หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทย์ 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.6 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.6 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้อง อ.1-2 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1-2 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้อง อ.1-2 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคาร ป 1 ฉ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ด้านนอก 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้องด้านใน 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ด้านใน-นอก 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 2 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 2 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 5 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 5 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 4 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 4 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 8 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 8 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 7 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 7 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 9 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 9 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 10 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 10 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 13.00-14.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 10 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 10 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 11 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 11 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 11 ส.ค. 2556 13.30-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 11 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 18 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 18 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงอาหาร โรงเรียนปราสาท 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 17 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 17 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หอประชุมปราสาททอง 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท หอประชุมปราสาททอง 17 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท หอประชุมปราสาททอง 18 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท หอประชุมปราสาททอง 18 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 14.00-17.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 10 ส.ค. 2556 14.00-17.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท สนามวอลเลย์บอล 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท สนามวอลเลย์บอล 17 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท ลานข้างหอประชุมปราสาททอง 18 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท ลานข้างหอประชุมปราสาททอง 18 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 11 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 11 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท ลานข้างหอประชุมปราสาททอง 17 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท ลานข้างหอประชุมปราสาททอง 17 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 18 ส.ค. 2556 13.00-16.30 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 18 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]