หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-srn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดชผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตติยา จิตต์หนักแน่นครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
3. นางอารมณ์ ศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุตรดีกุลครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4กรรมการ
5. นางพรรณิภา มีนิสสัยครูโรงเรียนบ้านสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายมิตรชัย สุชาติสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางอำนวย มาศรักษาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นายวสัน จันทราชครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ สายพรหมครูโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ชมเมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเบาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์ญาณัฏฐ์ วิเศษยุธครูโรงเรียนบ้านสระแแก้วกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางทัศนา พึ่งตนครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์กรรมการ
5. นางจิรัชยา แสวงชอบครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ทองเต็มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี สินสร้างครูโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
4. นางชื่นกมล จรดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
5. นางทัศนีย์ สุทธิยานุชครูโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ แก้วงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กะการดีครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นางบุญชู สายไทยครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สุขอุ้มครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยมงคล คงนาคครูโรงเรียนโอทะลันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ประสานสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาลักษณ์ โม่ทองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายธานินทร์ สมานดีครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลกาญจน์ ศรีประสารครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสมศิลป์ กุมภาว์ครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเตียวประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ รุขะจีครูโรงเรียนบ้านสกลกรรมการ
3. นางปรียาพร ถมปัทม์ครูโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ดวงพรครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
5. นางศรีชล ลับโกษาครูโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บูรณะผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ศิริกล้าครูโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
3. นางสุดาภรณ์ แก้วดีครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางปิยรัตน์ ทองหาวครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวชูศรี ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประดับ สุวลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ ทองก้อนเบ้าครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ทาแก้วครูโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
4. นางวิทยา โสภาครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสุริญญา เอคนาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วรรณสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
3. นางสุกัญญา นิธุรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
4. นางเอี่ยม โยธินรัตนกำธรครูโรงเรียนบ้านชำเบงกรรมการ
5. นางชุติมา คำนึงคงครูโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา เหลี่ยมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ประทีป มากแสนครูโรงเรียนบุอันโนงกรรมการ
3. นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบานครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
4. นางสาวชณัฐนันทน์ พงษ์สระครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นางภัคสินี สิทธิพรวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายลาภ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคประธานกรรมการ
2. นายสงวน เสาเกลียว ครูโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
3. นางสาวสัจจ์สินา การะเกตครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางระเบียบกิจ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกมประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดวงดีโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
3. นางวิไล บุญสิทธิ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสนอศักดิ์ อยู่ดีโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
5. นางพิมพ์ศิริ ปุยะติโรงเรียนมหาราช ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอัครินทร์ ฐาปนวัฒน์ตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระมาดค้อประธานกรรมการ
2. นายจรัล พรหมนิมิตร์โรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางกิตติพร เทียมทัดโรงเรียนบ้านกำไรจานกรรมการ
4. นางสาวรัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมประธานกรรมการ
2. นายบุญเพิ่ม หวังผลโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการ
3. นางสาวภัทรา ศรีพรหมสุขโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางสาธิรัตน์ พันธ์ดีโรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางอภิรดี สินทราโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนประธานกรรมการ
2. นายสุพร วุฒิยาโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
3. นางนันทินี กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี ใจหาญโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. นางนิตยา ก้อนทองโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณี สืบสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สุทาศรีโรงเรียนบ้านร่มเย็นกรรมการ
3. นายพรภิรมย์ แข็งแรงโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นายสายบุตร พันธ์แสนโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ใจมั่นโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายประทีป สงกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูตันประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ์ บุตรดีขันธ์โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
4. นางกำไล ได้ทุกทางโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นางสาวกัญญา นุกูลโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวินัย นาคแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแรประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย บุญเอกโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นางรุ่งโรจน์ สังข์โกมลโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ คิดดีจริงโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นางพักตร์พิมล สุจินดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ยอดเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา คำทองโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล เสียงเพราะโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการ
4. นางสุมลเทียน ประไวย์โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสุกัญญา หาประโคนโรงเรียนบ้านจารย์ (กาบเชิง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ งามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทมอ (เดื่อราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เชื้อลีโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางพัณณ์ชิตา ปัญญาเอกโรงเรียนโคกสมองกรรมการ
4. นางชลิตา เปรียบนานโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นายวรวิทย์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำหาดประธานกรรมการ
2. นางจงจิต ทับทิมสำโรงโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ สายรัตน์โรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ สิงห์สุขโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวคณาวรรณ์ จงหาญโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปรีชา เกตุชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูนประธานกรรมการ
2. นายเจรญทรัพย์ วิเศษพงษ์โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสาวธัญญา ศูนย์อินทร์โรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
4. นางสาวสุประวีณ์ ธาตุทองโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางสาวสิริกานต์ เรืองจิตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธนง ไหวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกอลประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปักโคทานังโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
3. นางธัญดา สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายนิติกร ดอกพวงโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
5. นางสาวพรนภัส แก้วกัณหาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวละออ สร้อยประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
3. นางพิมลพรรณ เพียรการครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายกนวรรธณ์ พลสิมครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
5. นางสุธาร จันทริย์วงษ์ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย หอมหวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนี การงานจบครูโรงเรียนบ้านโนสวรรค์กรรมการ
3. นางสุพัตรา พึ่งผลครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางสุภาพร พิเนตรบูรณะครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสาวอารยา ใจมั่นครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ ปัญญาคิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรันเดงประธานกรรมการ
