หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นายสมัย หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นายวิบูลย์ เปรมผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นางประชุมพร สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นายภูมิศักดา แสนแก้วใส ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นายทองดี จรจรัญ กรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 นางเปรมฤดี ทัดศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 นายสำราญ อ่อนเรือง ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นางสาวจินตนา ศิริกล้า ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นางรัตนา อินทยุง ครูโรงเรียนไพลศึกษาคาร คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นายจำนง เจริญศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นายสาธิน กะการดี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 นายประสพ เวลาเกิด ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 นายสาธิน กะการดี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 นางมุกดา เลี่ยมดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นายปรีดี ผิวเผือก นักการภารโรงโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นายจีรพงษ์ สุลินทบูรณ์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 นายอิทธิศักดิ์ จุฬา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 นางสาวอุราวรรณ ชื่นจันทร์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 นางประชุมพร สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33 นางสุพร บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
34 นางยุวดี วงษ์อินตา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
35 นางสมบัติ ผลเกิด ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
36 นางสุนิศา สมัญญา ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
37 นางสุพิศ ประดาสุข ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
38 นางวนาลิน สายบุตร ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
39 นางศันสนีย์ หงษ์อนันต์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
41 นางสุนันทา ถือคุณ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
42 นางสาวพรรษา เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
43 นางน้ำพุ ศรีตัมภวา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
44 นางสาวทองฤทัย ระยับศรี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
45 นางสาวเทพธิดา สุวรรณทอง ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
46 นางสาวรุจิเรข ปานทอง ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47 นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
48 นายจำนง เจริญศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
49 นางศิภาภรณ์ สกุลดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
50 นายวีระพงษ์ กำจัดศัตรูพ่าย ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
51 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
53 นายภูมิศักดา แสนแก้วใส ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
54 นางสาวจินตนา ศิริกล้า ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 นางภาสภรณ์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 นายสาธิน กะการดี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57 นายวิรุฬห์ ลุมาตย์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
59 นายวิบูลย์ เปรมผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโึคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 นางรัตนา อินทยุง ครูโรงเรียนไพลศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 นางสาวทัศนีย์ สระศรี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
62 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63 นางภาวะดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
64 นางสาวพันธกานต์ ต้องถือดี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
65 นางสาวนพมาศ เดชธงไชย ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
66 นางสาวมนัสนันท์ เรืองรุ่งกิจสกุล ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
67 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
68 นายสมัย หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
69 นางชานิกา พลพา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
70 นายธรรมนูญ ดนเสมอ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
71 นายสำราญ อ่อนเรือง ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
72 นายปรีดี ผิวเผือก นักการภารโรงโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
73 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นายภักดิศัย ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานี คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นายพินี กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นายสุธรรม สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอก คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นายสิทธิรงณ์ จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นายภัคพงศ์ รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นายสุเมธ บูรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นายอมรเดช ดีนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นายสุมิตร คำเวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านตานี คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นางตริญาภรณ์ ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นายประเสริฐ สุขแสก ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
89 นางสาวกรรณิการ์ เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
90 นางสาวศุภัทชา ไตรโพธิ์ธร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91 นายไสว กำจัดภัย นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นายเกิด มียิ่ง นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นายอมรเดช ดีนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางอรชร มณฑาทอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นายสิทธิรงณ์ จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นางอรุณรัตน์ สุรศร ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นางขวัญตา เหมือนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นางนุชชิตา บุตรงาม ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100 นายเตรียมศักดิ์ สว่าง ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 นางจงดี หงษ์ชัย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
102 นางศุภรัตน์ มูลมั่งคั่ง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
103 นางณัฐวิภา บุญทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
104 นางสาวจินตหรา พาพิมพ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
105 นางสาวสมควร ศรีจุดานุ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
106 นางสาวภรภัทร จันทร์หอม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
107 นายพินี กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
108 นายสุเมธ บูรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
109 นายประวิม สังข์ต้อง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
