รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี
ระหว่าง วันที่ 3-9 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  รักบุญ
 
1. นางนิภาภรณ์  เชื้อมั่นคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงเบญญา  พรมช่วย
 
1. นางสาวเสกสรร  ถือกล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กหญิงธารทิพย์  สุนทรา
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  เหลืองอ่อน
 
1. นางปนัดดา  ไชยจางวาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงพจณี  ล้ำแสง
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กหญิงอมราวดี  ทองมาก
 
1. นางบุญครอง  โสสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิศเพ็ง
 
1. นางอัมพร  เรียบร้อย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วงศ์ฉลาด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลามณี
 
1. นางวิไลพร  จุปะมัตตัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงโสพิศ  พิมพ์แมน
 
1. นางคชาภรณ์   มาลีหวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เลิกสันเทียะ
2. เด็กหญิงปนัดดา   เลิกสันเทียะ
 
1. นายวินัย  ดีล้อม
2. นางอรชร  อุนัยบัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรประภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วรวิเศษ
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงทัตชญา    สุระสุข
 
1. นายวิษกร   สุระสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายจักรรินทร์  ทองนรินทร์
 
1. นางพรรณี  ประวะภูโต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเพิญ 1. เด็กหญิงอรพินท์  สุขสวรรค์
 
1. นางศุภลักษณ์  ปิ่นทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขสนิท
2. เด็กหญิงอัญชนา  คำเงิน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประทัป
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นายโกสินทร์  คุณนาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กชายบรรเทิง  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงศิริวิมล   สุระมณี
3. เด็กชายอนาวิล  นวลสุมา
 
1. นางพรศรี  สิงห์สวัสดิ์
2. นายอมรเวช  คงทรัพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สุขมี
2. เด็กหญิงจริยา  เปนะนาม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สอนสันติ์
 
1. นายสมเกียรติ  สิริโชคธนานันท์
2. นางสุภาพร  หอมมาลา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญสุข
3. เด็กหญิงเอมอร  บุญกล้า
 
1. นางกุลธิดาพงษ์  สุขสานต์
2. นายจักราวุธ  สาตารม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์จิตร
2. เด็กชายพรรษกร  หลุมทอง
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
2. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศานันทินี  สุดคะนึง
2. เด็กหญิงเกษกานดา  ดวงดาว
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
2. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญล้วน
 
1. นายบุญเลิศ  ประวะภูโต
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงชนิตา  ศรีทะโร
 
1. นายเฉลิม  เสาเวียง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 1. เด็กชายอถิดล  บุญหาร
 
1. นายอำพันธ์  โสภักดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายพิภพ  ศิลาอ่อน
2. เด็กชายสุทัศน์  ดียิ่ง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สมสวย
 
1. นางสาวประไพร์  ศิลาอ่อน
2. นางสาวอลิษา  เพิ่มปัญญา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายปราโมทย์  อยู่อย่างสุข
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สานนท์
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงพิยดา  กำจร
2. เด็กหญิงสุชาดา  แสงล้ำ
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  แสงล้ำ
 
1. นายกฤตพรต   เครือลุน
2. นางสาวนิตยา  แซ่เตียว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไชยราช
3. เด็กหญิงนภสร  กระแสโท
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
2. นางสาวนิตยา  แซ่เตียว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาสานัย
2. เด็กหญิงดวงพร  พิมพันธ์
3. เด็กหญิงทรายขวัญ  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวสุติมา  สันทาลุนัย
2. นายอรรถพล  ละคร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายปฏิภาร  พรมเทพ
2. เด็กชายวัชรชัย  ใบพลูทอง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สุขสนิท
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทียมคลี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงวกุลทิพย์  อุระงาม
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สุขประเสริฐ
 
1. นายจิตติศักดิ์  เพิ่มผล
2. นางสาวดวงแก้ว  ขุมทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กชายสุรพันธ์  สราศรี
2. เด็กหญิงอนิตยา  ล้ำแสง
3. เด็กหญิงอัฉราพร  จันทร์เสน
 
1. นายนอม  คลองงาม
2. นางสาวสุดถนอม  หล้าคำคง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. นางสาวอันธิกา  อินทร์สำราญ
2. นางสาวอิสราภรณ์  รัศมีเอกลักษณ์
 
1. นางจันทร์หอม  บุญคืน
2. นางภัทรวดี  พรหมอุ่น
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กหญิงภาคินี  พรมเขียว
2. เด็กหญิงอรอุมา  เกิดไทย
 
1. นางสาวสุติมา  สันทาลุนัย
2. นายอรรถพล  ละคร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายศุภกิตต์  คำน้อย
2. เด็กชายเจษฎา  มังคละ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เศษโถ
2. นายธัณย์ธรณ์  เกษร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ผาสุข
2. เด็กชายธีระพล  ร่มรุก
 
1. นายณสัณท์เพชร  แสนโยธา
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายฐิติพันธ์  มีทรัพย์
2. เด็กชายศิริพงษ์  คงมา
 
1. นายนิวัฒน์  สุขเกษม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายสกลเกียรติ  วาสนาดี
2. เด็กชายสุรเดช  เรือนน้อย
 
1. นายณสัณห์เพชร  แสนโยธา
2. นางอมรรัตน์  โสมสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กชายสุทัศน์  สมศรี
2. เด็กชายเทิดนัย  สมศรี
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายทิวา  ครองยุติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงปารวี  สุวรรณ
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สวยสอาด
3. เด็กหญิงสิริญาพร  เท่าเทียม
4. เด็กหญิงสุพรรษา  คนึงรัมย์
5. เด็กหญิงอริญญา  จันทวงศ์
 
