สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 34 8 3 2 45
2 บ้านโชคนาสาม 26 10 6 8 42
3 เจริญราษฎร์วิทยา 25 15 9 9 49
4 บ้านตะโนน 25 2 1 6 28
5 สังขะวิทยาคม 24 10 3 9 37
6 บ้านขนาดมอญ 22 7 4 2 33
7 บ้านโตงน้อย 19 10 3 3 32
8 บ้านหนองหรี่ 19 8 4 6 31
9 บ้านฉลีกหนองมะแซว 19 5 2 0 26
10 บ้านพระแก้ว 19 4 3 4 26
11 บ้านสะเดา 18 11 5 10 34
12 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 18 3 5 8 26
13 บ้านอำปึล 17 5 2 4 24
14 บ้านโคกตะเคียน 17 2 2 4 21
15 บ้านโคกกลาง 16 11 5 3 32
16 บ้านตาโมม 16 10 2 2 28
17 บ้านโจรก 16 9 3 4 28
18 บ้านศาลาสามัคคี 16 8 6 3 30
19 วิทยาราษฎร์นุกูล 15 10 7 6 32
20 บ้านแนงมุด 14 7 1 1 22
21 บ้านละมงค์ 14 6 1 5 21
22 บ้านโคกสะอาด 14 6 0 3 20
23 บ้านโคกไทร 14 5 4 3 23
24 บ้านจารย์ 14 4 3 2 21
25 ปราสาท 14 1 1 2 16
26 บ้านอาโพน 13 9 2 6 24
27 บ้านกระสัง 13 4 2 1 19
28 บ้านมะเมียง 13 3 6 4 22
29 บ้านตานี 12 9 1 0 22
30 บ้านสระแก้ว 12 5 7 9 24
31 รัฐประชาสามัคคี 12 5 0 6 17
32 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 12 2 5 3 19
33 บ้านตาพราม 11 8 3 14 22
34 บ้านกะดาด 11 6 3 4 20
35 บ้านแสนกาง 11 4 4 0 19
36 บ้านกูน 11 2 5 5 18
37 บ้านโสน 11 2 1 3 14
38 บ้านด่าน 10 8 7 4 25
39 นิคมสร้างตนเองปราสาท 10 8 2 5 20
40 บ้านสระทอง 10 7 0 3 17
41 บ้านเลิศอรุณ 10 6 2 5 18
42 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 10 5 2 4 17
43 บ้านศรีนวล 10 4 0 2 14
44 บ้านตะเคียน 10 3 5 12 18
45 บ้านตาแตรวทัพดัด 10 3 4 3 17
46 บ้านสะแร 10 3 2 1 15
47 บ้านน้อย 10 3 0 0 13
48 บ้านหนองคันนา 9 8 1 0 18
49 ราษฎร์พัฒนา 9 6 3 6 18
50 อมรินทราวารี 9 5 5 5 19
51 บ้านระมาดค้อ 9 5 0 3 14
52 บ้านรุน 9 4 4 7 17
53 บ้านขอนแตก 9 4 1 2 14
54 บ้านทมอ 8 7 3 2 18
55 บ้านตาเมียง 8 6 4 6 18
56 บ้านวังปลัด 8 6 4 2 18
57 บ้านตาเสาะ 8 6 3 1 17
58 บ้านสะกาด 8 6 2 6 16
59 บ้านกำไสจาน 8 4 2 2 14
60 บ้านเกษตรถาวร 8 4 1 5 13
61 บ้านสน 8 3 4 5 15
62 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 8 3 3 2 14
63 ประชาสามัคคี 8 3 1 3 12
64 บ้านตรวจ 8 3 0 1 11
65 บ้านจรัส 8 2 5 2 15
66 บ้านเจ้าคุณ 8 2 2 4 12
67 บ้านอุโลก 8 0 1 1 9
68 วันเจริญสามัคคี 7 12 4 6 23
69 บ้านโคกทม 7 8 2 3 17
70 บ้านหนองหว้า 7 5 1 4 13
71 บ้านรันเดง 7 5 0 0 12
72 บ้านหนองเหล็ก 7 4 0 1 11
73 บ้านเกาะตรวจ 7 3 1 1 11
74 บ้านหลัก 7 3 1 1 11
75 บ้านสวายซอ 7 2 2 3 11
76 บ้านโนนสบาย 7 2 0 3 9
77 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 7 1 1 4 9
78 บ้านละเอาะ 7 1 1 1 9
79 บ้านพรหมสะอาด 7 0 2 0 9
80 บ้านเสกกอง 6 9 0 1 15
81 บ้านบักจรัง 6 7 2 1 15
82 บ้านจรูกแขวะ 6 6 0 1 12
83 บ้านคลอง 6 5 4 3 15
84 บ้านบัวเชด 6 5 2 1 13
85 บ้านกะปู 6 4 1 0 11
86 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 2 1 0 9
87 บ้านหนองโยโคกปืด 6 2 0 0 8
