สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 96 6 2 0 104
2 อนุบาลวัดพระโต 86 26 7 4 119
3 อนุบาลกันทรารมย์ 79 19 6 3 104
4 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 73 21 11 5 105
5 บ้านคูบ 72 11 7 2 90
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 54 18 6 1 78
7 มารีวิทยา 53 6 5 1 64
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 50 6 5 2 61
9 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 45 17 8 4 70
10 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 41 23 13 4 77
11 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 39 11 6 1 56
12 บ้านเกาะ 37 16 7 2 60
13 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 36 13 7 2 56
14 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 36 11 4 0 51
15 บ้านร่องสะอาด 35 17 13 1 65
16 ทุ่งเทิน 35 15 6 3 56
17 กลุ่มกกยางสร้างกี่ 34 13 10 1 57
18 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 34 12 10 4 56
19 บ้านละเอาะ 34 8 4 5 46
20 บ้านโพนยาง 32 20 18 8 70
21 บ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 31 20 8 3 59
22 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 31 18 9 1 58
23 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 31 17 10 1 58
24 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 30 12 7 6 49
25 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 29 13 8 1 50
26 บ้านกะเอิน 28 14 4 3 46
27 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 28 3 4 2 35
28 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 28 3 0 4 31
29 บ้านหัวเหล่า 27 15 6 4 48
30 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 27 13 8 5 48
31 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 26 16 6 2 48
32 อนุบาลพยุห์ 26 15 16 1 57
33 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 25 13 5 1 43
34 ตะดอบวิทยา 25 10 10 4 45
35 บ้านโพนค้อ 24 10 3 0 37
36 บ้านหนองแวง 24 3 2 3 29
37 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 23 24 10 6 57
38 บ้านกอกหัวนา 23 5 5 2 33
39 บ้านลิ้นฟ้า 23 3 3 2 29
40 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 22 18 5 1 45
41 บ้านค้อเมืองแสน 21 16 8 0 45
42 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 21 13 10 2 44
43 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 21 10 8 0 39
44 บ้านผักบุ้ง 21 9 1 1 31
45 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 21 8 8 3 37
46 บ้านโนนหนองสิม 21 6 5 1 32
47 บ้านขาม 21 1 2 0 24
48 บ้านก้านเหลือง 20 16 11 6 47
49 บ้านพะแนงวิทยา 20 16 6 1 42
50 รวมสินวิทยา 20 11 8 0 39
51 บ้านจาน 19 13 10 3 42
52 บ้านหนองโนวิทยา 19 10 13 1 42
53 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 19 8 8 3 35
54 บ้านแทงวิทยา 19 6 4 2 29
55 อนุบาลน้ำเพชร 18 12 3 3 33
56 บ้านเปือยประชาสามัคคี 18 9 8 1 35
57 บ้านน้ำเกลี้ยง 18 9 6 0 33
58 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 18 9 2 0 29
59 บ้านหนองมะแซว 18 8 5 1 31
60 บ้านรุ่ง 18 8 2 1 28
61 บ้านหญ้าปล้อง 18 7 3 1 28
62 มารดาทรงธรรม 17 17 10 1 44
63 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 17 14 5 1 36
64 บ้านหนองครก 17 11 4 2 32
65 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 17 7 2 0 26
66 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 17 2 1 0 20
67 บ้านสว่าง 16 10 6 0 32
68 บ้านหนองแวงโพนเขวา 16 10 1 0 27
69 บ้านคูซอด 16 5 3 0 24
70 บ้านโนนแกด 16 4 7 0 27
71 บ้านละทาย 16 3 1 0 20
72 บ้านโพนแดง 15 9 3 1 27
73 บ้านเจี่ย 15 8 6 2 29