1. นางถนอม  งามจิตร
2. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 1. เด็กหญิงนิตยา  ลาภมาก
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  จันทา
3. เด็กชายพิชิต  ย่ำรัมย์
4. เด็กหญิงศรวณีย์  วงศ์วาลย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ชะนอมรัมย์
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
2. นางพนิดา  ชัญถาวร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีมุ้ย
2. เด็กหญิงมุจลินทร์  สุระ
3. เด็กหญิงสมฤดี  โปรยทอง
4. เด็กหญิงสุภาพร  หึงขุนทด
5. เด็กหญิงเกตุวดี  สีดา
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นายสมยง  จุปะมัตตัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  แหล่งสนาม
2. เด็กหญิงฐานิตตา  แหล่งสนาม
3. เด็กชายธนากร  ผึ่งผาย
4. เด็กหญิงพรนิภา  จันพยุง
5. เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมบุญ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
2. นางสลิลา  บุระมิ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดีสนิท
2. เด็กหญิงธิฌาภรณ์  เหลามี
3. เด็กหญิงวรรณชนก  เติมกล้า
4. เด็กหญิงสุชาดา  สมดี
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คุมสุข
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงจินตนา  โลนุช
3. เด็กหญิงจิราพร  ระคนจันทร์
4. เด็กหญิงนิภาพร  บุญตวง
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ใบหนองฮี
 
1. นางระย้า  สพานทอง
2. นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชัชชนต์  คำผม
2. เด็กหญิงวธูสิริ  ยอดจันทร์
3. เด็กชายสมคิด  กระจ่างจิตต์
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ดาบจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนป้อง
 
1. นายวิบูลย์  คำทอง
2. นางสุวิมล  คำทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมดิน 1. เด็กหญิงดลฤทัย  คุณเลิศ
2. เด็กชายนพดล  ผ่องพันธ์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญตวง
4. เด็กชายวรวีย์  บุญสนอง
5. เด็กชายวัชรินทร์  ช่อจำปา
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน
2. นายสราวุธ  บุญทัพไทย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรขลา 1. เด็กชายคณิน   อารีพรรค
2. เด็กชายทศพล  เทพธร
3. นายธวัชชัย   จันทร์เสน
4. นางสาวธัญสุดา   สุขจิตร์
5. เด็กชายปัทติกานต์   สุดชี
6. เด็กชายพันธกานต์   โยธี
7. เด็กหญิงวรรณดา   จันทร์หอม
8. เด็กชายวีรพงษ์   สุวรรณขำ
9. เด็กชายวุฒิรัตน์   สอนสันต์
10. นางสาวศิริลักษณ์   สายบุตร
11. เด็กชายสราวุธ   เนียมชุมแสง
12. เด็กชายสหัสวรรษ   นนท์พล
13. นางสาวสุนิตรา   คุตมาสูนย์
14. นางสาวสุพรรษา   กล่องชู
15. เด็กชายสุรเชษฐ์   ชัยบิน
16. นายสุวัฒน์   ปราสัย
17. เด็กหญิงอรยา   ลามณี
18. เด็กชายเกรียงไกร   จันทร์เสน
19. เด็กชายเจริญทรัพย์   เครือบุดดี
20. เด็กหญิงโศรญา   พวงมาลี
 
1. นายประพันธ์   โกยสวัสดิ์
2. นางรำยวน  ฤทธิบาล
3. นายวุฒิพงศ์   แพงเจริญ
4. นางสาวศศิพร  บัวสี
5. นายสมบัติ   สวามีชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กชายกฤตเมธ  จันทรพิลา
2. เด็กชายคณิศร  ภะคะโต
3. เด็กชายคมกริช  ภะคะโต
4. เด็กหญิงฉัตรติวรรณ  โพธิ์สำโรง
5. เด็กชายธีวานนท์  ยุงรัมย์
6. เด็กหญิงนพเก้า  ศรีหย่อง
7. เด็กชายนันทวัฒน์  ตัดสมัย
8. เด็กหญิงนิรชา  กาฬเมฆ
9. เด็กหญิงนุชวรา  ทองเบ้า
10. เด็กชายพลกฤต  บุญแนบ
11. เด็กชายพิตรพิบูล  ศรีสุข
12. เด็กชายพิริยพันธ์  แพงเจริญ
13. เด็กชายวิชิต  แสงคำ
14. เด็กชายวิรกิตต์  เพชรพราว
15. เด็กหญิงศิริประภา  อินทะสะ
16. เด็กชายสุธินัน  ลือโสภา
17. เด็กชายสุธิพร  ลือโสภา
18. เด็กชายอภิชาติ  ศรีสุข
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  สามสี
20. เด็กหญิงอินทิรา  แดนดงเมือง
 
1. นายกิตติพิชญ์  ภูวงษ์
2. นางสาวจินตนา  เพ็งสุวรรณ์
3. นายชัยพัทธ์  ธงชัย
4. นางสมจิต  ศรีพิมพา
5. นางอุษา  เดชศิริ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมดิน 1. เด็กชายกนก  ประทุมวัน
2. เด็กชายกิตติพศ  สืบสอน
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลาคำ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วมรกต
5. เด็กชายจักรพันธุ์  บวรอมลรัตน์
6. เด็กชายจิรศักดิ์  นามน้อย
7. เด็กหญิงชฎาพร  เฉวียงวาด
8. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุนนท์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูหนองโอง
10. เด็กชายธีรศักดิ์  จำปาสี
11. เด็กหญิงประภัสสร  หมื่นขิณี
12. เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธลา
13. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจหาญ
14. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูหนองโอง
15. เด็กชายวัชรินทร์  ช่อจำปา
16. เด็กชายศุภกฤษ  สืบศรี
17. เด็กหญิงศุภิสรา  สมศรี
18. เด็กหญิงสมฤดี  ไชยสิทธิ์
19. เด็กหญิงอรัญญา  สุขประเสริฐ
20. เด็กชายเสกสรร  ภักดี
 
1. นางสาวมณีประภา  สกุลลักษณ์
2. นายยุทธภูมิ  มีพรหมดี
3. นายสุริยัน  จันทร์ส่องแสง
4. นางอุมาพร  พุทธลา
5. นางอุรา  เครือเนียม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   สวัสดี
 