88 บ้านโดง 6 0 3 0 9
89 บ้านสำโรง 6 0 2 0 8
90 บ้านสังขะ 6 0 0 1 6
91 บ้านโนนสวรรค์ 5 5 1 1 11
92 สหราษฎร์วิทยา 5 4 4 6 13
93 บ้านกาบกระบือ 5 4 3 3 12
94 บ้านเถกิง 5 4 1 2 10
95 ศรีณรงค์วิทยาคาร 5 4 1 1 10
96 บ้านโคกรัมย์ 5 4 0 3 9
97 บ้านหนองปรือ 5 3 1 5 9
98 กลาโหมราชเสนา2 5 3 0 2 8
99 บ้านนาครอง 5 3 0 0 8
100 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 5 2 2 0 9
101 หนองโสนวิทยา 5 2 1 0 8
102 บ้านโคกบุ 5 2 0 2 7
103 บ้านโคกสมอง 5 2 0 1 7
104 บ้านกุง 5 1 1 2 7
105 บ้านตาเบา 5 1 1 0 7
106 บ้านสำเภาลูน 5 1 0 1 6
107 บ้านหนองโจงโลง 5 0 4 0 9
108 บ้านตาวร 5 0 1 1 6
109 บ้านไทยนิยมพัฒนา 5 0 1 0 6
110 บ้านเกาะแจนแวน 5 0 0 0 5
111 บ้านสองสะโกม 4 6 0 4 10
112 บ้านศรีสวาย 4 5 0 0 9
113 บ้านแดง 4 4 1 4 9
114 บ้านโอทะลัน 4 4 1 0 9
115 บ้านปวงตึก 4 4 0 1 8
116 บ้านถนนชัย 4 3 1 0 8
117 บ้านโนนสังข์ 4 3 0 2 7
118 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 4 3 0 0 7
119 บ้านชำเบง 4 2 3 1 9
120 บ้านโคกจำเริญ 4 2 3 0 9
121 บ้านกล้วย 4 2 1 2 7
122 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 4 2 0 2 6
123 บ้านสวาย 4 2 0 2 6
124 บ้านร่มเย็น 4 2 0 0 6
125 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 4 1 3 0 8
126 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 4 1 1 0 6
127 สหมิตรวิทยา 4 1 0 0 5
128 เทศบาลสังขะ 4 1 0 0 5
129 เพียงหลวง ๘ 4 0 1 1 5
130 ไพลอำนวยวิทย์ 4 0 1 0 5
131 บ้านปราสาท 4 0 0 1 4
132 บ้านหนองจูบ 4 0 0 0 4
133 บ้านลังโกม 3 11 5 5 19
134 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 3 4 1 2 8
135 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 3 4 0 2 7
136 บ้านสกล 3 4 0 1 7
137 บ้านทำนบ 3 4 0 0 7
138 เรืองเจริญพัฒนา 3 3 3 2 9
139 พระจันทร์ศรีสุข 3 3 1 3 7
140 บ้านทัพทัน 3 3 0 1 6
141 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 3 3 0 1 6
142 บ้านสนบ 3 3 0 0 6
143 บ้านพนมดิน 3 2 3 1 8
144 บ้านโคกกรม 3 2 2 1 7
145 บ้านโพธิ์กอง 3 2 2 0 7
146 จตุคามวิทยา 3 2 1 4 6
147 บ้านตาวัง 3 2 1 3 6
148 บ้านห้วยสิงห์ 3 2 1 1 6
149 บ้านจารย์(กาบเชิง) 3 2 0 2 5
150 บ้านเสรียง 3 2 0 1 5
151 บ้านโชค 3 2 0 0 5
152 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 3 2 0 0 5
153 บ้านบักดอก 3 1 1 5 5
154 บ้านคูตัน 3 1 1 4 5
155 บ้านอำปึลกง 3 1 1 2 5
156 บ้านโคกโบสถ์ 3 1 1 1 5
157 บ้านปราสาทเบง 3 1 1 1 5
158 บ้านไทยเดิม 3 1 0 1 4
159 บ้านมหาชัย 3 1 0 1 4
160 บ้านละลมระไซ 3 1 0 1 4
161 บ้านตาลวก 3 0 1 1 4
162 บ้านตราด 3 0 1 0 4
163 บ้านเชื้อเพลิง 3 0 0 1 3
164 บ้านตะคร้อ 2 5 1 4 8
165 บ้านสะพานหัน 2 5 1 1 8
166 บ้านปลัด 2 4 1 1 7
167 บ้านคะนา 2 4 0 0 6
168 บ้านจีกแดก 2 3 2 5 7
169 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 2 3 1 2 6
170 บ้านนา 2 3 1 1 6
171 บ้านสวาท 2 2 3 2 7
