หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียน ชุมชนหนองสังข์ 37 62 45
2 037 โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 60 115 89
3 028 โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 105 251 140
4 156 โรงเรียน บ้านบัวระรมย์ 9 16 10
5 165 โรงเรียน บ้านยางน้อยตองปิด 7 27 14
6 139 โรงเรียน บ้านรุ่ง 32 65 43
7 178 โรงเรียน บ้านลุมภู 5 10 7
8 128 โรงเรียน บ้านสบาย 34 84 51
9 173 โรงเรียน บ้านแวด 6 7 7
10 219 โรงเรียน บ้านกะวัน 0 0 0
11 196 โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก 14 34 28
12 120 โรงเรียน บ้านทุ่งสว่าง 5 18 9
13 266 โรงเรียน บ้านละเอาะ 65 146 93
14 184 โรงเรียน บ้านลุมพุกคูวงศ์ 5 13 8
15 204 โรงเรียน บ้านสวนกล้วย 2 9 5
16 176 โรงเรียน บ้านสะพุง 5 16 5
17 133 โรงเรียน บ้านสะเต็ง 9 17 10
18 098 โรงเรียน บ้านหนองนาเวียง 5 12 7
19 150 โรงเรียน บ้านหนองบาง 9 11 11
20 190 โรงเรียน บ้านหนองพะแนง 2 6 4
21 169 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 62 117 80
22 205 โรงเรียน บ้านเมืองน้อยหนองมุข 46 97 49
23 210 โรงเรียน บ้านโนนงาม 0 0 0
24 081 โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 20 37 23
25 018 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 92 278 134
26 213 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 77 154 117
27 201 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ 28 61 37
28 170 โรงเรียนตะดอบวิทยา 65 162 89
29 146 โรงเรียนทุ่งเทิน 83 177 128
30 116 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 5 18 9
31 228 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 14 34 18
32 222 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 12 24 15
33 171 โรงเรียนบ้านกระถุน 17 35 24
34 177 โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 3 3 2
35 138 โรงเรียนบ้านกล้วย 33 69 54
36 263 โรงเรียนบ้านกอก 12 19 15
37 221 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 38 75 50
38 097 โรงเรียนบ้านกะเอิน 70 162 91
39 113 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 55 126 83
40 023 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 51 133 91
41 249 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 3 16 5
42 192 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 5 11 8
43 017 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 70 154 93
44 166 โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 1 3 1
45 083 โรงเรียนบ้านขมิ้น 6 9 8
46 238 โรงเรียนบ้านขาม 26 56 40
47 254 โรงเรียนบ้านขามป้อม 2 5 2
48 232 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 8 15 13
49 153 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 69 151 105
50 126 โรงเรียนบ้านคอนกาม 34 81 52
51 073 โรงเรียนบ้านคูซอด 25 52 33
52 007 โรงเรียนบ้านคูบ 103 221 149
53 154 โรงเรียนบ้านคูเมือง 4 10 7
54 180 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 1 2 2
55 093 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 57 116 80
56 259 โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง 0 0 0
57 223 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 8 8 4
58 111 โรงเรียนบ้านจาน 78 130 113
59 225 โรงเรียนบ้านจานหนองคู 18 44 27
60 230 โรงเรียนบ้านจิกกะลา 14 20 14
61 107 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 8 13 9
62 209 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 19 44 21
63 026 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 16 9
64 013 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 61 130 89
65 099 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 10 7
66 145 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 4 6 5
67 202 โรงเรียนบ้านดินดำ 10 25 10
68 005 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 100 211 153
69 257 โรงเรียนบ้านดู่ 1 1 1
70 058 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 39 87 50
71 071 โรงเรียนบ้านตีกา 1 1 1
72 250 โรงเรียนบ้านทาม 23 50 38
73 044 โรงเรียนบ้านทุ่ง 16 28 21
74 039 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 13 25 23
75 218 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 7 12 10
76 248 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 11 17 15
77 105 โรงเรียนบ้านทุ่ม 9 18 13
78 086 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 21 56 35
79 226 โรงเรียนบ้านนาดี 17 29 18
80 064 โรงเรียนบ้านนาม่อง-นาเมือง 13 24 20
81 110 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 20 89 39
82 090 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 44 105 63
83 149 โรงเรียนบ้านบก 4 8 4
84 186 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 38 86 59
85 079 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 19 53 33
86 164 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 27 51 37
87 260 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 6 6 6
88 220 โรงเรียนบ้านบูรพา 18 29 22
89 051 โรงเรียนบ้านปลาข่อ 15 37 30
90 140 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 4 8 5
91 087 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 9 28 18
92 143 โรงเรียนบ้านผักขะ 39 112 67
93 181 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 39 113 60
94 132 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 69 163 105
95 215 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 50 170 84
96 172 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 59 100 74