1. นางเนตรทราย  บรรเจิดพัฒนกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะชัย
 
1. นางสาวเสกสรร  ถือกล้า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงธันธิวา  ชูชัย
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กชายศรายุทธ  ปาสานำ
2. เด็กหญิงสุกานดา  หงส์แก้ว
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
2. นายวิรัตน์  เลื่องลือ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์พรหม
2. เด็กชายอิศรา  รองวัตตะ
 
1. นางสาวศิรินภา  สิงหะ
2. นางเจียมจิต  กะการดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทร์แทง
2. เด็กชายไชยา  สุทำมา
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
2. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงจิตลดา  ปานเพชร
2. เด็กหญิงทิพากร  โสนอ่อน
3. เด็กหญิงบุญค้ำ  เปรียบสม
4. เด็กหญิงบุญชู  เปรียบสม
5. เด็กหญิงประทุมวดี  อินทรสอน
6. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ภาสดา
7. เด็กหญิงพัฒนาวดี  พรมดี
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โยนก
9. เด็กหญิงสิรินยา  อาทิตย์
10. เด็กหญิงสุชาดา  บุญสิงห์
 
1. นางสมหวัง  โมกหอม
2. นายเรืองเดช   พิเลิศ
3. นายเรืองเดช  พิเลิศ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชารียา   สะอาดยิ่ง
2. เด็กหญิงญาณิศา   ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงธิชา   คุณนาม
4. เด็กชายนันทพงษ์   งามสุข
5. เด็กชายพุทธชาติ   บัวทอง
6. เด็กหญิงภาวินี   มั่นคง
7. เด็กชายภูมินทร์   กองสุข
8. เด็กหญิงรุ้งทิวา   ยุทธการ
9. เด็กหญิงสุภาวินี   คงเย็น
10. เด็กหญิงอรอุมา   หลงนาม
 
1. นางสาวดารณี  กลิ่นหอม
2. นายบัญญัติ  สุจริต
3. นายสุรินทร์  เทัยมทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาญฮี 1. เด็กหญิงกนพรรณ  ศรีบาล
2. เด็กชายธนาธิป  อุปสิทธิ์
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พลายด้วง
4. เด็กหญิงพรวิมล  ละคร
5. เด็กชายภูชิต  สิงห์นุช
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผาโท
7. เด็กหญิงฤทัยพัชร์  พุ่มพันธ์
8. เด็กหญิงวนิศรา  ละคร
9. เด็กหญิงวรัญญา  จำนงค์ลักษณ์
10. เด็กชายวัชรพงษ์  กุลวงศ์
11. เด็กชายสุริยา  บุญรัตน์
12. เด็กหญิงอรทัย  หาญมานพ
13. เด็กหญิงอรนิภา  หนูนพ
14. เด็กหญิงอรอนงค์  กุลพันธ์
15. เด็กหญิงอุษามาศ  แก่นวิชา
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีบาล
2. นางสาวปิยะพร  เทพมณี
3. นางศรัญยา  แสงราม
4. นางเรืองศิลป์  สามี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงกนกพร   สุขส่ง
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ดวงจำปา
3. เด็กหญิงจิตสุภา  สาแก้ว
4. เด็กชายธนภัทร  เสพสุข
5. เด็กหญิงนันทกานต์  วิเศษดี
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ   ทองด้วง
7. เด็กหญิงภัทรวดี   สาระสุข
8. เด็กหญิงวรนุช   สุขแสง
9. เด็กหญิงวรรณวิสา   เจริญศรี
10. เด็กหญิงวราภรณ์   สุขประจบ
11. เด็กหญิงสาวิณี  จันทร์งาม
12. เด็กหญิงสุจินรัตน์    ศรีทับ
13. เด็กหญิงอรปรียา  ประสงค์สุข
14. เด็กหญิงเขมิกา   บุญมี
15. เด็กหญิงโสภา   มีทรัพย์
 
1. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์
2. นางบัวลอย  สนใจ
3. นางพรรณประภา    สิมมา
4. นายศิโรตม์   อาวอร่ามรัศมิ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงทิพย์ลดา  ผ่องใสสี
2. เด็กหญิงศิริกัลญา  นันตา
3. เด็กหญิงอฐิตา  แสงจันทร์
 
1. นายกฤตพรต   เครือลุน
2. นางสาวนิตยา  แซ่เตียว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 1. เด็กหญิงภานุมาศ  จิตมั่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เผือกสีสุก
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สินพรม
 
1. นางกัลยา  บุญดี
2. นายมนัส  คำมุลนา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 1. เด็กชายพันธ์นาม  ศรีกล่ำผึ้ง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สายโสดา
 
1. นายสาทิตย์  บุตรสวน
2. นางเยาวลักษณ์  ภูเฉลิม
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเพิญ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   เหล่าภักดี
2. เด็กชายองอาจ   สุภาพันธ์
 
1. นายวิรพิน  ในณงค์
2. นางสุกัญญา  ในณงค์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทราย 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ชินวงศ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 1. เด็กหญิงวิมลศิริ    ยุโพนทัน
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรขลา 1. เด็กชายอภิวัฒน์   โสภา
 
1. นางรำยวน  ฤทธิบาล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงสุนิสา  สานุสันต์
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงจาฬิฎาภรณ์  ศรีพันธบุตร
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีทรัพย์
 
1. นางชญาดา  คงสุขมาก
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงพจมาน  บุญปก
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงชลลดา  สำอางค์
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงหฤทัย  จุลเสริม
2. เด็กชายไกรวิทย์   ตันศิริ
 
1. นางจันทร์ตนา  คุณนาม
2. นางนัยนา  เลิศล้ำ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 1. เด็กหญิงสายไหม   พรหมทา
2. เด็กหญิงอัครยา   ดีใจ
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 1. เด็กหญิงบุปผาชาติ   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงศศิธร   แก้วเขียว
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กชายจุลพงษ์  คนงาม
 
