สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 11 8 1 20 24 10 3 9 37
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 8 6 5 19 34 8 3 2 45
3 บ้านอำปึล 7 2 3 12 17 5 2 4 24
4 บ้านพระแก้ว 6 5 6 17 19 4 3 4 26
5 บ้านโคกตะเคียน 6 4 1 11 17 2 2 4 21
6 บ้านศาลาสามัคคี 6 0 3 9 16 8 6 3 30
7 บ้านโชคนาสาม 5 7 3 15 26 10 6 8 42
8 วิทยาราษฎร์นุกูล 5 6 3 14 15 10 7 6 32
9 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 5 5 1 11 18 3 5 8 26
10 บ้านขนาดมอญ 5 4 2 11 21 7 4 2 32
11 บ้านโคกไทร 5 2 3 10 12 5 4 3 21
12 บ้านละมงค์ 5 1 0 6 12 6 1 5 19
13 บ้านหนองโจงโลง 5 0 2 7 8 0 4 0 12
14 เจริญราษฎร์วิทยา 4 6 2 12 24 15 9 9 48
15 บ้านลังโกม 4 5 2 11 11 11 5 6 27
16 บ้านตะโนน 4 3 1 8 25 2 1 6 28
17 บ้านสะเดา 4 1 6 11 18 11 5 10 34
18 บ้านกระสัง 3 4 3 10 13 4 2 1 19
19 บ้านโสน 3 3 2 8 11 2 1 3 14
20 บ้านหนองคันนา 3 3 1 7 9 8 1 0 18
21 บ้านโจรก 3 2 3 8 16 9 3 4 28
22 บ้านศรีนวล 3 1 2 6 10 4 0 2 14
23 อมรินทราวารี 3 1 2 6 9 5 5 5 19
24 บ้านกะดาด 3 1 1 5 10 6 3 4 19
25 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 3 1 0 4 4 3 0 0 7
26 บ้านโคกกลาง 3 0 2 5 16 11 5 3 32
27 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 0 0 3 10 2 5 3 17
28 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 3 0 0 3 4 1 1 0 6
29 บ้านฉลีกหนองมะแซว 2 4 4 10 18 5 2 0 25
30 บ้านด่าน 2 3 2 7 10 8 7 4 25
31 บ้านแนงมุด 2 1 3 6 12 7 1 1 20
32 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 2 1 3 6 10 5 2 4 17
33 บ้านโคกสะอาด 2 1 2 5 14 6 0 3 20
34 สหราษฎร์วิทยา 2 1 1 4 6 4 4 6 14
35 บ้านสำโรง 2 1 1 4 6 0 2 0 8
36 บ้านน้อย 2 1 0 3 10 3 0 0 13
37 บ้านหนองหว้า 2 1 0 3 7 5 1 4 13
38 บ้านจรูกแขวะ 2 1 0 3 6 6 0 1 12
39 บ้านสะแร 2 0 2 4 10 3 2 1 15
40 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 2 4 5 5 1 1 11
41 บ้านเกาะแจนแวน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
42 ปราสาท 2 0 0 2 7 1 1 2 9
43 บ้านโคกจำเริญ 2 0 0 2 4 2 3 0 9
44 บ้านกะปู 2 0 0 2 3 4 1 0 8
45 บ้านบักดอก 2 0 0 2 3 1 1 5 5
46 บ้านโตงน้อย 1 3 3 7 13 9 3 3 25
47 บ้านสระทอง 1 3 2 6 10 7 0 3 17
48 บ้านจารย์ 1 3 0 4 14 4 3 2 21
49 บ้านตาพราม 1 2 2 5 11 8 3 14 22
50 บ้านอุโลก 1 2 2 5 8 0 1 1 9
51 บ้านเถกิง 1 2 1 4 7 4 1 2 12
52 บ้านโคกรัมย์ 1 2 1 4 5 4 0 3 9
53 บ้านตะเคียน 1 2 0 3 10 3 5 12 18
54 บ้านทมอ 1 2 0 3 8 7 3 2 18
55 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 2 0 3 5 2 2 0 9
56 บ้านรุน 1 1 3 5 9 4 4 7 17
57 บ้านหนองหรี่ 1 1 2 4 19 8 4 6 31
58 บ้านบัวเชด 1 1 2 4 6 5 2 1 13
59 บ้านกำไสจาน 1 1 1 3 8 4 2 2 14
60 บ้านตรวจ 1 1 1 3 8 3 0 1 11
61 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1 1 1 3 7 1 1 4 9
62 บ้านเสกกอง 1 1 1 3 6 9 0 1 15
63 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 2 10 8 2 5 20
64 บ้านเจ้าคุณ 1 1 0 2 8 2 2 4 12
65 บ้านโคกทม 1 1 0 2 7 8 2 3 17
66 บ้านหนองเหล็ก 1 1 0 2 7 4 0 1 11
67 หนองโสนวิทยา 1 1 0 2 5 2 1 0 8
68 บ้านสำเภาลูน 1 1 0 2 5 1 0 1 6
69 บ้านถนนชัย 1 1 0 2 4 3 1 0 8
70 บ้านสนบ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
71 บ้านแสนกาง 1 0 3 4 11 4 4 0 19
72 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1 0 2 3 8 3 3 2 14
73 บ้านแดง 1 0 2 3 4 4 1 4 9
74 บ้านไทยเดิม 1 0 2 3 3 1 0 1 4
75 บ้านมะเมียง 1 0 1 2 13 3 6 4 22
76 บ้านหนองปรือ 1 0 1 2 5 3 1 5 9
77 บ้านศรีสวาย 1 0 1 2 4 5 0 0 9
78 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1 0 1 2 4 2 0 2 6
79 เพียงหลวง ๘ 1 0 1 2 4 0 1 1 5
80 บ้านพนมดิน 1 0 1 2 3 2 3 1 8
81 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
82 บ้านเกาะตรวจ 1 0 0 1 7 3 1 1 11
83 บ้านสวายซอ 1 0 0 1 7 2 2 3 11
84 บ้านตาเสาะ 1 0 0 1 5 5 3 1 13
85 บ้านโนนสังข์ 1 0 0 1 4 3 0 2 7
86 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 0 0 1 4 1 3 0 8