110 นายเกรียงศักดิ์ อนุทูล ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
111 นางอรวรรณ ราชเจริญ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
112 นายประเสริฐ สุขแสก ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
113 นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นายภักดิศัย ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
116 นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117 นางศิริลาวัณย์ ประกอบดี ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
118 นางกนกพร อนุทูล ครูธุรการโรงเรียนบ้านละลมระไซ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
119 นางสาวศุภัทชา ไตรโพธิ์ธร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
120 นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
121 นางฉันทนา ประนม ครูโรงเรียนบ้านตานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 นางสาวพจนีย์ หลอมประโคน ครูโรงเรียนบ้านตานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
123 นางกนกวรรณ บุญโสดากร ครูโรงเรียนบ้านตานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
124 นางสาวจินตหรา พาพิมพ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 นายสรรทิพย์ ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเสาะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 นายสุธรรม สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นายอนุวัตร กมลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 นายปัญญา ยงยิ่งยืน ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
129 นายไสว กำจัดภัย นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
130 นายเกิด มียิ่ง นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
132 นายอมรเดช ดีนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
133 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
134 นายภูมิชาย สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
135 นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
136 นายภัคพงศ์ รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
137 นางตริญาภรณ์ ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
138 นางศุภรัตน์ มูลมั่งคั่ง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
139 นายประเสริฐ สุขแสก ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
140 นายสุมิตร คำเวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านตานี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
141 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142 นางจงดี หงษ์ชัย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอนามัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 นางสุพร เจตนาดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอนามัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144 นางดารุณี มั่นหมาย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอนามัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
145 นายไสว กำจัดภัย นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอนามัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
146 นายเกิด มียิ่ง นักการฯ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอนามัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
147 นายชัน โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท คณะกรรมการฝ่ายอนามัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148 นายคติศักดิ์ กลดี ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
149 นางสาวอุลัยวรรณ จำปาเทศ ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
150 นายสุรพงษ์ พุดสี ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
151 นายศิวพงษ์ ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
152 นายศุวสิน สินมาก ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
153 นายจารุบุตร โสพิน ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
154 นายวันวลิต มีรสล้ำ ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
155 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
156 นายประเสริฐ กอบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูน คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
157 นายพุฒธิชัย ค้ำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
158 นายสุคนธ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัด คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
159 นายตฤณ สุขนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
160 นายโกศล รัตนวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก็วล คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
161 นายวิชัย สารสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสกกอง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
162 นายวิโรจน์ สุขวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังโกม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
163 นายบรรจง สุทธิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระวัน คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
164 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรันเดง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
165 นายสมศักดิ์ ชาติสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายัวะ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
166 นายวิญญาณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาวร คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
167 นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
168 นางสาวกันยณัฐ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมฯ ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
169 นายผดุง ชะม้ายเมียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังโกม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
170 นายประลอง แสงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
171 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
172 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
173 นายประพันธ์ โด่งดี ครู โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
174 นายสายเพชร คูณวัฒนาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านก็วล คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
175 นายสมยศ เสาสูง ครู โรงเรียนบ้านตาวร คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
176 นายสรรเสริญ เชี่ยวรอบ ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
177 นายชาญชัย กะภูทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
178 นายบุญเลิศ สุขจิตร ครู โรงเรียนบ้านกูน คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
179 นายพุฒธิชัย ค้ำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
180 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
181 นายสิริชัย จงพินิจ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นายทวี ปิยไพร ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 นายสมพงษ์ เพียรมี ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185 นายประเสริฐ งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
186 นายประเสริฐ ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
187 นางศรัณย์พร หงษ์สูง ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
