หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 288 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 10 31 16
2 016 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 16 65 31
3 078 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 37 98 64
4 166 โรงเรียนจตุคามวิทยา 10 16 14
5 184 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 5 9 8
6 257 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 5 13 8
7 113 โรงเรียนดมวิทยาคาร 8 9 9
8 204 โรงเรียนตชด.บ้านตาตุม 0 0 0
9 199 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 26 87 39
10 236 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 3 7 5
11 270 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 7 27 14
12 095 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 8 10 9
13 064 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 3 7 5
14 037 โรงเรียนบ้านกระวัน 1 1 1
15 081 โรงเรียนบ้านกระสัง 20 52 38
16 050 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 6 52 11
17 104 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 17 13
18 179 โรงเรียนบ้านกะดาด 24 62 41
19 302 โรงเรียนบ้านกะปู 11 22 15
20 196 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 6 9 9
21 061 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 15 33 25
22 020 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 16 54 28
23 289 โรงเรียนบ้านกุง 9 37 19
24 048 โรงเรียนบ้านกูน 24 51 28
25 274 โรงเรียนบ้านกู่ 5 11 6
26 036 โรงเรียนบ้านก็วล 3 9 6
27 075 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 36 101 49
28 130 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 2 3 3
29 169 โรงเรียนบ้านขอนแตก 16 51 31
30 238 โรงเรียนบ้านคลอง 19 27 25
31 133 โรงเรียนบ้านคะนา 6 13 9
32 112 โรงเรียนบ้านคูขาด 1 16 5
33 137 โรงเรียนบ้านคูตัน 9 21 14
34 222 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 6 10 9
35 074 โรงเรียนบ้านจรัส 17 38 21
36 093 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 13 51 23
37 067 โรงเรียนบ้านจังเอิล 4 5 5
38 096 โรงเรียนบ้านจารย์ 23 56 40
39 276 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 7 16 9
40 294 โรงเรียนบ้านจีกแดก 12 20 19
41 244 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 1 1
42 139 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 26 66 47
43 261 โรงเรียนบ้านชำสมิง 1 1 1
44 200 โรงเรียนบ้านชำเบง 10 26 18
45 131 โรงเรียนบ้านณรงค์ 4 7 6
46 083 โรงเรียนบ้านด่าน 29 63 45
47 122 โรงเรียนบ้านตรวจ 13 35 19
48 124 โรงเรียนบ้านตราด 4 8 6
49 201 โรงเรียนบ้านตอกตรา 4 15 8
50 031 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 12 21 17
51 136 โรงเรียนบ้านตะเคียน 32 75 47
52 198 โรงเรียนบ้านตะโนน 35 92 61
53 212 โรงเรียนบ้านตาคง 2 5 4
54 214 โรงเรียนบ้านตานี 22 52 30
55 151 โรงเรียนบ้านตาพราม 38 64 56
56 054 โรงเรียนบ้านตายัวะ 2 3 2
57 129 โรงเรียนบ้านตาลวก 5 13 10
58 057 โรงเรียนบ้านตาวร 7 22 14
59 225 โรงเรียนบ้านตาวัง 9 29 13
60 032 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 7 13 12
61 026 โรงเรียนบ้านตาเบา 7 39 17
62 301 โรงเรียนบ้านตาเมียง 24 54 39
63 253 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 18 33 23
64 185 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 20 35 29
65 030 โรงเรียนบ้านตาโมม 30 59 42
66 044 โรงเรียนบ้านถนน 5 19 10
67 278 โรงเรียนบ้านถนนชัย 9 29 16
68 235 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 7 13 11
69 170 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 24 61 31
70 189 โรงเรียนบ้านทมอ 20 36 20
71 159 โรงเรียนบ้านทัพทัน 7 29 15
72 019 โรงเรียนบ้านทำนบ 7 22 13
73 014 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 21 50 35
74 232 โรงเรียนบ้านนา 7 17 7
75 246 โรงเรียนบ้านนาครอง 8 24 15
76 105 โรงเรียนบ้านน้อย 13 52 23
77 110 โรงเรียนบ้านบักจรัง 17 55 31
78 230 โรงเรียนบ้านบักดอก 12 152 26
79 242 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 11 19 13
80 243 โรงเรียนบ้านบัวเชด 15 23 17
81 251 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 3 10 6
82 249 โรงเรียนบ้านปราสาท 5 20 10
83 098 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 7 19 12
84 041 โรงเรียนบ้านปลัด 8 11 11
85 085 โรงเรียนบ้านปวงตึก 11 37 22
86 269 โรงเรียนบ้านพนม 1 2 2
87 053 โรงเรียนบ้านพนมดิน 9 14 14
88 116 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 9 27 10
89 088 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 31 61 38
90 125 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 16 34 18
91 141 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 3 11 6
92 191 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 4 20 8
93 152 โรงเรียนบ้านมหาชัย 5 15 6
94 174 โรงเรียนบ้านมะเมียง 28 48 40
95 091 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 9 48 21
96 237 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 17 59 32
97 049 โรงเรียนบ้านรันเดง 12 61 27
98 115 โรงเรียนบ้านราวนคร 0 0 0
99 063 โรงเรียนบ้านรุน 25 105 48
100 132 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 6 7 7
101 203 โรงเรียนบ้านละมงค์ 29 94 50
102 223 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 5 17 9
103 119 โรงเรียนบ้านละเอาะ 10 27 17
104 047 โรงเรียนบ้านลังโกม 34 89 51
105 187 โรงเรียนบ้านลันแต้ 6 32 14
106 190 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 1 1 1
107 042 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 2 3 3
108 033 โรงเรียนบ้านลำพุก 3 5 4
109 102 โรงเรียนบ้านลำหาด 8 22 14
110 087 โรงเรียนบ้านวังปลัด 21 34 30
111 256 โรงเรียนบ้านศรีนวล 16 35 26
112 077 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 5 15 6
113 295 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 9 10 10
114 167 โรงเรียนบ้านศาลา 2 3 3
115 262 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 39 143 60
116 149 โรงเรียนบ้านสกล 8 16 11
117 163 โรงเรียนบ้านสน 20 54 30
118 099 โรงเรียนบ้านสนบ 6 11 9
119 178 โรงเรียนบ้านสนวน 2 9 3
120 023 โรงเรียนบ้านสมุด 4 13 6
121 279 โรงเรียนบ้านสระทอง 21 99 36
122 155 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 33 70 54
123 220 โรงเรียนบ้านสวาท 9 12 9
124 029 โรงเรียนบ้านสวาย 8 16 11
125 182 โรงเรียนบ้านสวายซอ 14 51 25
126 273 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 15 37 20
127 024 โรงเรียนบ้านสะกาด 23 60 31
128 018 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 9 16 13
129 126 โรงเรียนบ้านสะเดา 45 69 56
130 206 โรงเรียนบ้านสะแร 16 48 29
131 259 โรงเรียนบ้านสังขะ 7 10 8
132 218 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 7 16 9
133 195 โรงเรียนบ้านสำโรง 8 22 18
134 039 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 5 9 5
135 248 โรงเรียนบ้านสีโค 3 19 6
136 065 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 4 9 5