2. นายชินาธิป เกษมสุขครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา นาคกระแสร์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายวีรชัย มาตรเมืองคุณครูโรงเรียนบ้านอำปึลกงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ทองเพชรครูโรงเรียนบ้านไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สารสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสกกองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร อินทร์นุชครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นางสมศรี ทองนาคครูโรงเรียนเพียงหลวง ๘กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ชื่อเพราะครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพันธวัช สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
3. นางพิชญานันท์ แก้วมารยาครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ ชื่นใจครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายอำนาจ ยังมีครูโรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ อุดมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลันแต้ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฦาชาครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ คงใจดีครูโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
4. นายวิโชค พิศเพ็งครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุริยา ทองเพิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คูรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
3. นางเบญจพร โสปัญหริครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
4. นางคันธิชล นรสารครูโรงเรียนบ้านสระแรกรรมการ
5. นางพุทธพร นามพรหมครูโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฏร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทิศ ซ่อนจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางไฉทยา เสาร์ทอยครูโรงเรียนบ้านก็วลกรรมการ
3. นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นางวิภาพร ศิริมาตรกุลครูโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวบุญศรี โคนาบาลครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายโกศล รัตนวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก็วลประธานกรรมการ
2. นายสมพร ผุยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
3. นางศศิกานต์ จุดาบุตรครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ทองสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธานินท์ ชินวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร์ สำราญใจครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
3. นายสำราญ ภูปุยครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ชนิด สายสินธุ์ครูโรงเรียนจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายขันติ จารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี สุขสำราญโรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
3. นายสุนทร ภาละจ่าโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
4. นางสาวจินตวีร์ อิ่มใจโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย พิศวงศ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปรีญา เกษดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ เจริญวิทวัสโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ทศพรโรงเรียนระมาดค้อกรรมการ
4. นายสมมาตร สมยิ่งโรงเรียนบ้านโคกกรมกรรมการ
5. นายสมพร กันสาโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปรีญา เกษดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ เจริญวิทวัสโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ทศพรโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
4. นายสมมาตร สมยิ่งโรงเรียนบ้านโคกกรมกรรมการ
5. นายสมพร กันสาโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ จันไตรย์โรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัตน์ชนิด สายสินธุ์โรงเรียนบ้านจารย์ (สังขะ)กรรมการ
4. นายสมาน นาคนวลโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นายพันธวัช สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ จันไตรย์โรงเรียนบ้านวันเจริญสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัตน์ชนิด สายสินธุ์โรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
4. นายสมาน นาคนวลโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นายพันธวัช สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวภัทรพร บันลือทรัพย์โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
3. นายอรรณพ เลี่ยมดีโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
4. นายนิติวรรณ แหวนอ่อนโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางลำดวน โภคมณีโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย สมศรีโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามประธานกรรมการ
2. นางณัฐริฎา เลิศล้ำโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายเชาวนะ วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ จงใจโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
5. นายสีบู ป้องญาติโรงเรียนตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร แม่นผลโรงเรียนบ้านขนาดมอญประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สุจินพรัหมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายปานศักดิ์ วงษ์เกิดโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
4. นายปราโมทย์ บุญตองโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ เรือนพรมโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมนึก พลศรีโรงเรียนบ้านขอนแตกประธานกรรมการ
2. นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์โรงเรียนฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางพรทิพภา ยุดรัมย์โรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
4. นางนุชนภา เสาะพบดีโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
5. นายสุพิศ พริ้งเพราะโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสาร มีมากโรงเรียนบ้านตรอกตราประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ลุนพัฒน์โรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
3. นางสาวจิรวัฒนา มั่นยืนโรงเรียนบ้านทมอฯกรรมการ
4. นายเฉลิมพล พรหมสูงโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
5. นางณิชนันท์ มูลแก่นโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุตรศรี หมื่นสุขโรงเรียนบ้านตาพรหมประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา โพนทะนาโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์สุภา นาคินทร์ชาติโรงเรียนหนองคันนากรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ ประไวย์โรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เรืองโชติเสถียรโรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ บูรณะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1ประธานกรรมการ
2. นายสุพร สระแก้วโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธิ สุริโยโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสังวร หาญพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายธรรมนูญ บุญงอกโรงเรียนบ้านพระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร คนฉลาด โรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นายกิตตศักดิ์ เสียงหวานโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
4. นายศุภชัย ตาเลิศโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นางสุนันทา กัญญาศรีโรงเรียนบ้านกำไสจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ศรีพรหมสุขโรงเรียนบ้านร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นางจรวย นกยุงทองโรงเรียนกันทรารามกรรมการ
3. นายจักรพัฒน์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
4. นางสาวบุญนิสา ธิมาทานโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นายทองคำ บุตรราชโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอินทิรา พอใจโรงเรียนบ้านจารย์ประธานกรรมการ
2. นางนิจวรรณ ชินวงษ์โรงเรียนกันทรารามกรรมการ
3. นายสุพรรณ เพชรโกโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
4. นายอุทัย แพทย์นาดีโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
5. นายพิมล บัวบานโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านบัวขุนจงประธานกรรมการ
2. นางนารี สัชชานนท์โรงเรียนกันทรารามกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุลโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
4. นางสุภา เกตุศรีโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
5. นายสิริชัย จงพินิจโรงเรียนบ้านพลวงฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายพีรวัตร สีลินลีโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสุนี พูดเพราะโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ศรีโสภาโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ตนกลายโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
5. นายสุรพงศ์ วาสนามโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมหทัย ตรองจิตต์โรงเรียนบ้านเกษตรอีสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ดอกคำโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ศาลาทองโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นายใหม่ ศรีโทโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางสุทน บุญสิงห์โรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ โสภิลาโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางจิรัญญา ศรีนาคาโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
3. นางสาววิไล ทองหล่อโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางธิดา ฉุนแสนดีโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
5. นางธันวา เจริญท้าวโรงเรียนปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุทธิโฉมโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร นันทรัตน์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางสาววิมล ประดุจชนม์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นายภัสนันท์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านทมอกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ โพธิ์เลิงโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายศุภกร เขียวสระคูโรงเรียนบ้านทัพทันประธานกรรมการ