188 นางลลิตา ฉิมถาวร ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
189 นางกนกวรรณ แสงจง ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
190 นางชุมสิริ ตากกะโทก ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
191 นางสาวคณิตา ไมเด็น ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
192 นางสาวปรียาพัฒน์ แสนกล้า ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นายสมอาจ คงวัน ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นางกัลยาณี สุขสำราญ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นางสาวละออ สร้อยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นายอนันท์ เปรียบยอดยิ่ง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นายบรรเจิด เกิดสบาย ช้างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
199 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
200 นางสาวชุตินันท์ หอสูติสิมา นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
201 นางสาวสิรินยา รักษา นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202 นางสาวฐาปนี แซ่ตั้ง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
203 นางสาวกนกวรรณ ชะม้ายเมียง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
204 นางสาวอาทิตยา หล่อทอง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
205 นางสาวธัญญา สิงห์โตทอง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นางสาวอาภารัตน์ เสาใย นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
207 นางกัลยาณี สุขสำราญ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
208 นางมาลี จัตตุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
209 นางระเบียบ ดนเสมอ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
210 นางชุมสิริ ตากกะโทก ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
211 นางกนกวรรณ แสงจง ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
212 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
213 นางลลิตา ฉิมถาวร ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
214 นางสาวชุติมา หอสูติมา นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
215 นางสาวสิรินยา รักษา นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
216 นางสาวอทิตยา หล่อทอง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
217 นางสาวธัญญา สิงห์โตทอง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
218 นางสาวอาภารัตน์ เสาใย นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
219 นายชาญชัย กะภูทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
220 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
221 นางสาวละออ สร้อยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
222 นางสาวคณิตา ไมเด็น ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
223 นางชุมสิริ ตากกะโทก ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
224 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
225 นายประเสริฐ ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
226 นายบุญเลิศ สุขจิตร ครู โรงเรียนบ้านกูน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
227 นายอนันท์ เปรียบยอดยิ่ง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
228 นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
229 นายสมอาจ คงวัน ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
230 นางสาวละออ สร้อยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
231 นางสาวคณิตา ไมเด็น ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
232 นายประเสริฐ ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
233 นายสรรเสริญ เชี่ยวรอบ ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
234 นายอนันท์ เปรียบยอดยิ่ง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
235 นางสาวฐาปนี แซ่ตั้ง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
236 นางสาวกนกวรรณ ชะม้ายเมียง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที และประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
237 นายตฤณ สุขนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
238 นางปทุมชาติ จุดาบุตร ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
239 นางกนกวรรณ แสงจง ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
240 นางสาวละออ สร้อยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
241 นางสาวคณิตา ไมเด็น ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
242 นางชุมสิริ ตากกะโทก ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
243 นางสาวกนกวรรณ ชะม้ายเมียง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
244 นางมาลี จัตตุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
245 นายประพันธ์ โด่งดี ครู โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
246 นายอนันท์ เปรียบยอดยิ่ง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
247 นางสาวอทิตยา หล่อทอง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
248 นางสาวธัญญา สิงห์โตทอง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
249 นางสาวอาภารัตน์ เสาใย นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
250 นางสาวฐาปนี แซ่ตั้ง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
251 นางสาวกนกวรรณ ชะม้ายเมียง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
252 นายทวี ปิยไพร ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
253 นายสมพงษ์ เพียรมี ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
254 พลฯจารัตน์ ลวดเงิน ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
255 นายสิริชัย จงพินิจ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
256 นายประเสริฐ งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
257 นายสมอาจ คงวัน ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
258 นายพิษณุ ยิ่งหาญ ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
259 นายบรรเจิด เกิดสบาย ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
260 นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
261 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
262 นายกิตติศัพท์ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอันโนง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
263 นายนพพล พลอาสา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
264 นายพะเอิญ คุ้มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีโค คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
265 นางพัชรินทร์ อรัญสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นายศิริชัย พรหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางกุลจิรา จุดาบุตร ครูโรงเรียนบ้านบุอันโนง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นายพนอ ปันตะยัง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นายสงกรานต์ หักทะเล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
275 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
276 นางทิพวรรณ หอมนวล ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
277 นางกรรภิรมย์ อักษร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
278 นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
