หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 111 101 92.66% 6 5.5% 2 1.83% 0 0% 109
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 133 86 69.92% 26 21.14% 7 5.69% 4 3.25% 123
3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 139 83 74.77% 19 17.12% 6 5.41% 3 2.7% 111
4 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 135 75 64.66% 25 21.55% 11 9.48% 5 4.31% 116
5 โรงเรียนบ้านคูบ 103 72 78.26% 11 11.96% 7 7.61% 2 2.17% 92
6 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 91 56 69.14% 18 22.22% 6 7.41% 1 1.23% 81
7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 72 54 79.41% 7 10.29% 5 7.35% 2 2.94% 68
8 โรงเรียนมารีวิทยา 73 53 81.54% 6 9.23% 5 7.69% 1 1.54% 65
9 โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 105 49 62.82% 17 21.79% 8 10.26% 4 5.13% 78
10 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 66 43 70.49% 11 18.03% 6 9.84% 1 1.64% 61
11 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 100 41 50.62% 23 28.4% 13 16.05% 4 4.94% 81
12 โรงเรียนบ้านเกาะ 84 37 59.68% 16 25.81% 7 11.29% 2 3.23% 62
13 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 61 36 62.07% 13 22.41% 7 12.07% 2 3.45% 58
14 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 62 36 70.59% 11 21.57% 4 7.84% 0 0% 51
15 โรงเรียน บ้านละเอาะ 65 36 67.92% 8 15.09% 4 7.55% 5 9.43% 53
16 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 75 35 53.03% 17 25.76% 13 19.7% 1 1.52% 66
17 โรงเรียนทุ่งเทิน 83 35 59.32% 15 25.42% 6 10.17% 3 5.08% 59
18 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 69 34 54.84% 17 27.42% 10 16.13% 1 1.61% 62
19 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 92 34 58.62% 13 22.41% 10 17.24% 1 1.72% 58
20 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 77 34 56.67% 12 20% 10 16.67% 4 6.67% 60
21 โรงเรียนบ้านโพนยาง 85 32 41.03% 20 25.64% 18 23.08% 8 10.26% 78
22 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 68 31 50% 20 32.26% 8 12.9% 3 4.84% 62
23 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 69 31 52.54% 18 30.51% 9 15.25% 1 1.69% 59
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 89 31 54.39% 13 22.81% 8 14.04% 5 8.77% 57
25 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 69 31 55.36% 12 21.43% 7 12.5% 6 10.71% 56
26 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 65 30 57.69% 13 25% 8 15.38% 1 1.92% 52
27 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 52 29 60.42% 13 27.08% 5 10.42% 1 2.08% 48
28 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 37 29 80.56% 3 8.33% 0 0% 4 11.11% 36
29 โรงเรียนบ้านกะเอิน 70 28 57.14% 14 28.57% 4 8.16% 3 6.12% 49
30 โรงเรียน บ้านเมืองน้อยหนองมุข 46 28 75.68% 3 8.11% 4 10.81% 2 5.41% 37
31 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 56 27 51.92% 15 28.85% 6 11.54% 4 7.69% 52
32 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 55 26 52% 16 32% 6 12% 2 4% 50
33 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 74 26 44.83% 15 25.86% 16 27.59% 1 1.72% 58
34 โรงเรียนตะดอบวิทยา 65 25 51.02% 10 20.41% 10 20.41% 4 8.16% 49
35 โรงเรียนบ้านโพนค้อ 40 24 64.86% 10 27.03% 3 8.11% 0 0% 37
36 โรงเรียนบ้านหนองแวง 32 24 75% 3 9.38% 2 6.25% 3 9.38% 32
37 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 69 23 36.51% 24 38.1% 10 15.87% 6 9.52% 63
38 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 38 23 65.71% 5 14.29% 5 14.29% 2 5.71% 35
39 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 37 23 74.19% 3 9.68% 3 9.68% 2 6.45% 31
40 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 53 22 47.83% 18 39.13% 5 10.87% 1 2.17% 46
41 โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 60 22 44.9% 15 30.61% 10 20.41% 2 4.08% 49
42 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 55 22 55% 12 30% 3 7.5% 3 7.5% 40
43 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 46 22 61.11% 8 22.22% 5 13.89% 1 2.78% 36
44 โรงเรียนบ้านขาม 26 22 88% 1 4% 2 8% 0 0% 25
45 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 57 21 45.65% 17 36.96% 8 17.39% 0 0% 46
46 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 59 21 47.73% 16 36.36% 6 13.64% 1 2.27% 44
47 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 51 21 53.85% 10 25.64% 8 20.51% 0 0% 39
48 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 39 21 65.63% 9 28.13% 1 3.13% 1 3.13% 32
49 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 53 21 52.5% 8 20% 8 20% 3 7.5% 40
50 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 50 21 65.63% 8 25% 3 9.38% 0 0% 32
51 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 45 21 63.64% 6 18.18% 5 15.15% 1 3.03% 33
52 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 70 20 37.74% 16 30.19% 11 20.75% 6 11.32% 53
53 โรงเรียนบ้านจาน 78 20 43.48% 13 28.26% 10 21.74% 3 6.52% 46
54 โรงเรียนรวมสินวิทยา 46 20 51.28% 11 28.21% 8 20.51% 0 0% 39
55 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 43 20 51.28% 8 20.51% 8 20.51% 3 7.69% 39
56 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 44 19 44.19% 10 23.26% 13 30.23% 1 2.33% 43
57 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 44 19 55.88% 9 26.47% 6 17.65% 0 0% 34
58 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 46 19 61.29% 6 19.35% 4 12.9% 2 6.45% 31
59 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 50 18 50% 9 25% 8 22.22% 1 2.78% 36
60 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 31 18 62.07% 9 31.03% 2 6.9% 0 0% 29
61 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 37 18 60% 8 26.67% 3 10% 1 3.33% 30
62 โรงเรียน บ้านรุ่ง 32 18 62.07% 8 27.59% 2 6.9% 1 3.45% 29
63 โรงเรียนมารดาทรงธรรม 49 17 37.78% 17 37.78% 10 22.22% 1 2.22% 45
64 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 46 17 45.95% 14 37.84% 5 13.51% 1 2.7% 37
65 โรงเรียนบ้านหนองครก 44 17 50% 11 32.35% 4 11.76% 2 5.88% 34
66 โรงเรียนบ้านคอนกาม 34 17 53.13% 10 31.25% 3 9.38% 2 6.25% 32
67 โรงเรียนบ้านโพนแดง 33 17 56.67% 9 30% 3 10% 1 3.33% 30
68 โรงเรียนบ้านละทาย 28 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
69 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 22 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
70 โรงเรียนบ้านสว่าง 34 16 50% 10 31.25% 6 18.75% 0 0% 32
71 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 32 16 59.26% 10 37.04% 1 3.7% 0 0% 27
72 โรงเรียนบ้านคูซอด 25 16 66.67% 5 20.83% 3 12.5% 0 0% 24
73 โรงเรียนบ้านโนนแกด 61 16 59.26% 4 14.81% 7 25.93% 0 0% 27
74 โรงเรียนบ้านเจี่ย 42 15 48.39% 8 25.81% 6 19.35% 2 6.45% 31
75 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 39 15 45.45% 7 21.21% 8 24.24% 3 9.09% 33
76 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 37 15 57.69% 7 26.92% 3 11.54% 1 3.85% 26
77 โรงเรียนบ้านกล้วย 33 15 51.72% 6 20.69% 4 13.79% 4 13.79% 29
78 โรงเรียนบ้านโพนงาม 23 15 65.22% 4 17.39% 3 13.04% 1 4.35% 23
79 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 18 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
80 โรงเรียน ชุมชนหนองสังข์ 37 14 45.16% 12 38.71% 4 12.9% 1 3.23% 31
81 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 39 14 46.67% 8 26.67% 6 20% 2 6.67% 30
