สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 11 8 1 20 24 10 3 9 37
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 8 6 5 19 34 8 3 2 45
3 บ้านโตงน้อย 7 3 4 14 19 10 3 3 32
4 บ้านอำปึล 7 2 3 12 17 5 2 4 24
5 บ้านพระแก้ว 6 5 6 17 19 4 3 4 26
6 บ้านขนาดมอญ 6 4 2 12 22 7 4 2 33
7 บ้านโคกตะเคียน 6 4 1 11 17 2 2 4 21
8 บ้านโคกไทร 6 3 3 12 14 5 4 3 23
9 บ้านละมงค์ 6 2 0 8 14 6 1 5 21
10 บ้านศาลาสามัคคี 6 0 3 9 16 8 6 3 30
11 บ้านโชคนาสาม 5 7 3 15 26 10 6 8 42
12 วิทยาราษฎร์นุกูล 5 6 3 14 15 10 7 6 32
13 เจริญราษฎร์วิทยา 5 6 2 13 25 15 9 9 49
14 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 5 5 1 11 18 3 5 8 26
15 บ้านหนองโจงโลง 5 0 2 7 8 0 4 0 12
16 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 5 0 0 5 12 2 5 3 19
17 บ้านลังโกม 4 5 2 11 11 11 5 6 27
18 บ้านตะโนน 4 3 1 8 25 2 1 6 28
19 บ้านสะเดา 4 1 6 11 18 11 5 10 34
20 บ้านกะดาด 4 1 1 6 11 6 3 4 20
21 บ้านตาเสาะ 4 1 0 5 8 6 3 1 17
22 ปราสาท 4 0 5 9 14 1 1 2 16
23 บ้านฉลีกหนองมะแซว 3 4 4 11 19 5 2 0 26
24 บ้านกระสัง 3 4 3 10 13 4 2 1 19
25 บ้านโสน 3 3 2 8 11 2 1 3 14
26 บ้านหนองคันนา 3 3 1 7 9 8 1 0 18
27 บ้านโจรก 3 2 3 8 16 9 3 4 28
28 บ้านแนงมุด 3 1 3 7 14 7 1 1 22
29 บ้านศรีนวล 3 1 2 6 10 4 0 2 14
30 อมรินทราวารี 3 1 2 6 9 5 5 5 19
31 บ้านกะปู 3 1 0 4 6 4 1 0 11
32 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 3 1 0 4 4 3 0 0 7
33 บ้านโคกกลาง 3 0 2 5 16 11 5 3 32
34 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 3 0 0 3 4 1 1 0 6
35 บ้านด่าน 2 3 2 7 10 8 7 4 25
36 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 2 1 3 6 10 5 2 4 17
37 บ้านโคกสะอาด 2 1 2 5 14 6 0 3 20
38 สหราษฎร์วิทยา 2 1 2 5 7 4 4 6 15
39 บ้านสำโรง 2 1 1 4 6 0 2 0 8
40 บ้านน้อย 2 1 0 3 10 3 0 0 13
41 บ้านหนองหว้า 2 1 0 3 7 5 1 4 13
42 บ้านจรูกแขวะ 2 1 0 3 6 6 0 1 12
43 บ้านโพธิ์ 2 1 0 3 2 1 0 4 3
44 บ้านสะแร 2 0 2 4 10 3 2 1 15
45 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 2 4 5 5 1 1 11
46 บ้านเกาะแจนแวน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
47 บ้านโอทะลัน 2 0 0 2 4 4 1 0 9
48 บ้านโคกจำเริญ 2 0 0 2 4 2 3 0 9
49 สหมิตรวิทยา 2 0 0 2 4 1 0 0 5
50 บ้านบักดอก 2 0 0 2 3 1 1 5 5
51 บ้านโคกโบสถ์ 2 0 0 2 3 1 1 1 5
52 รัฐประชาสามัคคี 1 3 4 8 12 5 0 6 17
53 บ้านสระทอง 1 3 2 6 10 7 0 3 17
54 บ้านจารย์ 1 3 0 4 14 4 3 2 21
55 บ้านตาพราม 1 2 2 5 11 8 3 14 22
56 บ้านอุโลก 1 2 2 5 8 0 1 1 9
57 บ้านเถกิง 1 2 1 4 7 4 1 2 12
58 บ้านโคกรัมย์ 1 2 1 4 5 4 0 3 9
59 บ้านตะเคียน 1 2 0 3 10 3 5 12 18
60 บ้านทมอ 1 2 0 3 8 7 3 2 18
61 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 2 0 3 5 2 2 0 9
62 บ้านรุน 1 1 3 5 9 4 4 7 17
63 บ้านหนองหรี่ 1 1 2 4 19 8 4 6 31
64 บ้านสระแก้ว 1 1 2 4 12 5 7 9 24
65 บ้านบัวเชด 1 1 2 4 6 5 2 1 13
66 บ้านกำไสจาน 1 1 1 3 8 4 2 2 14
67 บ้านตรวจ 1 1 1 3 8 3 0 1 11
68 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1 1 1 3 7 1 1 4 9
69 บ้านเสกกอง 1 1 1 3 6 9 0 1 15
70 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 2 10 8 2 5 20
71 บ้านเจ้าคุณ 1 1 0 2 8 2 2 4 12
72 บ้านโคกทม 1 1 0 2 7 8 2 3 17
73 บ้านหนองเหล็ก 1 1 0 2 7 4 0 1 11
74 หนองโสนวิทยา 1 1 0 2 5 2 1 0 8
75 บ้านสำเภาลูน 1 1 0 2 5 1 0 1 6
76 บ้านถนนชัย 1 1 0 2 4 3 1 0 8
77 บ้านสนบ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
78 บ้านบุอันโนง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
79 บ้านแสนกาง 1 0 3 4 11 4 4 0 19
80 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1 0 2 3 8 3 3 2 14
81 บ้านแดง 1 0 2 3 4 4 1 4 9
82 บ้านไทยเดิม 1 0 2 3 3 1 0 1 4
83 บ้านมะเมียง 1 0 1 2 13 3 6 4 22
84 บ้านหนองปรือ 1 0 1 2 5 3 1 5 9
85 บ้านศรีสวาย 1 0 1 2 4 5 0 0 9
86 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 0 1 2 4 2 0 2 6
