 17 10 1 61
47 บ้านคูซอด 2 0 2 4 16 5 3 0 24
48 อนุบาลน้ำเพชร 2 0 1 3 22 12 3 3 37
49 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 2 0 1 3 12 7 0 0 19
50 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 2 0 0 2 15 7 3 1 25
51 บ้านเปือย 2 0 0 2 13 8 1 0 22
52 บ้านจานหนองคู 2 0 0 2 5 5 5 1 15
53 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1 4 1 6 17 2 1 0 20
54 บ้านก้านเหลือง 1 4 0 5 20 16 11 6 47
55 บ้านกระถุน 1 3 2 6 10 4 2 0 16
56 บ้านเกาะ 1 3 1 5 37 16 7 2 60
57 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1 3 1 5 21 8 3 0 32
58 ตะดอบวิทยา 1 2 3 6 25 10 10 4 45
59 บ้านโพนแดง 1 2 2 5 17 9 3 1 29
60 บ้านหนองเทา 1 2 1 4 14 8 3 2 25
61 บ้านเจี่ย 1 2 0 3 15 8 6 2 29
62 บ้านมะกรูด 1 2 0 3 14 7 0 1 21
63 บ้านน้ำคำ 1 2 0 3 11 2 4 1 17
64 บ้านอิปาด 1 2 0 3 4 7 1 0 12
65 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1 1 3 5 21 10 8 0 39
66 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 1 3 5 21 8 8 3 37
67 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1 1 2 4 31 18 9 1 58
68 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 1 1 2 4 29 13 5 1 47
69 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1 1 2 4 28 3 4 2 35
70 อนุบาลพยุห์ 1 1 2 4 26 15 16 1 57
71 บ้านโพนค้อ 1 1 2 4 24 10 3 0 37
72 บ้านผักขะ 1 1 1 3 9 5 3 3 17
73 บ้านขาม 1 1 0 2 22 1 2 0 25
74 บ้านหนองครก 1 1 0 2 17 11 4 2 32
75 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 7 7 1 1 15
76 บ้านบูรพา 1 1 0 2 7 2 7 0 16
77 บ้านหนองออ 1 1 0 2 3 0 2 0 5
78 บ้านหนองแวงโพนเขวา 1 0 3 4 16 10 1 0 27
79 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 0 2 3 11 6 5 0 22
80 บ้านแทงวิทยา 1 0 1 2 19 6 4 2 29
81 บ้านกล้วย 1 0 1 2 15 6 4 4 25
82 บ้านหนองแก้วสำโรง 1 0 1 2 9 2 2 0 13
83 บ้านหนองแลงระไง 1 0 1 2 7 5 3 1 15
84 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 1 2 4 0 2 0 6
85 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 1 0 0 1 18 9 2 0 29
86 บ้านโนนเพ็ก 1 0 0 1 13 4 4 1 21
87 บ้านหัววัวหนองนารี 1 0 0 1 9 6 5 1 20
88 บ้านหนองทามใหญ่ 1 0 0 1 8 3 2 0 13
89 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 0 0 1 5 2 0 0 7
90 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 1 0 0 1 4 4 1 0 9
91 บ้านสร้างหว้า 1 0 0 1 4 2 3 1 9
92 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 1 0 0 1 2 1 2 1 5
93 บ้านก่อโนนหล่อง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
94 บ้านโพนยาง 0 3 3 6 32 20 18 8 70
95 บ้านเจ้าทุ่ง 0 3 1 4 14 6 4 0 24
96 บ้านหนองโนวิทยา 0 3 0 3 19 10 13 1 42
97 บ้านทุ่งน้อย 0 3 0 3 4 5 1 3 10
98 บ้านกอกหัวนา 0 2 3 5 23 5 5 2 33
99 บ้านลิ้นฟ้า 0 2 3 5 23 3 3 2 29
100 บ้านค้อเมืองแสน 0 2 3 5 21 17 8 0 46
101 บ้านตำแยหนองเม็ก 0 2 3 5 14 8 6 2 28
102 บ้านโคกสะอาด 0 2 1 3 15 1 1 0 17
103 บ้านอีต้อม 0 2 1 3 13 0 7 0 20
104 บ้านละทาย 0 2 0 2 17 3 1 0 21
105 บ้านสว่าง 0 2 0 2 16 10 6 0 32
106 บ้านดอนกลาง 0 2 0 2 7 0 0 0 7
107 บ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 0 1 1 2 31 20 8 3 59
108 บ้านหัวเหล่า 0 1 1 2 27 15 6 4 48
109 บ้านโพนงาม 0 1 1 2 15 4 3 1 22
110 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 1 1 2 14 2 1 0 17
111 บ้านหนามแท่ง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
112 บ้านบกแดงผักขะย่า 0 1 0 1 8 6 3 0 17
113 บ้านโพนทราย โนนเรือ 0 1 0 1 8 1 1 1 10
114 บ้านหอยโนนดู่ 0 1 0 1 6 3 0 2 9
115 บ้านบัวน้อยโนนปอ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
116 อนุบาลวังหิน 0 1 0 1 4 4 3 0 11
117 บ้านโคก 0 1 0 1 4 2 2 2 8
118 บ้านกอก 0 1 0 1 4 1 2 0 7
119 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 1 0 1 4 1 2 0 7
120 บ้านซำโพธิ์ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
121 บ้านสร้างสะแบง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
122 บ้านสีถาน 0 1 0 1 3 3 2 0 8