279 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
280 นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
281 นายบุญลือ สืบเทพ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
282 นายประวัติ สำราญดี ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วมโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
283 นางอัมพร โสรเนตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
284 นางรวิวรรณ การะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
285 นางโสภา ภาสดา ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
286 นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
287 นางพุทธพร นามพรหม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
288 นางพิมพ์พันธุ์ แผ่นใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
289 นางบุญชนิตา ศรีจุดานุ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
290 นายยุทธ โสนาพูน นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
291 นายจักรพงษ์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
292 นายศิริชัย พรหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
293 นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
294 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
295 นางเจนจิรา กำจัดภัย ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
296 นางวรรณวิภา บุญพอ ครูโรงเรียนบ้านปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
297 นางพัชรา ศิลาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
298 นางอรุณี มุขสาร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
299 นางสาวภัทรภร เจนรอบ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
300 นางภัทราภา กำจัดภัย ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
301 นางสุมณฑา ปิยะไพร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
302 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
303 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
304 นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
305 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
306 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
307 นางสาวจันทิมา เลิศเสนา ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
308 นางลลิตภัทร ตรงใจ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
309 นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
310 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
311 นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
312 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
313 นายจักรพงษ์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
314 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
315 นางสาวจันทิมา เลิศเสนา ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
316 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
317 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
318 นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
319 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
320 นายจักรพงษ์ ศรีผ่องงาม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
321 นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
322 นางสาวจันทิมา เลิศเสนา ธุรการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
323 นางสุชาดา มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
324 นางสาวกานต์ธิดา ตินานพ ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
325 นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
326 นายจักราวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
327 นายพนอ ปันตะยัง ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
328 นายประวัติ สำราญดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
329 นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
330 นายสมจิตร เรืองสุขสุด อพปร. ปราสาททนง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
331 นายบุญเพิ่ม เรืองสุขสุด อพปร. ปราสาททนง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
332 นายสุน้อย ไสนะรา อพปร. ปราสาททนง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
333 นายกฤษดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
334 นายประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
335 นายสุรสิทธิ์ นเรนสด ครูโรงเรียนบ้านตาเตียว (ประชารัฐอนุกูล) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
336 นางกรรณิการ์ สอนงาม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
337 นางสาววรรณวิมล จิตหาญ ครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
338 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวายและโรงเรียนบ้านตาเบา คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
339 นางสาวอินทิรา นาคกระแสร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำพุกและโรงเรียนบ้านตะคร้อ คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
340 นางนิธิพร แรงจบ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
341 นายวิมาน สืบสันต์ ครูโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
342 นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเตียว (ประชารัฐอนุกูล) คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
343 นายประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
344 นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเตียว คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
345 นางสาววรรณวิมล จิตหาญ ครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
346 นางสาวนันทนา แจ่มฟ้า ครูโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
347 นางศศิธร จันทร์แดง ครูโรงเรียนบ้านไทร คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
348 นายธิติวัฒน์ ปานิธิกุลเศรษฐ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาเบา/บ้านสวาย คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
349 นายวิมาน สืบสันต์ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
350 นางนิธิพร แรงจบ ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
351 นางกรรณิการ์ สอนงาม ครูโรงเรียนบ้านลำพุก คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
352 นางสาวอินทิรา นาคกระแสร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านลำพุก/บ้านตะคร้อ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
353 นางขวัญจิตต์ ห้าวหาญ ครูโรงเรียนบ้านลำพุก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
354 นางอาภรณ์ เจือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตาเบา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
355 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
356 นายตันติกร เรืองสุขสุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
357 นางสาวพัชรี วงค์กนก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมะเมียง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
358 นางสาวทิพสุคนธ์ ชูชมงาม ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง คณะกรรมการดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
359 นายตันติกร เรืองสุขสุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม คณะกรรมการดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