2. นางสาวเอราวัณ พิศโฉมโรงเรียนชำเบงกรรมการ
3. นายพิเดช ศรีบุญเรืองโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางสาวณัฐจันทร์ นุชิตโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
5. นางพิมพ์วรา ศิริไสยโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธงชัย นุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านเถกิงประธานกรรมการ
2. นางทัตยา สัตปานนท์โรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
3. นางสาวเมธาพร รัตนาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายปิยะ ฉลาดเลิศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางเพ็ญแข บุญญานุโกมลโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายคำมี หอมเนียมโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี สมบูรณ์โรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
3. นางวิทยา เมินดีโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
4. นางภัทรกร แย้มเดชโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางเกษณีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านสระทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายเรือง แท่นดีโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายเทอดทูน ดงรังศรีโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นายบุญคุ้ม ภูบินบกโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมควร ชิงชนะโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายนรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเกาะตรวจประธานกรรมการ
2. นายทีปกร เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางกิตติมา คุณมาศโรงเรียนบ้านพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายบุญเลิศ สุขจิตรโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
5. นายสุรัตน์ แสนสุขโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวรชาติ มูลศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด)ประธานกรรมการ
2. นายธนา ปรากฎรัตน์ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมขาย บุญอากาศครู โรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
4. นายอดิชัย ศรีปราชญ์ครู โรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
5. นายเมืองใหม่ แก้วประเสริฐครู โรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ลุนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเภาลูนประธานกรรมการ
2. นางมาติกา โกสีนามครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ แข้คำครู โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุลครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นางลำยอง สิริภาพโสภณครู โรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบายประธานกรรมการ
2. นายธำรง ยอดทองครู โรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางสมทิพย์ ทองประดับครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นายอุเทน บุญมีครู โรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ ใจเสงี่ยมครู โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายดรุณ เจนจบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายนิสิต สินทราครู โรงเรียนตาโมมกรรมการ
3. นายสุทธินัน จันสิงครู โรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
4. นางกัญญาณัฐ ดวนใหญ่ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
5. นายวินัด คงใจดีครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย ลวดเงินผู้อำนวยการโรงเรียนโคกทมประธานกรรมการ
2. นายธนสาร ธรรมบุตรครู โรงเรียนบ้านนาครองกรรมการ
3. นางสาววรรณี กิ่งรัตน์ครู โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวอรุณศรี สุดสังข์ครู โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ทาทองครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปรากฎกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท)ประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข แย้มชูครู โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
3. นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์ครู โรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นายพิมูล เกษอินทร์ครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง๘ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตวงษ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายจิตร์ เมียสพรมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นายสุชาติ สุขสบายโรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการ
5. นางพันธ์ยุหวา กอบแก้วโรงเรียนบ้านอำปึลกงกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง๘ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตวงษ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายจิตร์ เมียสพรมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นายสุชาติ สุขสบายโรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการ
5. นางพันธ์ยุหวา กอบแก้วโรงเรียนบ้านอำปึลกงกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอมรินทร์ บุญเจียมโรงเรียนบ้านสกลประธานกรรมการ
2. นายนัติกรณ์ นนทะบุตรโรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายถนัด แสนกล้าโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ รุ่งเรืองโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายณรงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146กรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นางรมิดา สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายถนัด แสนกล้าโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ รุ่งเรืองโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายณรงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146กรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นางรมิดา สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ไท ไพรงามโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย อรัญรุดโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาดโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ ขุมเงินโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เผยศิริโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายฉายศิริ ทองอ้มโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
3. นายนเรศ แสนแก้วใสโรงเรียนอุโลกกรรมการ
4. นางปริญญา จงหาญโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เกิดสมนึกโรงเรียนบ้านสะกาดประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายสรีระ มีกล้าโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
4. นายลัดฟ้า สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประยูร ใจซื่อโรงเรียนบ้านไทยเดิมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เจริญตามโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุราครโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา ประกอบกิจโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการ
5. นางภมรศรี จงสุขโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประยูร ใจซื่อโรงเรียนบ้านสะกาดประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เจริญตามโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุราครโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา ประกอบกิจโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการ
5. นางภมรศรี จงสุขโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพันธ์ จูมสิมมาโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุรัสวดี ประดับประดาโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
3. นางประภัสศร อิ้วประโคนโรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนิยม สอนงามโรงเรียนบ้านจบก(บัวเชด)ประธานกรรมการ
2. นายวัชชิเนตร ภู่หมื่นไวย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายสมพร วรนุชโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
4. นายแสวง เหมหงส์โรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
5. นางคนิตถา บุญรับโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายมนตรี สายพญาศรีโรงเรียนบ้านแนงมุดประธานกรรมการ
2. นายบุญไทย แปดมนต์โรงเรียนบ้านกะปูกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ โสระเนตรโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางจิระพันธ์ บัวกิ่งโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายอดิศร พิชญอัครกุลโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พริ้งเพราะโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
3. นางสุกัญญา แสงมณีโรงเรียนบ้านอำปึลกงกรรมการ
4. นายจิตติ ยาวรัมย์โรงเรียนบ้านกะปูกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ ชมอินทร์โรงเรียนบ้านกะปูประธานกรรมการ
2. นายสุมนตรี จุงเลียกโรงเรียนบ้านณรงคฺ์กรรมการ
3. นางพิชญาดา จรัสใสโรงเรียนบ้านอำปึลกงกรรมการ