82 โรงเรียนบ้านหนองเทา 31 14 51.85% 8 29.63% 3 11.11% 2 7.41% 27
83 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 27 14 56% 7 28% 4 16% 0 0% 25
84 โรงเรียนบ้านมะกรูด 22 14 63.64% 7 31.82% 0 0% 1 4.55% 22
85 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 39 14 58.33% 6 25% 4 16.67% 0 0% 24
86 โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 18 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
87 โรงเรียนบ้านเปือย 23 13 59.09% 8 36.36% 1 4.55% 0 0% 22
88 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 23 13 59.09% 4 18.18% 4 18.18% 1 4.55% 22
89 โรงเรียนบ้านอีต้อม 20 13 65% 0 0% 7 35% 0 0% 20
90 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 25 12 60% 7 35% 1 5% 0 0% 20
91 โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 23 12 63.16% 7 36.84% 0 0% 0 0% 19
92 โรงเรียน บ้านสบาย 34 12 54.55% 4 18.18% 4 18.18% 2 9.09% 22
93 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 29 11 45.83% 9 37.5% 1 4.17% 3 12.5% 24
94 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 28 11 50% 6 27.27% 5 22.73% 0 0% 22
95 โรงเรียนบ้านสร้างบาก 22 11 52.38% 6 28.57% 4 19.05% 0 0% 21
96 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 19 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
97 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 22 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
98 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 22 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
99 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 26 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
100 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 20 11 61.11% 2 11.11% 4 22.22% 1 5.56% 18
101 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 38 10 32.26% 14 45.16% 5 16.13% 2 6.45% 31
102 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 38 10 41.67% 9 37.5% 5 20.83% 0 0% 24
103 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ 28 10 41.67% 9 37.5% 4 16.67% 1 4.17% 24
104 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 21 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
105 โรงเรียนบ้านกระถุน 17 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
106 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 29 9 42.86% 6 28.57% 5 23.81% 1 4.76% 21
107 โรงเรียนบ้านเสือบอง 18 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
108 โรงเรียนบ้านผักขะ 39 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20
109 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 17 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
110 โรงเรียนบ้านโนนแย้ 20 9 45% 4 20% 3 15% 4 20% 20
111 โรงเรียนบ้านนาดี 17 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
112 โรงเรียนบ้านเวาะ 14 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
113 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 14 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
114 โรงเรียนบ้านโพนดวน 17 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
115 โรงเรียนบ้านจิกกะลา 14 9 75% 0 0% 3 25% 0 0% 12
116 โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 20 8 42.11% 9 47.37% 2 10.53% 0 0% 19
117 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 21 8 42.11% 9 47.37% 0 0% 2 10.53% 19
118 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 19 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 0 0% 18
119 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 19 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
120 โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก 14 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
121 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
122 โรงเรียนบ้านทาม 23 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
123 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 14 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
124 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 14 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
125 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
126 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 14 8 61.54% 0 0% 4 30.77% 1 7.69% 13
127 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 18 7 43.75% 7 43.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
128 โรงเรียนบ้านหนองเตย 21 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
129 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 16 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
130 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 19 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
131 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 19 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
132 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
133 โรงเรียนบ้านนาม่อง-นาเมือง 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
134 โรงเรียนบ้านบูรพา 18 7 43.75% 2 12.5% 7 43.75% 0 0% 16
135 โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
136 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
137 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 19 6 31.58% 8 42.11% 4 21.05% 1 5.26% 19
138 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 17 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
139 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 14 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
140 โรงเรียนบ้านปลาข่อ 15 6 42.86% 3 21.43% 5 35.71% 0 0% 14
141 โรงเรียนบ้านอาลัย 19 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
142 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
143 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ 13 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
144 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 15 6 42.86% 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 14
145 โรงเรียน บ้านบัวระรมย์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
146 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
147 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 27 5 23.81% 7 33.33% 7 33.33% 2 9.52% 21
148 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 15 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
149 โรงเรียนบ้านจานหนองคู 18 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
150 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
151 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 16 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
152 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
153 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 12 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
154 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 10 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
155 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
156 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
157 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
158 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
159 โรงเรียนบ้านดินดำ 10 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
160 โรงเรียนบ้านหนองสนม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
