สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 89 4 1 0 94
2 บ้านคูบ 71 11 7 2 89
3 อนุบาลวัดพระโต 70 20 6 4 96
4 อนุบาลกันทรารมย์ 67 17 6 3 90
5 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 56 19 10 5 85
6 มารีวิทยา 53 6 5 1 64
7 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 44 12 6 1 62
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 41 5 4 2 50
9 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 36 11 4 0 51
10 บ้านละเอาะ 36 8 4 5 48
11 บ้านร่องสะอาด 35 17 13 1 65
12 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 35 14 8 4 57
13 บ้านเกาะ 34 16 6 2 56
14 กลุ่มกกยางสร้างกี่ 34 13 10 1 57
15 บ้านโพนยาง 32 19 18 8 69
16 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 32 19 12 4 63
17 ทุ่งเทิน 31 13 6 3 50
18 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 30 11 7 1 48
19 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 29 12 8 5 49
20 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 29 8 2 1 39
21 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 29 3 0 4 32
22 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 28 13 5 1 46
23 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 28 9 10 4 47
24 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 28 3 4 2 35
25 บ้านกะเอิน 27 14 4 3 45
26 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 26 12 7 1 45
27 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 25 11 7 6 43
28 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 25 10 5 2 40
29 บ้านโพนค้อ 24 10 3 0 37
30 บ้านหนองแวง 24 3 2 3 29
31 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 23 24 10 6 57
32 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 23 13 9 1 45
33 บ้านกอกหัวนา 23 5 5 2 33
34 อนุบาลน้ำเพชร 22 12 3 3 37
35 อนุบาลพยุห์ 22 11 13 1 46
36 ตะดอบวิทยา 22 9 10 4 41
37 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 21 10 8 0 39
38 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 21 8 8 3 37
39 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 21 8 3 0 32
40 บ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 20 16 8 3 44
41 บ้านจาน 20 13 10 3 43
42 รวมสินวิทยา 20 11 8 0 39
43 บ้านก้านเหลือง 19 16 10 6 45
44 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 19 14 6 2 39
45 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 19 13 9 2 41
46 บ้านหนองโนวิทยา 19 10 12 1 41
47 บ้านหัวเหล่า 19 10 6 4 35
48 บ้านน้ำเกลี้ยง 19 9 6 0 34
49 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 19 6 7 3 32
50 บ้านเปือยประชาสามัคคี 18 9 8 1 35
51 บ้านโนนหนองสิม 18 5 5 1 28
52 มารดาทรงธรรม 17 17 10 1 44
53 บ้านหนองครก 17 11 4 2 32
54 บ้านคอนกาม 17 10 3 2 30
55 บ้านผักบุ้ง 17 9 1 1 27
56 บ้านหนองแวงโพนเขวา 16 10 1 0 27
57 บ้านหนองมะแซว 16 5 5 1 26
58 บ้านขาม 16 0 1 0 17
59 บ้านค้อเมืองแสน 15 15 6 0 36
60 บ้านกล้วย 15 6 4 4 25
61 บ้านแทงวิทยา 15 6 4 2 25
62 บ้านโพนงาม 15 4 3 1 22
63 บ้านคูซอด 15 4 3 0 22
64 บ้านเจ้าทุ่ง 14 5 4 0 23
65 บ้านโคกสะอาด 14 1 1 0 16
66 บ้านพะแนงวิทยา 13 14 6 1 33
67 บ้านเจี่ย 13 8 5 2 26
68 บ้านตำแยหนองเม็ก 13 8 5 2 26
69 บ้านเปือย 13 8 1 0 22
70 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 13 7 8 3 28
71 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 13 7 1 0 21
72 บ้านมะกรูด 13 7 0 1 20
73 บ้านโนนเพ็ก 13 4 4 1 21
74 บ้านลิ้นฟ้า 13 1 2 1 16
75 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 13 1 1 0 15
