รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงกมลลออ  ส่องาม
2. เด็กหญิงชลธิดา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชาติเหิม
4. เด็กชายตะวัน  ใจช่วง
5. เด็กหญิงทัศนียวรรณ  วรจิตร
6. เด็กชายปณิธิ  สอดศรีจันทร์
7. เด็กชายปุรวัฒน์  น่าชม
8. เด็กหญิงมัสยา  พิลางาม
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พัฒนะแสง
10. เด็กหญิงวรรณวลี  บุตรนาค
11. เด็กชายวุฒิชัย  อินทรชาติ
12. เด็กชายศราวุฒิ  มัดทุรี
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูศรีทอง
14. เด็กชายสุวิทย์  บุญสม
15. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มัทธุรี
16. เด็กหญิงเจนนิสา  นาคงาม
17. เด็กชายเดชาชัย  ขอชนะ
18. เด็กชายเดชเดชา  ขอชนะ
19. เด็กชายเรวัต  เป็นตามวา
20. เด็กชายเสกสรรค์  แทนหลาบ
 
1. นางจันทร์พิมพ์  เหลี่ยมดี
2. นางนิจวรรณ  ชินวงษ์
3. นางนิธิพร  แรงจบ
4. นายวิมาน  สืบสันต์
5. นางสุทธาวัลย์  ยอดอินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายวิรชิต  สร้อยจิตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  ยอดอริยทรัพย์
 
1. นายชัดชัย  สติมั่น
2. นายสมร  กะการดี
 
3 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงค์เจริญ
2. เด็กหญิงดุสิตา  ผมงาม
3. เด็กชายทรรศธนาวัฒน์  แลงล้อม
4. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วเขียวงาม
5. เด็กชายธนายุทธ  นามหนองอ้อ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมบุตร
7. เด็กชายภาคินัย  หอยสังข์
8. เด็กหญิงวรรณนิษา  ธรรมจันทร์
9. เด็กชายศราวุฒิ  ดวงเว้า
10. เด็กชายศราวุธ  เพิ่มแก้ว
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  เอการัมย์
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดวงเว้า
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอ็นดู
14. เด็กหญิงสุวรรณา  จินพละ
15. เด็กชายเควิน  ขีดเกษม
16. เด็กชายเอวิน  ลัว
 
1. นายธวัช  ต่างประโคน
2. นางบุญตา  ต่างประโคน
3. นายบุญเกิด  กองสุข
4. นางสุฤดี  อาจสาลี
5. นายอภินันท์  ประพานศรี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ฉลาดดี
2. เด็กหญิงฐิติพร  ยุบลนวล
 
1. นายชัดชัย  สติมั่น
2. นางสุดา  สติมั่น
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายณัฐพล  พลอยรัตน์
2. เด็กชายวรพล  เสานาค
3. เด็กชายสมพงษ์  เทพสุวรรณ์
 
1. นายบุญเกิด  กองสุข
2. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุระพล
2. เด็กชายเดชณรงค์  สุระพล
3. เด็กชายเดชานนท์  นวนศรี
 
1. นายบุญเกิด  กองสุข
2. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กชายกฤษณะ  วีระพันธุ์
2. เด็กหญิงกัลยาณี   ได้เปี่ยม
3. เด็กชายกิตติธร  สุรศร
4. เด็กหญิงขันแก้ว  จันทร์เกษม
5. เด็กชายฐาปนิก  สุดคะนึง
6. เด็กชายณรงค์ชัย   ปรักเจริญ
7. เด็กหญิงนุชจรี  พอกพูน
8. เด็กชายบรรพต  ลอยเลื่อน
9. เด็กหญิงปาริชาติ  วินทะไชย์
10. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   คงสม
11. เด็กชายพีรพงษ์  เกษมพุฒ
12. เด็กหญิงรัตนาวดี  มุตุมาจันทร์
13. เด็กชายวสันต์  ปะติ
14. เด็กหญิงศศิพัฒน์  นกแก้ว
15. เด็กหญิงสลิลทิพยฺ์  วงศ์แปลก
16. เด็กชายสิทธิชัย  สำราญดี
17. เด็กชายสุคนธ์  วิชายงค์
18. เด็กหญิงสุทธิดา  สำราญดี
19. เด็กชายอัษฎาวุธ  คงเก่ง
20. เด็กชายเจนณรงค์  แจ่มใส
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เรืองสุขสุด
2. นางตริญาภรณ์  ขจรวงษ์
3. นายประเสริฐ  สุขแสก
4. นางสาวสมควร   ศรีจุดานุ
5. นางอรชร  มณฑาทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1. เด็กชายศุภกิตติ์  คงใจดี
 
1. นางภวิกา  ดีมาก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงฉันทนา  มิชำนาญ
2. เด็กชายสุพรรณพงษ์  ดลจำเริญ
 
1. นางสาวบังอร  นันทรัตน์
2. นางมาลี  ชุมนุม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงปาริชาติ   จังอินทร์
2. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์    ผินกลาง
3. เด็กหญิงพัชริดา  บุญสิทธิ์
4. เด็กหญิงภัทราวดี   ปุ่มเทพ
5. เด็กหญิงภานุมาศ   ดัชถุยาวัตร
6. เด็กหญิงรัตติกาล   บุญสิทธิ์
7. เด็กหญิงวิภาดา   ดวงอาจ
8. เด็กหญิงวิยะดา   สาตสิน
9. เด็กหญิงหทัยกานต์  ชินรินทร์
10. เด็กหญิงอรยา   คำเสียง
 
1. นายทีปกร  เสาะหายิ่ง
2. นางบังอร  นันทรัตน์
3. นายเทอดทูล  ดงรังศรี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงสายชล    เบิกบาน
2. เด็กหญิงสุจิตรา   อุตสาหะ
 
1. นางภัทรนันท์  สมฤทธิ์
2. นางแสงจันทร์  แข้คำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงตรีนุช  สุวิเศษ
2. เด็กชายถิรธรรม  คงประดิษฐ์
3. เด็กหญิงประภาพร  ปานทอง
4. เด็กหญิงปัฒมาภรณ์  ชื่อชูแพง
5. เด็กหญิงพนิดา   มลิวัลย์
6. เด็กหญิงพรพิมล  ศิลณรงค์
7. เด็กหญิงพิริยา  นามสว่าง
8. เด็กชายศักดิ์ดา  สางาม
9. เด็กชายสุภสิทธิ์  สนิทเสนา
10. เด็กชายอัศม์เดช  ศิลณรงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กิ่งแก้ว
2. นางวิลาสินี  อนุสรธนาวัฒน์
 
13 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงกรกฎ  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ทวีธรรม
4. เด็กหญิงกานต์สินี  พิมพ์จันทร์
5. เด็กชายกิตติกวิน  พลณรงค์
6. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วีระขันคำ
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขวิเศษ
8. เด็กชายชัชชม  เบญจวรรณ
9. เด็กหญิงชุดาพร  ศรีลาเลิศ
10. เด็กชายณรงค์  ช่วยสนิท
11. เด็กหญิงณัชชา  เนตวัน
12. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พุ่มมาลา
13. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ดีรอบ
14. เด็กชายธงชัย  สารนิม
15. เด็กชายธนกฤต  อ่อนศรี
16. เด็กชายธนกฤต  เปรมใจ
17. เด็กชายธนวัฒน์  สุรพล
18. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อุ่นศิลป์
19. เด็กหญิงนภัสสร  เที่ยงธรรม
20. เด็กหญิงนันทิชา  แสนทอง
21. เด็กหญิงบุษยา  หล้าล้ำ
22. เด็กชายวทัญญู  กลิ่นกล้า
23. เด็กหญิงวนิดา  โคตรยา
24. เด็กชายศราวุฒิ  นนท์สา
25. เด็กหญิงสวรรยา  เอิบบุญ
26. เด็กหญิงสุกฤตตา  โภคลาภ
27. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์ไสย์
28. เด็กหญิงสุชาดา  รุ่งมงคล
29. เด็กหญิงสุชานันท์  หมื่นหาวงศ์
30. เด็กชายสุรเดช  นรสิงห์
31. เด็กหญิงอนงนารถ  กะการดี
32. เด็กชายอนิรุทร  ไสสรรณ
33. เด็กชายอนุสรณ์  หล้าล้ำ
34. เด็กหญิงอลิตา  คงสิงห์
 
1. นายถนัด  สมาธิกุล
2. นางสาววิจิตรา  บุญคง
3. นายสุรศักดิ์  น้อยมิ่ง
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายปริญญา  อ่ำกำเนิด
2. เด็กหญิงวณิชยา  พุ่มลา
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แสนเลิศ
2. นางสาววิจิตรา  บุญคง
 
15 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กชายสุทธิชัย  วัติประโคน
2. เด็กหญิงสุรนุช  ตรงตามคำ
 
1. นายกมล  นิ้วน้อย
2. นายประจักร  พอกสนิท
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กชายขันติ  นิตรลาภ
2. เด็กชายนรินทร์ศักดิ์  บุญครอง
3. เด็กชายอมรเทพ  ศรีตะวัน
 