4. นางปาจรีย์ ดนเสมอโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์โรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านเเถกิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสนั่นพงศื พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์โรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านเเถกิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสนั่นพงศื พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์โรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านเเถกิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสนั่นพงศื พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์โรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านเเถกิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ บุญร่วมโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ภุชงค์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ บุญร่วมโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ภุชงค์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมยศ บุญร่วมโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ภุชงค์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมยศ บุญร่วมโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ภุชงค์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย สาลีโภชน์โรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย สาลีโภชน์โรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย สาลีโภชน์โรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย สาลีโภชน์โรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธ์โรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชุมพร หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชุมพร หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านจบก(บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรณ สกุลบรมสุขโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชุมพร หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา ภูรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านจบก(บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนโรงเรียนทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรรพรรณ สกุลบรมสุขโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชุมพร หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านจบก(บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชุมพร หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านจบก(บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชุมพร หงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านจบก(บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจิรฐา สุทธิมูลโรงเรียนบ้านคะนาประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ จูกระโทกโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์โรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายธนวิทย์ ดาทองโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
5. นายลัดดาวัลย์ ลุมาตย์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจิรฐา สุทธิมูลโรงเรียนบ้านคะนาประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ จูกระโทกโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์โรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายธนวิทย์ ดาทองโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
5. นายลัดดาวัลย์ ลุมาตย์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ นนทิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาโรงเรียนบ้าานระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายชัยโรจน์ นนทิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาโรงเรียนบ้าานระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ นนทิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาโรงเรียนบ้าานระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชัยโรจน์ นนทิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาโรงเรียนบ้าานระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ นนทิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาโรงเรียนบ้าานระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชัยโรจน์ นนทิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาโรงเรียนบ้าานระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ นนทิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาโรงเรียนบ้าานระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชัยโรจน์ นนทิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาโรงเรียนบ้าานระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโตงน้อยประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ สุกแสกโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
3. นายธงสยาม พลหล้าโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายพรหมพิริยะ บุตรงามโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปึดกรรมการ
5. นายเบญจลักษณ์ จำปามูลโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโตงน้อยประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ สุกแสกโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
3. นายธงสยาม พลหล้าโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายพรหมพิริยะ บุตรงามโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปึดกรรมการ
5. นายเบญจลักษณ์ จำปามูลโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายศิวกร เจริญโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางมะลิ คงทนโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เหมหงส์โรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ บุญงอกโรงเรียนบ้านพระแก้วประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายสวิด สิงห์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสุชาติ โลกนิยมโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายภูมินทร์ จันคราโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศิวกร เจริญโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางมะลิ คงทนโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เหมหงส์โรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ บุญงอกโรงเรียนบ้านพระแก้วประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายสวิด สิงห์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสุชาติ โลกนิยมโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายภูมินทร์ จันคราโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชวลิต ชมโพธิ์สอนโรงเรียนบ้านจังเอิลประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา พินิจด้วงโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นางธันวา เจริญท้าวโรงเรียนปราสาทกรรมการ
5. นายพรชัย เดชสงค์โรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต ชมโพธิ์สอนโรงเรียนบ้านจังเอิลประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ สุกแสกโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
3. นางกนิษฐา พินิจด้วงโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
5. นางศันสนีย์ เกิดโภคโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดีโรงเรียนบ้านโคลดประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เดชสงค์โรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
3. นายพิทยาธร แก้วดีโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณโรงเรียนบ้านโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดีโรงเรียนบ้านโคลดประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เดชสงค์โรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
3. นายพิทยาธร แก้วดีโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณโรงเรียนบ้านโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เกิดสุขโรงเรียนบ้านชำสมิงประธานกรรมการ
2. MissMeredith Wipfโรงเรียนปราสาทกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพย์โรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นางธันวา เจริญท้าวโรงเรียนปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกิดสุขโรงเรียนบ้านชำสมิงประธานกรรมการ
2. MissMeredith Wipfโรงเรียนปราสาทกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพย์โรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นางธันวา เจริญท้าวโรงเรียนปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เกิดสุขโรงเรียนบ้านชำสมิงประธานกรรมการ
2. นายกฤติพงศ์ ประนมโรงเรียนปราสาทกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพย์โรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นางสาววาทศิลป์ บุญสูงโรงเรียนปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกิดสุขโรงเรียนบ้านชำสมิงประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุรเสนโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพย์โรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ พลหินกองโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร ใจเย็นโรงเรียนสุขพรหมีศรัทธาญาติประธานกรรมการ
2. นายภัควัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นายพจนาต โคพะทาโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
4. นางบังอร ภูรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร ใจเย็นโรงเรียนสุขพรหมีศรัทธาญาติประธานกรรมการ
2. นายภัควัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นายพจนาต โคพะทาโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
4. นางบังอร ภูรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร ใจเย็นโรงเรียนสุขพรหมีศรัทธาญาติประธานกรรมการ
2. นายภัควัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวอารียา นามบุตรโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นายพจนาต โคพะทาโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร ใจเย็นโรงเรียนสุขพรหมีศรัทธาญาติประธานกรรมการ
2. นายภัควัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวอารียา นามบุตรโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นายพจนาต โคพะทาโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม จันทร์พลีโรงเรียนบ้านโดงประธานกรรมการ
2. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านปลัดกรรมการ
3. นายภูมินทร์ จันคราโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
4. นางกาญจนา พริ้งเพราะโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
5. นายธวัชชัย หอมหวนโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเสงี่ยม จันทร์พลีโรงเรียนบ้านโดงประธานกรรมการ
2. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านปลัดกรรมการ
3. นายภูมินทร์ จันคราโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
4. นางกาญจนา พริ้งเพราะโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
5. นายธวัชชัย หอมหวนโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุเชาว์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ วงศ์อุดมโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางสาวดนิตา บูรณ์เจริญโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางพงศ์ศรี สายรัตน์โรงเรียนบักจรังกรรมการ