1. นายอภิชาติ  หลุ่งเป้า
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กชายปรีชา  จันปา
2. เด็กชายศิรศิลป์  ทองเหลื่อม
3. เด็กชายเอกวัฒน์  เทพบุดดี
 
1. นายประพจน์  ผกานนท์
2. นางศศิวิมล  ผกานนท์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายณัฐรินทร์  จงใจงาม
2. เด็กหญิงวิชดาพร  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ก้อนทอง
 
1. นายพัฒนา  ฉิมงาม
2. นายสุรกิตต์  บุญมา
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมน 1. เด็กชายธนาวุฒิ   พริ้งเพราะ
2. เด็กชายอำพล    ร่มเย็น
3. เด็กหญิงเสมียน  พวงพอก
 
1. นางสาวชดาษา   บูรณ์เจริญ
2. นายเทพพิทักษ์   หลักบุญ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขุมทอง
 
1. นางช่อศรี  สารพัฒน์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายศุภกร  สะใบพิมพ์
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมืองสุวรรณ
 
1. นายสุริยา  ย่องหาญ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กหญิงสายใจ  อินทระชัย
 
1. นายสว่าง  สืบสันต์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีโสม
 
1. นายสุริยา  ย่องหาญ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กชายอนันต์   แก้ววัน
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ศาลางาม
 
1. นางดวงรัตน์  ฤทธิรณ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เพิ่มผล
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายพลรบ  พรหมมา
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายพิพัฒน์  จำปาทอง
 
1. นายราชนพ  ลำภู
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มิตรตะขบ
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชุนกล้า
 
1. นายยนต์  แสนสุข
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กหญิงพนิตกาญจน์  ชารีรักษ์
 
1. นางภัคภร  เทียมคลี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กชายวัชรินทร์  ไม้เท้าทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กหญิงชนิดาภา  นาคกระแสร์
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. นางสาวศศิกานต์  แสนกล้า
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายวิริยะ  ประทินสี
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทียมคลี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. นายศรัญญ์  กระจ่าง
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงอัชชนา  เชื้อหงษ์
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ภาสดา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ศรีเจิดจ้า
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนานันท์  สาแก้ว
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองเหลื่อม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  สาธุการ
4. เด็กหญิงพิมพิศา  แข่งขัน
5. เด็กชายภูมินทร์  มีพันธ์
6. เด็กหญิงวรรณิษา  คำน้อย
7. เด็กหญิงวรินธร  ใบพลูทอง
8. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ยอดลี
 
1. นายชนะการณ์  แก้วเกิด
2. นางลลิดา  นวลมณี
3. นางสาวอาภาวี  มาลีหวล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างบก 1. เด็กชายจิระศักดิ์  จันทะแสง
2. เด็กชายณัฐพล   ใจหาญ
3. เด็กชายณัฐพล   อยู่เย็น
4. เด็กชายตะลันต์  สังข์โสม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลีลาด
6. เด็กชายธเนศ  ทองดอนง้าว
7. เด็กหญิงนลินภา  ลีราช
8. เด็กชายนิติภูมิ  โสภา
9. เด็กหญิงปฏิมากร  สมงาม
10. เด็กชายภูธเนศ  ก้านเพชร
11. เด็กชายรัชชฤทธิ์  สาขากิจ
12. เด็กชายวายุ  ดำเนิน
13. เด็กหญิงวาสนา  ลำ้ำเลิศ
14. เด็กชายวิทวัฒน์  พัตรสิงห์
15. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  คงหาญ
16. เด็กชายวิวัฒน์  ธรรมมา
17. เด็กชายศรีสมบูรณ์  โสภา
18. เด็กชายสมพร   ลีลาด
19. เด็กชายหยาดน้ำฝน  บุญเยี่ยม
20. เด็กชายอรรถพล  เพิ่มทอง
21. เด็กชายเพชรมงคล  พูนสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา   จิตสุภาพ
2. นายกิตติศักดิ์  สร้อยจิต
3. นางดวงกมล  จำลอง
4. นางพรสวรรค์  เชื้อเพ็ง
5. นางสนิท  เพ่งกิจ
6. นางอุไร  กิ่งแก้ว
 
102 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  บุญบำรุง
2. เด็กชายขจรณรงค์  คุมดี
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ของทิพย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะคัด
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สีสว่าง
6. เด็กหญิงดลยา  ผลทวี
7. เด็กชายทวีศักดิ์  สำรวมจิต
8. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ลุล่วง
9. เด็กชายปรเมศ  สีดา
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันที
11. เด็กหญิงปิยาภรณ์  พอกพูน
12. เด็กหญิงพรชิตา  สุขชิต
13. เด็กชายพรทวี  ประชา
14. เด็กหญิงพิชญาลักษณ์  ชะโกฏิ
15. เด็กหญิงฟ้าใส  ผิวเหลือง
16. เด็กหญิงภูริตา  พางาม
17. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยสงคราม
18. เด็กหญิงรมันยา  คารทอง
19. เด็กหญิงรัชนี  ประสมกล้า
20. เด็กชายฤทธิชัย  โนนคำ
21. เด็กหญิงวิภาพร  พยุงบุญ
22. เด็กหญิงวิล่าวัลย์  ผาสุขใจ
23. เด็กหญิงวีระพร  อนุลาวัพพ์
24. เด็กชายศิรินันท์  ขันมาก
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผิวเหลือง
26. เด็กชายสงกรานต์  สุขสงวน
27. เด็กหญิงสวรส  ยืนหาร
28. เด็กชายสุรเชษฐ์  อัศวมโนธรรม
29. เด็กหญิงอนัญญา  ชนะชัย
30. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พันชวะนัส
31. เด็กหญิงอาทิตยา  นิยมสมาน
32. เด็กหญิงเกศมณี  เกศา
33. เด็กชายเจษฎาวัฒน์  พิศเพ็ง
34. เด็กชายเบญจพงษ์  ร่วมคำ
35. เด็กหญิงเพชรลัดดา  แก้วดี
36. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมานสุข
37. เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงแก้ว
38. เด็กหญิงเอกปวีร์  แซ่คู
39. เด็กหญิงเอิร์น  ประทุมแก้ว
40. เด็กหญิงโสรญา  อ่อนปุย
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
2. นายทินกร  สายธนู
3. นางนิภาภรณ์  เชื้อมั่นคง
4. นายพิจิตร  ยานุทัย
5. นายยุทธนา  พิมพ์สาร
6. นายศิริพงษ์  ตรองจิตร
7. นางอรดา  เสสสุวรรณ
8. นายเรืองวิทย์  สุดดี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายอภิกิจ   ลาทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายวิทวัส  เคนสมดี
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ระยาย้อย
 