1. นางพิมพ์วดี  หาญศึกษา
2. นายสุรชาติ  ใจกล้า
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. นางสาวชิดชนก   แข็งกล้า
2. นางสาวนิตยา  เหมาเหมาะดี
3. นางสาวพัชราภรณ์  นาคดี
4. เด็กหญิงภณิดา  หนูประโคน
5. นายภูมิ  เหมาเหมาะดี
6. นางสาววาสนา  เกิดผิวดี
7. นางสาวศิริพร  โอษฐงาม
8. นางสาวสุรนุช  ตรงตามคำ
9. นายอรรถกร  สุขล้วน
10. นางสาวอลีนา  บุญมา
 
1. นายกมล  นิ้วน้อย
2. นางนภาลัย  สินธนาพร
3. นางวนิดา  รำจวน
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประนม
2. เด็กชายอนุชิต  สมัครสมาน
 
1. นายประวัติ  สงคราม
2. นางวนิดา  รำจวน
 
19 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ย้อยยิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร   สิงห์กลม
3. เด็กชายมนัส   สูนขาว
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นายบุญไทย    แปดมนต์
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบัติวงค์
2. เด็กหญิงวรรณิศา   กล้ากระโทก
3. เด็กชายเมธิชัย   รสหอม
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางภัทรมาส    ไชยชาญ
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายพชรพล  ขันเงิน
2. เด็กชายยสกลสิทธิ์   คำนุ
3. เด็กหญิงอภิสรา    แก้วหลวง
 
1. นางสาวจินตนา   ตินทอง
2. นางสาวประภาพันธ์    ทัศบุตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงวลดา  ทนนศรี
 
1. นางกิตติพร   เทียมทัด
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดอกจันทร์
 
1. นายบุญถึง  แก้วดี
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงชุติมน  ภิรมย์รื่น
2. เด็กหญิงปิยณัฐ  บุญเจือ
 
1. นางลัดดาวรรณ์  แต้มทอง
2. นางวรรยา  กล้วยทอง
 
25 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กชายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายศิริชัย  ตระกูลวรรณา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กชายสันติภาพ  หมายดี
 
1. นางสาวกนกกานต์  คิดดี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กชายนวพล  บุญเจือ
2. เด็กหญิงศศิกานท์  บุญเิกิด
 
1. นางสาวกนกกานต์  คิดดี
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  โสภา
 
1. นายนาวิน  วงค์ฉลาด
 
29 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงขวัญสุดา   ชัยยิ่ง
3. เด็กชายจุลจักร  ริ้วกระโทก
4. เด็กหญิงดารุณี   สุวรรณนุช
5. เด็กหญิงบุณยาพร   กำเนิด
6. เด็กหญิงปฐมพร   โห้งาม
7. เด็กหญิงปัทมา   จันทอง
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ควรดี
9. เด็กชายรณชัย  คำภู
10. เด็กหญิงศกุนตลา   ยาจิตร
11. เด็กหญิงศิรภัสสร   รินเพ็ง
12. เด็กหญิงสร้อยสุดา   จุนไธสง
13. เด็กหญิงสุนิสา   ทองอ้ม
14. เด็กหญิงสุภาพร   มะลิงาม
15. เด็กหญิงอภิญญา   สุริยะ
16. เด็กหญิงแพรนวล   ดวงพร
 
1. นายณัฐกร   อินทร์ตา
2. นายปรวิทย์   นาถเหนือ
3. นายวุฒิชัย   เสริมศรี
4. นางสาวอภิญญา  สังสัญชาติ
5. นายอภิเชษฐ   แก้วใส
 
30 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 1. เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหอม
 
1. นางกนิษฐา  แสงเพ็ชร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กชายกิตติพร   บุญทัน
2. เด็กหญิงฉัตรลดา   เชิดนาม
3. เด็กชายพัฒน์ยศ   รอบคอบ
4. เด็กชายวงศธร  พยุงสกุล
5. เด็กชายอภิวัฒน์  เสาวลัย
 
1. นายฐากร  อินทยุง
2. นางทำนอง  คุ้มวงษ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   แสนมี
2. เด็กหญิงทวีพร  วงษ์สมบัติ
3. เด็กชายธนาพล   นพพันธ์
4. เด็กหญิงปรารถนา   ฉิมนอก
5. เด็กชายพัฒน์ยศ   รอบคอบ
6. เด็กชายภัทรพล   นาสันเทียะ
7. เด็กหญิงรมณีย์  บุญเสร็จ
8. เด็กชายรัชตพงษ์   จิตเดียว
9. เด็กหญิงรัศมี   แสงสุข
10. เด็กชายวทัญญู   ยาชมดี
11. เด็กชายศุภกิจ  งามสม
12. เด็กหญิงสาวิณี   ศรีตะวัน
13. เด็กชายสุขสรร   ศรีตะวัน
14. เด็กหญิงสุมิตา   พูลสวัสดิ์
15. เด็กชายอนุชา   พรมหงษ์
16. เด็กชายอนุพงศ์  ประสานสุข
17. เด็กหญิงอภิรดี  บุญเสร็จ
18. เด็กชายอภิวัฒน์  เสาวลัย
19. เด็กชายอภิเดช   จันสิงห์
20. เด็กหญิงอินทุนิภา   สีทา
 
1. นางทำนอง  คุ้มวงษ์
2. นางวรณี  ดอกสวย
3. นางอรดี  อาชวะสมิตร์
4. นายเสถียร  ศรีรักษา
5. นายเสนาะ  ประชุมฉลาด
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. นางสาวธิดารัตน์  พันธุ์ภา
2. นางสาวมนฑการ  สุนทรารักษ์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พยุงสุข
2. นางสาวนงค์รักษ์  นนทราช
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายกฤษฎี  ชายศรี
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ม่วงอ่อน
3. เด็กชายศิวะเทพ  แว่นดี
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางสาวสังวาลย์  จันทป
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายชัชวาลย์  ช่องงาม
2. เด็กชายเมทิศ  เพชรรัตน์
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางสาวสังวาลย์  จันทป
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายธานินทร์  เย็นสม
2. เด็กชายสมชาย  จันทร์บัตร
3. เด็กชายแทนคุณ  เจริญสุข
 
1. นางนุชริดา  เหรา
2. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนิฐิพร  แสวงสุข
2. เด็กหญิงประภาพร  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
3. เด็กหญิงลลิดา  ดีมั่น
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
2. นางพัชนี  กรวยทอง
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายสุชาครีย์  สอดโคกสูง
2. เด็กชายสุวเมธ  โสภิน
3. เด็กชายอภิชาติ  โสภิน
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
2. นางพัชนี  กรวยทอง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กชายก้องนภา  รักทุ่ง
2. เด็กหญิงชมภูนุช  ชาญประเสริฐ
3. เด็กหญิงนภัสสรา  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงพัณนิตา  กรงทอง
5. เด็กหญิงรัตติยา  นึกสม
 
1. นางสาวรัติยา  ชัยธนสกุล
2. นางศศิธร  คงวัน
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 99.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  เหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีนาค
4. เด็กหญิงพรศิริ  ฤาษี
5. เด็กหญิงมีลลิสา  สร้อยจิตร
6. เด็กหญิงยุวดี  สร้อยจิตร
7. เด็กหญิงศศินิภา  บุญตะนัย
8. เด็กหญิงศศินิภา  จันทนาม
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เสมทอง
10. เด็กหญิงอภิชญา  บุญขวาง
11. เด็กหญิงอลิชา  จันทร์ดี
12. เด็กหญิงเกตศรา  สายแก้ว
13. เด็กหญิงเจนจิรา  สร้อยจิตร
14. เด็กหญิงเจนจิรา  ขาวงาม
15. เด็กหญิงเจนจิรา  สร้อยจิตร
 
1. นางประดับ  สมบูรณ์รัตน์
2. นางสาวละอองดาว  ชฎาทอง
3. นางสาววิมล  ประดุจชนม์
4. นางสาววิสาลินี  ศรีเมือง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    มะราชสีห์
2. เด็กหญิงพรรณิภา   ทองน้อย
3. เด็กหญิงวิมล    เดือนขาว
4. เด็กหญิงศิริพร    พระงาม
5. เด็กหญิงโสภิดา   บุญเยี่ยม
 
1. นายนิติวรรณ   แหวนอ่อน
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
 
42 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  โสภาพ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ดวงพร
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   บุญยัง
2. เด็กหญิงชนานันท์   มีชัย
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    สีดา
4. เด็กหญิงวนิดา   บุญเรือง
5. เด็กชายอภิวุฒิ   จันพิละ
6. เด็กหญิงอรชิมา   คำทา
 
1. นางประยูร   เกษศรี
2. นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
3. นางอรทัย   แหวนอ่อน
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงรติกา   บุญภา
2. เด็กหญิงอลิษา   ทองอ้ม
3. เด็กหญิงแสงเดือน   ทองอ้ม
 
1. นางประยูร   เกษศรี
2. นางอรทัย   แหวนอ่อน
 
45 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงเกตสิริ  พลศรี
2. เด็กหญิงโชติกา  อุกอาจ
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นายสุเทียน  ก่อแก้ว
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงอารียา  ทรงวาจา
 
1. นางภัคสินี  สิทธิพรวัฒนา
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วใหญ่
 
1. นางประนอม  มงคล
 
48 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ล้อ
2. เด็กชายธีรภัทร  วรรณทอง
3. เด็กหญิงพิมพิลัย  ล้ำเหลือ
4. เด็กหญิงรจนา  ล้ำเหลือ
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชาบุรี
6. เด็กชายอดิศร  ร่องน้อย
7. เด็กหญิงโชตินะ  โมซิท
 