74 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 15 7 8 3 30
75 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 15 7 3 1 25
76 บ้านโคกสะอาด 15 1 1 0 17
77 ชุมชนหนองสังข์ 14 12 4 1 30
78 บ้านตำแยหนองเม็ก 14 8 6 2 28
79 บ้านหนองเทา 14 8 3 2 25
80 บ้านบอนวิทยา 14 7 4 0 25
81 บ้านเจ้าทุ่ง 14 6 4 0 24
82 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 14 2 1 0 17
83 บ้านเปือย 13 8 1 0 22
84 บ้านกล้วย 13 6 4 4 23
85 บ้านโนนเพ็ก 13 4 4 1 21
86 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 12 7 1 0 20
87 บ้านสบาย 12 4 4 2 20
88 บ้านหนองนาโพธิ์ 11 9 1 3 21
89 บ้านมะกรูด 11 7 0 1 18
90 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 11 7 0 0 18
91 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 11 6 5 0 22
92 บ้านสร้างบาก 11 6 4 0 21
93 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 11 4 3 0 18
94 บ้านเอกสร้างเรือง 11 4 1 1 16
95 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 11 3 2 2 16
96 บ้านโนนผึ้ง 11 3 2 1 16
97 บ้านน้ำคำ 11 2 4 1 17
98 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 10 14 5 2 29
99 บ้านบกขี้ยาง 10 9 5 0 24
100 จินดาวิทยาคาร ๓ 10 9 4 1 23
101 บ้านคอนกาม 10 9 3 2 22
102 บ้านหนองกันจอ 10 5 1 2 16
103 บ้านโพนงาม 10 4 3 1 17
104 บ้านกระถุน 10 4 2 0 16
105 บ้านหัววัวหนองนารี 9 6 5 1 20
106 บ้านเสือบอง 9 6 2 1 17
107 บ้านผักขะ 9 5 3 3 17
108 บ้านหนองอีกว่าง 9 5 1 0 15
109 บ้านโนนแย้ 9 4 3 4 16
110 บ้านนาดี 9 3 1 1 13
111 บ้านเวาะ 9 3 0 0 12
112 บ้านหนองแก้วสำโรง 9 2 2 0 13
113 บ้านโพนดวน 9 2 0 1 11
114 บ้านอีต้อม 9 0 7 0 16
115 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 8 9 2 0 19
116 บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 8 9 0 2 17
117 บ้านหนองกุงสนามชัย 8 6 4 0 18
118 บ้านบกแดงผักขะย่า 8 6 3 0 17
119 บ้านขี้เหล็ก 8 5 0 0 13
120 บ้านหนองหัวช้าง 8 4 1 0 13
121 บ้านทาม 8 3 4 1 15
122 บ้านหนองไผ่ 8 3 1 0 12
123 บ้านโพนทราย โนนเรือ 8 1 1 1 10
124 บ้านยางชุมใหญ่ 8 0 4 1 12
125 บ้านหนองเตย 7 6 1 2 14
126 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 6 1 1 14
127 บ้านหนองแลงระไง 7 5 3 1 15
128 วัดหลวงวิทยา 7 4 3 1 14
129 บ้านหนองดุมหนองม่วง 7 4 2 0 13
130 บ้านนาม่อง-นาเมือง 7 4 1 0 12
131 บ้านบูรพา 7 2 7 0 16
132 บ้านหางว่าวโนนบัว 7 1 2 0 10
133 บ้านดอนกลาง 7 0 0 0 7
134 บ้านแดงเหล่ายอด 6 8 4 1 18
135 บ้านโนนอีปังโพนวัว 6 7 3 0 16
136 บ้านหมากเขียบ 6 6 1 0 13
137 บ้านเหล่าฝ้าย 6 4 2 0 12
138 บ้านปลาข่อ 6 3 5 0 14
139 บ้านอาลัย 6 3 4 2 13
140 บ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 6 3 2 1 11
141 บ้านหนองทามใหญ่ 6 3 2 0 11
142 บ้านหอยโนนดู่ 6 3 0 2 9
143 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 6 2 5 1 13
144 บ้านโนนสว่าง 6 2 0 0 8
145 บ้านจิกกะลา 6 0 3 0 9
146 บ้านเวาะวิทยาคม 5 7 7 2 19
147 บ้านหนองบัวไชยวาน 5 6 3 0 14
148 บ้านจานหนองคู 5 5 5 1 15
149 บ้านทุ่งมั่ง 5 4 2 0 11
150 บ้านหนองทุ่ม 5 4 1 0 10
151 บ้านหนองแคนหนองเทา 5 4 0 0 9
152 บ้านโพธิ์ลังกา 5 2 2 1 9
153 บ้านบัวระรมย์ 5 2 1 0 8
154 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 5 2 0 0 7
155 บ้านหนองหวาย 5 1 2 0 8
156 บ้านหนองหิน 5 1 1 2 7
157 บ้านหนามแท่ง 5 1 0 0 6
158 บ้านหนองสนม 5 0 0 0 5
159 บ้านอิปาด 4 7 1 0 12
160 บ้านหนองบัว 4 6 2 0 12
161 บ้านหนองรัง 4 5 2 0 11
162 บ้านทุ่งน้อย 4 5 1 3 10
163 อนุบาลวังหิน 4 4 3 0 11
164 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 4 4 1 0 9
165 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 3 2 2 9
166 บ้านหนองหว้าทับทัย 4 3 2 1 9
167 บ้านเห็นอ้ม 4 3 2 0 9