5. นางสาวอรทัย สายแก้วโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ลีแสนโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร บุญทวีโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการ
3. นางณัฐสิมา ศรีชัยโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
4. นางภัทรนันท์ เป็นสุขโรงเรียนบ้านพะเนาว์กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ สิมมะลาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสำเริง ช่องงามโรงเรียนบ้านโพนชายประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุขโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคนิตา วรางกูรโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ชองงามโรงเรียนบ้านโพนชายประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุขโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคณิตา วรางกูรโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา พอใจโรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง)ประธานกรรมการ
2. นางณิฐิกานต์ แสงสุขโรงเรียนบ้านบุอันโนงกรรมการ
3. นางจิวาลักษณ์ ชมเชยโฉมโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นางจีระพันธ์ บัวกิ่งโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสมหวัง ทองแผ่นโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา พอใจโรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง)ประธานกรรมการ
2. นางณิฐิกานต์ แสงสุขโรงเรียนบ้านบุอันโนงกรรมการ
3. นางจิวาลักษณ์ ชมเชยโฉมโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นางจีระพันธ์ บัวกิ่งโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสมหวัง ทองแผ่นโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง เติมทองโรงเรียนบ้านสนบประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวจิรารัตน์ จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นางสุชาดา ชะใบรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ประไวย์โรงเรียนบ้านกระวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง เติมทองโรงเรียนบ้านสนบประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวจิรารัตน์ จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นางสุชาดา ชะใบรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ประไวย์โรงเรียนบ้านกระวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายถาวร มีแสวงโรงเรียนบ้านเสรียงประธานกรรมการ
2. นางพิกุลวรรณ์ ถุนาพรรณ์โรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายเชาวลิตร อินทร์ตาโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางอัชราภรณ์ สุขแสวงโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุพิน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านสวาทประธานกรรมการ
2. นายรัศมี เสาะหายิ่งโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางน้ำฝน นามปัญญาโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นายวัฒนะ เติมมีโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
5. นางสาวจงจิต สาแก้วโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ โกสีนามโรงเรียนบ้านนาครองประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหงา ยงยิ่งพูนโรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอำนวย เรืองจิตโรงเรียนบ้านเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
5. นายอมตะ โอษฐงามโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ แสนสุข โรงเรียนมหาราช ๔ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ คิดดีจริงโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุขบทโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
5. นางณัฐวิภา บุญทวีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชำเนียน ลาภจิตรโรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองจูบกรรมการ
3. นายปลามอญ คนซื่อโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นาย พ.ต.ต.พัฒน์ จันทร์บัวลาโรงเรียน ต.ช.ด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ จักษวุธโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
3. นายสมจินต์ คิดดีจริงโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายกลิ่น ภาสดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒ประธานกรรมการ
2. นางกวิสรา คำเสียงโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
3. นางอารีย์ สาลิวงษ์โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทศพร การะเวชโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
5. นางวรนุช เกษมสุขโรงเรียนบ้านตาคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ยิ่งยงยุทธโรงเรียนบ้านโคกกรมประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ศิระอำไพโรงเรียนบ้านลำพุกกรรมการ
3. นางสาวนัญญา ชมหมื่นโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นางเพ็ญแข แรงหาญโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายคำพอง ลำภาโรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สินสร้างโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นางยุพดี ค้าขายโรงเรียนบ้านนาครองกรรมการ
4. นางภวิกา ดีมากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ๔กรรมการ
5. นางสุพิน เสนาพรหมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ สดับสารโรงเรียนบ้านพะเนาว์ประธานกรรมการ
2. นางธนาวรรณ มีภูงาโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ เจียวรัมย์โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ทวีสุขโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาววิไลพร ภาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านจารย์(สังขะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมนาถ นาคเกี้ยวโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ นัยลีโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
4. นายพงศ์พีระ ดูเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย สุดใสดีโรงเรียนบ้านจีกแดก(พนมดงรัก)ประธานกรรมการ
2. นางพักตร์พิมล สุจินดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายตำรา ปาลสารโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสนิท พองนวลโรงเรียนบ้านอำปึลประธานกรรมการ
2. นางสำเร็จ ชิงชนะโรงเรียนบ้านนาครองกรรมการ
3. นางจิระภา มูลทาโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
4. นางสุรีย์รัตน์ ผะกาทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒กรรมการ
5. นางพินทร ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวานิช บูรณ์เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดินประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย บุตรสาลีโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ พุทธผ่ายโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการ
4. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีป ศรีตะวันโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายพรสันต์ โมคศิริโรงเรียนบ้านหนองจูบประธานกรรมการ
2. นางประภา ใจเสงี่ยมโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
3. นางภมรศรี จงสุขโรงเรียนบ้านสำเภาลูน กรรมการ
4. นางปิลันธนา ปุยะติโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บูรณะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ คล่องดีโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
3. นางบุษบา นามปัญญาโรงเรียนบ้านจังเอิลกรรมการ
4. นางฐิติกา แก้วเด่นโรงเรียนบ้านสีโคกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายพีรวัตร สีลินลีโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หมื่นสุขโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
3. นางสาวโสภา เจริญเตียโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอุบล วิทยสุนทรโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
5. นางเพียรสิน เสนาบูรณ์โรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจงกล สายสินธุ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสุพร บุญประสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ไพรงามโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนินโรงเรียนบ้านมะเมียงประธานกรรมการ
2. นางมาลี ชุมนุมโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางสาวรัศมี พรหมบุตรโรงเรียนโคกโบสถ์กรรมการ
4. นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประมวล ต้องถือดีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ขันงามโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ โพธิ์เลิงโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
5. นางอรอุมา สระแก้วโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี สมถวิลโรงเรียนบ้านโชคนาสามประธานกรรมการ
2. นางภาลิดา จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสวิตา บุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
5. นางสาวขวัญรดา ทำทองโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ แป้นแก้วโรงเรียนบ้านเตาแดกประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ชินพันธุ์โรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนู ปุยะติโรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพีราวัฒน์ ช่อลำดวนโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ สง่างามโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นางสาวสุธีรา เกรียงสมรโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ สง่างามโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอกประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา มุมทองโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางกชกร มีลาภโรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาววิภาดา ชอบเสร็จโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
5. นางขวัญตา พิศเพ็งโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจงรักษ์ อิ้วประโคนโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กรวยทองโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง แสนกล้าโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางสาวดวงเนตร จันทร์ภาโรงเรียนบ้านอังกอลกรรมการ
5. นางสาววริศนันท์ หนุนชูโรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองคันนาประธานกรรมการ
2. นางจิรัฐยา ผ่องใสโรงเรียนบ้านลังโกมกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ คำเลิศโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
4. นายจำนงค์ ขันตีโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ โพธิมาสโรงเรียนบ้านอุโลกประธานกรรมการ
2. นายประมวน นามโสมโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
3. นายสุชาติ เติมทองโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตรเที่ยงโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายวชิรุธ พลชัยโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชาโรงเรียนสหมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดุลยเดช กุมมารสิทธิ์โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายชัชชัย พุกมาลีโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
4. นายภานุกิจ อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ วันดีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ไพลพิทักษ์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายวีรุ อุดมเดชโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
3. นางสุชาดา มุมทองโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางอานันทปภา ฉลาดเอื้อศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์เขต 3กรรมการ
5. นางสาวทัสนียาภรณ์ สืบสมุทรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเพชร อึงชื่นโรงเรียนบ้านตาเมียงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว ชฎาทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นายเธียรพัชร แป้นทองโรงเรียนบ้านโคกกรมกรรมการ
5. นายอภิชาติ แสงสว่างโรงเรียนบ้านโคกจำเริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา บุญสอนโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธนทัต นามวัฒน์โรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายอิสระ ปุยะติโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
4. นายชวลิต พรมทาโรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาววิภาดา ชอบเสร็จโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. นายสุรชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชุ่มชาลีโรงเรียนบ้านคะนากรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. นายสุรชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชุ่มชาลีโรงเรียนบ้านคะนากรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสังวาร หาญศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายพนม รัสมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์กรรมการ
3. นายอุทัย บรรเทิงใจโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
5. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสังวาร หาญศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายพนม รัสมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์กรรมการ
3. นายอุทัย บรรเทิงใจโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
5. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาคม เขียวสระคูโรงเรียนราษฏร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
3. นางปิยมาศ สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปึดกรรมการ
4. นางทิตธยา สีหล้าโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านสนประธานกรรมการ
2. นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์โรงเรียนปราสาทกรรมการ
3. นางสาวชนม์พศุตม์ พัฒพันธ์โรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
4. นางสาวอนงลักษณ์ สัญจรดีโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางนิศารัตน์ แขขุนทดโรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายคำเสน สีน้ำคำโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางศุภมาศ ค้ำคูณโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ดีสมโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางสาววรวลัญช์ ขันเงินโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางศศิธร คงวันโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านตาวังประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา มีชื่อโรงเรียนบ้านตาเบากรรมการ
3. นางสาวละดา โชคเกิดโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
4. นางสายรุ้ง แผ่นทองโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
5. นายประยง สันธิโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ โสสิงห์โรงเรียนบ้านคูขาดประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ อุ่นศิลป์โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นางสาวนงรักษ์ นนทราชโรงเรียนบ้านจารย์(สังขะ)กรรมการ
4. นางคณิตา ไมเด็นโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้มโรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัลลภา กงแก้วโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นางชมศรัณย์ อุนัยบันโรงเรียนบ้านโคกจำเริญกรรมการ
4. นางดาวรรณ์ เรืองสุขสุดโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
5. นางขนิษฐา ชิดชอบโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสงวน ศาลางามโรงเรียนบ้านวังปลัดประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แจ่มใสย์โรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการ
3. นางสยุมพร สุมทุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
5. นางฐิติวรดา รัตนวรรณ์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายเทวัน พอใจโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พันธุ์ แผ่นใหญ่โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุหงสาโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายวิจารณ์ สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ บุญใหญ่โรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร อินทรนุชโรงเรียนสังขะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สิริไสยโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นางสุพิมพ์ ตาเลิศโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ บำรุงโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงษ์ เพียรการโรงเรียนบ้านจรัสประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพย์โรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ชาญยุทธโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
4. นางสาวสุขสวัสดิ์ ประดับประดาโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
5. นางสาววันเฉลิม ทรงงามโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนาโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอนันทแสง แผ่นใหญ่โรงเรียนบ้านอำปึลกงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา กาวิรัตน์โรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
3. นางประนอม เงางามโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางสาวการีมา บุญมาเลิศโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา บุญทวีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายประทีป คงวันโรงเรียนบ้านตรวจประธานกรรมการ
2. นางปริยาภัทร กะการดีโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นางจิรัชยา เพชรสมัยโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญชพร พานันท์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา จันดาหงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางธนานันต์ ดียิ่งศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางทิตธยา สีหล้าโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายณัฐกร เชื้ออินทร์โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ พยุงสุขโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
3. นางจุฬาวรรณ พิลาบโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สืบสันต์โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางอนุทรา ปคุณาวรชิตโรงเรียนบ้านสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย มหามาตย์โรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางปิยะดา นรสารโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นางสาววันวิสา อุ่นดีโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการ
4. นางสาวชญาลักษณ์ โม่ทองโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3
1. นายละคร การะพันธ์โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธา่นี สุทธิชีีโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ช่วยชูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสำเนียง ศรีระอุดมโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ ดาทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกศิิริพงษ์ ประดับเพชรโรงเรียนบ้านปราสาทเบงประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ การะพันธ์โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางบัวย้อย กันนิดาโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็กกรรมการ
4. นายสำราญ ปั้นนาคโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. นางรัตติยา ชายทองโรงเรียนบ้านชำสมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม (Camping) ม.1-ม.3
1. นายภาสกร เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวนาฎ เลิศสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ช่วยชูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร กันสาโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการ
5. นายกมล กางโสภาโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม สุบรรณนาจโรงเรียนบ้านบักดอกประธานกรรมการ
2. นายธีรพล จันทร์สุวรรณโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นายรัชพล เทศแก้วโรงเรียนบ้านทมอฯกรรมการ
4. นายประสาท ผิวงามโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ วงเวียนโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ เทพบุตรโรงเรียนบ้านบักจรังประธานกรรมการ
2. นายสอาด จรดรัมย์โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นางอาริยา ทนกล้าวรภัทรโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการ
4. นายประจวบ จันทำโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