1. นางนิภาพร  นิราศภัย
2. นางสาวภัชญณัญ  จันทพล
3. นางภัศรา  เชื้อสายดวง
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายอัษฎา  ล้ำเหลือ
 
1. นางณัฐกมล  เกิดกล้า
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กชาย นิวรรชัย   ดวงเวา
2. เด็กชายจิรนันท์   ชูชื่นบุญ
3. เด็กชายชาญศักดิ์    ศิริม่วง
4. เด็กชายทินกร   อินทร์ปฐม
5. เด็กชายพลเชษฐ์  คลายโศก
6. เด็กชายวัชรากร   สุขโส
 
1. นายธานี   สุทธิชี
2. นางสรวงสุดา    สมเสมอ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิตร
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงลลิตา  ทนงตน
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวัชรินทร์   โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุวดี  ชาวนา
3. เด็กชายเนติธร  โสคำภา
 
1. นายชวลิต  พรมทา
2. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายภูวดล  นิราศภัย
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
2. นางอัมพร  โสรเนตร
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงณิชารีย์  นุชารัมย์
3. เด็กหญิงสิริเกต  ไวเร็ว
 
1. นายจักราวุธ  ถือคุณ
2. นางสาวณพัฐอร  อยู่สีมารักษ์
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสนาพูน
 
1. นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ
 
58 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสนาพูน
 
1. นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จบหล้า
2. เด็กหญิงพรชิตา  เตียประเสริฐ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  สีมานะ
 
1. นางอิงกมล  เทศแก้ว
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพทัน 1. เด็กชายจีรพัฒน์  หางสลัด
2. เด็กหญิงสุนิตา  เครือวัลย์
 
1. นางสาวจิดาภา  กำมนาฏ
2. นายสุรินทร์  ภูมิพัตร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิตา   จงกลาง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  กิจเจริญ
 
1. นางสาวพยอม  เสาธงทอง
2. นางสารีย์  ศิริ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สหุนาลุ
 
1. นายรัตนชัย  ปลุกใจหาญ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย 1. เด็กชายพงศกร  อินตา
2. เด็กชายวุฒินันท์  จันทอง
3. เด็กหญิงอินทิราลัย  จันทอง
 
1. นางสาวมนทกานต์  จันทมัตตุการ
2. นางสาวยุุพิน  จันทป
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย 1. เด็กชายอานนท์  บุญส่ง
 
1. นางสาวยุพิน  จันทป
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอก 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  หอมเนียม
2. เด็กหญิงกีรติกา  สินประโคน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  โจมรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐฑริชา  เสาะสนธิ์
5. เด็กชายพงษ์ดนัย  เสาะสนธ์
6. เด็กหญิงพรรษา  กระจง
7. เด็กหญิงมยุริญ  ประจัน
8. เด็กชายวรพล  ระวาดชู
9. เด็กหญิงศันสนีย์  นาคเขียว
10. เด็กหญิงสุทธิดา  สว่างสาลี
 
1. นายชาณุ  โกติรัมย์
2. นายภูมิชาย  สาลีโภชน์
3. นายสุธรรม  สุบรรณาจ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Goodness Marching Contest for 5 Basic Moral - GMC) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอก 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  หอมเยียม
2. เด็กหญิงกะวีพร  มะลิทวี
3. เด็กหญิงการะเวก  สามลา
4. เด็กชายกิตติ  ทรงราษี
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  สรชัย
6. เด็กหญิงกีรติกา  สินประโคน
7. เด็กหญิงขนิษฐา  โจมรัมย์
8. เด็กชายจักรภัทร  ปรากฎรัตน์
9. เด็กชายจักราวุธ  อนุทูล
10. เด็กหญิงจันทิมา  เรืองรัมย์
11. เด็กชายจารุวิทย์  ผดุงเมือง
12. เด็กหญิงจินดารัตน์  เสาะสนธิ์
13. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขอจงสุข
14. เด็กหญิงชนินาถ  กับรัมย์
15. เด็กชายชลสิทธิ์  พูนล้น
16. เด็กหญิงชลิตา  ปะวะสะนัง
17. เด็กชายชัยพร  กระแสโสม
18. เด็กหญิงฐนิสรา  ไตรรัตน์
19. เด็กชายฐานิสร  เห็นชื่อ
20. เด็กชายฐีรราช  ตั้งอยู่
21. เด็กชายณัฎฐณิชา  อะรัญ
22. เด็กชายณัฏฐากร  เสาะสนธ์
23. เด็กหญิงณัฐฑริชา   เสาะสนธ์
24. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่โง้ว
25. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคเขียว
26. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วรัตน์
27. เด็กหญิงดวงดาว  เทศแก้ว
28. เด็กชายทรัพย์มงคล  กันทะเนตร
29. เด็กชายทศพล  บุญงาม
30. เด็กชายธนาชาติ  ผึ้งแดง
31. เด็กชายธวัชชัย  จามิกรณ์
32. เด็กชายธวัชชัย  เจริญศิริ
33. เด็กชายธวัชชัย  โคตรชารี
34. เด็กชายธวิวัฒน์  จามิกรณ์
35. เด็กชายธาราดร  กลุ่มยา
36. เด็กหญิงธารินี  โหมฮึก
37. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผดุุงแดน
38. เด็กชายธีรพันธุ์  ชื่นจิตร์
39. เด็กชายธีระศักดิ์  แสงสุข
40. เด็กชายนครินทร์  ราชสีภูมิ
41. เด็กชายนิติภูมิ  ขันศรี
42. เด็กชายนเรราช  ขันศรี
43. เด็กชายบันลือฤทธิ์  จำปาเกตุ
44. เด็กหญิงประภาศรี  คงเจริญ
45. เด็กชายปราโมทย์  ติมุลา
46. เด็กชายปรเมษฐ์  ชุมมา
47. เด็กหญิงปัทมา  อยู่ยืน
48. เด็กหญิงปิยะดา  ชาวนา
49. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เสียงต่าง
50. เด็กหญิงปิยะวรรณ์  อินทะกูล
51. เด็กชายพงษ์ดนัย  สาะสนธิ์
52. เด็กหญิงพนิดา  ตั้งอยู่
53. เด็กชายพรชัย  พรหมนุช
54. เด็กหญิงพรรษา  กะจง
55. เด็กชายพันธกานต์  สุขวิทย์
56. เด็กหญิงพีรตา  พรหมนุช
57. เด็กชายภราดร  ก้อนเพชร
58. เด็กชายภาคิม  ตระกูลสว่าง
59. เด็กชายภูวดล  มาขุมเหล็ก
60. เด็กหญิงมยุริญ  ประวัน
61. เด็กชายมานพ  ประดับทอง
62. เด็กหญิงมาลินี  หอมเนียม
63. เด็กชายมิณฑดา  กุนาสา
64. เด็กชายระพีวิธ  ชมศรีลา
65. เด็กชายวชิราวุฒิ  วงศ์กนก
66. เด็กชายวรพล  ระวาดชู
67. เด็กชายวัฒนา  ไพพอน
68. เด็กชายวาทิน  ด่านกระโทก
69. เด็กหญิงวิภา  ก่อแก้ว
70. เด็กชายวิราช  โป๊ะโดย
71. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สีงาม
72. เด็กชายศราวุธ  สุขวิทย์
73. เด็กหญิงศศิพร  ตั้งอยู่
74. เด็กชายศักรินทร์  สุขวิทย์
75. เด็กหญิงศันสนีย์  นาคเขียว
76. เด็กหญิงศิริภาพร  เจาะเหมาะ
77. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวแก้ว
78. เด็กชายศุภกร  สุขวิทย์
79. เด็กชายศุภกิตต์  ผูกแก้ว
80. เด็กชายศุภรัตน์  จบหล้า
81. เด็กชายสหรัฐ  ศรีวงษา
82. เด็กหญิงสิริขวัญ  ใยแดง
83. เด็กหญิงสุทธิดา  สว่างสาลี
84. เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์ศรีจันทร์
85. เด็กหญิงสุภัสสร  เพลินพร้อม
86. เด็กชายหรรษา  เสาะสนธิ์
87. เด็กชายหรินทร์  เปี่ยมปิยชาติ
88. เด็กชายอณุพงษ์  บรรณาลักษณ์
89. เด็กชายอนุรักษ์  เทพรำพึง
90. เด็กชายอภิชาติ  สามลา
91. เด็กชายอาทิตย์  ราภเจริญ
92. เด็กหญิงอารียา  เสาะสนธิ์
93. เด็กหญิงอุรพี  ศรีมาตร
94. เด็กชายเกียรติสกุล  บญงาม
95. เด็กชายเชิดชัย  การสร้าง
96. เด็กหญิงเนตรนภา  กะจง
97. เด็กชายเปรมมินท์  บรรลือทรัพยฺ์
98. เด็กชายเอนกพงษ์  จบหล้า
99. เด็กชายโสภณวิชญ์  เทพตาแสง
 
1. นายชาณุ  โกติรัมย์
2. นางสาวประจง  ใบพลูทอง
3. นางปุรณานุช  ทองดีมอฟแฟท
4. นายภูมิชาย  สาลีโภชน์
5. นางสยุมพร  เจนรอบ
6. ดร.สุธรรม  สบรรณจ
7. นางเสาวรส  วงศ์นาค
8. นางไพจิต  ดีอ้อม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวเชด 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีพรม
 
