หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   10 ส.ค. 2556   11 ส.ค. 2556   17 ส.ค. 2556   18 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 2 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 2 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 5 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 5 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 4 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 4 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 8 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 8 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 7 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 7 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 9 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 9 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 10 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 10 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30
22 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30
23 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30
24 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30
25 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30
26 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30
27 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30
28 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
31 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 10 ส.ค. 2556 13.00-16.30
33 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 14.00-17.30
34 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 14.00-17.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]