87 ไพลอำนวยวิทย์ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
88 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 1 0 0 1 3 4 0 2 7
89 บ้านทัพทัน 1 0 0 1 3 3 0 1 6
90 บ้านปราสาทเบง 1 0 0 1 3 1 1 1 5
91 สหมิตรวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
92 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1 0 0 1 2 3 1 2 6
93 บ้านจบก (บัวเชด) 1 0 0 1 2 1 2 1 5
94 บ้านโคกโบสถ์ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
95 บ้านคูขาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านวังปลัด 0 4 1 5 8 6 4 2 18
97 บ้านตาโมม 0 3 3 6 16 10 2 2 28
98 บ้านอาโพน 0 3 1 4 13 9 2 6 24
99 วันเจริญสามัคคี 0 3 1 4 7 12 4 6 23
100 บ้านคลอง 0 3 1 4 6 5 4 3 15
101 บ้านจรัส 0 3 0 3 8 2 4 2 14
102 บ้านตาเมียง 0 2 4 6 8 6 4 6 18
103 บ้านตาแตรวทัพดัด 0 2 3 5 10 3 4 3 17
104 บ้านโดง 0 2 2 4 6 0 3 0 9
105 บ้านเลิศอรุณ 0 2 1 3 10 6 2 5 18
106 บ้านบักจรัง 0 2 0 2 6 7 2 1 15
107 บ้านกุง 0 2 0 2 5 1 1 2 7
108 บ้านหนองจูบ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
109 บ้านสระแก้ว 0 1 2 3 11 5 7 9 23
110 บ้านตานี 0 1 1 2 12 9 1 0 22
111 ราษฎร์พัฒนา 0 1 1 2 9 6 3 6 18
112 บ้านเกษตรถาวร 0 1 1 2 8 4 1 5 13
113 บ้านกาบกระบือ 0 1 1 2 5 4 3 3 12
114 ศรีณรงค์วิทยาคาร 0 1 1 2 5 4 1 1 10
115 บ้านตาวร 0 1 1 2 5 0 1 1 6
116 บ้านอำปึลกง 0 1 1 2 3 1 1 2 5
117 บ้านปวงตึก 0 1 1 2 2 2 0 1 4
118 บ้านพะเนาว์ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
119 บ้านลำพุก 0 1 1 2 1 0 2 0 3
120 บ้านสะกาด 0 1 0 1 8 6 2 6 16
121 บ้านหลัก 0 1 0 1 7 3 1 1 11
122 บ้านโนนสบาย 0 1 0 1 7 2 0 3 9
123 บ้านหนองโยโคกปืด 0 1 0 1 6 2 0 0 8
124 บ้านสังขะ 0 1 0 1 6 0 0 1 6
125 บ้านโคกบุ 0 1 0 1 5 2 0 2 7
126 บ้านกล้วย 0 1 0 1 4 2 1 2 7
127 บ้านทำนบ 0 1 0 1 3 4 0 0 7
128 บ้านห้วยสิงห์ 0 1 0 1 3 2 1 1 6
129 บ้านปลัด 0 1 0 1 2 4 1 1 7
130 บ้านสวาท 0 1 0 1 2 2 3 2 7
131 จตุคามวิทยา 0 1 0 1 2 2 1 4 5
132 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 1 0 1 2 0 0 2 2
133 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
134 บ้านบุอันโนง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
135 บ้านสนวน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
136 บ้านโคลด 0 1 0 1 1 0 0 2 1
137 บ้านระมาดค้อ 0 0 3 3 9 5 0 3 14
138 รัฐประชาสามัคคี 0 0 2 2 5 4 0 5 9
139 บ้านกูน 0 0 1 1 11 2 5 5 18
140 บ้านขอนแตก 0 0 1 1 9 4 1 2 14
141 บ้านสน 0 0 1 1 8 3 4 5 15
142 บ้านรันเดง 0 0 1 1 7 5 0 0 12
143 บ้านนาครอง 0 0 1 1 5 3 0 0 8
144 บ้านโคกสมอง 0 0 1 1 5 2 0 1 7
145 บ้านสองสะโกม 0 0 1 1 4 6 0 4 10
146 บ้านชำเบง 0 0 1 1 4 2 3 1 9
147 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 1 1 4 1 1 0 6
148 เทศบาลสังขะ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
149 บ้านปราสาท 0 0 1 1 4 0 0 1 4
150 พระจันทร์ศรีสุข 0 0 1 1 3 3 1 3 7
151 บ้านโคกกรม 0 0 1 1 3 2 2 1 7
152 บ้านโชค 0 0 1 1 3 2 0 0 5
153 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
154 บ้านจีกแดก 0 0 1 1 2 3 2 5 7
155 บ้านสมุด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
156 บ้านจังเอิล 0 0 1 1 2 0 2 0 4
157 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
158 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 1 5 1 0 7
159 บ้านไทร 0 0 1 1 1 5 0 0 6
160 บ้านลันแต้ 0 0 1 1 1 2 0 3 3
161 บ้านณรงค์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
162 บ้านสีโค 0 0 1 1 1 1 0 1 2
163 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 8 3 1 3 12
164 บ้านพรหมสะอาด 0 0 0 0 7 0 2 0 9
165 บ้านละเอาะ 0 0 0 0 6 1 1 1 8
166 บ้านตาเบา 0 0 0 0 5 1 1 0 7
167 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 0 5 0 1 0 6
168 กลาโหมราชเสนา2 0 0 0 0 4 3 0 2 7
169 บ้านสวาย 0 0 0 0 4 2 0 2 6
170 บ้านร่มเย็น 0 0 0 0 4 2 0 0 6