172 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 2 1 1 5
173 บ้านถนน 2 2 1 0 5
174 จบก(ปราสาท) 2 2 0 1 4
175 บ้านภูมินิยมพัฒนา 2 2 0 0 4
176 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 2 2 0 0 4
177 บ้านจบก (บัวเชด) 2 1 2 1 5
178 บ้านโพธิ์ 2 1 0 4 3
179 มหาราช 4 2 1 0 2 3
180 สตรีวิทยาสมาคม 2 1 0 1 3
181 บ้านบุอันโนง 2 1 0 0 3
182 บ้านโนนเจริญ 2 1 0 0 3
183 บ้านสมุด 2 1 0 0 3
184 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 2 1 0 0 3
185 ดมวิทยาคาร 2 0 2 4 4
186 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 2 0 2 2 4
187 บ้านจังเอิล 2 0 2 0 4
188 บ้านอาวอก 2 0 1 0 3
189 บ้านพะเนาว์ 2 0 1 0 3
190 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 2 0 0 2 2
191 บ้านโพนชาย 2 0 0 1 2
192 บ้านลำดวนพัฒนา 2 0 0 0 2
193 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 2 0 0 0 2
194 เกษตรอีสานสามัคคี 2 0 0 0 2
195 บ้านไทยสันติสุข 2 0 0 0 2
196 บ้านโพนทอง 1 6 3 0 10
197 บ้านหนองแวง 1 5 1 0 7
198 บ้านไทร 1 5 0 0 6
199 บ้านโชค(ปราสาท) 1 3 0 1 4
200 บ้านศรีมงคล 1 2 2 0 5
201 บ้านลันแต้ 1 2 0 3 3
202 บ้านหนองยาว 1 2 0 1 3
203 บ้านตอกตรา 1 1 1 1 3
204 บ้านหนองขี้เหล็ก 1 1 1 1 3
205 บ้านณรงค์ 1 1 1 0 3
206 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 1 1 0 3
207 ไพลศึกษาคาร 1 1 1 0 3
208 บ้านสีโค 1 1 0 1 2
209 บ้านก็วล 1 1 0 1 2
210 บ้านลำพุก 1 0 2 0 3
211 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 1 0 1 2 2
212 เจริญสุข 1 0 1 1 2
213 บ้านสนวน 1 0 1 0 2
214 บ้านตาคง 1 0 1 0 2
215 บ้านตายัวะ 1 0 1 0 2
216 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 0 1 0 2
217 บ้านโคลด 1 0 0 2 1
218 บ้านคูขาด 1 0 0 0 1
219 บ้านพนม 1 0 0 0 1
220 บ้านห้วยปูน 1 0 0 0 1
221 บ้านอังกอล 1 0 0 0 1
222 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 6 1 0 7
223 บ้านลำหาด 0 4 3 1 7
224 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 3 1 1 4
225 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 0 3 0 1 3
226 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 3 0 0 3
227 หวลถวิลวิทยา 0 1 1 0 2
228 บ้านศาลา 0 1 0 1 1
229 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1 1
230 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 1 0 0 1
231 บ้านชำสมิง 0 1 0 0 1
232 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 1 0 0 1
233 บ้านกู่ 0 0 3 2 3
234 ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 3 1 3
235 บ้านกระวัน 0 0 1 0 1
236 บ้านเตาแดก 0 0 1 0 1
237 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 1 0
238 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 1 0
239 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0 1 0
รวม 1,394 726 347 461 2,928