87 เพียงหลวง ๘ 1 0 1 2 4 0 1 1 5
88 บ้านพนมดิน 1 0 1 2 3 2 3 1 8
89 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
90 บ้านเกาะตรวจ 1 0 0 1 7 3 1 1 11
91 บ้านสวายซอ 1 0 0 1 7 2 2 3 11
92 บ้านโนนสังข์ 1 0 0 1 4 3 0 2 7
93 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 0 0 1 4 1 3 0 8
94 ไพลอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
95 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 1 0 0 1 3 4 0 2 7
96 บ้านทัพทัน 1 0 0 1 3 3 0 1 6
97 บ้านปราสาทเบง 1 0 0 1 3 1 1 1 5
98 บ้านสะพานหัน 1 0 0 1 2 5 1 1 8
99 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1 0 0 1 2 3 1 2 6
100 บ้านจบก (บัวเชด) 1 0 0 1 2 1 2 1 5
101 บ้านอาวอก 1 0 0 1 2 0 1 0 3
102 บ้านลำดวนพัฒนา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
103 บ้านศรีมงคล 1 0 0 1 1 2 2 0 5
104 บ้านคูขาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านวังปลัด 0 4 1 5 8 6 4 2 18
106 บ้านปวงตึก 0 4 1 5 4 4 0 1 8
107 บ้านตาโมม 0 3 3 6 16 10 2 2 28
108 บ้านอาโพน 0 3 1 4 13 9 2 6 24
109 วันเจริญสามัคคี 0 3 1 4 7 12 4 6 23
110 บ้านคลอง 0 3 1 4 6 5 4 3 15
111 บ้านจรัส 0 3 0 3 8 2 5 2 15
112 บ้านตาเมียง 0 2 4 6 8 6 4 6 18
113 บ้านตาแตรวทัพดัด 0 2 3 5 10 3 4 3 17
114 บ้านโดง 0 2 2 4 6 0 3 0 9
115 บ้านเลิศอรุณ 0 2 1 3 10 6 2 5 18
116 บ้านบักจรัง 0 2 0 2 6 7 2 1 15
117 บ้านกุง 0 2 0 2 5 1 1 2 7
118 บ้านหนองจูบ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
119 บ้านเสรียง 0 2 0 2 3 2 0 1 5
120 บ้านตานี 0 1 1 2 12 9 1 0 22
121 ราษฎร์พัฒนา 0 1 1 2 9 6 3 6 18
122 บ้านเกษตรถาวร 0 1 1 2 8 4 1 5 13
123 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 1 1 2 6 2 1 0 9
124 บ้านกาบกระบือ 0 1 1 2 5 4 3 3 12
125 ศรีณรงค์วิทยาคาร 0 1 1 2 5 4 1 1 10
126 บ้านตาวร 0 1 1 2 5 0 1 1 6
127 บ้านอำปึลกง 0 1 1 2 3 1 1 2 5
128 บ้านพะเนาว์ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
129 บ้านลำพุก 0 1 1 2 1 0 2 0 3
130 บ้านสะกาด 0 1 0 1 8 6 2 6 16
131 บ้านหลัก 0 1 0 1 7 3 1 1 11
132 บ้านโนนสบาย 0 1 0 1 7 2 0 3 9
133 บ้านละเอาะ 0 1 0 1 7 1 1 1 9
134 บ้านหนองโยโคกปืด 0 1 0 1 6 2 0 0 8
135 บ้านสังขะ 0 1 0 1 6 0 0 1 6
136 บ้านโคกบุ 0 1 0 1 5 2 0 2 7
137 บ้านกล้วย 0 1 0 1 4 2 1 2 7
138 บ้านทำนบ 0 1 0 1 3 4 0 0 7
139 จตุคามวิทยา 0 1 0 1 3 2 1 4 6
140 บ้านห้วยสิงห์ 0 1 0 1 3 2 1 1 6
141 บ้านตาลวก 0 1 0 1 3 0 1 1 4
142 บ้านปลัด 0 1 0 1 2 4 1 1 7
143 บ้านสวาท 0 1 0 1 2 2 3 2 7
144 บ้านโนนเจริญ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
145 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 1 0 1 2 0 0 2 2
146 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
147 บ้านสนวน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
148 บ้านโคลด 0 1 0 1 1 0 0 2 1
149 บ้านระมาดค้อ 0 0 3 3 9 5 0 3 14
150 บ้านกูน 0 0 1 1 11 2 5 5 18
151 บ้านขอนแตก 0 0 1 1 9 4 1 2 14
152 บ้านสน 0 0 1 1 8 3 4 5 15
153 บ้านรันเดง 0 0 1 1 7 5 0 0 12
154 กลาโหมราชเสนา2 0 0 1 1 5 3 0 2 8
155 บ้านนาครอง 0 0 1 1 5 3 0 0 8
156 บ้านโคกสมอง 0 0 1 1 5 2 0 1 7
157 บ้านสองสะโกม 0 0 1 1 4 6 0 4 10
158 บ้านชำเบง 0 0 1 1 4 2 3 1 9
159 เทศบาลสังขะ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
160 บ้านปราสาท 0 0 1 1 4 0 0 1 4
161 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 1 1 3 3 1 3 7
162 บ้านโคกกรม 0 0 1 1 3 2 2 1 7
163 บ้านโชค 0 0 1 1 3 2 0 0 5
164 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
165 บ้านจีกแดก 0 0 1 1 2 3 2 5 7
166 บ้านสมุด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
167 บ้านจังเอิล 0 0 1 1 2 0 2 0 4
168 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
169 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 1 5 1 0 7
170 บ้านไทร 0 0 1 1 1 5 0 0 6
171 บ้านลันแต้ 0 0 1 1 1 2 0 3 3
172 บ้านณรงค์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
