สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 34 8 3 2 45
2 บ้านโชคนาสาม 26 10 6 8 42
3 บ้านตะโนน 25 2 1 6 28
4 เจริญราษฎร์วิทยา 24 15 9 9 48
5 สังขะวิทยาคม 24 10 3 9 37
6 บ้านขนาดมอญ 21 7 4 2 32
7 บ้านหนองหรี่ 19 8 4 6 31
8 บ้านพระแก้ว 19 4 3 4 26
9 บ้านสะเดา 18 11 5 10 34
10 บ้านฉลีกหนองมะแซว 18 5 2 0 25
11 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 18 3 5 8 26
12 บ้านอำปึล 17 5 2 4 24
13 บ้านโคกตะเคียน 17 2 2 4 21
14 บ้านโคกกลาง 16 11 5 3 32
15 บ้านตาโมม 16 10 2 2 28
16 บ้านโจรก 16 9 3 4 28
17 บ้านศาลาสามัคคี 16 8 6 3 30
18 วิทยาราษฎร์นุกูล 15 10 7 6 32
19 บ้านโคกสะอาด 14 6 0 3 20
20 บ้านจารย์ 14 4 3 2 21
21 บ้านโตงน้อย 13 9 3 3 25
22 บ้านอาโพน 13 9 2 6 24
23 บ้านกระสัง 13 4 2 1 19
24 บ้านมะเมียง 13 3 6 4 22
25 บ้านตานี 12 9 1 0 22
26 บ้านแนงมุด 12 7 1 1 20
27 บ้านละมงค์ 12 6 1 5 19
28 บ้านโคกไทร 12 5 4 3 21
29 บ้านลังโกม 11 11 5 6 27
30 บ้านตาพราม 11 8 3 14 22
31 บ้านสระแก้ว 11 5 7 9 23
32 บ้านแสนกาง 11 4 4 0 19
33 บ้านกูน 11 2 5 5 18
34 บ้านโสน 11 2 1 3 14
35 บ้านด่าน 10 8 7 4 25
36 นิคมสร้างตนเองปราสาท 10 8 2 5 20
37 บ้านสระทอง 10 7 0 3 17
38 บ้านกะดาด 10 6 3 4 19
39 บ้านเลิศอรุณ 10 6 2 5 18
40 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 10 5 2 4 17
41 บ้านศรีนวล 10 4 0 2 14
42 บ้านตะเคียน 10 3 5 12 18
43 บ้านตาแตรวทัพดัด 10 3 4 3 17
44 บ้านสะแร 10 3 2 1 15
45 บ้านน้อย 10 3 0 0 13
46 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 10 2 5 3 17
47 บ้านหนองคันนา 9 8 1 0 18
48 ราษฎร์พัฒนา 9 6 3 6 18
49 อมรินทราวารี 9 5 5 5 19
50 บ้านระมาดค้อ 9 5 0 3 14
51 บ้านรุน 9 4 4 7 17
52 บ้านขอนแตก 9 4 1 2 14
53 บ้านทมอ 8 7 3 2 18
54 บ้านตาเมียง 8 6 4 6 18
55 บ้านวังปลัด 8 6 4 2 18
56 บ้านสะกาด 8 6 2 6 16
57 บ้านกำไสจาน 8 4 2 2 14
58 บ้านเกษตรถาวร 8 4 1 5 13
59 บ้านสน 8 3 4 5 15
60 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 8 3 3 2 14
61 ประชาสามัคคี 8 3 1 3 12
62 บ้านตรวจ 8 3 0 1 11
63 บ้านจรัส 8 2 4 2 14
64 บ้านเจ้าคุณ 8 2 2 4 12
65 บ้านหนองโจงโลง 8 0 4 0 12
66 บ้านอุโลก 8 0 1 1 9
67 วันเจริญสามัคคี 7 12 4 6 23
68 บ้านโคกทม 7 8 2 3 17
69 บ้านหนองหว้า 7 5 1 4 13
70 บ้านรันเดง 7 5 0 0 12
71 บ้านเถกิง 7 4 1 2 12
72 บ้านหนองเหล็ก 7 4 0 1 11
73 บ้านเกาะตรวจ 7 3 1 1 11
74 บ้านหลัก 7 3 1 1 11
75 บ้านสวายซอ 7 2 2 3 11
76 บ้านโนนสบาย 7 2 0 3 9
77 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 7 1 1 4 9
78 ปราสาท 7 1 1 2 9
79 บ้านพรหมสะอาด 7 0 2 0 9
80 บ้านเสกกอง 6 9 0 1 15
81 บ้านบักจรัง 6 7 2 1 15
82 บ้านจรูกแขวะ 6 6 0 1 12
83 บ้านคลอง 6 5 4 3 15
84 บ้านบัวเชด 6 5 2 1 13
85 สหราษฎร์วิทยา 6 4 4 6 14
86 บ้านหนองโยโคกปืด 6 2 0 0 8
87 บ้านละเอาะ 6 1 1 1 8
88 บ้านโดง 6 0 3 0 9
89 บ้านสำโรง 6 0 2 0 8