1. นางพิมพ์พร  แกล้วกล้า
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณี   ขอสุข
 
1. นางภาวีนา  ชาลี
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กชายมนัญชัย  ชื่นชม
 
1. นางภิญญดา  พุทธานุ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองจันทร์
 
1. นายพลกฤต  เสพสุข
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. นายศิริศักดิ์  ย่างสุข
 
1. นางสาวพาระนี  พรมตวง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวพาระนี  พรมตวง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 1. นายสหภาพ  ศูนย์ดำรงพิริยะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทราย 1. เด็กชายณัฐพล  คำหล่า
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงวธูสิริ  ยอดจันทร์
 
1. นางบุญฑริกา  เค้ากล้า
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ปานทอง
 
1. นางสาวสุปราณี  จันทร์ล้ำ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงมูล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ชัยดี
 
1. นายสุทิน  สอนสุระ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปานชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่  พรหนองแสน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางพรประภา  กระชอนสุข
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เนินงาม
 
1. นายพลกฤต  เสพสุข
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1. เด็กหญิงกชพร  ปานสี
2. เด็กหญิงกชพร  จำปาทอง
3. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุภาษิต
5. เด็กหญิงชลนิชา  ลาภาส
6. เด็กหญิงชุติมา  สระแก้ว
7. เด็กหญิงณิชา  กลางวิชิต
8. เด็กชายธนาธิป  ประสมศรี
9. เด็กชายธีระภัทร์  ล้ำประเสริฐ
10. เด็กชายนพนันท์  สระแก้ว
11. เด็กหญิงนริศรา  ยอดลี
12. เด็กหญิงนิรชา  ทีทอง
13. เด็กชายประเสิรฐ  ดวงดี
14. เด็กหญิงปานขวัญ  ชาญเชี่ยว
15. เด็กชายพสธร  ยืนยาว
16. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สุขสงวน
17. เด็กชายวันพิชัย  สระแก้ว
18. เด็กหญิงสกาวเดือน  พูนสวัสดิ์
19. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
20. เด็กหญิงสุชาดา  พลศรี
21. เด็กชายอัมรินทร์  คานทอง
22. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญธรรม
 
1. นางสาวกัลยา  จรรยาวัฒนานนท์
2. นางสาวนิภาภรณ์  นามพรหม
3. นางประภัสสร  กอนไธสง
4. นางพัชรีภรณ์  โนรินทร์ยา
5. นายวิชัย  คำขาว
6. นางสาวสายฝน  นามพรม
7. นางเกษราภรณ์  ทามแก้ว
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กชายกนกพล   นิวงษา
2. เด็กชายกฤตเมธ   อาจดวงดี
3. เด็กหญิงกัลยา    บุญมาพิลา
4. เด็กชายกานต์   ก้อนทอง
5. เด็กชายกิตติธัช  ยอดเพ็ชร
6. เด็กหญิงกิติพร   เข็มกลาง
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์   แก้วจันทร์
8. เด็กหญิงณัชชา   ทองมาก
9. เด็กชายตระการ   คงทรัพย์
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ   บัวทอง
11. เด็กหญิงนภัสสร    บัวทอง
12. เด็กหญิงนฤมล   หมื่นสา
13. เด็กชายบรรพต   ศรีชนะ
14. เด็กชายปภพ   แก้วมณี
15. เด็กชายประหยัด   จันทร์แดง
16. เด็กชายพงศ์สิริ    แสนศรี
17. เด็กชายพีรภัทร   สาแก้ว
18. เด็กหญิงรติมา   ทองมาก
19. เด็กหญิงวนัสนันท์   พิศเพ็ง
20. เด็กหญิงวรฤทัย   สดับสาร
21. เด็กชายวรวุธ   เกษแก้ว
22. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีชนะ
23. เด็กหญิงวิชุดา   ยางศรี
24. เด็กชายวิวรรธน์   ลัดดาทอง
25. เด็กชายวุฒิพงษ์   นาสมโภชน์
26. เด็กชายศรัณย์   บุญยืน
27. เด็กชายศักราช   แสนท้าย
28. เด็กชายศักรินทร์   จันทร์แดง
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์   โพงไชยราช
30. เด็กหญิงสมาพร   บรรลุดี
31. เด็กหญิงสิรามล   นรมาตร์
32. เด็กหญิงสิริพร   กะการดี
33. เด็กหญิงสุทธิดา   อื้อเส่ง
34. เด็กชายสุทัศน์   คนหาญ
35. เด็กหญิงหนูพิน   พิศเพ็ง
36. เด็กหญิงอรวรรณ   พิลาศรี
37. เด็กชายเมธา  โพธิ์ภูมิ
38. เด็กชายเอกราช   นามสว่าง
39. เด็กหญิงโสภาพร   สุโทสา
40. เด็กชายไรวินท์   บุญยืน
 