5. นางนภาลัย สินธนาพรโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์โรงเรียนบ้านสวายซอประธานกรรมการ
2. นายปัญญา พรหมศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
3. นางอรนุช เรืองเกษมโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายอภิวันท์ เห็นสุขโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางกัญระญา ยืนยิ่งโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
6. นายประจวบ บุญพอกโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศรีภูมิ เทียนแก้วโรงเรียนบ้านตราดประธานกรรมการ
2. นางกานติมา สุขนวลโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายโฆษิตติภูมิ แสงทองโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
4. นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบานโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ศิริกล้าโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโจงโลงประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยาการโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
3. นางสุวรรณี เต็งรัมย์โรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
4. นายประยุทธ ดวงชัยโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการ
5. นางสาวกมลกาญจน์ ศรีประสารโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอมโรงเรียนบ้านจรูกแขวะประธานกรรมการ
2. นางศิราณี ริมหมู่ดีโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิยารัตน์ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
5. นางสาวสุบรรณ์ อุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางลักษณาวดี กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านสะพานหันประธานกรรมการ
2. นางเอมอร วรมากุลโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
3. นางลลิตภัทร ตรงใจโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางปนัดดา โสวภาคโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุบรรณ์ อุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายทศพล สุดชมโฉมโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ประธานกรรมการ
2. นางสุพิม ตาเลิศโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤดี สิทธิศรีโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
4. นางปริยาภัทร กะการดีโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางพรพิมาล แก้วธรรมโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายทินกร พริ้งเพราะโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเทวัญ เพื่อสุขโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
3. นางอำไพ ศรีกาลบุตรโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ พยุงสุขโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
5. นางสาวสายชล แซ่ริมโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายเสมา ขวัญทองโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวลโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิภาภรณ์ สกุลดีโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวดี เสาใหญ่โรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายนภปภน กฤติยาวรรณโรงเรียนบ้านโนนสังข์ประธานกรรมการ
2. นายสิงขร ปานเพ็ชรโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ วรรณคำโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นางลำพรรณ เหยียดรัมย์โรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
5. นายณัฐพล แหวนแก้วโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายภัทรพล ตาราวรัมย์โรงเรียนบ้านถนนประธานกรรมการ
2. นางสุวพร ศรีเอกโรงเรียนบ้านโคกจำเริญกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เวลาเกิดโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
4. นางสาวนภสร พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางอรทัย สูตรสุขโรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เกตุชาติโรงเรียนบ้านห้วยปูนประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ รุขะจีโรงเรียนบ้านสกลกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สายแก้วโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
4. นายวุฒิชัย การะเกษโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นางพัฒยา พรหมคุณโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวรชาติ มูลศาสตร์โรงเรียนบ้านโชคประธานกรรมการ
2. นางประนอม นุกูลโรงเรียนบ้านสวาทกรรมการ
3. นางสาวนัญญา ชมหมื่นโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นางเพียงพิมพ์ สาขนินท์โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
5. นางสุพรรณี ฟังวัฒนาโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสง่า พูลพรหมโรงเรียนบ้านมะเมียงประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เครือวัลย์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายภณวินิตย์ ห้อยไธสงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวประทุม พุ่มรีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพร อินทร์นุชโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Goodness Marching Contest for 5 Basic Moral - GMC) ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เกิดสมนึกโรงเรียนบ้านสะกาดประธานกรรมการ
2. นายจิรชัย จิตร์รักโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2กรรมการ
3. นายธีรภัทร นันทิโคโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายเชาวนะ วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางสาวบุรินทร์ ชื่นบานโรงเรียนบ้านตราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Goodness Marching Contest for 5 Basic Moral - GMC) ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สุบรรนาจโรงเรียนบ้านสมุดประธานกรรมการ
2. นายถนอม สมหวังโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖กรรมการ
3. นายจักรี ปานเพ็ชรโรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ คูณวัฒนาพงษ์โรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
5. นางมุกดา เลี่ยมดีโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ ทุมาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เผยศิริโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ ทุมาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ ทุมาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เผยศิริโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนสะเดากรรมการ
4. นายโกสินทร์ ทุมาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ ทุมาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายเด่น สอนแสงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ ทุมาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางประชุมพร สังข์น้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์กองประธานกรรมการ
2. นางลฎาภา แปลงทรัพย์โรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
3. นายศิริมงคล ทนทองโรงเรียนบ้านตอกตรากรรมการ
4. นางจำนง เสริมศิริโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
5. นางสุรีพร ภูสง่าโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายกิตติศัพท์ โพธิ์แก้วโรงเรียนบ้านบุอันโนงรองประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ใจปานโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นางนิภา กาญจนาภาโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ อินทะยาตรโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นางมารศรี พรหมนิมิตรโรงเรียนบ้านโพธิ์ฺกองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสำเริง บุญพร้อมโรงเรียนดมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร จินดาวงศ์โรงเรียนสังยะวิทยาคมกรรมการ
3. นางพลอย สุภิษะโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ บุญมาโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
5. นางสมพร พรหนองแสนโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประชุมพร สังข์น้อยโรงเรียนโพธิ์กองประธานกรรมการ
2. นางผลาผล จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ชื่นจิตโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นายบุญลือ ดาศรีโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประชุมพร สังข์น้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์กองประธานกรรมการ
2. นางผลา ผลจันทร์ขาวโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ชื่นจิตรโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นายบุญลือ ดาศรีโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
5. นางสาวพรรณี กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางประชุมพร สังข์น้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์กองประธานกรรมการ
2. นางผลา ผลจันทร์ขาวโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ชื่นจิตโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นายบุญลือ ดาศรีโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางประชุมพร สังข์น้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์กองประธานกรรมการ
2. นางผลา ผลจันทร์ขาวโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ชื่นจิตโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นายบุญลือ ดาศรีโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประชุมพร สังข์น้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์กองประธานกรรมการ
2. นางผลาผล จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ชื่นจิตโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นายบุญลือ ดาศรีโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำมี หอมเนียมโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ วิเศษยุทธโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ สุธาวาโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. นางจิรัชยา แสวงชอบโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรารัตน์ สุธาวาโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นายคำมี หอมเนียมโรงเรียนบ้านตาคงกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ วิเศษยุธโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำมี หอมเนียมโรงเรียนบ้านตาคงกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์ วิเศษยุธโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ สุธาวาโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูมิศักดา แสนแก้วใสโรงเรียนไพลศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี เต็งรัมย์โรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากรโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายภูมิศักดา แสนแก้วใสโรงเรียนไพลศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยาการโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