90 บ้านสังขะ 6 0 0 1 6
91 บ้านตาเสาะ 5 5 3 1 13
92 บ้านโนนสวรรค์ 5 5 1 1 11
93 บ้านกาบกระบือ 5 4 3 3 12
94 ศรีณรงค์วิทยาคาร 5 4 1 1 10
95 รัฐประชาสามัคคี 5 4 0 5 9
96 บ้านโคกรัมย์ 5 4 0 3 9
97 บ้านหนองปรือ 5 3 1 5 9
98 บ้านนาครอง 5 3 0 0 8
99 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 5 2 2 0 9
100 หนองโสนวิทยา 5 2 1 0 8
101 บ้านโคกบุ 5 2 0 2 7
102 บ้านโคกสมอง 5 2 0 1 7
103 บ้านกุง 5 1 1 2 7
104 บ้านตาเบา 5 1 1 0 7
105 บ้านสำเภาลูน 5 1 0 1 6
106 บ้านตาวร 5 0 1 1 6
107 บ้านไทยนิยมพัฒนา 5 0 1 0 6
108 บ้านเกาะแจนแวน 5 0 0 0 5
109 บ้านสองสะโกม 4 6 0 4 10
110 บ้านศรีสวาย 4 5 0 0 9
111 บ้านแดง 4 4 1 4 9
112 บ้านถนนชัย 4 3 1 0 8
113 บ้านโนนสังข์ 4 3 0 2 7
114 กลาโหมราชเสนา2 4 3 0 2 7
115 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 4 3 0 0 7
116 บ้านชำเบง 4 2 3 1 9
117 บ้านโคกจำเริญ 4 2 3 0 9
118 บ้านกล้วย 4 2 1 2 7
119 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 2 0 2 6
120 บ้านสวาย 4 2 0 2 6
121 บ้านร่มเย็น 4 2 0 0 6
122 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 4 1 3 0 8
123 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 4 1 1 0 6
124 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 1 1 0 6
125 เทศบาลสังขะ 4 1 0 0 5
126 เพียงหลวง ๘ 4 0 1 1 5
127 ไพลอำนวยวิทย์ 4 0 1 0 5
128 บ้านปราสาท 4 0 0 1 4
129 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 3 4 1 2 8
130 บ้านกะปู 3 4 1 0 8
131 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 3 4 0 2 7
132 บ้านสกล 3 4 0 1 7
133 บ้านทำนบ 3 4 0 0 7
134 เรืองเจริญพัฒนา 3 3 3 2 9
135 พระจันทร์ศรีสุข 3 3 1 3 7
136 บ้านโอทะลัน 3 3 1 0 7
137 บ้านทัพทัน 3 3 0 1 6
138 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 3 3 0 1 6
139 บ้านสนบ 3 3 0 0 6
140 บ้านพนมดิน 3 2 3 1 8
141 บ้านโคกกรม 3 2 2 1 7
142 บ้านโพธิ์กอง 3 2 2 0 7
143 บ้านตาวัง 3 2 1 3 6
144 บ้านห้วยสิงห์ 3 2 1 1 6
145 บ้านจารย์(กาบเชิง) 3 2 0 2 5
146 บ้านโชค 3 2 0 0 5
147 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 3 2 0 0 5
148 บ้านบักดอก 3 1 1 5 5
149 บ้านคูตัน 3 1 1 4 5
150 บ้านอำปึลกง 3 1 1 2 5
151 บ้านปราสาทเบง 3 1 1 1 5
152 บ้านไทยเดิม 3 1 0 1 4
153 บ้านมหาชัย 3 1 0 1 4
154 บ้านละลมระไซ 3 1 0 1 4
155 สหมิตรวิทยา 3 1 0 0 4
156 บ้านตราด 3 0 1 0 4
157 บ้านตาลวก 3 0 1 0 4
158 บ้านเชื้อเพลิง 3 0 0 1 3
159 บ้านหนองจูบ 3 0 0 0 3
160 บ้านตะคร้อ 2 5 1 4 8
161 บ้านปลัด 2 4 1 1 7
162 บ้านคะนา 2 4 0 0 6
163 บ้านจีกแดก 2 3 2 5 7
164 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 2 3 1 2 6
165 บ้านนา 2 3 1 1 6
166 บ้านสวาท 2 2 3 2 7
167 จตุคามวิทยา 2 2 1 4 5
168 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 2 1 1 5
169 บ้านถนน 2 2 1 0 5
170 บ้านปวงตึก 2 2 0 1 4