1. นายกิจพงษ์   ประทุมดี
2. นายจักรกฤษณ์  ชิดนอก
3. นายตรีภพ  พรหมหงษ์
4. นางสาวธารทิพย์  ทองพันชั่ง
5. นายวัฒนะ  กันนุฬา
6. นางอุษา  กะการดี
7. นายเทิดภูมิ  ยั่งยืน
8. นายไกรวิเชียร   คงอ่อน
 
121 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กชายจรัสรวี  อะโนราช
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชฏาชัย
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ดวงแข
4. เด็กหญิงพิมระภัส  จันทาสี
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีลำเนา
6. เด็กชายสรวิชญ  พึ่งเกษม
7. เด็กหญิงอาภัสรา  เมาตะยา
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  อัมวรรณ
9. เด็กชายอุดมศักดิ์  พิมนรัมย์
10. เด็กหญิงเอมสุดา  สิทธิ์สวนจิก
 
1. นางปรารถนา  ซื่อสัตย์
2. นางรัตนา  เหลามี
3. นางสมพร  สิงห์ภูงา
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงปริศนา   สุขเป็ง
2. เด็กหญิงละเอียด   สอนรมย์
3. เด็กหญิงวรารัตน์   ศรีวิเศษ
4. เด็กชายสุรศักดิ์   ภูบานเช้า
5. เด็กชายสุรศักดิ์   รอดโพธิ์ทอง
6. เด็กชายสุวัฒน์   สังข์ทอง
7. เด็กหญิงอินทุอร   คุมสุข
8. เด็กชายเกรียงไกร   อ่อนศรี
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายวิเชียร  จักรคำ
3. นางสุคนธ์  ศรีจุดานุ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ถังนอก
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สะอาดเอี่ยม
4. เด็กหญิงกีรติกา  สุทธิประภา
5. เด็กหญิงจันทร์ธิชา  บัวไข
6. เด็กหญิงณัฐติการ์  ศรีวงศ์
7. เด็กหญิงปทิตตา  อินทร์แก้ว
8. เด็กหญิงวิชิตาวิณี  พระงาม
9. เด็กหญิงศศิธร  เหล่าสกุล
10. เด็กชายสุรชัย  มณีบุตร
11. เด็กหญิงอัญชลี  เหมเงิน
12. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วังสะอาด
 
1. นางสาวจริยาพร  ชัยงาม
2. นายปริญญา  สืบสุนทร
3. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
4. นางอาภาภรณ์  จิตหนักแน่น
 
124 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงวิมาดา  แก้วมรกต
3. เด็กหญิงสายฝน  สระประทุม
4. เด็กหญิงอรุโณทัย  แยบคล้าย
5. เด็กหญิงเบญญามิน  สารอุด
6. เด็กหญิงเมตตา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร
2. นางสาวนภาพร  ศรพรม
3. นางนิตยา  รุ่งเรือง
4. นายรณชัย  ศรีสังข์
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงกิตนภา  บุราคร
2. เด็กหญิงกิตนภา  บุราคร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะชัย
4. เด็กหญิงณัฐพร  เสาว์แก้ว
5. เด็กหญิงบงกช  บุญล้อม
6. เด็กหญิงยลดา  เอี่ยมสะอาด
7. เด็กหญิงสหัสญาณ  คำมูล
8. เด็กหญิงสุนิสา  ณวารี
 
1. นายประดิษฐ์  คงสุข
2. นางสาวพณิตา  สุริยะ
3. นางศิริเพ็ญ  อุ่นเรือน
4. นางเบญจมาภรณ์  บุญล้อม
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญหล้า
2. เด็กหญิงบุษบาบัญ  โอบอ้อม
3. เด็กหญิงพนิดา  จิตซื่อ
4. เด็กหญิงพันนิภา  จิตซื่อ
5. เด็กหญิงสุกันยา  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงอาทิตยา  มารุนับ
 
1. นายประดิษฐ์  คงสุข
2. นางยุวดี  บุญปก
3. นางอรชิรา  อินทร์งาม
4. นางเบญจมาภรณ์  บุญล้อม
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจินตนา  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองทา
3. เด็กชายณสภัทร  ไกรเพชร
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กอสาลี
5. เด็กหญิงทัศวลัย  ยอดรัก
6. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัญญาดี
7. เด็กชายธนาภัทร  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญกองสิริ
9. เด็กหญิงพรธิดา  ยวงทอง
10. เด็กหญิงพัทรดา  โภควัฒน์โสธร
11. เด็กหญิงภูริษา  ศรีอ่อน
12. เด็กหญิงรวิสรา  ฉายสุริยา
13. เด็กหญิงรัศมีภัค  เพ็งพา
14. เด็กหญิงวรินทร  ช่วยวัฒนะ
15. เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี
16. เด็กหญิงอาทิตยา  เสมอภาค
 
1. นายธรรมศักดิ์  ช่วยวัฒนะ
2. นางวรรณรัตน์  สะอาดยิ่ง
3. นางสุก้ญญา  คงยืน
4. นางสุปราณี   ไกรเพชร
5. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงนิวาริน  ศรีจันทร์
2. นายบดินทร์  สุดารักษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์แก้ว
4. เด็กชายประพันธ์  ทะคำสอน
5. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทะนัย
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  หาสุข
7. เด็กหญิงลลิตา  หาสุข
8. เด็กชายวัฒนชัย  ดัดถุยาวัตร
9. เด็กหญิงศุกลภัทร  พุดลา
10. เด็กหญิงสุภาพร  กลมเกลียว
11. นายอดิศร  อยู่พันธ์
12. เด็กหญิงอารยา  กะเสาทอง
13. เด็กหญิงอารยา  ผลเจริญ
14. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ขันติ
15. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเอิบ
16. เด็กหญิงเนตยกุล  อินทะนัย
 
