หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 1-2 หน้าอาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 1-2 หน้าอาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 3-4 บนถนนหน้าอาคาร 1-2 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 3-4 บนถนนหน้าอาคาร 1-2 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านหลังอาคาร 1 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านหน้าอาคาร 1 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 5 และศาลาหน้าอาคาร1 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านหน้าอาคาร 4 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 5 และศาลาหน้าอาคาร1 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม หน้าอาคาร 4 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โรงอาหาร 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
-
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 3099 09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โรงอาหาร 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โรงอาหาร 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านหน้าอาคาร1 11 ส.ค. 3099 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านอาคาร 1 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 17 ส.ค. 2556 09.00-15.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ห้องสมุดอิเลคทรอนิคอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารกลาง (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1-ป.2/5 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 11 ส.ค. 2556 09.00-15.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
27 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารกลาง (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
28 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16'00
-
29 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
30 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
31 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
32 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประัชุม ห้อง หอประชุม 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
33 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 17 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
34 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 17 ส.ค. 3099 09.00 -14.00
-


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]