360 นางสาวพัชรี วงค์กนก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมะเมียง คณะกรรมการดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
361 นางสาวชัญญา โกสีย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม คณะกรรมการดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
362 นายตันติกร เรืองสุขสุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
363 นางสาวพัชรี วงค์กนก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมะเมียง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
364 นางทิตธยา สีหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
365 นางสาวทิพสุคนธ์ ชูชมงาม ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
366 นายกิตติพงศ์ มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
367 นายไพโรจน์ เกิดกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
368 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
369 นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
370 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
371 นายเกตุ วิเศษชุมพล ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
372 นายสรรทิพย์ ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเสาะ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
373 นายนพพล พลอาสา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
374 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
375 นางฑิมพิกา ญาทิป ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
376 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
377 นางธนานันต์ ดียิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
378 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
379 นางประนอม นิราศสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
380 นางวนิดา หอมเนียม ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
381 นางจันทรา งามแสง ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
382 นางอารยาภรณ์ เห็นสุข ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
383 นางยุพิน เหลี่ยมดี ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
384 นางปฤษฎางค์ วิเศษชุมพล ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
385 นางสาวน้อย แซ่อ๊วง ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
386 นายวิระ พิลาโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
387 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
388 นางอมรรัตน์ ชื่นจิต ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
389 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
390 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
391 นางทิตธยา สีหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
392 นางศุภมาศ ค้ำคูณ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
393 นางประนอม นิราศสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
394 นายวิระ พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
395 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
396 นายพบ จันทนุภา ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
397 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
398 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
399 นางจุฬาพิชญ์ ชุติกุลกีรติ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
400 นางอารยาภรณ์ เห็นสุข ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
401 นางเยาวลักษณ์ พันธุ์สุข ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
402 นางกฤษณวรรณ จินดาศรี ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
403 นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
404 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
405 นางมัลลิกา รักพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
406 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
407 นางสาคร พัชรคำสุดที ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
408 นางรัตยาภรณ์ สุรวงศ์ธนกุล ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
409 นางสาวสุชาดา ทุนดี ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
410 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
411 นางทิตธยา สีหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
412 นางผ่องพรรณ สีลินลี ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
413 นายทวีป ศรีตะวัน ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
414 นางสาวจิราพร สร้อยอำภา พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
415 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
416 นายธีรเดช ร้อยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
417 นายวินัย ไหมพรหม ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
418 นางสาวภัชญณัญ จันทพล พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตาเสาะ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
419 นางสาวฐิติมา เชื้อสายดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตาเสาะ คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
420 นางสาวจันธิมา เลิศเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
421 นางสาวพรทิพย์ งามเกิด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
422 นายธีรเดช ร้อยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมระดับปฐมวัย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
423 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
424 นายวิระ พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
425 นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
426 นายวิระ พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
427 นายพงษ์พันธ์ อินทรนุช ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
428 นายสมชาย ประยงค์หอม ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
429 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
430 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
431 นายพบ จันทนุภา ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประำจำปีการศึกษา 2556 สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
432 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสง รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
433 นายสันติ เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
434 นายจำลอง จะมัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
435 นายอุทัย ยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
436 นางสิริพัชร ติราวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
437 นางกัลยา สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมุด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
438 นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
439 นายละคร การะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
440 นายสังวาร หาญศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
441 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
442 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
443 สิบเอกบุญรัตน์ มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
444 นางกรรณิกา สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