1. นางจิตรา  มีแก้ว
2. นางชลลดา  พิศงาม
3. นางวันเพ็ญ  อุ่นรัมย์
4. นางสาวอุไรรัตน์  วงศ์ฉลาด
5. นางสาวเยาวลักษณ์  ถนอมศิลป์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 1. เด็กชายธนายุทธ  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญประสพ
3. เด็กชายวิชัย  ชาวนา
4. เด็กชายสุนทรชัย  สร้อยจิตร
5. เด็กชายสุปภัทร  สร้อยจิตร
 
1. นางจารุรัตน์  เจือจันทร์
2. นายรำลึก  เจือจันทร์
 
130 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชนะมาร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ยุบลเพลิด
 
1. นางทองเพียร  โสรัตน์
2. นายนิรันดร์  โสรัตน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สืบโสดา
2. เด็กชายอนุชา  ธนูแก้ว
3. เด็กชายไตรทศ  เนียมหอม
 
1. นายสมพร  สืบโสดา
2. นายอติชาต  สร้อยจิต
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กชายธนากร  บุญอุดร
2. เด็กชายศุภชัย  ภูเงิน
3. เด็กชายอภิสร  พุฒศรี
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นายสุรพล  จันดารักษ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
2. เด็กหญิงสายสมร  โลระลูน
3. เด็กหญิงอินทิรา   วิชานนท์
 
1. นายนิยม  นามโคตร
2. นายศิริชัย  สระแก้ว
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. นายทนงศักดิ์  เหลาเลิศ
2. เด็กชายธนากร  เหมันตะ
3. เด็กชายสุมิตรา  ศิลาเลิศ
 
1. นายชูชาติ  พฤตินอก
2. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่อนมณี
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สินโสภา
3. เด็กหญิงญาณี  ประจวบสุข
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์ภิรมย์
5. เด็กหญิงบุษราคัม  บำรุงนาม
6. เด็กหญิงลำไย  คุมสุข
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นางสาวทัตพิชา  นวนประโคน
3. นางบุญเฮียง  บุญมี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงดวงใจ  คุมสุข
2. เด็กหญิงดารุณี  บุติมาลย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สีสังข์
4. เด็กชายสุรดิษฐ์  บุติมาลย์
5. เด็กหญิงอภิวรรณ  วรรณวงษ์
6. เด็กชายอัมพร  บุติมาลย์
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นางสาวทัตพิชา  นวนประโคน
3. นายนิยม  สวยไธสง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับน้อย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    พลดอน
2. เด็กหญิงนิตยา   สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงพริพิมล    เกษีสังข์
 
1. นางสาวนันท์ปภัทร์   พรเดชวิวัฒน์
2. นางสาวสสิธร   สิทธิจันทร์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กหญิงกัลยา  สำโรงแสง
2. เด็กหญิงสุวิมล  ทองมาก
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทองมาก
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นางสุวรรณา  มาลีหวล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เสาทอง
2. เด็กชายสิริมงคล   สาแก้ว
3. เด็กชายสุรชัย   คุมสระ
 
1. นางดลฤดี   อาวอร่ามรัศมิ์
2. นายศิโรตม์   อาวอร่ามรัศมิ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเพิญ 1. เด็กชายรัชตะ  สุภาที
2. เด็กชายวิษณุ  สมภักดี
3. เด็กชายอำพล  ตุ้มพระ
 
1. นายสมพล  ชื่นงาม
2. นายเหรียญชัย  กนกแก้ว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงบุษญา  บุตรดี
2. เด็กหญิงอรอุมา  ยอดมา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  เดชขุนรัมย์
 
1. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
2. นางลำพูน  ประริเตสังข์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชุติมา  ช่างแก้ว
2. เด็กหญิงณ้ชยา  สุขเพิ่ม
3. เด็กหญิงพิชามนญ์  แผลงฤทธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  นิลหุต
2. นางโชติรส  สาคะริชานนท์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปรียานัท  นันทะวงค์
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  พิมพ์งาม
 
1. นางสาวบังอร  เพ็งสันต์
2. นายวรากร  สินอนันต์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 1. เด็กหญิงธิดาพร  โสภาพรม
2. เด็กหญิงปลายฝน  สูงโคตร
3. เด็กหญิงเปมิกา  บุญปก
 
1. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
2. นางพรพินันท์   โคตรพันธ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. นางสาวพิมพิกา  เมืองศรี
2. เด็กหญิงวรียา  สุดหาร
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สมรุด
 
1. นางนิรภัย  ศรีเจริญ
2. นางสาวลำพูน  ประริเตสังข์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 1. เด็กหญิงวริสรา  สันติภพ
2. เด็กหญิงสุนันทา  กรวยทอง
3. เด็กหญิงอรญา  โพธิ์ชัย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  กองแก้ววรศิษฐ์
2. นางสาวภรภัทร  เพชรอำไพ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระมูง 1. เด็กหญิงกรกนก  สีสันงาม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามนวล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีสันงาม
 
1. นางปรียานุช  บุญเหลือ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงชลธิชา   บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร   ทาหาญ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทีสำราญ
 
1. นางจารี  สุทาวัน
2. นางสมจิตรดา  มีผิว
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ   บุญราช
2. นายยุทธนา   จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวรรณา   สุดใจ
 
1. นางนิรมล   สัตย์ซื่อ
2. นายสุนทร   เพ็ญจันทร์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เตียวเจริญสุข
2. เด็กหญิงชาติตะวัน  เตียวเจริญสุข
 
1. นางสาววารุณี  ศิริ
2. นางสุดารัตน์  สุขสวัสดิ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มัดยารัมย์
2. เด็กหญิงอาริญา  เหลาคม
 
1. นางกิติยาภรณ์  สุปะทัง
2. นางศศนันท์  พรหมบุตร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กหญิงชานิดา  ค้ำชู
2. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์สังข์
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต้นงาม
2. เด็กหญิงมานิตา  อุไรล้ำ
 
1. นางเบญจวรรณ  เจริญศิริ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสสินธฺ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทีฆายุ
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ก้งทอง
 