171 จบก(ปราสาท) 2 2 0 1 4
172 บ้านภูมินิยมพัฒนา 2 2 0 0 4
173 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 2 2 0 0 4
174 บ้านจบก (บัวเชด) 2 1 2 1 5
175 บ้านโคกโบสถ์ 2 1 1 1 4
176 มหาราช 4 2 1 0 2 3
177 สตรีวิทยาสมาคม 2 1 0 1 3
178 บ้านสมุด 2 1 0 0 3
179 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 2 1 0 0 3
180 ดมวิทยาคาร 2 0 2 4 4
181 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 2 0 2 2 4
182 บ้านจังเอิล 2 0 2 0 4
183 บ้านพะเนาว์ 2 0 1 0 3
184 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 2 0 0 2 2
185 บ้านโพนชาย 2 0 0 1 2
186 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 2 0 0 0 2
187 เกษตรอีสานสามัคคี 2 0 0 0 2
188 บ้านไทยสันติสุข 2 0 0 0 2
189 บ้านโพนทอง 1 6 3 0 10
190 บ้านหนองแวง 1 5 1 0 7
191 บ้านไทร 1 5 0 0 6
192 บ้านโชค(ปราสาท) 1 3 0 1 4
193 บ้านลันแต้ 1 2 0 3 3
194 บ้านหนองยาว 1 2 0 1 3
195 บ้านเสรียง 1 2 0 1 3
196 บ้านตอกตรา 1 1 1 1 3
197 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 1 1 1 3
198 บ้านณรงค์ 1 1 1 0 3
199 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 1 1 0 3
200 ไพลศึกษาคาร 1 1 1 0 3
201 บ้านสีโค 1 1 0 1 2
202 บ้านก็วล 1 1 0 1 2
203 บ้านบุอันโนง 1 1 0 0 2
204 บ้านโนนเจริญ 1 1 0 0 2
205 บ้านลำพุก 1 0 2 0 3
206 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 1 0 1 2 2
207 เจริญสุข 1 0 1 1 2
208 บ้านสนวน 1 0 1 0 2
209 บ้านตาคง 1 0 1 0 2
210 บ้านตายัวะ 1 0 1 0 2
211 บ้านอาวอก 1 0 1 0 2
212 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 0 1 0 2
213 บ้านโคลด 1 0 0 2 1
214 บ้านคูขาด 1 0 0 0 1
215 บ้านพนม 1 0 0 0 1
216 บ้านลำดวนพัฒนา 1 0 0 0 1
217 บ้านห้วยปูน 1 0 0 0 1
218 บ้านอังกอล 1 0 0 0 1
219 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 6 1 0 7
220 บ้านสะพานหัน 0 5 1 1 6
221 บ้านลำหาด 0 4 3 1 7
222 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 3 1 1 4
223 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 3 0 1 3
224 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 3 0 0 3
225 บ้านศรีมงคล 0 2 2 0 4
226 หวลถวิลวิทยา 0 1 1 0 2
227 บ้านศาลา 0 1 0 1 1
228 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1 1
229 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 1 0 0 1
230 บ้านชำสมิง 0 1 0 0 1
231 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 1 0 0 1
232 บ้านกู่ 0 0 3 2 3
233 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 3 1 3
234 บ้านกระวัน 0 0 1 0 1
235 บ้านเตาแดก 0 0 1 0 1
236 บ้านโพธิ์ 0 0 0 4 0
237 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 1 0
238 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 1 0
239 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 1 0
รวม 1,347 718 346 460 2,871