123 บ้านแก้ง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
124 บ้านสะเต็ง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
125 บ้านเขวา 0 1 0 1 3 0 2 0 5
126 บ้านหนองบาง 0 1 0 1 2 4 0 1 6
127 บ้านสำโรงโคเฒ่า 0 1 0 1 2 1 0 1 3
128 บ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 4 4 18 9 8 1 35
129 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 0 0 3 3 17 14 5 1 36
130 บ้านหนองนาโพธิ์ 0 0 3 3 11 9 1 3 21
131 บ้านหนองกันจอ 0 0 2 2 10 5 1 2 16
132 บ้านเสือบอง 0 0 2 2 9 6 2 1 17
133 บ้านเวาะวิทยาคม 0 0 2 2 5 7 7 2 19
134 บ้านดินดำ 0 0 2 2 5 0 2 0 7
135 ชุมชนหนองสังข์ 0 0 1 1 14 12 4 1 30
136 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 0 0 1 1 12 7 1 0 20
137 บ้านโพนดวน 0 0 1 1 9 2 0 1 11
138 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 8 3 1 0 12
139 บ้านหนองดุมหนองม่วง 0 0 1 1 7 4 2 0 13
140 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 1 1 4 2 5 0 11
141 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
142 บ้านดอนสั้น 0 0 1 1 4 0 0 0 4
143 บ้านก้อนเส้า 0 0 1 1 3 1 1 0 5
144 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
145 บ้านดงยาง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
146 บ้านโนนติ้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
147 มารดาทรงธรรม 0 0 0 0 17 17 10 1 44
148 บ้านสร้างบาก 0 0 0 0 11 6 4 0 21
149 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 11 4 3 0 18
150 บ้านเอกสร้างเรือง 0 0 0 0 11 4 1 1 16
151 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 0 0 0 0 11 3 2 2 16
152 บ้านโนนผึ้ง 0 0 0 0 11 3 2 1 16
153 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 0 0 0 0 10 14 5 2 29
154 จินดาวิทยาคาร ๓ 0 0 0 0 10 9 4 1 23
155 บ้านหนองอีกว่าง 0 0 0 0 9 5 1 0 15
156 บ้านโนนแย้ 0 0 0 0 9 4 3 4 16
157 บ้านนาดี 0 0 0 0 9 3 1 1 13
158 บ้านเวาะ 0 0 0 0 9 3 0 0 12
159 บ้านจิกกะลา 0 0 0 0 9 0 3 0 12
160 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 8 9 2 0 19
161 บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 8 9 0 2 17
162 บ้านหนองกุงสนามชัย 0 0 0 0 8 6 4 0 18
163 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 8 4 1 0 13
164 บ้านทาม 0 0 0 0 8 3 4 1 15
165 บ้านยางชุมใหญ่ 0 0 0 0 8 0 4 1 12
166 บ้านหนองเตย 0 0 0 0 7 6 1 2 14
167 วัดหลวงวิทยา 0 0 0 0 7 4 3 1 14
168 บ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0 0 7 4 2 0 13
169 บ้านนาม่อง-นาเมือง 0 0 0 0 7 4 1 0 12
170 บ้านหางว่าวโนนบัว 0 0 0 0 7 1 2 0 10
171 บ้านแดงเหล่ายอด 0 0 0 0 6 8 4 1 18
172 บ้านโนนอีปังโพนวัว 0 0 0 0 6 7 3 0 16
173 บ้านหมากเขียบ 0 0 0 0 6 6 1 0 13
174 บ้านปลาข่อ 0 0 0 0 6 3 5 0 14
175 บ้านอาลัย 0 0 0 0 6 3 4 2 13
176 บ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 0 0 0 0 6 3 2 1 11
177 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 0 0 0 0 6 2 5 1 13
178 บ้านบัวระรมย์ 0 0 0 0 6 2 1 0 9
179 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 6 2 0 0 8
180 บ้านหนองบัวไชยวาน 0 0 0 0 5 6 3 0 14
181 บ้านทุ่งมั่ง 0 0 0 0 5 4 2 0 11
182 บ้านหนองทุ่ม 0 0 0 0 5 4 1 0 10
183 บ้านหนองแคนหนองเทา 0 0 0 0 5 4 0 0 9
184 บ้านโพธิ์ลังกา 0 0 0 0 5 2 2 1 9
185 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 5 1 2 0 8
186 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 5 1 1 2 7
187 บ้านหนองสนม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
188 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 4 6 2 0 12
189 บ้านหนองรัง 0 0 0 0 4 5 2 0 11
190 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 4 3 2 2 9
191 บ้านหนองหว้าทับทัย 0 0 0 0 4 3 2 1 9
192 บ้านเห็นอ้ม 0 0 0 0 4 3 2 0 9
193 บ้านยางน้อยตองปิด 0 0 0 0 4 2 0 1 6
194 บ้านหนองสวง 0 0 0 0 4 1 3 0 8
195 บ้านโปร่ง 0 0 0 0 4 0 3 1 7
196 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 3 5 1 2 9
197 บ้านลิงไอ 0 0 0 0 3 4 6 1 13
