สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 34 16 6 56 89 4 1 0 94
2 อนุบาลวัดพระโต 10 10 13 33 70 20 6 4 96
3 บ้านคูบ 9 6 7 22 71 11 7 2 89
4 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 9 5 8 22 56 19 10 5 85
5 กลุ่มกกยางสร้างกี่ 7 7 5 19 34 13 10 1 57
6 อนุบาลกันทรารมย์ 7 4 14 25 67 17 6 3 90
7 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 7 4 5 16 36 11 4 0 51
8 บ้านคอนกาม 6 1 3 10 17 10 3 2 30
9 มารีวิทยา 5 14 4 23 53 6 5 1 64
10 บ้านร่องสะอาด 5 4 3 12 35 17 13 1 65
11 บ้านกะเอิน 5 1 2 8 27 14 4 3 45
12 บ้านสบาย 5 1 1 7 12 4 4 2 20
13 ทุ่งเทิน 4 5 2 11 31 13 6 3 50
14 บ้านโนนหนองสิม 4 4 1 9 18 5 5 1 28
15 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 4 3 0 7 13 7 8 3 28
16 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 3 6 2 11 41 5 4 2 50
17 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 3 5 3 11 32 19 12 4 63
18 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 4 3 10 19 9 6 0 34
19 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 3 3 3 9 44 12 6 1 62
20 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 3 3 3 9 29 12 8 5 49
21 บ้านหนองแวง 3 2 2 7 24 3 2 3 29
22 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 2 2 7 23 24 10 6 57
23 บ้านหนองมะแซว 3 2 1 6 16 5 5 1 26
24 บ้านผักบุ้ง 3 1 2 6 17 9 1 1 27
25 บ้านละเอาะ 3 0 5 8 36 8 4 5 48
26 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 2 4 2 8 30 11 7 1 48
27 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 2 2 3 7 29 3 0 4 32
28 บ้านจาน 2 2 2 6 20 13 10 3 43
29 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 2 1 4 7 19 6 7 3 32
30 รวมสินวิทยา 2 1 3 6 20 11 8 0 39
31 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 4 6 26 12 7 1 45
32 บ้านคูซอด 2 0 2 4 15 4 3 0 22
33 อนุบาลน้ำเพชร 2 0 1 3 22 12 3 3 37
34 บ้านเปือย 2 0 0 2 13 8 1 0 22
35 บ้านจานหนองคู 2 0 0 2 5 5 5 1 15
36 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 2 0 0 2 5 2 0 0 7
37 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1 4 1 6 25 10 5 2 40
38 บ้านก้านเหลือง 1 4 0 5 19 16 10 6 45
39 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1 3 4 8 25 11 7 6 43
40 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1 3 1 5 21 8 3 0 32
41 บ้านเกาะ 1 3 0 4 34 16 6 2 56
42 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1 2 4 7 28 9 10 4 47
43 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1 2 3 6 19 13 9 2 41
44 บ้านเจี่ย 1 2 0 3 13 8 5 2 26
45 บ้านมะกรูด 1 2 0 3 13 7 0 1 20
46 บ้านน้ำคำ 1 2 0 3 10 2 4 1 16
47 บ้านอิปาด 1 2 0 3 4 7 1 0 12
48 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1 1 3 5 21 10 8 0 39
49 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 1 3 5 21 8 8 3 37
50 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 1 1 2 4 28 13 5 1 46
51 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1 1 2 4 28 3 4 2 35
52 บ้านโพนค้อ 1 1 2 4 24 10 3 0 37
53 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1 1 2 4 23 13 9 1 45
54 อนุบาลพยุห์ 1 1 1 3 22 11 13 1 46
55 บ้านหนองครก 1 1 0 2 17 11 4 2 32
56 บ้านขาม 1 1 0 2 16 0 1 0 17
57 บ้านพะแนงวิทยา 1 1 0 2 13 14 6 1 33
58 บ้านหญ้าปล้อง 1 1 0 2 11 6 3 1 20
59 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 7 7 1 1 15
60 บ้านบูรพา 1 1 0 2 7 2 7 0 16
61 บ้านหนองออ 1 1 0 2 3 0 2 0 5
62 บ้านหนองแวงโพนเขวา 1 0 3 4 16 10 1 0 27
63 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 0 2 3 11 6 5 0 22
64 บ้านโนนแกด 1 0 2 3 10 2 4 0 16
65 บ้านกล้วย 1 0 1 2 15 6 4 4 25
66 บ้านแทงวิทยา 1 0 1 2 15 6 4 2 25
67 บ้านหนองแก้วสำโรง 1 0 1 2 9 2 2 0 13
68 บ้านหนองแลงระไง 1 0 1 2 7 5 3 1 15
69 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 1 0 0 1 13 7 1 0 21
70 บ้านโนนเพ็ก 1 0 0 1 13 4 4 1 21
71 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 0 0 1 12 6 3 1 21
72 บ้านหัววัวหนองนารี 1 0 0 1 9 6 5 1 20
73 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 0 0 1 5 2 0 0 7
74 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 1 0 0 1 4 3 1 0 8
75 บ้านสร้างหว้า 1 0 0 1 4 2 3 1 9
76 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 1 0 0 1 2 1 2 1 5
77 บ้านก่อโนนหล่อง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านโพนยาง 0 3 3 6 32 19 18 8 69
79 บ้านเจ้าทุ่ง 0 3 1 4 14 5 4 0 23
80 บ้านหนองโนวิทยา 0 3 0 3 19 10 12 1 41
81 บ้านทุ่งน้อย 0 3 0 3 4 5 1 3 10
82 บ้านกอกหัวนา 0 2 3 5 23 5 5 2 33
83 ตะดอบวิทยา 0 2 3 5 22 9 10 4 41
84 บ้านตำแยหนองเม็ก 0 2 3 5 13 8 5 2 26
85 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 0 2 1 3 19 14 6 2 39
86 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 0 2 1 3 13 1 1 0 15
