หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   10 ส.ค. 2556   11 ส.ค. 2556   17 ส.ค. 2556   18 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) อาคาร 3 ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง ห้องเรียน ป.1 และห้องเรียน ป. 4 18 ส.ค. 2556 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) อาคาร 4 ห้อง ห้องเรียน ม.1/1 และห้องเรียน ม. 1/2 18 ส.ค. 2556 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) หอประชุม ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) หอประชุม ชั้น ม.1- ม.3 ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) หอประชุม ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สนามตะกร้อหน้าหอประชุม ชั้น ม.1- ม.3 ห้อง สนามตะกร้อหน้าหอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สนามตะกร้อหน้าหอประชุม ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สนามตะกร้อหน้าหอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) อาคารดนตรี ชั้น ม.1- ม.3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ส.ค. 2556 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) เต๊นท์หน้าหอประชุม ชั้น ป.1 - ป.6 ห้อง เต๊นท์หน้าหอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) เต๊นท์หน้าหอประชุม ชั้น ม.1- ม.3 ห้อง เต๊นท์หน้าหอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารประถมศึกษา ห้อง 101 -102 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารประถมศึกษา ห้อง 103 - 104 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารประถมศึกษา ห้อง 105 - 106 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท เต๊นท์ถนนหน้าอาคารมัธยม ห้อง เต๊นท์ หลังที่ 1 - 4 18 ส.ค. 2556 09.00-15.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท เต๊นท์ถนนหน้าอาคารมัธยม ห้อง เต๊นท์ หลังที่ 5 - 8 18 ส.ค. 2556 09.00-15.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท เต๊นท์ถนนหน้าอาคารมัธยม ห้อง เต๊นท์ หลังที่ 9 - 12 18 ส.ค. 2556 09.00-15.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 305 - 306 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 307 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารพลศึกษา 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท หอประชุม 18 ส.ค. 2556 10.00-12.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารอนุบาล ห้อง 201 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารอนุบาล ห้อง 202 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารอนุบาล ห้อง 203 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 304 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 303 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 302 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท วัดนิคมพัฒนาราม ห้อง โบสถ์ 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท วัดนิคมพัฒนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญใหญ่ 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 18 ส.ค. 2556 13.00-16.30
2 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 18 ส.ค. 2556 08.30-12.00
3 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หอประชุมปราสาททอง 18 ส.ค. 2556 08.30-12.00
4 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท หอประชุมปราสาททอง 18 ส.ค. 2556 13.00-16.30
5 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท ลานข้างหอประชุมปราสาททอง 18 ส.ค. 2556 08.30-12.00
6 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท ลานข้างหอประชุมปราสาททอง 18 ส.ค. 2556 13.00-16.30
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 18 ส.ค. 2556 13.00-16.30
8 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 18 ส.ค. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/1 18 ส.ค. 2556 2 - 3 นาที
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/2 18 ส.ค. 2556 3-4 นาที
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/3 18 ส.ค. 2556 4-5 นาที
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/4 18 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/5 18 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/2 18 ส.ค. 2556 5-6 นาที
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/3 18 ส.ค. 2556 6-7 นาที
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/4 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป5/5 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม ชั้น หอประชุม ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 10 นาที
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป1/1 18 ส.ค. 2556 2 นาที
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป1/2 18 ส.ค. 2556 3 นาที
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป1/3 18 ส.ค. 2556 3 นาที
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป1/4 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป1/5 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคารร่มไทร สพป.สุรินทร์ เขต3 ชั้น 2 ห้อง ห้องภูมิโปน 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคารร่มไทร สพป.สุรินทร์ เขต3 ชั้น 2 ห้อง ห้องภูมิโปน 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง อนุบาล ๑ 18 ส.ค. 2556 09.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง อนุบาล ๑ 18 ส.ค. 2556 09.00
3 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง อนุบาล ๑ 18 ส.ค. 2556 09.00
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง อนุบาล ๑ 18 ส.ค. 2556 09.00
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง อนุบาล ๒ 18 ส.ค. 2556 09.00
6 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๒ 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๑ 18 ส.ค. 2556 09.00 - 10.00
2 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๑ 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
3 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๑ 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๓ 18 ส.ค. 2556 09.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๓ 18 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00
2 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง เด็กพิเศษเรียนร่วม 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง เด็กพิเศษเรียนร่วม 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
3 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง สมุด 18 ส.ค. 2556 09.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง เด็กพิเศษเรียนร่วม 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
5 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง วิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2556 09.00
6 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง วิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2556 09.00
7 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ศาลาพระพุทธรูป 18 ส.ค. 2556 09.00
8 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ศาลาพระพุทธรูป 18 ส.ค. 2556 09.00
9 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ศาลาพระพุทธรูป 18 ส.ค. 2556 09.00
10 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ศาลาพระพุทธรูป 18 ส.ค. 2556 09.00
11 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ศาลาพระพุทธรูป 18 ส.ค. 2556 09.00
12 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00
13 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ทำการกลุ่มไพล 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ลูกเสือ 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ลูกเสือ 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ลูกเสือ 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ลูกเสือ 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
7 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
8 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 ส.ค. 2556 09.00 -12.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๔ 18 ส.ค. 2556 09.00 -11.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ห้องธรรมะ 18 ส.ค. 2556 09.00 -11.00

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]