171 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 3 4 1 2 8
172 บ้านสกล 0 0 0 0 3 4 0 1 7
173 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 0 0 3 3 3 2 9
174 บ้านโอทะลัน 0 0 0 0 3 3 1 0 7
175 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 0 0 0 3 3 0 1 6
176 บ้านโพธิ์กอง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
177 บ้านตาวัง 0 0 0 0 3 2 1 3 6
178 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 0 0 3 2 0 2 5
179 บ้านคูตัน 0 0 0 0 3 1 1 4 5
180 บ้านมหาชัย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
181 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
182 บ้านตราด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
183 บ้านตาลวก 0 0 0 0 3 0 1 0 4
184 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
185 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 2 5 1 4 8
186 บ้านคะนา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
187 บ้านนา 0 0 0 0 2 3 1 1 6
188 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
189 บ้านถนน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
190 จบก(ปราสาท) 0 0 0 0 2 2 0 1 4
191 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
192 มหาราช 4 0 0 0 0 2 1 0 2 3
193 สตรีวิทยาสมาคม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
194 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 0 0 0 2 1 0 0 3
195 ดมวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 2 4 4
196 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 0 0 2 0 2 2 4
197 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
198 บ้านไทยสันติสุข 0 0 0 0 2 0 0 0 2
199 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 6 3 0 10
200 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
201 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 1 2 0 1 3
202 บ้านเสรียง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
203 บ้านตอกตรา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
204 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
205 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3
206 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 1 1 1 0 3
207 บ้านก็วล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
208 บ้านโนนเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 1 0 1 2 2
210 เจริญสุข 0 0 0 0 1 0 1 1 2
211 บ้านตาคง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
212 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
213 บ้านอาวอก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
215 บ้านพนม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านห้วยปูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านอังกอล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 0 6 1 0 7
220 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 0 5 1 1 6
221 บ้านลำหาด 0 0 0 0 0 4 3 1 7
222 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 0 3 1 1 4
223 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
224 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
225 บ้านศรีมงคล 0 0 0 0 0 2 2 0 4
226 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
228 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
229 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านชำสมิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านกู่ 0 0 0 0 0 0 3 2 3
233 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 0 0 0 0 3 1 3
234 บ้านกระวัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
235 บ้านเตาแดก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
236 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 4 0
237 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 212 195 177 584 1,347 718 346 460 2,411