1. นางนารีรัตน์  ดวงชื่น
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  พูนยิ่งยง
2. เด็กหญิงลัดดา  ตินานพ
3. เด็กหญิงอภัสรา  สินสร้าง
4. เด็กชายเกษมศักดิ์  ตินานพ
 
1. นางกุลจิรา  จุดาบุตร
2. นางสาวขวัญจิต  สุขจันทร์
3. นางณิฐิกานต์  แสงสุข
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 1. เด็กชายจิรายุ  เผ่าพันธ์
2. เด็กชายภูวนารถ  วิโรจน์รัตน์
3. เด็กชายวีรศักดิ์  ภูมิสุข
4. เด็กชายสรศักดิ์  ผาสุข
5. เด็กชายสุเมธ  บรรเทิงใจ
6. เด็กชายอนุชา  โยธี
 
1. นางกรรณิการ์  อ่อนน้อม
2. นางสาววันวิสา  อุ่นดี
3. ว่าที่ร้อยเอกศิริพงษ์  ประดับเพชร
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนมดิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  มณีน้อย
 
1. นางนิศารัตน์  แขขุนทด
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายกิตติธัช  ปัดทา
2. เด็กชายสุรเดช  ขาขุนทด
 
1. นายวรวิทย์  จินดาศรี
2. นางสาวอาทิตยา  นุราฤทธิ์
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  สารสุข
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรียันต์
3. เด็กชายวรายุทธ  ดีมาก
 
1. นายอัตพร  อุระงาม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ฤาชัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  สกุลบรมสุข
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  วิมลใสย์
 
1. นางนงนุช  พลภูเมือง
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันทาดี
2. เด็กหญิงวรัฏฐา  โสภา
 
1. นายวชิรุธ  พลชัย
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงมนทิราพร  จันทร์งาม
 
1. นางนงนุช  พลภูเมือง
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1. นางสาวน้ำฝน  ประสบผล
2. นายสุชิน  ประไวย์
3. นางสาวอารยา  ประไวย์
 
1. นางกัลยาณี  สุขสำราญ
2. นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภร  จันทร์ผิว
2. เด็กหญิงชิติมา  จิรัมย์
3. เด็กหญิงชุติมน  ม่วงสุราช
4. เด็กหญิงทาริกา  อุ้มพิมาย
5. เด็กหญิงปริยาภัทร  โนนกลาง
6. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์เรียง
7. เด็กหญิงพนิดา  เขียวหวาน
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญทูน
9. เด็กหญิงมรกต  โยผล
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาวสวน
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  เงางาม
12. เด็กหญิงอนุวดี  สุดศักดิ์กรี
13. เด็กหญิงอริสา  ขันทอง
14. เด็กหญิงอัญชลี  มั่นคง
15. เด็กหญิงแก้วนานดา  นุการสา
 
1. นายประชุม  อุดหนุน
2. นางผ่องศรี  สาแก้ว
3. นายสงคราม   รื่นรมย์
4. นางสำรวย  รื่นรมย์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กชายกรภัทร์    ชาวดร
2. เด็กชายอัมรินทร์   ศรีพรหม
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์    ชูชมงาม
2. นายอิสระ   ปุยะติ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจินตนา  แรงจบ
 
1. นายอภิญญากร  ฉัตรทอง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กชายกฤษฎา  ตราชู
2. เด็กชายกฤษณะ  ดวงแสง
3. นายจักรพรรณ  อ่องนภา
4. เด็กชายจิรศักดิ์  ไพเราะ
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันต่อ
6. นายชยานันท์  ปรากฏเลิศ
7. เด็กชายชยาวุธ  บุญคุ้ม
8. เด็กชายชาญชัย  สุดใสดี
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผกาแย้ม
10. นายธรรมรัตน์  นาคแดง
11. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีเพชร
12. เด็กหญิงนฤภรณ์  จันแดง
13. นายนาวิน  มูลณี
14. เด็กหญิงนุชธิชา  ผาคำ
15. เด็กหญิงปัทมาวดี  โลกคำลือ
16. นายพงษ์พิสิษฎ์  ลาภครองธรรม
17. นางสาวพรพิมล  พร้อมจิตร
18. เด็กหญิงภวรรณา  ดรุณศิลป์
19. เด็กหญิงรจนา  ปราณี
20. เด็กชายรังษี  พระเก้า
21. นายรัฐพล  ภาจุจันทะโร
22. นางสาววันนา  เหลามี
23. เด็กชายวิทยา  ขุมทอง
24. นายศรเทพ  ใจกล้า
25. นางสาวศศิณา  ส่องแสงจันทร์
26. นายสงวนศักดิ์  แก้วแสงเสิม
27. นายสมศักดิ์  เรืองหงษา
28. เด็กชายสรรเพชร  เที่ยงธรรม
29. เด็กหญิงสายชล  เดชวงษา
30. เด็กชายสิทธิพงษ์  สังสมานันท์
31. นางสาวสุพรรณิการ์  จันทุภา
32. นางสาวสุมาลี  นิลจำรัส
33. นายสุริยา  โสประโคน
34. เด็กชายสุรเดช  แก้วกล้า
35. นายอดิศักดิ์  เรืองหงษา
36. เด็กหญิงอทิติยา  สร้างนอก
37. เด็กหญิงอลิสตา  สืบเสาะใจ
38. เด็กหญิงเกศรินทร์  เมินธนู
39. เด็กชายเจษฎา  เมินธนู
40. นางสาวเนตรนภา  แก้วเขียวงาม
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ทวนไธสง
2. นางรัชฎาพร  ปรึกษาตน
3. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
4. นายวัชรพงษ์  วันดี
5. นายวัฒนชัย  คำงาม
6. นางสาวศศิธร  จิตรเที่ยง
7. นางอรุณศรี  ประวาสุข
8. นางเบญจลักษณ์  จำปามูล
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงวิภาวดี   มะโนศรี
 
1. นางสาวละออง   โกยรัมย์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  แกมแก้ว
2. เด็กหญิงกานดา  มรรคสอง
3. เด็กชายขวัญชัย  สมสวย
4. เด็กหญิงคติยา  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงจิราพร  บุทอง
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  อินทร์งาม
7. เด็กชายธนชัย  เพ็งศรี
8. เด็กหญิงธัญพร  ขวางาม
9. เด็กหญิงธันยพร  ทองแผ่น
10. เด็กชายนคร  เพ็งศรี
11. เด็กชายนครินทร์  แก่นสุวรรณ
12. เด็กหญิงนิตยา  กลิ่นกมล
13. เด็กชายปารินทร์  ดาทอง
14. เด็กหญิงรัตนา  ศรีสันต์
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมฤทธิ์
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  จำปางาม
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สังโสม
18. เด็กหญิงสุกัญญา  มานาศรี
19. เด็กชายสุธีรชัย  พวงเพชร
20. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยเสนา
21. เด็กหญิงสุภัทรา  พันธ์ชัย
22. เด็กชายสุรชัย  เกษแก้ว
23. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีแก้ว
24. เด็กหญิงหยาดทิพย์  สดชื่น
25. เด็กชายอลงกรณ์  บุญตอง
26. เด็กหญิงเกศรินทร์  จะปะมากา
27. เด็กหญิงเจนจิรา  แก่นพรหม
 
1. นายธงสยาม  พลหล้า
2. นางสาวธัญญลักษณ์  จงใจ
3. นายนรินทร์  นารีนาถ
4. นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ
5. นายพงษ์ศักดิ์  บุญลาภ
6. นางสุรีย์  ศรีสุวรรณ
7. นางอุไร  จุงเลียก
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงรัตน์ติยา   จันทวงค์
 
1. นางสาวเนตรนภา   พันธ์ศรี
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   อินทร์งาม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   จำปางาม
 
1. นางพูนทรัพย์  ประยงค์หอม
2. นางสุรีย์   ศรีสุวรรณ์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงอนุสรา   มะโนศรี
 
1. นางสาวพรรณี   กิ่งจันทร์
2. นางสาวเนตรนภา  พันธ์ศรี
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงจารวี   พันธ์ชัย
2. เด็กหญิงธันยา   สุขนันต์
3. เด็กหญิงมณีรินทร์   บุญภา
4. เด็กชายยุทธนันท์   นนทะดี
5. เด็กหญิงศิรินทรา   สุลินทาบูรณ์
 