198 บ้านแวด 0 0 0 0 3 3 0 0 6
199 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
200 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
201 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
202 บ้านหนองนาเวียง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
203 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 0 0 0 0 3 1 6 1 10
204 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
205 บ้านลุมภู 0 0 0 0 3 1 1 0 5
206 บ้านหนองค้า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
207 บ้านเลิงแฝก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
208 บ้านทุ่งพาย 0 0 0 0 3 0 3 0 6
209 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 0 0 0 0 3 0 2 0 5
210 บ้านอะลางหัวขัว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
211 บ้านหนองถ่ม 0 0 0 0 2 3 2 0 7
212 บ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
213 บ้านผักขย่าใหญ่ 0 0 0 0 2 2 3 0 7
214 บ้านโคกเพ็ก 0 0 0 0 2 2 3 0 7
215 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
216 บ้านโนนสายหนองหว้า 0 0 0 0 2 1 2 0 5
217 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
218 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
219 บ้านยางกุดนาคำ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
220 บ้านเปือย (อ.เมืองศรีสะเกษ) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
221 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
222 บ้านจอมวิทยา 0 0 0 0 2 0 3 0 5
223 บ้านสะพุง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
224 บ้านเสมอใจ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
225 บ้านหนองพะแนง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
226 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
227 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 0 0 0 0 1 6 1 1 8
228 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 4 3 1 8
229 บ้านหนองตาเชียง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
230 บ้านคูเมือง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
231 บ้านหนองม่วงหนองแวง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
232 มหาราช ๓ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
233 บ้านบก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
234 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
235 บ้านร่องเก้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
236 บ้านหยอด 0 0 0 0 1 0 2 2 3
237 บ้านหนองตลาด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
238 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
239 บ้านหนองบัวท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
240 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
241 บ้านขนวนจานสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
242 บ้านดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
243 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
244 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 0 2 3 0 5
245 บ้านแกประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 2 2 0 4
246 วัดมหาพุทธาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
247 บ้านเท่อเล่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
248 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
250 บ้านกระหวันโนนเจริญ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
251 บ้านหนองคำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
252 บ้านสวนกล้วย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
253 บ้านเหม้าหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
254 บ้านสะมัด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
255 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 บ้านตีกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 บ้านยางน้อยสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 284 269 256 809 3,189 1,388 798 244 5,375