445 นางทัศนีย์ เดชะชาติ ครูโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
446 นางจรรยา วรวงศ์วัฒนะ ครูโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
447 นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
448 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
449 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
450 นางทิตธยา สีหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
451 นางผ่องพรรณ สีลินลี ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
452 นายทวีป ศรีตะวัน ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
453 นางสาวจิราพร สร้อยอำภา พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
454 นายสมนึก สุรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
455 นายธีรเดช ร้อยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับระบบไอซีที บันทึกภาพ และประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
456 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
457 นายสุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
458 นายสมัย หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
459 นายวิบูลย์ เปรมผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
460 นางประชุมพร สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
461 นายภูมิศักดา แสนแก้วใส ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
462 นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
463 นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
464 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
465 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
466 นายทองดี จรจรัญ กรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
467 นางเปรมฤดี ทัดศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
468 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
469 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
470 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
471 นายสำราญ อ่อนเรือง ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
472 นางสาวจินตนา ศิริกล้า ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
473 นางรัตนา อินทยุง ครูโรงเรียนไพลศึกษาคาร คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
474 นายจำนง เจริญศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
475 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
476 นายสาธิน กะการดี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
477 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
478 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
479 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
480 นายประสพ เวลาเกิด ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
481 นายสาธิน กะการดี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
482 นางมุกดา เลี่ยมดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
483 นายปรีดี ผิวเผือก นักการภารโรงโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
484 นายจีรพงษ์ สุลินทบูรณ์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
485 นายอิทธิศักดิ์ จุฬา ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
486 นางสาวอุราวรรณ ชื่นจันทร์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
487 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
488 นางประชุมพร สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
489 นางสุพร บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
490 นางยุวดี วงษ์อินตา ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
491 นางสมบัติ ผลเกิด ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
492 นางสุนิศา สมัญญา ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
493 นางสุพิศ ประดาสุข ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
494 นางวนาลิน สายบุตร ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
495 นางศันศนีย์ หงษ์อนันต์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
496 นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์ ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
497 นางสุนันทา ถือคุณ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
498 นางสาวพรรษา เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
499 นางน้ำพุ ศรีตัมภวา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
500 นางสาวทองฤทัย ระยับศรี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
501 นางสาวเทพธิดา สุวรรณทอง ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
502 นางสาวรุจิเรข ปานทอง ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
503 นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
504 นายจำนง เจริญศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
505 นางศิภาภรณ์ สกุลดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
506 นายวีระพงษ์ กำจัดศัตรูพ่าย ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
507 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
508 นางสุภัตตรา แสนคม ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
509 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
510 นายภูมิศักดา แสนแก้วใส ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
511 นางสาวจินตนา ศิริกล้า ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
512 นางภาสภรณ์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
513 นายสาธิน กะการดี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
514 นายวิรุฬห์ ลุมาตย์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
515 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที ประมวลภาพและประมวลผลกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
516 นายวิบูลย์ เปรมผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
517 นางรัตนา อินทยุง ครูโรงเรียนไพลศึกษาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
518 นางสาวทัศนีย์ สระศรี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
519 นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
520 นางภาวะดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
521 นางสาวพันธกานต์ ต้องถือดี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
522 นางสาวนพมาศ เดชธงไชย ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
523 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
524 นางสาวมนัสนันท์ เรืองรุ่งกิจสกุล ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
525 นางสาวอภิญญา ปัญญาดี ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
526 นายสมัย หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
527 นางชานิกา พลพา ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
528 นายธรรมนูญ ดนเสมอ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
529 นายสำราญ อ่อนเรือง ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
530 นายปรีดี ผิวเผือก นักการภารโรงโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (การศึกษาเรียนร่วม)
531 นายสันติ เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
532 นางทัศนีย์ เดชะชาติ ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