1. นางสาวละออง   โกยรัมย์
2. นางอำไพ   ศรีกาลบุตร
3. นางเยาวพร   คำฝอย
 
88 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  พิมพ์กลาง
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
89 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  อินทรชาติ
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
90 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กชายเอ  เมินดี
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
91 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นเขตกิจ
2. เด็กชายกิตติกร  ชมหมื่น
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  พิมพ์กลาง
4. เด็กชายชัยวัฒน์  สุนันต์
5. เด็กชายชายชาญ  เครือจันทร์
6. เด็กหญิงทินประภา  จันทร์ทึก
7. เด็กชายธวัชชัย  เดชอุดม
8. เด็กชายธีรนันท์  ดวงเด่นฉาย
9. เด็กหญิงนพวรรณ  สียางนอก
10. เด็กหญิงนฤมล  พิศสนอง
11. เด็กชายนุวากร  มูลมั่งคั่ง
12. เด็กหญิงปนัดดา  ซุยพรม
13. เด็กหญิงผกามาศ  ดีพาชู
14. เด็กหญิงพฤกษา  วิโรจน์รัตน์
15. นางสาวภัทรา  อินทร์ทา
16. เด็กหญิงวรินนิภา  พิมพ์ทอง
17. นางสาววิไลรัตน์  จันทะลี
18. เด็กหญิงศิริญาพร  คำคูณ
19. เด็กชายศุภราช  ดีสนิท
20. เด็กชายสราวุฒิ  พากล้า
21. เด็กหญิงสายรุ้ง  ผลเจริญ
22. นางสาวสุจิตรา  บุดดา
23. นางสาวสุภาพร  มาลา
24. นายอนาวิน  ประภาหาญ
25. เด็กชายอภิวัฒน์  อินทรชาติ
26. เด็กหญิงอมรฤดี  ตระการจันทร์
27. เด็กชายอัศฆ์เดช  พรมโสภา
28. เด็กหญิงอารยา  สุขสำราญ
29. เด็กชายเจตไพบูรณ์  วงค์อาษา
30. เด็กชายเอ  เมินดี
 
1. นางฉันทนา  บุตรเทศ
2. นายชำนาญ  สุมหิรัญ
3. นางพรมริน  ดวงเด่นฉาย
4. นายวิโรจน์  สุขวงค์
5. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
6. นายสุรพล   สุวรรณทินประภา
7. นางสาวไฉไล  กิ่งโพธิ์
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สะเก็บมะวา
 
1. นางศรีชล  ลับโกษา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กชายสหรัถ  เครือสุข
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำโท
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงสุวคนธ์  มีมงคล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อนงชัย
 
1. นายธนทัต  นามวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์  แจ่มใสย์
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองทา
 
1. นางทัศนา  ทองแย้ม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสวาย 1. เด็กหญิงอาภากร  สังเกตกิจ
 
1. นายสุเทพ  ศรีสำราญ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงอารียา  วิวาสุข
 
1. นางวงเดือน  ทองดี
 
99 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กชายชนะชัย  ชัยหนุน
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แสกแสร้ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คลังฤทธิ์
 
1. นายสอาด  จรดรัมย์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงอรปรียา  สมบูรณ์
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยอดสิงห์
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กชายกัมพล  ศรีลางาม
2. เด็กหญิงจันทิกานต์  โกสี
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  หลีพันธ์
4. เด็กหญิงธนัชพร  พลวงศ์
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ประทุมแก้ว
6. เด็กหญิงยุวธิดา  โพธิ์เงิน
7. เด็กหญิงรุจิรา  แก่นสา
8. เด็กหญิงวรรรธิดา  ผดาวัลย์
9. เด็กชายวันเฉลิม  วัดพิลา
10. เด็กหญิงศุภสุตา  นามเกษ
11. เด็กหญิงสาลิตา  จินาอุ
12. เด็กชายอติชาติ  มโนบาล
13. เด็กหญิงอรัญญา  ลอยนอก
14. เด็กหญิงอารียา  ดวงศรี
15. เด็กหญิงแคทลียา  อ่อนทวี
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  จันเขียว
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว
3. เด็กหญิงทิวาพร  แซ่เตียว
4. เด็กชายธราดล  บุญจิตต์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  เหลาพรม
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลาทอง
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทรัพย์มาก
8. เด็กชายวรท  วัดพิลา
9. เด็กหญิงวราพรรณ  ทองแม้น
10. เด็กหญิงศศิธร  อินธิสาร
11. เด็กชายสันติพงษ์  พิมรส
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิสัยเกตุ
13. เด็กหญิงอทิตยา  อินทร์สะอาด
14. เด็กชายอิทธิชัย  ชูนาม
15. เด็กหญิงเนตรนภา  สุริยะ
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กชายธนกฤต  แม่นผล
2. เด็กหญิงวาริสา  สะเตียงบน
 
1. นางสาวกันตพร  สกุลวรวิทย์
2. นางทัศนีย์  แม่นผล
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงนันทนา  สีละสาร
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงกรวิภา  คำมูลตรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงอรุณ
3. เด็กชายปารเมศ  สุขเกษม
 
1. นางสาวชาลินี  วิบูลย์อรรถ
2. นางวรวัลคุ์  วงษ์รัมย์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันธ์แก้ว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เมินดี
3. เด็กชายพัชระพงษ์  เคลือบด้วง
 
1. นายประกิจ  พึ่งตน
2. นางสายรัตน์  เสาประโคน
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุระสร
 
1. นางวราภรณ์  มีศรี
 
109 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ไมนารา
2. เด็กหญิงอุบลวัลย์  จันทสุข
 
1. นางกุหลาบ  ยางงาม
2. นายวุฒิพงษ์  วงศ์โคกสูง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายบัญชา  ทาทม
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ไมนารา
 
1. นางสาววรวลัญช์  ขันเงิน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงวริศรา  เกษมสุข
2. เด็กหญิงอังครัตน์  นรดี
 
1. นางสาวชญาลักษณ์  โม่ทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สุหงสา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กชายธนากร  ทรัพย์สามารถ
2. เด็กชายภานุพงษ์  องอาจ
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  เอี่ยมละออง
 
1. นางสุทธิวรรณ   โกสีย์
2. นายอภิชาติ  โกสีย์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทะนัด
2. เด็กชายปริพล  เอกลาภ
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ม่วงละออ
4. เด็กชายวันชัย  ป่วยทอง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  หล่อทอง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อินทยาด
 
1. นางสุทธิวรรณ   โกสีย์
2. นางอำไพ  พุทธกรณ์
3. นางเอมอร  วรมากุล
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงพัชราภา  คุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงลดาวัญ  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสุรัสวดี  ประดับประดา
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิราภา   ผลสุข
2. เด็กหญิงชนิดาภรณ์   อุ่นสถิตย์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ชัยแสง
 
1. นายธนโชติ  หล่าศรี
2. นางวิภาพร   ศิริมาตรกูล
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   มณีบู่
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แสงสี
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ศรีดา
4. เด็กหญิงอรจิรา   จบหล้า
5. เด็กหญิงอรอุมา    สีดา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ
 
1. นางสาวน้ำฝน  จันทสิทธิ์
2. นายพิทยา   ตรวจมรรคา
3. นางวิภาพร  ศิริมาตรกูล
4. นางอัญชลี  โสพิลา
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    วรรณเนตร
2. เด็กชายคมสัน  ศรีเพชร
3. นางสาวจีรนุช   บุญชอบ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  โจประโคน
5. เด็กชายนรสิงห์  ประจวบสุข
6. เด็กชายนิติ  บุ้งทอง
7. เด็กหญิงรัตนา  แย้มกลิ่น
8. เด็กชายรัตพล  คำเบ้า
9. เด็กชายวินัย  สุขแสวง
10. เด็กหญิงวิภาวัลย์  แจะจันทร์
11. เด็กชายศุภชัย  บรรจุงาม
12. นางสาวศุภาลัย  ชาติเหิม
13. เด็กชายสมศักดิ์  อุระ
14. นางสาวสรนันท์   บุญชอบ
15. เด็กหญิงสาวิตรี  โจประโคน
16. เด็กหญิงสุชาดา  ชฎารัตน์
17. เด็กชายสุธา  กิรัมย์
18. เด็กหญิงอรอุษา  สินวิเศษ
19. นางสาวอ้อม  อาจหาญ
20. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สว่างอารมย์
 
1. นายจิรฐา  แกมกล้า
2. นางบุบผา   วาสนาม
3. นางสาววาสนา  จำปาเทศ
4. นางสมหวัง  ทองแผ่น
5. นายสุรพงศ์   วาสนาม
 
119 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงพรนภา  วงศ์คูณ
 
1. นายชนาธิป  บุญสุยา
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นพตากุล
2. เด็กหญิงนรินทร์  เข็มเอี่ยม
3. เด็กหญิงนันท์พร  จันทร์จำรัส
4. เด็กหญิงพัชรี  ปะระกัง
5. เด็กหญิงภัชรศรี  กระแสเทพ
6. เด็กหญิงรจนา  ยอดศรี
7. เด็กหญิงวาสนา  เชิงสูงเนิน
8. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวบุญนิสา  ธิมาทาน
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชื่อเพราะ
3. นางสมหวัง  ทองแผ่น
 
121 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชไมพร  ชื่นอารม
2. เด็กหญิงนงคราญ   นามเขตต์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เขาแก้ว
 
1. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
2. นางสุพิน  โสมกุล
 
122 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงชุติมา  สิทธิสังข์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไพเกาะ
 
1. นางกัญญาณัฐ  ดวนใหญ่
2. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายธนชัย    ภูมิชัย
 
1. นางธัญดา   สุขเกษม
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำแสน
2. เด็กหญิงเจริญรัตน์  สมานทอง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แขมคำ
 
1. นายประธาน  พิศงาม
2. นางพิชญ์ชัญญา  อำมิน
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายวัชรินทร์  กะโห้
2. เด็กชายเชษฐา  ดำเนินงาม
 
1. นายประกอบ  หาสุข
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงนิยมพร  ขันเงิน
2. นางสาวปนัฐดา  แก้วใส
3. นางสาวพลอยนรินทร์  พงษ์ธนู
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางสาวอรทัย  สายแก้ว
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงนิยมพร  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพลอยนรินทร์  พงษ์ธนู
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นายสุริยา  ดอนเหลือม
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายสิทธิชัย  เครือแสง
 