173 บ้านสีโค 0 0 1 1 1 1 0 1 2
174 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 8 3 1 3 12
175 บ้านพรหมสะอาด 0 0 0 0 7 0 2 0 9
176 บ้านตาเบา 0 0 0 0 5 1 1 0 7
177 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 0 5 0 1 0 6
178 บ้านสวาย 0 0 0 0 4 2 0 2 6
179 บ้านร่มเย็น 0 0 0 0 4 2 0 0 6
180 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 3 4 1 2 8
181 บ้านสกล 0 0 0 0 3 4 0 1 7
182 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 0 0 3 3 3 2 9
183 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 3 3 0 1 6
184 บ้านโพธิ์กอง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
185 บ้านตาวัง 0 0 0 0 3 2 1 3 6
186 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 0 0 3 2 0 2 5
187 บ้านคูตัน 0 0 0 0 3 1 1 4 5
188 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
189 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
190 บ้านตราด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
191 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
192 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 2 5 1 4 8
193 บ้านคะนา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
194 บ้านนา 0 0 0 0 2 3 1 1 6
195 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
196 บ้านถนน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
197 จบก(ปราสาท) 0 0 0 0 2 2 0 1 4
198 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
199 มหาราช 4 0 0 0 0 2 1 0 2 3
200 สตรีวิทยาสมาคม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
201 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 0 0 0 2 1 0 0 3
202 ดมวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 2 4 4
203 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 0 0 2 0 2 2 4
204 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
205 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0 2 0 0 0 2
206 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 6 3 0 10
207 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
208 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 1 2 0 1 3
209 บ้านตอกตรา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
210 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
211 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3
212 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 1 1 1 0 3
213 บ้านก็วล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
214 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 1 0 1 2 2
215 เจริญสุข 0 0 0 0 1 0 1 1 2
216 บ้านตาคง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
217 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
218 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
219 บ้านพนม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านอังกอล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 0 6 1 0 7
223 บ้านลำหาด 0 0 0 0 0 4 3 1 7
224 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 0 3 1 1 4
225 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
226 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
227 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
228 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
229 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
230 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านชำสมิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านกู่ 0 0 0 0 0 0 3 2 3
234 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 0 0 0 0 3 1 3
235 บ้านกระวัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
236 บ้านเตาแดก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
237 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 246 212 187 645 1,409 726 347 462 2,482