533 นางจรรยา วรวงศ์วัฒนะ ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
534 นายเจริญศักดิ์ ครบอยู่ ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
535 นางรัตนา เลี่ยมดี ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
536 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
537 นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีสกุล ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
538 นางสาวบุรีรัตน์ ตั้งสกุล ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
539 นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
540 นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์ ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
541 สิบเอกบุญรัตน์ มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
542 นายศตวุฒิ กำจัดภัย ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
543 นายประยุทธ อ่อนละมุน ช่างไฟฟ้า 3 โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
544 นายเรืองศักดิ์ ศุภผล ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
545 นายจำลอง จะมัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
546 นายภราดร ดีพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
547 นางสาวพยอม เสาธงทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
548 นางสมพิศ ตันระนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
549 นางประภัสสร อิ้วประโคน ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
550 นายนิพนธ์ ได้ทุกทาง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
551 นายวิษณุกร สดมสุข ครูโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
552 นายชัยยงค์ จะมัวดี ครูโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
553 นางกิตติพร เทียมทัด ครูโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
554 นายทวีศักดิ์ เฉลียวไว ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
555 นายทองอินทร์ สิทธิแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
556 นายสมชาติ เฉลียวไว ช่างไม้โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
557 นายประถม เชิดศิริ ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนบ้านสมุด คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
558 นายเลือด สายดวง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
559 นางสาวเจนจิรา ตินานพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคาร สถานที่ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
560 นางสิริพัชร ติราวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
561 นางสุวรรณา มีพรหมดี ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
562 นางทัศนีย์ เดชะชาติ ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
563 นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
564 นางสาวรัฐสดี ทวีคง พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
565 นางสาวพรทิพย์ รักงาม พนักงานธุรการ โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
566 นางสาวลำดวน เงางาม ครูโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
567 นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง ครูโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
568 นางกิตติพร เทียมทัด ครูโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
569 นางนันทนา เจริญรัมย์ พนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
570 นางรจนา ทองประดับ ครูโรงเรียนบ้านกำไสจาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
571 นางสาวสุรางค์ สมดอก พนักงานธุรการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
572 นางรัตนา เลี่ยมดี ครูโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
573 นางธันวา เจริญท้าว ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
574 นายเจริญศักดิ์ ครบอยู่ ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
575 นางจรรยา วรวงศ์วัฒนะ ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
576 นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
577 นายสุรศักดิ์ แร่ทอง โรงเรียนบ้านสะพานหัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
578 นายปราการ ศรีไชย โรงเรียนบ้านสะพานหัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
579 นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกร ครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
580 นางสาวพรทิพย์ รักงาม พนักงานธุรการ โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
581 นายกฤติพงศ์ ประนม ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
582 นายศตวุฒิ กำจัดภัย ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
583 นายภคนันท์ กัญญาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
584 นายวันชัย รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
585 นายอุทัย ยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
586 นายณรงศักดิ์ ฉลาดเฉลียว ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
587 นางจิตราวิณี สันทัยพร ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
588 นายภคนันท์ กัญญาศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
589 นายวันชัย รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
590 นางกัญณัฐ ดวนใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบไอซีที บันทึกภาพและประมวลผล สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
591 นางรัตนา เลี่ยมดี ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
592 นายสุริเยน บุติมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านสมุด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
593 นางนันทนา เจริญรัมย์ พนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
594 นางสาวพรทิพย์ รักงาม พนักงานธุรการ โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
595 นางสาวรัฐสดี ทวีคง พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
596 นางกัลยา สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมุด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
597 นางเพ็ญศรี สุทธิมูล ครูโรงเรียนบ้านสมุด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
598 นางสาวพูนทรัพย์ ปลุกใจหาญ ครูโรงเรียนบ้านสมุด คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
599 นางสาวสุรางค์ สมดอก พนักงานธุรการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
600 นางสาววาทศิลป์ บุญสูง ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
601 นายกฤติพงศ์ ประนม ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
602 สิบเอกบุญรัตน์ มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
603 นายศตวุฒิ กำจัดภัย ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
604 นายสุรพงษ์ ชนะเลิศ ครู โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
605 นายประยุทธ อ่อนละมุน ช่างไฟฟ้า 3 โรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
606 นายเรืองศักดิ์ ศุภผล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนปราสาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
607 นายละคร การะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
608 นายอาคม แสนคม ครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย สาระดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]