1. นายวงกต  โคพะทา
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายสิทธิโชค  เครือแสง
 
1. นายวงกต  โคพะทา
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายสิทธิชัย  เครือแสง
 
1. นายวงคต  โคพะทา
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอก 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ไกรทอง
 
1. นางศิริฉัตร  วิมานยัง
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงกัลยา  หนองเหล็ก
2. เด็กหญิงทักษพร  ยิ่งรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
4. เด็กหญิงวรรัตน์  สุดสมสิน
5. เด็กชายศรัญญู  จุดาบุตร
 
1. นายบุญรัตน์  คำเลิศ
2. นายสุพร  สระแก้ว
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เพียรไทสงค์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงทักษพร  ยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
137 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงจิระประภา  รูปขำ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขประสพ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมหวัง
4. เด็กชายพีรภัทร  ยิ่งรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงมธุรดา  มีกุล
6. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  คูณชัย
7. เด็กชายวีรศักดิ์  เพียรไทสงค์
8. เด็กหญิงสาหร่าย  เฉลิมรัตนพงษ์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
3. นายสุพร  สระแก้ว
 
138 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายกิตติธัช  เพิ่มพร
2. เด็กหญิงณัฐฌา  พิลาวัลย์
3. เด็กหญิงทักษพร  ยิ่งรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
5. เด็กหญิงธิตา  เฉลิมรัตนพงษ์
6. เด็กชายนัฐพล  พรมมิ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ่งอาจหาญ
8. เด็กหญิงโสภาวดี  พุทธเสน
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
3. นายสุพร  สระแก้ว
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงชุดาภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงธิลดา  โฉลกดี
4. เด็กชายภฤศธร  สร้างนอก
5. เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม
 
1. นางนุชนภา  เสาะพบดี
2. นางอัญชลี  บุญยงค์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงอรอุมา  โพธิ์เงิน
 
1. นางระเบียบกิจ  ศรีแก้ว
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  กามอย
 
1. นางวรรณี  ทองอ้ม
 
142 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 1. เด็กชายวัชระ  ขัตวงษ์
 
1. นางอัมมณี  กรองทอง
 
143 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กชายวิเชียร   แสงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล   บุตรศรี
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธนวัตร  เข็มทอง
 
1. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายธนบัตร  บุญมีจิว
2. เด็กหญิงธิติมา  คงยิ่งหาญ
3. เด็กหญิงปลิตา  ซู
4. เด็กหญิงศศิภา  สุนนทราช
5. เด็กหญิงอาภากร  รสสุขหอม
 
1. นายจิรวัฒน์  ประไวย์
2. นางธิดา  ฉุนแสนดี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์   เจ็กมุ้ย
2. เด็กชายสิทธิชัย   สกุลแก้ว
 
1. นายยุทธนา   สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นายสุทัศน์  ทองอ้ม
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงชัญญา   สุขยิ่ง
 
1. นางสาวมัทนียา    แปะทอง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิง วิภาดา    เหลืองจันทึก
2. เด็กหญิงลักษิกา   กำจัดภัย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองกันยา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ดีพินิจ
2. นางสาวไพรินทร์   หนอสีหา
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงกังนภา  ยายิรัมย์
 
1. นายศราวุธ    เรืองกระจาย
 
150 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   นุราฤทธิ์
2. เด็กชายวงษ์สุวรรณ   ผักไหม
3. เด็กชายวัชรินทร์   อินตา
4. เด็กหญิงเครือวัลย์   หยีตระกูลรัตน์
5. เด็กชายเมธา  บุญครัน
 
1. นายสนั่นพงศ์  พิมพ์จันทร์
2. นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายสาธิต  พวงจันทร์
 
1. นางกานติมา  สุขนวล
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. นายวรวุฒิ  ไชยสาร
2. นายอดิศร  พุ่มรี
3. นายเอกชัย  หริคำภา
 
1. นางมณีรัตน์  คงใจดี
2. นายวินัด  คงใจดี
 
153 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายพงศกร  เกตุศิริ
 
1. นางกนิษฐา  พินิจด้วง
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กชายชุติพนธ์  แสงโพธิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  แถบเดียว
3. เด็กชายภูริณัฐ  สาลีโภชน์
4. เด็กหญิงรสิตา  ล้อมนาค
5. เด็กชายเอกวัฒน์  ล้อมนาค
 
1. นางทัศนีย์  ใจน่าน
2. นางพัฒนา  แสงโพธิ์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยลา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สาแก้ว
3. เด็กหญิงรินทร์ดา  เมยกลาง
 
1. นางสาวณัฐวดี  ทรงราษี
2. นางทัศนีย์  ใจน่าน
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายวัชรา   สุขใจ
 
1. นางสาวกฤษณา   สังข์สูงเนิน
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิง สริมน    จิตอารีย์
2. เด็กหญิงฐิภาภรณ์    ฤทธิยงค์
 
1. นางศิริพร   แสนสุข
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายวรายุ  เงินยอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สระแก้ว
 
1. นายมนูญ  นาทองพูน
2. นางศิริพร  แสงสุข
 
159 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายธนพัฒน์  เกิดสุวรรณ
 
1. นางอรทัย  ลำภา
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ยิ่งทุนดี
 
1. นางอรทัย  ลำภา
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงนุชวรา  เสาวพันธ์
 
1. นางอรทัย  ลำภา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แลเพลิน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมาะตัว
3. เด็กหญิงอารยา  สายสมุทร
 
1. นางทัศนีย์  ฦาชา
2. นางสาวอัจฉรา  ปราบพาล
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กชายวารุต  โยงรัมย์
 
1. นางฐานิกา  เงิดกระโทก
 
164 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ปานสุข
2. เด็กชายธรรมชัช  อำมินทร์
3. เด็กชายธีรภัทร  ปานสุข
4. เด็กชายพงศธร  พหรมบุตร
5. เด็กหญิงรัฐกมล  ดาทอง
6. เด็กชายวรพล  หวังสำราญ
7. เด็กหญิงวรรณภา  ซ้อนกลิ่น
8. เด็กหญิงศรุตา  มูลทอง
9. เด็กหญิงสุจินันท์  พิมพ์เก่า
10. เด็กหญิงไพลิน  ยะแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิมมะลา
2. นางสังวาลย์  หวลระลึก
3. นางอารมณ์  ศรีเมือง
 
165 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดาทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงมาริสา  ชมเหิม
4. เด็กหญิงรัฐกมล  ดาทอง
5. เด็กหญิงวรรณภา  ซ้อนกลิ่น
6. เด็กหญิงศรุตา  มูลทอง
7. เด็กหญิงสุจินันท์  พิมพ์เก่า
8. เด็กหญิงไพลิน  ยะแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิมมะลา
2. นางสาวจิราภรณ์  เตะประโคน
3. นางอัมพรสรวง  บุญภา
4. นางอารมณ์  ศรีเมือง
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 1. เด็กชายคมสัน  ไสยโศก
2. เด็กชายนครินทร์  บุญยงค์
 
1. นายปรีชา  ทรงนวน
2. นายสุบิน  หว่านไฟชาติ
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 1. เด็กชายชายชัย  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพรประเสริฐ  ธรรมาธิ
 
1. นายมงคล  ใจสนธิ์
2. นายศิริภาพ  ชวนเปล่งสกุล
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กชายพรชัย  ศาลางาม
2. เด็กชายวีรยุทธ  มีนาม
 
1. นางนิตยา  อรโมน
2. นายสุรเชษฐ์  น้อยมิ่ง
 
169 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. นางสาวกนกวรรณ  นิลทัย
 
1. นายจิตร์  เมียสพรม
 
170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ระย้าย้อย
2. เด็กหญิงศศิภัสสร  นวลกระโทก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยามดี
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิลทัย
2. เด็กหญิงสุริยาวดี  สำราญใจ
3. เด็กหญิงสุริวิภา  บุญมี
 
1. นางสาวขวัญรดา  ทำทอง
2. นายสมหวัง  ประทุมโสม
 
172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประดับศรี
2. เด็กหญิงพิมพิศา  แจ่มจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กู่แก้ว
 
1. นางสาวขวัญรดา  ทำทอง
2. นายสมหวัง  ประทุมโสม
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กชายปริวัฒน์  อิทรสำราญ
 
1. นางสาวกัณธชรัสม์  นาดี
 
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายปิยนันท์  สายมาลย์
2. เด็กชายอชิระ  สุนทรงาม
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
175 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  กล้วยทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  เหมหงษ์
 
176 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญแต่ง
 
1. นางสาววิลาสินี  เหมหงษ์
 
177 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงอังคณา   ทองคำสุก
 
1. นายยุทธศักดิ์   เสาเวียง
 
178 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงลัดดา   บูรณ์เจริญ
 
1. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
179 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายณัฐกุล   เรียงเงิน
2. เด็กชายธนวัฒน์   สีสุระ
3. เด็กหญิงธาริณี   ผาสุข
4. เด็กชายนรินทร์   ศรดอก
5. เด็กชายพีรพัฒน์   ใจกล้า
6. เด็กหญิงศศิประภา   เลิกม๊อก
7. เด็กหญิงอมรรัตน์    ถือชัย
8. เด็กหญิงอัญชลี   ภาสุดา
 