137 287 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 20 68 37
138 073 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 4 9 7
139 092 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 14 40 22
140 025 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 14 9
141 017 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 39 59 48
142 111 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 18 50 26
143 228 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 13 20 15
144 215 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 9 9
145 234 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 13 21 18
146 127 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 8 52 15
147 034 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 13 5
148 059 โรงเรียนบ้านหลัก 12 35 19
149 145 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 15 4
150 181 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 7 13 11
151 245 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 4 9 7
152 162 โรงเรียนบ้านอังกอล 1 1 1
153 205 โรงเรียนบ้านอาวอก 3 5 4
154 211 โรงเรียนบ้านอาโพน 31 82 45
155 056 โรงเรียนบ้านอำปึล 29 75 38
156 252 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 7 11 6
157 058 โรงเรียนบ้านอุโลก 11 69 25
158 071 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 18 44 26
159 164 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 12 24 18
160 069 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 5 14 8
161 156 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 17 56 30
162 277 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 6 18 10
163 089 โรงเรียนบ้านเตาแดก 1 2 2
164 123 โรงเรียนบ้านเถกิง 14 39 19
165 068 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 24 57 38
166 045 โรงเรียนบ้านเสกกอง 16 49 25
167 118 โรงเรียนบ้านเสรียง 6 10 9
168 213 โรงเรียนบ้านแดง 14 21 18
169 283 โรงเรียนบ้านแนงมุด 24 49 38
170 040 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 6 17 9
171 103 โรงเรียนบ้านแสนกาง 19 29 20
172 135 โรงเรียนบ้านโคกกรม 8 32 16
173 298 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 35 76 54
174 219 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 9 23 15
175 280 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 26 38 30
176 183 โรงเรียนบ้านโคกทม 24 60 26
177 192 โรงเรียนบ้านโคกบุ 9 23 12
178 035 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 12 27 17
179 217 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 8 26 15
180 148 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 23 60 41
181 268 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 10 29 15
182 299 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 6 20 13
183 121 โรงเรียนบ้านโคกไทร 27 53 38
184 177 โรงเรียนบ้านโคลด 3 6 6
185 097 โรงเรียนบ้านโจรก 32 67 50
186 254 โรงเรียนบ้านโชค 5 14 10
187 028 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 5 9 6
188 120 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 53 228 84
189 258 โรงเรียนบ้านโดง 10 49 20
190 186 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 35 117 70
191 281 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 4 13 5
192 291 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 8 29 14
193 046 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 12 17 16
194 282 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 30 18
195 241 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 9 20 12
196 147 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 3 7 5
197 176 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 8 11 11
198 271 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 7 15 11
199 263 โรงเรียนบ้านโพนชาย 3 14 7
200 090 โรงเรียนบ้านโพนทอง 10 27 13
201 207 โรงเรียนบ้านโสน 17 37 26
202 106 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 9 16 16
203 060 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 6 10 9
204 260 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 5 11 7
205 062 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 2 6 4
206 197 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 5 19 5
207 038 โรงเรียนบ้านไทร 6 8 7
208 285 โรงเรียนประชาสามัคคี 16 28 25
209 247 โรงเรียนปราสาท 21 51 32
210 117 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 10 20 15
211 202 โรงเรียนมหาราช 4 5 19 8
212 284 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 23 55 38
213 172 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 3 7 6
214 108 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 25 86 50
215 043 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 29 68 45
216 079 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 39 82 65
217 210 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 12 39 23
218 154 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 4 12 6
219 082 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 5 15 10
220 015 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 24 40 35
221 264 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 46 106 71
222 208 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 9 21 16
223 021 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 8 20 14
224 194 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 8 51 17
225 158 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 2 4 3
226 076 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 47 92 65
227 070 โรงเรียนอมรินทราวารี 25 54 37
228 286 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 3 3 2
229 266 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 59 122 84
230 188 โรงเรียนเจริญสุข 3 8 6
231 128 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 6 12 8
232 107 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 11 19 17
233 101 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 2 4 3
234 275 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 3 7 5
235 094 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 5 32 11
236 265 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 5 13 8
237 209 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 5 7 7
238 300 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 1 3 1
239 084 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 2 3 3
240 226 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 1 1 1
241 216 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0
242 250 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 4 9 4
รวม 3038 7913 4710
12623

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]