97 054 โรงเรียนบ้านมะกรูด 22 25 22
98 167 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 15 30 24
99 142 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 8 15 10
100 189 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 14 22 17
101 265 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 1 1 1
102 208 โรงเรียนบ้านยางเครือ 2 4 1
103 009 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 75 213 93
104 207 โรงเรียนบ้านร่องเก้า 2 4 3
105 240 โรงเรียนบ้านละทาย 28 67 45
106 070 โรงเรียนบ้านลิงไอ 16 37 27
107 157 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 37 80 51
108 151 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 39 101 63
109 027 โรงเรียนบ้านสร้างบาก 22 86 43
110 109 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 6 33 13
111 089 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 12 23 18
112 012 โรงเรียนบ้านสว่าง 34 79 53
113 077 โรงเรียนบ้านสะมัด 1 3 2
114 117 โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 4 12 5
115 244 โรงเรียนบ้านสีถาน 9 22 14
116 060 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 37 60 43
117 050 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 21 40 31
118 115 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 19 50 30
119 038 โรงเรียนบ้านหนองครก 44 118 62
120 256 โรงเรียนบ้านหนองคำ 2 4 3
121 056 โรงเรียนบ้านหนองคู 9 12 12
122 062 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 12 30 16
123 102 โรงเรียนบ้านหนองค้า 5 13 9
124 088 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 66 148 104
125 206 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 19 42 29
126 121 โรงเรียนบ้านหนองตลาด 5 10 9
127 063 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 4 15 9
128 212 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 10 22 14
129 203 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 37 55 46
130 085 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 14 60 20
131 036 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 16 23 20
132 022 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 29 70 32
133 243 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 25 118 48
134 195 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 32 25
135 251 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 2 7 4
136 199 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 15 26 24
137 029 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 38 93 45
138 047 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 46 133 78
139 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 6 16 11
140 246 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 6 8 6
141 094 โรงเรียนบ้านหนองรัง 11 18 13
142 104 โรงเรียนบ้านหนองสนม 5 9 5
143 129 โรงเรียนบ้านหนองสวง 8 25 14
144 158 โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 1 2 1
145 152 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 22 53 38
146 197 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 46 91 63
147 224 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 8 23 17
148 106 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 10 39 14
149 118 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 8 29 16
150 191 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 13 31 22
151 160 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 21 13
152 112 โรงเรียนบ้านหนองออ 5 6 5
153 066 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 17 41 23
154 076 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 22 41 28
155 065 โรงเรียนบ้านหนองเตย 21 48 26
156 059 โรงเรียนบ้านหนองเทา 31 75 36
157 252 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 10 51 14
158 095 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 14 49 29
159 136 โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 2 4 3
160 091 โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 12 30 17
161 239 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 10 24 14
162 147 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 16 34 22
163 103 โรงเรียนบ้านหนองแวง 32 74 52
164 067 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 65 152 106
165 200 โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 5 9 6
166 040 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 32 77 48
167 025 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 44 79 67
168 123 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 6 26 13
169 227 โรงเรียนบ้านหนองโอง 6 19 12
170 241 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 14 36 21
171 261 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 6 12 9
172 258 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 6 10 9
173 255 โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 23 69 43
174 061 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 14 32 21
175 114 โรงเรียนบ้านหยอด 5 6 6
176 236 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 5 13 7
177 175 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ 13 34 20
178 168 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 29 64 42
179 024 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 56 162 78