1. นางน้ำฝน   นามปัญญา
2. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
3. นายอนุพล  ศรีดางาม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Goodness Marching Contest for 5 Basic Moral - GMC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. นางสาวกชนิภา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมาก
3. นางสาวกนกวรรณ  มั่งคั่ง
4. เด็กชายกนิฐา  ถูกจิตร
5. เด็กหญิงกมลรัตน์  กมลบูรณ์
6. เด็กหญิงกรรณิการ์  สำราญใจ
7. นายกลวัชร  ศรีสด
8. เด็กหญิงกันตนา  บุญเยี่ยม
9. เด็กชายกิตติพงศ์  สีสุก
10. เด็กชายกิตติภูมิ  เรืองไกล
11. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมใจเรา
12. เด็กชายคำเที่ยง  ทองคำสุก
13. นายคำแสน  สีสุก
14. นางสาวจันยา  ศิริสุข
15. เด็กหญิงชื่นจิตร   คงชูศรี
16. นางสาวญาณิศา   อินสุชัย
17. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสวงมี
18. เด็กชายณัฐพงษ์  อร่ามเรือง
19. เด็กชายณัฐพล  วังโคตรแก้ว
20. นายณัฐพล  บุญเสริม
21. เด็กหญิงดารณี  จันทร์เทศ
22. เด็กหญิงดาริกา  ภูสูง
23. เด็กชายทรงศักดิ์  สมใจหวัง
24. นางสาวทัดดาว  หวังทางมี
25. เด็กหญิงทาริกา  ศิริสุข
26. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ชาวนา
27. นายธงชัย  ก่อแก้ว
28. เด็กชายธนพล  พลวงงาม
29. เด็กชายธนายุทธ  เจนถูกใจ
30. เด็กชายธีรภัทร  กมลบูรณ์
31. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทินมาธร
32. เด็กชายธีระศักดิ์  หงขวาง
33. เด็กหญิงนริศรา  ทองคำ
34. เด็กชายนัทธพงค์  ใจบุญ
35. เด็กชายนันทวุฒิ  โพธิ์เจริญ
36. เด็กหญิงบุษบา  แช่มช้อย
37. เด็กหญิงบุหงา  สังเกตกิจ
38. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์เพ็ญ
39. นายปัญญากร  ใยยอง
40. เด็กหญิงปานขวัญ  แช่มช้อย
41. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาหลง
42. เด็กชายพงษ์สุทร   หึกขุนทด
43. เด็กหญิงพนาวรรณ   ชมเหิม
44. เด็กหญิงพนิดา  อร่ามเรือง
45. เด็กหญิงพรชิตา  กมลบูรณ์
46. เด็กหญิงพรธิดา  มีชัย
47. เด็กหญิงพรพิมล  แสวงมี
48. นางสาวพรพิมล  โหมฮึก
49. นางสาวพิกุล  ทองคำ
50. เด็กชายพิชัย  ปูประโคน
51. เด็กหญิงพิมพิไล  นันตะวงศ์
52. นางสาวพิยตา  วังโคตรแก้ว
53. เด็กชายภราดร  กาหลง
54. เด็กชายยุทธนา   ทรงศรี
55. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถือเหมาะ
56. นางสาวรุ่งนภา  ประดับศรี
57. เด็กหญิงลัดดา  จันประโคน
58. เด็กชายวรยศ  เหลือล้น
59. เด็กหญิงวรรณา  ทองคำสุก
60. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สายบุตร
61. เด็กหญิงวันนิสา  สามลา
62. เด็กหญิงวิภาดา  สาระมัย
63. เด็กชายวิฤทธิ์พล  พลวงงาม
64. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หาญสุด
65. เด็กชายศรันยู  สงวนนาม
66. เด็กชายศิริชัย  เลิศขามป้อม
67. เด็กหญิงศิริพร  ศรีพรม
68. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีตะวัน
69. เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วสูงเนิน
70. เด็กชายสรศักดิ์  พลทำ
71. เด็กชายสันติภาพ  ทองนัด
72. เด็กชายสาธร  จงสูง
73. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงอุตส่าห์
74. เด็กหญิงสุพัตรา  ภิรมย์ไทย
75. เด็กชายสุภสุตา  บุญทา
76. เด็กชายสุรศักดิ์  เสริมผล
77. เด็กชายอดิศร  ภิรมย์ไทย
78. เด็กหญิงอธิตญา  ดงอุทิศ
79. เด็กหญิงอภิญญา   ถูกจิตต์
80. เด็กชายอภิสิทธิ์  เงางาม
81. เด็กหญิงอรทัย  เลิศสกุล
82. นางสาวอังคณา  คะเชนรัมย์
83. เด็กหญิงอาทิตยา  หมายรอดดี
84. เด็กชายอานุภาพ  ศิริสุข
85. เด็กหญิงเกศแก้ว  ศิริสุข
86. เด็กหญิงเจนจิรา  จองอยู่
87. นายเจมศักดิ์  เข็มเอี่ยม
88. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทนงใจ
89. เด็กชายเตชิต  ทนงตน
90. นายโรจน์ศักดิ์  หวังทางมี
 
1. นางสาวนัญญา  ชมหมื่น
2. นายบรรจบ  สิริวัฒน์
3. นายบุญมี   บุญประสิทธิ์
4. นางพรสวรรค์  สิริวัฒน์
5. นางพัฒนา  พรมคุณ
6. สิบเอกภาณุมาศ  ศรีราม
7. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
8. นางสาวสุภาวดี   สิริไสย
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงชนาภา  ถือชัย
2. เด็กหญิงนภสร  ยามะณี
3. เด็กหญิงหยาดน้ำทิพย์  โพธิ์พันธ์
 
1. นางดรุณี   ประกอบดี
2. นางพรอุมา  ปาลสาร
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิบูลย์อรรถ
2. เด็กหญิงสรีรัตน์  พันธ์แก่น
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พงษ์สุรรณ
 
1. นางลิลาวรรณ์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวอัจฉราพร  อินทร์นุช
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  นาคนวล
2. เด็กชายอนุทัย  นาคนวล
3. เด็กหญิงอลิษา  หรี่เรไร
 
1. นายประสิทธิ์  แหวนวงษ์
2. นางสาวลัดดา  ดอกเครือ
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาพร  สิงห์ทอง
2. เด็กชายบุญมี  สังข์ทอง
 
1. นางสุภา  เกตุศรี
2. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงศิรินภา  แสงงาม
 
1. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายนัฐการ  ชูจิตร
2. เด็กหญิงอารียา  พันธ์เพ็ชร
3. เด็กหญิงอำไพ  ทวีชาติ
 
1. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
2. นางสาวเสาวนีย์  บุตรงาม
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายธนากร  ถานุจันทร์
2. เด็กชายธนากร  มณีรัตน์
3. เด็กชายนันทสิทธิ์  วรญาน
 
1. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
2. นางอลิสา  มีจันทร์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายปรีชา  โคตรภักดี
2. เด็กหญิงวรรณา  สมานมิตร
3. เด็กชายอำนาจ  ทองขาว
 
1. นางสาวธนพร  คนฉลาด
2. นางสาวลัดดา  ดอกเครือ
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงจุฑาพร   เทศนา
2. เด็กหญิงศิริพงษ์   ธรรมโรง
3. เด็กหญิงอรทัย  พรหมปาน
 
1. นางสาวบัวราญ   ดัชถุยาวัด
2. นางวันเพ็ญ   มั่นจิต
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  แก้วผกา
 
1. นางศุภกานต์  ใจมั่น
 
191 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงดัชนีวรรณ  ยั่วยวนดี
2. เด็กหญิงรัชดาพร  สุขลิตร
3. เด็กหญิงโสริยา  ทองเลิศ
 
1. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
 
192 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์
 
1. นางศรีประไพ  ใจซื่อ
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  เล็งหา
2. เด็กชายภานุ  สมคณะ
 
1. นายชาญวิชชญ์  ใจดี
2. นางวิริยา  ใจดี
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายศุภกรณ์  ละมัยขันธ์
2. เด็กหญิงแววตา  สีดางาม
 
1. นายชาญวิชชญ์  ใจดี
2. นางวิริยา  ใจดี
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงพวงผกา  บุญตัว
 
1. นางสาวชฎาพร  ภุชงค์
 
196 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายจักริน   ดอกพวง
 
1. นายศิริศักดิ์   ศรีวรรณ
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงอังคณารัตน์   บุญเอก
 
1. นายวุฒิชัย   ดวงพร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  กรงหิรัญ
 
1. นายสุรกิจ  อาจศึก
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวจิรัชยา  ผาลา
2. นางสาวปรียาภัทร์  ผลผกา
 
200 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเดิม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ถิ่นแกว
 
1. นายชัยณรงค์  นัยลี
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงจารุภา  หอมหวน
2. เด็กหญิงชญาดา  โพธิสาร
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  กออำไพ
4. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สัญจรดี
5. เด็กหญิงอัมราภรณ์  ชื่นชม
 