76 บ้านอีต้อม 13 0 7 0 20
77 ชุมชนหนองสังข์ 12 10 4 1 26
78 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 12 6 3 1 21
79 บ้านสบาย 12 4 4 2 20
80 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 12 1 0 0 13
81 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 11 13 4 1 28
82 บ้านหนองนาโพธิ์ 11 9 1 3 21
83 บ้านรุ่ง 11 8 1 1 20
84 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 11 6 5 0 22
85 บ้านหญ้าปล้อง 11 6 3 1 20
86 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 11 4 3 0 18
87 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 11 3 2 2 16
88 บ้านโนนผึ้ง 11 3 2 1 16
89 บ้านละทาย 11 2 1 0 14
90 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 10 14 5 2 29
91 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 10 8 4 1 22
92 บ้านสว่าง 10 7 5 0 22
93 บ้านสร้างบาก 10 3 4 0 17
94 บ้านน้ำคำ 10 2 4 1 16
95 บ้านโนนแกด 10 2 4 0 16
96 บ้านหัววัวหนองนารี 9 6 5 1 20
97 บ้านโนนแย้ 9 4 3 4 16
98 บ้านโพนแดง 9 4 1 1 14
99 บ้านนาดี 9 3 1 1 13
100 บ้านเวาะ 9 3 0 0 12
101 บ้านหนองแก้วสำโรง 9 2 2 0 13
102 บ้านโพนดวน 9 2 0 1 11
103 บ้านจิกกะลา 9 0 3 0 12
104 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 8 9 2 0 19
105 บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 8 9 0 2 17
106 บ้านหนองกุงสนามชัย 8 6 4 0 18
107 จินดาวิทยาคาร ๓ 8 5 4 1 17
108 บ้านหนองกันจอ 8 5 1 2 14
109 บ้านหนองหัวช้าง 8 4 1 0 13
110 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 8 4 0 0 12
111 บ้านหนองอีกว่าง 8 4 0 0 12
112 บ้านโพนทราย โนนเรือ 8 1 1 1 10
113 บ้านยางชุมใหญ่ 8 0 4 1 12
114 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 7 1 1 15
115 บ้านหนองแลงระไง 7 5 3 1 15
116 วัดหลวงวิทยา 7 4 3 1 14
117 บ้านเหล่าฝ้าย 7 4 2 0 13
118 บ้านบูรพา 7 2 7 0 16
119 บ้านหางว่าวโนนบัว 7 1 2 0 10
120 บ้านแดงเหล่ายอด 6 8 4 1 18
121 บ้านหมากเขียบ 6 6 1 0 13
122 บ้านผักขะ 6 4 3 3 13
123 บ้านหนองเตย 6 4 1 2 11
124 บ้านนาม่อง-นาเมือง 6 4 0 0 10
125 บ้านปลาข่อ 6 3 5 0 14
126 บ้านอาลัย 6 3 4 2 13
127 บ้านหอยโนนดู่ 6 3 0 2 9
128 บ้านเอกสร้างเรือง 6 3 0 1 9
129 บ้านบัวระรมย์ 6 2 1 0 9
130 บ้านหนองไผ่ 6 1 1 0 8
131 บ้านดอนกลาง 6 0 0 0 6
132 บ้านเวาะวิทยาคม 5 6 7 2 18
133 บ้านหนองบัวไชยวาน 5 6 3 0 14
134 บ้านโนนอีปังโพนวัว 5 6 3 0 14
135 บ้านหนองเทา 5 6 2 2 13
136 บ้านจานหนองคู 5 5 5 1 15
137 บ้านทุ่งมั่ง 5 4 2 0 11
138 บ้านหนองทุ่ม 5 4 1 0 10
139 บ้านหนองแคนหนองเทา 5 4 0 0 9
140 บ้านโพธิ์ลังกา 5 2 2 1 9
141 บ้านหนองทามใหญ่ 5 2 1 0 8
142 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 5 2 0 0 7
143 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 5 2 0 0 7
144 บ้านหนองหวาย 5 1 2 0 8
145 บ้านหนองหิน 5 1 1 2 7
146 บ้านหนามแท่ง 5 1 0 0 6
147 บ้านบัวน้อยโนนปอ 5 1 0 0 6
148 บ้านดินดำ 5 0 2 0 7
149 บ้านหนองสนม 5 0 0 0 5
150 บ้านอิปาด 4 7 1 0 12
151 บ้านหนองบัว 4 6 2 0 12
152 บ้านหนองรัง 4 5 2 0 11
153 บ้านทุ่งน้อย 4 5 1 3 10
154 บ้านบอนวิทยา 4 3 4 0 11
155 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 3 2 2 9
156 บ้านเห็นอ้ม 4 3 2 0 9
157 บ้านบกแดงผักขะย่า 4 3 2 0 9
158 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 4 3 1 0 8
159 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 4 2 5 0 11
160 บ้านสร้างหว้า 4 2 3 1 9
161 บ้านโคก 4 2 2 2 8
162 บ้านทาม 4 2 2 1 8
163 บ้านหนองดุมหนองม่วง 4 2 2 0 8
164 บ้านยางน้อยตองปิด 4 2 0 1 6
165 บ้านเสือบอง 4 2 0 1 6
166 บ้านสร้างสะแบง 4 1 1 0 6
167 บ้านหนองหว้าทับทัย 4 1 0 1 5
168 บ้านทุ่งสว่าง 4 1 0 0 5