161 โรงเรียนบ้านอิปาด 13 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
162 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
163 โรงเรียนบ้านหนองรัง 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
164 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 13 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
165 โรงเรียนอนุบาลวังหิน 15 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
166 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 12 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
167 โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 12 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
168 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
169 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
170 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 13 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
171 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 12 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
172 โรงเรียนบ้านโคก 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
173 โรงเรียน บ้านยางน้อยตองปิด 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
174 โรงเรียนบ้านหนองสวง 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
175 โรงเรียนบ้านกอก 12 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
176 โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
177 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
178 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
179 โรงเรียน บ้านทุ่งสว่าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านโปร่ง 9 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
181 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
182 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
183 โรงเรียนบ้านทุ่ง 16 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
184 โรงเรียนบ้านลิงไอ 16 3 21.43% 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 14
185 โรงเรียนบ้านสีถาน 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
186 โรงเรียน บ้านแวด 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
187 โรงเรียนบ้านแก้ง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
188 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
189 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
190 โรงเรียน บ้านลุมพุกคูวงศ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
191 โรงเรียน บ้านหนองนาเวียง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
192 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 14 3 27.27% 1 9.09% 6 54.55% 1 9.09% 11
193 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
194 โรงเรียน บ้านลุมภู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
195 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
196 โรงเรียน บ้านสะเต็ง 9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
197 โรงเรียนบ้านหนองค้า 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
198 โรงเรียนบ้านเลิงแฝก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
199 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 7 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
200 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 8 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
201 โรงเรียนบ้านหนองออ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
202 โรงเรียนบ้านเขวา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
203 โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
204 โรงเรียน บ้านหนองบาง 9 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
205 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 10 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
206 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
207 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 9 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
208 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 9 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
209 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
210 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
211 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 8 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
212 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 8 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
213 โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
214 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
215 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 8 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
216 โรงเรียนบ้านเปือย (อ.เมืองศรีสะเกษ) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
217 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
218 โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
219 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 8 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
220 โรงเรียน บ้านสะพุง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
221 โรงเรียนบ้านเสมอใจ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
222 โรงเรียน บ้านหนองพะแนง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
224 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 12 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
225 โรงเรียนบ้านหนองคู 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
226 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
227 โรงเรียนบ้านคูเมือง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
228 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
229 โรงเรียนมหาราช ๓ 7 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
230 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
231 โรงเรียนบ้านบก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
232 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
233 โรงเรียนบ้านร่องเก้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
234 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
235 โรงเรียนบ้านหยอด 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
236 โรงเรียนบ้านหนองตลาด 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
237 โรงเรียนบ้านขามป้อม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
240 โรงเรียนบ้านยางเครือ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านทุ่ม 9 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
244 โรงเรียนบ้านขมิ้น 6 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
245 โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
246 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
247 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
248 โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
251 โรงเรียนบ้านหนองคำ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
252 โรงเรียน บ้านสวนกล้วย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
253 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านสะมัด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านหนองโอง 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
256 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
257 โรงเรียนบ้านตีกา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
258 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]