1. นางกรรณฺิกา  สาโยธา
2. นางสาววาทศิลป์  บุญสูง
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อาจหาญยิ่ง
2. เด็กหญิงประภัศรา  เสถียรรัตน์
3. เด็กหญิงพรหมพร  สัญจรดี
4. เด็กหญิงสมฤดี  สัญจรดี
5. เด็กชายสืบศักดิ์  ศุภผล
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
2. นางสาวบุรีรัตน์  ตั้งสกุล
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายณัฐดนัย  กำทรัพย์
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายคมกริช  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  มั่นยืน
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1. เด็กชายทศพร  เรืองฉาย
 
1. นางสุภัตตรา  แสนคม
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชนกนันท์   ฉิมกูล
 
1. นายกิจติ   ท่าทอง
 
207 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงปริฉัตร   กิมเลื่อน
2. เด็กหญิงสุพัฒรา  จันทร
3. เด็กหญิงอภิชญา   กาบภิรมย์
 
1. นายกิจติ   ท่าทอง
2. นางสาวจิราภรณ์   ผิวหอม
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงเถลิงพร    มิฉะนั้น
 
1. นายกิจติ   ท่าทอง
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญภักดิ์
2. เด็กหญิงชลิดา  บุญเชิด
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มะโนศรี
4. เด็กหญิงยุวดี  มนตรี
5. เด็กชายศักรินทร์  บุญธรรม
 
1. นางกัญระญา  ยืนยิ่ง
2. นายสุกร์  ยืนยิ่ง
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  อุไร
2. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  จารัตน์
 
1. นายชอบ  กิมาวะหา
2. นายสิงขร  ปานเพ็ชร
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวรารัตน์  เหลือดี
 
1. นางนงเยาว์  สำเรียนรัมย์
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หอมหวล
 
1. นางฐิติวรดา  รัตนวรรณ์
 
213 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  น้อยถนอม
 
1. นายนัติกรณ์  นนทะบุตร
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  จิตสมาน
2. เด็กชายไกรวิทย์  มีมาก
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายแองเจิล  มาร์ติน
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ   ควรดี
2. เด็กชายสิทธินนท์  เลื่อนทอง
3. เด็กหญิงสิริกุล  เลื่อนทอง
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  สะใบ
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  พลพิมาย
 
1. นางชูศรี  อินทะหลาบ
2. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
 
218 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ทองโพธิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์ฉลาด
 
219 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายจักราวุธ  แรงทอง
 
1. นางศันสนีย์  เกิดโภค
 
220 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  บุยะสัน
 
1. นางศันสนีย์  เกิดโภค
 
221 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัสสาโก
 
1. นางศันสนีย์  เกิดโภค
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทำ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  แดงงาม
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิตสมาน
2. เด็กหญิงศศิตวัน  โสมทอง
 
1. นาง พจนา  กงแก้ว
2. นายกฤษฎาพงศ์  แจ่มแสง
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม (Camping) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายชาติชาย  ศรีละพรม
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ถมปัท
3. เด็กชายวสุรักษ์  บูรณะ
4. เด็กชายวายุพัฒน์  สุขหมั่น
5. เด็กชายสุริยา  เกษรบัว
6. เด็กชายอดิศร  นันทา
7. เด็กชายเทพศร  ศรีพรหมทอง
8. เด็กชายเอกภพ  สิริภาพโสภณ
 
1. นางศิริลักษณ์  ช่วยชู
2. นายสมเกียรติ  ช่วยชู
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  วิวาสุขุ
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  เสาร์มั่น
 
1. นายวีระชาติ  อนุลีจันทร์
2. นางสายสนีย์  มีมาก
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนธรณ์   ชูชี
2. เด็กหญิงนลินี  ศรีราม
 
1. นางสมถวิล  พึ่งตน
2. นางอรุณี  ต้องถือดี
 
227 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  หงษ์รัตน์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ชูจิตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์ภักดี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  รู้รักษา
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  สิงห์ทอง
6. เด็กชายชัยวัฒน์  หมายจันดี
7. เด็กชายชาคริต  บุญรัก
8. เด็กชายชาญวิทย์  หล้าวิลัย
9. เด็กชายชาดล  สดใสย
10. เด็กชายชินวัฒน์  บุญพูน
11. เด็กหญิงชุติมา  วงษ์ภักดี
12. เด็กหญิงทิพยรัตน์  คุณสิงห์
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  เชื้อฉลาด
14. เด็กชายธนากร  สดใสย์
15. เด็กหญิงนันทนา  ดาวผักชี
16. เด็กหญิงนันทนา  ดียิ่ง
17. เด็กชายนันทเสน  ทาทอง
18. เด็กหญิงปณิสา  แป้นงาม
19. เด็กหญิงปนัดดา  ทวีชาติ
20. เด็กหญิงปวีณา  สดชื่น
21. เด็กหญิงรจนา  ปราณีใส
22. เด็กหญิงวัลภา  กุลวิริยสุข
23. เด็กหญิงวารี  ศรีโสภา
24. เด็กหญิงวิภา  ชัยยิ่ง
25. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ชัย
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  นาคนวล
27. เด็กชายสมชาย  พุฒพรม
28. เด็กชายสาธิต  ชัยสวัสดิ์
29. เด็กชายสายชล  อุ้มเชื้อ
30. เด็กหญิงสายฝน  นาคนวล
31. เด็กหญิงสายฝน  อัคชาติ
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัดสบาย
33. เด็กหญิงสุภาพร  บุญส่ง
34. เด็กหญิงสุวรรณี  แทบทาม
35. เด็กชายอภิวัฒน์  สมบัติวงษ์
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  แต้มทอง
37. เด็กหญิงอรสา  ดียิ่ง
38. เด็กชายอัมรินทร์  พรมมี
39. เด็กชายอิทธิพล  บุตรทอง
40. เด็กชายเกริกชัย  เยรัมย์
 
1. นายธวัชชัย  หอมหวล
2. นายพิทยา  สงวนชื่อ
3. นางลำยอง  สิริภาพโสภณ
4. นางสาววรัญญา  ราชรักษ์
5. นางสาววิยดา  พอกสนิท
6. นางสาวสายใจ  แก้วภิรมย์
7. นางสุกิจ  สุขอุ้ม
8. นางสาวเพ็ชราภรณ์  ดวงกุล
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงวันวิสา  แสวงนาม
 
1. นางจันทรา  งามแสง
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ปานแปลง
 
1. นางอมรรัตน์  ชื่นจิต
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายอำนาจ  ผลเกิด
 
1. นางเอมอร  พลานุ
 
231 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุขจิตร
2. เด็กชายมงคล  นันประโคน
3. เด็กชายวงศธร  การงานดี
 
1. นางมัลลิกา  รักพงษ์
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองห่อ
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เงางาม
3. เด็กหญิงอานันดา  โฉลกดี
 
1. นางสาวจิราพร  สร้อยอำภา
2. นางพรทิพย์   พันธเสน
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายธนกิตต์  โพธิสัย
2. เด็กชายเมฆา  สุนทรารักษ์
 
1. นายทวีป   ศรีตะวัน
2. นางทิตธยา  สีหล้า
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายกีรติ  ธรรมษา
 
1. นางสาวพรทิพา  รัชทินพันธ์
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงชุฑาพร  เมินดี
2. เด็กหญิงหทัยธรรม  พัฒนาลยกุล
3. เด็กหญิงเกศินี  เมินดี
 
1. นางเพียรสิน  เสนาบูรณ์
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงชฎาพร  สุวรรณทอง
2. เด็กหญิงสุธิดา  เข็มเอี่ยม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เสาประโคน
 
1. นางอำพร  มูลศาสตร์
2. นายเตโช  ชุ่มสูงเนิน
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงธิตินันท์  สิทธิไกร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เมินดี
3. เด็กหญิงวิภาดา  เมินดี
 
1. นางชุติมา  คำนึงคง
2. นางอำพร  มูลศาสตร์
 
238 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  ลันพูน
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
239 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปลงใจ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
240 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ยืนตน
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
241 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พิรานรัมย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พันสนิท
 
1. นางสาวเข็มเพชร  บุญปลอด
 
243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงวนิดา  สิมมา
3. เด็กหญิงสุธิตา  ดาทอง
 
1. นางสมศรี  ทองนาค
 
244 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงคณาวรรณ  ทวีชาติ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงชนากานต์  ชายเพ็ชร
4. เด็กหญิงชุติมา  ศรีอนุช
5. เด็กชายณัฐพล  ยืนกระโทก
6. เด็กชายนันทโชติ  จันทะรส
7. เด็กชายพงศ์พันธ์  อุส่าห์ดี
8. เด็กหญิงพรนภา  ศรีสุริยงค์
9. เด็กหญิงพัชริดา   ดีอยู่
10. เด็กหญิงภัทรพร  ชัยภา
11. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมดา
12. เด็กหญิงภิรญา  ทองมูล
13. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อาจหาญ
14. เด็กชายวิชัย  อุตส่าห์ดี
15. เด็กหญิงวิมลสิริ  บุตรงาม
16. เด็กหญิงวิลาสินี  มณีฑรย์
17. เด็กชายวีรวัฒน์  อาจหาญ
18. เด็กชายศุภชัย  เจริญผล
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตึดงาม
20. เด็กหญิงสุนิตา  ยืนยง
21. เด็กหญิงอารียา  สวยรูป
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เสาวคนธ์
2. นายทิศ  ซ่อนจันทร์
3. นายพิเดช  ศรีบุญเรือง
4. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
5. นายเคน  อุตส่าห์ดี
6. นางสาวโสภา  เจริญเตีย