169 บ้านโปร่ง 4 0 3 1 7
170 บ้านดอนสั้น 4 0 0 0 4
171 บ้านทุ่ง 3 5 1 2 9
172 บ้านสีถาน 3 3 2 0 8
173 บ้านแวด 3 3 0 0 6
174 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 3 2 0 0 5
175 บ้านหนองนาเวียง 3 2 0 0 5
176 บ้านโนนสว่าง 3 2 0 0 5
177 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 3 1 6 1 10
178 บ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 3 1 2 1 6
179 บ้านหนองสวง 3 1 2 0 6
180 บ้านก้อนเส้า 3 1 1 0 5
181 บ้านหนองไฮ 3 1 1 0 5
182 บ้านลุมภู 3 1 1 0 5
183 บ้านซำโพธิ์ 3 1 1 0 5
184 บ้านสะเต็ง 3 1 0 0 4
185 บ้านหนองค้า 3 1 0 0 4
186 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 3 1 0 0 4
187 บ้านเลิงแฝก 3 1 0 0 4
188 บ้านทุ่งพาย 3 0 3 0 6
189 บ้านหนองออ 3 0 2 0 5
190 บ้านเขวา 3 0 2 0 5
191 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 3 0 2 0 5
192 บ้านอะลางหัวขัว 3 0 0 1 3
193 บ้านกระถุน 3 0 0 0 3
194 บ้านหนองถ่ม 2 3 2 0 7
195 บ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 2 3 0 1 5
196 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 2 2 3 1 7
197 บ้านลิงไอ 2 2 3 1 7
198 บ้านผักขย่าใหญ่ 2 2 3 0 7
199 อนุบาลวังหิน 2 2 3 0 7
200 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 2 2 0 0 4
201 บ้านป่าไร่ 2 2 0 0 4
202 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 2 1 2 1 5
203 บ้านโนนสายหนองหว้า 2 1 2 0 5
204 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 2 1 2 0 5
205 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 2 1 1 1 4
206 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 1 1 4
207 บ้านเปือย (อ.เมืองศรีสะเกษ) 2 1 1 0 4
208 บ้านแก้ง 2 1 1 0 4
209 บ้านสำโรงโคเฒ่า 2 1 0 1 3
210 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 2 1 0 1 3
211 บ้านสะพุง 2 0 2 0 4
212 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 2 0 4
213 บ้านเสมอใจ 2 0 1 0 3
214 บ้านหนองพะแนง 2 0 0 0 2
215 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 2 0 0 0 2
216 บ้านบกขี้ยาง 1 7 3 0 11
217 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1 6 1 1 8
218 บ้านหนองคู 1 4 3 1 8
219 บ้านหนองตาเชียง 1 3 0 0 4
220 บ้านโคกเพ็ก 1 2 2 0 5
221 บ้านหนองบาง 1 2 0 1 3
222 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 1 2 0 0 3
223 มหาราช ๓ 1 1 2 1 4
224 บ้านดงยาง 1 1 1 1 3
225 บ้านบก 1 1 1 0 3
226 บ้านขี้เหล็ก 1 1 0 0 2
227 บ้านโนนติ้ว 1 1 0 0 2
228 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 1 1 0 0 2
229 บ้านร่องเก้า 1 1 0 0 2
230 บ้านหยอด 1 0 2 2 3
231 บ้านกอก 1 0 2 0 3
232 บ้านจอมวิทยา 1 0 1 0 2
233 บ้านขามป้อม 1 0 1 0 2
234 บ้านหนองบัวท่าช้าง 1 0 1 0 2
235 บ้านก่อโนนหล่อง 1 0 0 1 1
236 บ้านยางกุดนาคำ 1 0 0 0 1
237 บ้านยางเครือ 1 0 0 0 1
238 บ้านขนวนจานสามัคคี 1 0 0 0 1
239 บ้านดู่ 1 0 0 0 1
240 บ้านขมิ้น 0 2 3 0 5
241 บ้านทุ่ม 0 2 2 0 4
242 บ้านคูเมือง 0 2 1 0 3
243 วัดมหาพุทธาราม 0 2 0 0 2
244 บ้านหนองม่วงหนองแวง 0 1 0 2 1
245 บ้านเท่อเล่อ 0 1 0 1 1
246 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 0 1 0 0 1
247 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 0 1 0 0 1
248 บ้านกระหวันโนนเจริญ 0 0 2 0 2
249 บ้านหนองคำ 0 0 2 0 2
250 บ้านแกประชาสามัคคี 0 0 2 0 2
251 บ้านสวนกล้วย 0 0 1 1 1
252 บ้านสะมัด 0 0 1 0 1
253 บ้านเหม้าหนองเรือ 0 0 1 0 1
254 บ้านหนองตลาด 0 0 0 1 0
255 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0
256 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 0 0 0 0 0
257 บ้านตีกา 0 0 0 0 0
รวม 2,721 1,197 729 243 4,890