180 234 โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 11 23 19
181 130 โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 4 7 5
182 211 โรงเรียนบ้านอาลัย 19 50 26
183 245 โรงเรียนบ้านอิปาด 13 18 13
184 174 โรงเรียนบ้านอีต้อม 20 26 26
185 193 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 31 60 48
186 034 โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 0 0 0
187 004 โรงเรียนบ้านเกาะ 84 191 123
188 262 โรงเรียนบ้านเขวา 5 15 8
189 229 โรงเรียนบ้านเจี่ย 42 109 68
190 031 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 39 83 62
191 214 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 2 2 2
192 233 โรงเรียนบ้านเปือย 23 47 33
193 242 โรงเรียนบ้านเปือย (อ.เมืองศรีสะเกษ) 4 13 7
194 021 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 50 103 70
195 235 โรงเรียนบ้านเลิงแฝก 4 10 7
196 137 โรงเรียนบ้านเวาะ 14 35 21
197 035 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 27 58 35
198 148 โรงเรียนบ้านเสมอใจ 3 14 6
199 068 โรงเรียนบ้านเสือบอง 18 30 24
200 264 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 3 5 3
201 057 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 13 21 18
202 053 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 10 33 18
203 119 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 22 53 32
204 253 โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 4 6 4
205 194 โรงเรียนบ้านแก้ง 7 18 8
206 217 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 19 55 33
207 041 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 46 104 50
208 198 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 69 168 106
209 078 โรงเรียนบ้านโคก 11 23 16
210 141 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 18 43 30
211 124 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 9 14 9
212 183 โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 18 32 27
213 069 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 69 157 100
214 033 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 52 104 72
215 135 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 11 8
216 008 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 68 177 96
217 179 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 13 23 20
218 216 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 2 7 2
219 162 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 26 44 36
220 125 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 18 46 31
221 096 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8 16 12
222 161 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 7 11 10
223 159 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 1 1 1
224 247 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 8 18 11
225 122 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 53 96 76
226 163 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 8 13 9
227 043 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 4 10 6
228 100 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 45 141 83
229 032 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 53 136 97
230 108 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 17 28 20
231 072 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 23 57 34
232 188 โรงเรียนบ้านโนนแกด 61 157 101
233 131 โรงเรียนบ้านโนนแย้ 20 40 31
234 074 โรงเรียนบ้านโปร่ง 9 29 16
235 015 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 89 234 133
236 075 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 12 31 18
237 049 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 37 96 65
238 055 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 28 50 32
239 052 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 43 81 46
240 182 โรงเรียนบ้านโพนค้อ 40 125 41
241 045 โรงเรียนบ้านโพนงาม 23 76 36
242 144 โรงเรียนบ้านโพนดวน 17 41 30
243 237 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ 11 44 23
244 001 โรงเรียนบ้านโพนยาง 85 184 129
245 231 โรงเรียนบ้านโพนแดง 33 68 53
246 185 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 0 0 0
247 127 โรงเรียนมหาราช ๓ 7 10 7
248 187 โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา 7 17 11
249 011 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 139 405 242
250 042 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 74 150 85
251 048 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 91 302 158
252 155 โรงเรียนอนุบาลวังหิน 15 26 21
253 002 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 133 359 217
254 003 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 111 348 180
255 267 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 72 201 90
256 010 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 135 332 208
257 101 โรงเรียนมารดาทรงธรรม 49 106 70
258 006 โรงเรียนมารีวิทยา 73 155 100
259 046 โรงเรียนรวมสินวิทยา 46 120 67
260 084 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 3 4 4
261 019 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 19 34 22
262 014 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 55 163 63
263 268 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 13 26 20
รวม 6779 16024 9933
25957

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]