3. นางวศินี จันทร์ชัยโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
4. นายเทิดทูล ดงรังศรีโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
5. นางสุวรรณี เต็งรัมย์โรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเริงศักดิ์ หาญมานพโรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร เทียมทัดโรงเรียนบ้านกำใสจานกรรมการ
3. นางสาวรัชสิรินทร์ ศรีจันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นางนิตยา ก้อนทองโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเริงศักดิ์ หาญมานพโรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร เทียมทัดโรงเรียนบ้านกำใสจานกรรมการ
3. นางสาวรัชสิรินทร์ ศรีจันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นางนิตยา ก้อนทองโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเริงศักดิ์ หาญมานพโรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร เทียมทัดโรงเรียนบ้านกำไสจานกรรมการ
3. นางสาวรัชสิรินทร์ ศรีจันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นางนิตยา ก้อนทองโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิบูลย์ เปรมผลโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ วรโพธิ์โรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ หงษ์อนันต์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิบูลย์ เปรมผลโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ วรโพธิ์โรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ หงษ์อนันต์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมา ขวัญทองโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมติกา โกสีนามโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางมณฑา เกษฎาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางชานิกา พลพาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางศิภาภรณ์ สกุลดีโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมา ขวัญทองโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนา ปรากฏรัตน์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางมติกา โกสีนามโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นายสมพงษ์ แข้คำโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง 8กรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นางรมิดา สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเข็มเพชร บุญปลอดโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายจิตร์ เมียสพรมโรงเรียนโคกไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง 8ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นางรมิดา สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายจิตร์ เมียสพรมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
5. นางสาวเข็มเพชร บุญปลอดโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง ๘ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายจิตร์ เมียสพรมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางสาวเข็มเพชร บุญปลอดโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางรมิดา สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศิลป์ โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านถนนหักประธานกรรมการ
2. นายถนอม คำหล่าเพียงหลวง ๘กรรมการ
3. นางรมิดา สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง ๘ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายจิตร เมีสพรมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นายนัติกรณ์ นนทะบุตรโรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางรมิดา สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ เปรมผลโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)กรรมการ
2. นางสาวเข็มเพชร บุญปลอดโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางอรุณวดี พรหมจักรินทร์โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ทุมาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ นัยสีโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายถนอม คำหล่าโรงเรียนเพียงหลวง ๘ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายจิตร์ เมียสพรมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางสาวเข็มเพชร บุญปลอดโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางรมิดา สาพันธ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านพนมประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางสมหวัง ทองแผ่นโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ประสานสุขโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางลฎาภา แปลงทรัพย์โรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ภุชงค์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวจินดารัตน์ ทวนไธสงโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางศิราธร ตินานพโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศิวกร เจริญโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นางวริศรา แอกทองโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศิวกร เจริญโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นางวริศรา แอกทองโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศิวกร เจริญโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นางวริศรา แอกทองโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศิวกร เจริญโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางวริศรา แอกทองโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นางคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศิวกร เจริญโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นางวริศรา แอกทองโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านตาวังประธานกรรมการ
2. นางวริศรา แอกทองโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้วโรงเรียนบ้านบุอันโนงประธานกรรมการ
2. นางกฤตยา พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
3. นางวริศรา แอกทองโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวอรทัย สายแก้วโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรสันต์ โมคศิริโรงเรียนบ้านหนองจูบประธานกรรมการ
2. นางประภา ใจเสงี่ยมโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
3. นางสาววารุณี สินสร้างโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
4. นางแสงรวี สมศรีโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเพชร อึ่งชื่นโรงเรียนบ้านตาเมียงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เลิศประเสริฐโรงเรียนบ้านลำพุกกรรมการ
3. นางอารีพร ทองเต็มโรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นางถาวร เปรียบยิ่งโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางเพ็ญแข แรงหาญโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพงษ์ แสนสุขโรงเรียนมหาราช ๔ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา สุนทรดีโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางอารีย์ สาลิวงษ์โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐวิภา บุญทวีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ โกสีนามโรงเรียนบ้านนาครองประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา สมัญญาโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสุพิศ ประดาสุขโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีรวัตร สีลินลีโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ขบวนฉลาดโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอำไพ พุทธกรณ์โรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
4. นางอารีย์ สาลีวงษ์โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพ บุญงอกโรงเรียนบ้านตาคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจษฎา บุญสอนโรงเรียนไทยนิยมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวนาลิน สายบุตรโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สระศรีโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจษฎา บุญสอนโรงเรียนไทยนิยมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวนาลิน สายบุตรโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สระศรีโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจษฎา บุญสอนโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวนาลิน สายบุตรโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สระศรีโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทิตย์ ขิมทองโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารุบุตร โสพินโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ พุทธฝ่ายโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ การญจนตันติกุลโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมนาค นาคเกี้ยวโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ ขุมเงินโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสุพร บุญประสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางยุวดี วงษ์อินตาโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัย หอมหวลโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงประธานกรรมการ
2. นายจำนง เจริญศิริโรงเรียนบ้านโพธิ์กองกรรมการ
3. นายสาธิน กะการดีโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางณัฐธิญาพร หงส์ทองโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ สายยศโรงเรียนบ้านบัวขุนจงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]