168 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 4 2 5 0 11
169 บ้านสร้างหว้า 4 2 3 1 9
170 บ้านโคก 4 2 2 2 8
171 บ้านยางน้อยตองปิด 4 2 0 1 6
172 บ้านหนองสวง 4 1 3 0 8
173 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 4 1 2 0 7
174 บ้านกอก 4 1 1 0 6
175 บ้านซำโพธิ์ 4 1 1 0 6
176 บ้านสร้างสะแบง 4 1 1 0 6
177 บ้านทุ่งสว่าง 4 1 0 0 5
178 บ้านโปร่ง 4 0 3 1 7
179 บ้านหนองโพธิ์ 4 0 2 0 6
180 บ้านดินดำ 4 0 2 0 6
181 บ้านดอนสั้น 4 0 0 0 4
182 บ้านทุ่ง 3 5 1 2 9
183 บ้านลิงไอ 3 4 6 1 13
184 บ้านสีถาน 3 3 2 0 8
185 บ้านแวด 3 3 0 0 6
186 บ้านแก้ง 3 2 1 0 6
187 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 3 2 1 0 6
188 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 3 2 0 0 5
189 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 3 2 0 0 5
190 บ้านหนองนาเวียง 3 2 0 0 5
191 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 3 1 6 1 10
192 บ้านก้อนเส้า 3 1 1 0 5
193 บ้านหนองไฮ 3 1 1 0 5
194 บ้านสะเต็ง 3 1 0 0 4
195 บ้านหนองค้า 3 1 0 0 4
196 บ้านเลิงแฝก 3 1 0 0 4
197 บ้านทุ่งพาย 3 0 3 0 6
198 บ้านหนองออ 3 0 2 0 5
199 บ้านเขวา 3 0 2 0 5
200 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 3 0 2 0 5
201 บ้านอะลางหัวขัว 3 0 0 1 3
202 บ้านหนองบาง 2 4 0 1 6
203 บ้านหนองถ่ม 2 3 2 0 7
204 บ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 2 3 0 1 5
205 บ้านผักขย่าใหญ่ 2 2 3 0 7
206 บ้านโคกเพ็ก 2 2 3 0 7
207 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 2 2 0 0 4
208 บ้านป่าไร่ 2 2 0 0 4
209 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 2 1 2 1 5
210 บ้านโนนสายหนองหว้า 2 1 2 0 5
211 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 2 1 1 1 4
212 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 1 1 4
213 บ้านยางกุดนาคำ 2 1 1 0 4
214 บ้านเปือย (อ.เมืองศรีสะเกษ) 2 1 1 0 4
215 บ้านสำโรงโคเฒ่า 2 1 0 1 3
216 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 2 1 0 1 3
217 บ้านจอมวิทยา 2 0 3 0 5
218 บ้านสะพุง 2 0 2 0 4
219 บ้านเสมอใจ 2 0 1 0 3
220 บ้านหนองพะแนง 2 0 0 0 2
221 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1 6 1 1 8
222 บ้านหนองคู 1 4 3 1 8
223 บ้านหนองตาเชียง 1 3 0 0 4
224 บ้านคูเมือง 1 2 1 0 4
225 บ้านหนองม่วงหนองแวง 1 2 0 2 3
226 มหาราช ๓ 1 1 2 1 4
227 บ้านดงยาง 1 1 1 1 3
228 บ้านบก 1 1 1 0 3
229 บ้านลุมภู 1 1 1 0 3
230 บ้านโนนติ้ว 1 1 0 0 2
231 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 1 1 0 0 2
232 บ้านบัวน้อยโนนปอ 1 1 0 0 2
233 บ้านร่องเก้า 1 1 0 0 2
234 บ้านหยอด 1 0 2 2 3
235 บ้านหนองตลาด 1 0 1 1 2
236 บ้านขามป้อม 1 0 1 0 2
237 บ้านหนองบัวท่าช้าง 1 0 1 0 2
238 บ้านก่อโนนหล่อง 1 0 0 1 1
239 บ้านยางเครือ 1 0 0 0 1
240 บ้านขนวนจานสามัคคี 1 0 0 0 1
241 บ้านดู่ 1 0 0 0 1
242 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 1 0 0 0 1
243 บ้านทุ่ม 0 3 2 0 5
244 บ้านขมิ้น 0 2 3 0 5
245 บ้านแกประชาสามัคคี 0 2 2 0 4
246 วัดมหาพุทธาราม 0 2 0 0 2
247 บ้านเท่อเล่อ 0 1 0 1 1
248 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 0 1 0 0 1
249 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 0 1 0 0 1
250 บ้านกระหวันโนนเจริญ 0 0 2 0 2
251 บ้านหนองคำ 0 0 2 0 2
252 บ้านสวนกล้วย 0 0 1 1 1
253 บ้านเหม้าหนองเรือ 0 0 1 0 1
254 บ้านสะมัด 0 0 1 0 1
255 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0
256 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 0 0 0 0 0
257 บ้านตีกา 0 0 0 0 0
258 บ้านยางน้อยสามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 3,090 1,376 796 244 5,506