87 บ้านอีต้อม 0 2 1 3 13 0 7 0 20
88 บ้านรุ่ง 0 2 1 3 11 8 1 1 20
89 บ้านลิ้นฟ้า 0 2 0 2 13 1 2 1 16
90 บ้านค้อเมืองแสน 0 1 3 4 15 15 6 0 36
91 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 0 1 1 2 35 14 8 4 57
92 บ้านโพนงาม 0 1 1 2 15 4 3 1 22
93 บ้านโคกสะอาด 0 1 1 2 14 1 1 0 16
94 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 1 1 2 12 1 0 0 13
95 บ้านหนามแท่ง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
96 บ้านสว่าง 0 1 0 1 10 7 5 0 22
97 บ้านโพนแดง 0 1 0 1 9 4 1 1 14
98 บ้านโพนทราย โนนเรือ 0 1 0 1 8 1 1 1 10
99 บ้านผักขะ 0 1 0 1 6 4 3 3 13
100 บ้านหอยโนนดู่ 0 1 0 1 6 3 0 2 9
101 บ้านดอนกลาง 0 1 0 1 6 0 0 0 6
102 บ้านบัวน้อยโนนปอ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
103 บ้านโคก 0 1 0 1 4 2 2 2 8
104 บ้านสร้างสะแบง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
105 บ้านสีถาน 0 1 0 1 3 3 2 0 8
106 บ้านสะเต็ง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
107 บ้านเขวา 0 1 0 1 3 0 2 0 5
108 บ้านสำโรงโคเฒ่า 0 1 0 1 2 1 0 1 3
109 บ้านหนองบาง 0 1 0 1 1 2 0 1 3
110 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 บ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 4 4 18 9 8 1 35
112 บ้านหนองนาโพธิ์ 0 0 3 3 11 9 1 3 21
113 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 0 0 2 2 10 8 4 1 22
114 บ้านดินดำ 0 0 2 2 5 0 2 0 7
115 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 0 0 1 1 11 13 4 1 28
116 บ้านโพนดวน 0 0 1 1 9 2 0 1 11
117 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 0 0 1 1 8 4 0 0 12
118 บ้านเวาะวิทยาคม 0 0 1 1 5 6 7 2 18
119 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 1 1 4 2 5 0 11
120 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
121 บ้านดอนสั้น 0 0 1 1 4 0 0 0 4
122 บ้านก้อนเส้า 0 0 1 1 3 1 1 0 5
123 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
124 บ้านดงยาง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
125 บ้านโนนติ้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 0 0 0 0 29 8 2 1 39
127 บ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 0 0 0 0 20 16 8 3 44
128 บ้านหัวเหล่า 0 0 0 0 19 10 6 4 35
129 มารดาทรงธรรม 0 0 0 0 17 17 10 1 44
130 ชุมชนหนองสังข์ 0 0 0 0 12 10 4 1 26
131 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 11 4 3 0 18
132 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 0 0 0 0 11 3 2 2 16
133 บ้านโนนผึ้ง 0 0 0 0 11 3 2 1 16
134 บ้านละทาย 0 0 0 0 11 2 1 0 14
135 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 0 0 0 0 10 14 5 2 29
136 บ้านสร้างบาก 0 0 0 0 10 3 4 0 17
137 บ้านโนนแย้ 0 0 0 0 9 4 3 4 16
138 บ้านนาดี 0 0 0 0 9 3 1 1 13
139 บ้านเวาะ 0 0 0 0 9 3 0 0 12
140 บ้านจิกกะลา 0 0 0 0 9 0 3 0 12
141 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 8 9 2 0 19
142 บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 8 9 0 2 17
143 บ้านหนองกุงสนามชัย 0 0 0 0 8 6 4 0 18
144 จินดาวิทยาคาร ๓ 0 0 0 0 8 5 4 1 17
145 บ้านหนองกันจอ 0 0 0 0 8 5 1 2 14
146 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 8 4 1 0 13
147 บ้านหนองอีกว่าง 0 0 0 0 8 4 0 0 12
148 บ้านยางชุมใหญ่ 0 0 0 0 8 0 4 1 12
149 วัดหลวงวิทยา 0 0 0 0 7 4 3 1 14
150 บ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0 0 7 4 2 0 13
151 บ้านหางว่าวโนนบัว 0 0 0 0 7 1 2 0 10
152 บ้านแดงเหล่ายอด 0 0 0 0 6 8 4 1 18
153 บ้านหมากเขียบ 0 0 0 0 6 6 1 0 13
154 บ้านหนองเตย 0 0 0 0 6 4 1 2 11
155 บ้านนาม่อง-นาเมือง 0 0 0 0 6 4 0 0 10
156 บ้านปลาข่อ 0 0 0 0 6 3 5 0 14
157 บ้านอาลัย 0 0 0 0 6 3 4 2 13
158 บ้านเอกสร้างเรือง 0 0 0 0 6 3 0 1 9
159 บ้านบัวระรมย์ 0 0 0 0 6 2 1 0 9
160 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 6 1 1 0 8
161 บ้านหนองบัวไชยวาน 0 0 0 0 5 6 3 0 14
162 บ้านโนนอีปังโพนวัว 0 0 0 0 5 6 3 0 14
163 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 5 6 2 2 13
164 บ้านทุ่งมั่ง 0 0 0 0 5 4 2 0 11
165 บ้านหนองทุ่ม 0 0 0 0 5 4 1 0 10
166 บ้านหนองแคนหนองเทา 0 0 0 0 5 4 0 0 9
167 บ้านโพธิ์ลังกา 0 0 0 0 5 2 2 1 9
168 บ้านหนองทามใหญ่ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
169 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 5 1 2 0 8
170 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 5 1 1 2 7
171 บ้านหนองสนม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
172 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 4 6 2 0 12
173 บ้านหนองรัง 0 0 0 0 4 5 2 0 11
174 บ้านบอนวิทยา 0 0 0 0 4 3 4 0 11
175 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 4 3 2 2 9
176 บ้านเห็นอ้ม 0 0 0 0 4 3 2 0 9
177 บ้านบกแดงผักขะย่า 0 0 0 0 4 3 2 0 9
178 บ้านทาม 0 0 0 0 4 2 2 1 8
179 บ้านหนองดุมหนองม่วง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
180 บ้านยางน้อยตองปิด 0 0 0 0 4 2 0 1 6
181 บ้านเสือบอง 0 0 0 0 4 2 0 1 6
182 บ้านหนองหว้าทับทัย 0 0 0 0 4 1 0 1 5
183 บ้านโปร่ง 0 0 0 0 4 0 3 1 7
184 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 3 5 1 2 9
185 บ้านแวด 0 0 0 0 3 3 0 0 6
186 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
187 บ้านหนองนาเวียง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
188 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
189 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 0 0 0 0 3 1 6 1 10
190 บ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 0 0 0 0 3 1 2 1 6
191 บ้านหนองสวง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
192 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
193 บ้านลุมภู 0 0 0 0 3 1 1 0 5
194 บ้านซำโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
195 บ้านหนองค้า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
196 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
197 บ้านเลิงแฝก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
198 บ้านทุ่งพาย 0 0 0 0 3 0 3 0 6
199 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 0 0 0 0 3 0 2 0 5
200 บ้านอะลางหัวขัว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
201 บ้านกระถุน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
202 บ้านหนองถ่ม 0 0 0 0 2 3 2 0 7
203 บ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
204 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 0 0 0 0 2 2 3 1 7
205 บ้านลิงไอ 0 0 0 0 2 2 3 1 7
206 บ้านผักขย่าใหญ่ 0 0 0 0 2 2 3 0 7
207 อนุบาลวังหิน 0 0 0 0 2 2 3 0 7
208 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
209 บ้านโนนสายหนองหว้า 0 0 0 0 2 1 2 0 5
210 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
211 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
212 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
213 บ้านเปือย (อ.เมืองศรีสะเกษ) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
214 บ้านแก้ง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
215 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
216 บ้านสะพุง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
217 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
218 บ้านเสมอใจ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
219 บ้านหนองพะแนง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
220 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
221 บ้านบกขี้ยาง 0 0 0 0 1 7 3 0 11
222 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 0 0 0 0 1 6 1 1 8
223 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 4 3 1 8
224 บ้านหนองตาเชียง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
225 บ้านโคกเพ็ก 0 0 0 0 1 2 2 0 5
226 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
227 มหาราช ๓ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
228 บ้านบก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
229 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
230 บ้านร่องเก้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
231 บ้านหยอด 0 0 0 0 1 0 2 2 3
232 บ้านกอก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
233 บ้านจอมวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
234 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
235 บ้านหนองบัวท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
236 บ้านยางกุดนาคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านขนวนจานสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
239 บ้านดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
240 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 0 2 3 0 5
241 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
242 บ้านคูเมือง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
243 วัดมหาพุทธาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
244 บ้านหนองม่วงหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
245 บ้านเท่อเล่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
246 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
248 บ้านกระหวันโนนเจริญ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
249 บ้านหนองคำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
250 บ้านแกประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
251 บ้านสวนกล้วย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
252 บ้านสะมัด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 บ้านเหม้าหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
254 บ้านหนองตลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
255 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 บ้านตีกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 214 215 207 636 2,721 1,197 729 243 4,647