1. นายณัฐชนม์  วงค์มา
2. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายธวัชชัย  นามบุญเรือง
2. เด็กชายปริญญา  บุญปก
 
1. นายนคเรศ   ตระกูลดี
2. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สระแก้ว
2. เด็กชายเกรียงไกร  โกฏหอม
 
1. นายนคเรศ   ตระกูลดี
2. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กชายชยธร  สุรถาวร
2. เด็กชายตรัยรัตน์  จิตคง
 
1. นายจารุเดช  ลักษร
2. นางชนม์พรรษ  ฤทธิรณสกุล
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนม่วง 1. เด็กชายนพนัย  ดุษณี
2. เด็กหญิงศิริพร  ลามณี
 
1. นายธีรศักดิ์  ยางสุข
2. นางสาวรัตนาวรรณ  โพธิ์กิ่ง
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กชายพิริยะ  มะเดื่อ
2. เด็กชายวุฒิชัย  โทนุบล
 
1. นายณัฐชนม์  วงค์มา
2. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 1. เด็กชายรติพงษ์  ทุมแสน
2. เด็กชายอาคม  ชารีพร
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กหญิงภาวิษษา  ดวงทอง
2. เด็กหญิงศิรินญา  หอมหวล
3. เด็กชายอาทิตย์  สายวัน
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
2. นายบุญส่ง  แสนดี
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  เสาวะโร
2. เด็กชายพิศุทธิ์  ดอกยี่สุ่น
3. เด็กชายสุทธิ์  แสงภู่
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
2. นายบุญเย็น  เพ่งพินิจ
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคุณ 1. เด็กชายจักรี  แย้มชู
2. เด็กชายศุภณัฐ  แสวงทรัพย์
3. เด็กชายเทวัน  แสนดี
 
1. นายมาโนช  คงทรัพย์
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กชายจตุพร  วิเวกดัง
2. เด็กชายชยธร  สุรถาวร
3. เด็กชายศุภนาท  จิตคง
 
1. นางชนม์พรรษ  ฤทธิรณสกุล
2. นายนิรันดร์  โสรัตน์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโพ 1. เด็กหญิงชลิตา  ยวนรัมย์
 
1. นางสาวเกลื้อกูล  พงไทยสง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญเหมาะ
 
1. นางลัดดา  สุขแสวง
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สีโสภา
 
1. นางปิยะนุช  บุญเพ็ง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงธนันณัฏฐ์  สร้อยจิตร
 
1. นางจีระวรรณ  วงศ์ฉลาด
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ประสมศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ถนอมพล
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หงษา
 
1. นางปิยะนุช  บุญเพ็ง
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1. เด็กหญิงศิริมา  สุขตาม
 
1. นางสาวกรรณิกา  ถนอมพล
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมคำ
 
1. นางสาวอารียา  แหวนวงษ์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมศรี
 
1. นางนิยนันท์  ถาวรรัตน์
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองแท่ง
 
1. นางปิยะนุช  บุญเพ็ง
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโพ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงนุชรี  แสนดี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรัพย์มาก
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ก้านอินทร์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทร์สำราญ
 
1. นางสายสุนี  ลักขษร
2. นางสาวเกื้อกูล  พงไทยสง
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บุตรตัสสะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  แสงไกร
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญรัตน์
2. เด็กชายฐานเศรษฐ์  เศรษศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ถนอมพล
2. นางสาวรุ่งตะวัน  อุปมา
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองมาน
2. เด็กหญิงสุวิมนต์  แก้วตา
 
1. นางสาวกัญฎา  ยินดีฉาย
2. นางศิรินภา  ทองเงิน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กชายนิรุตติ์  เทพยา
2. เด็กชายพงศุธรณ์  กาทอง
3. เด็กชายวรวุฒิ  นามปราศรัย
4. เด็กชายศราวุธ  คงทรัพย์
5. เด็กชายสิทธิกร  สำอางค์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จิตแม้น
 
1. นายวรวุธ  จงใจงาม
2. นายวิทยา  สิมมา
3. นางศิริภรณ์รัตน์  แก้วกาญจน์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กหญิงปัทมา  นวลศรี
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  แก้วพรม
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบเทพ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมสวย
5. เด็กหญิงสิรินธร  หอมหวล
6. เด็กหญิงเมธิณี  ไสลจิต
 
1. นายชัย  กระจ่างจิตร
2. นายสมยศ  โลเกตุ
3. นายสมัย  ชุ่มมาก
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญจันทร์
2. เด็กชายธีรเจต  งิ้วไธสง
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พรมชื่น
4. เด็กหญิงยุพิน  ตินทอง
5. เด็กหญิงรินดา  คำผาย
6. เด็กชายวัชรพล  ปัญญาสูง
7. นายสมบัติ  แท่นทอง
8. เด็กชายสุรชัย   สังข์ทอง
 
1. นางณิชาภัทร  สมสุข
2. นายประทีป   พรหมประเสริฐ
3. นายสุทธิพจน์  แก้วใส
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. นางสาวจันทราทิพย์  จุลเสริม
2. นางสาวชนินาถ  ถิระบุตร
3. นายณัฐวุธ  ศรีมันตะ
4. นางสาวธัญญารัตน์  ฤทธิ์สัจจา
5. นางสาวประภัสสรณ์  วรรณา
6. นางสาวปรารถนา  กมล
7. นางสาวปรียาภัทร  สิทธิจันทร์
8. นางสาวรำไพ  รักไทย
9. นางสาวสุดารัตน์  ภากล้า
10. นางสาวอนงนาฏ  ชุมเพชร
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
2. นายสุนทร  เพ็ญจันทร์
3. นายเฟื่องศักดิ์  นิราศภัย
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจิราภา   อินทร์เพ็ง
2. เด็กชายธวัชชัย  สุดดี
3. เด็กหญิงพัชรี   นามวิเศษ
4. เด็กชายวรินทร   ทองเนตร
5. เด็กชายสุนทรี   พูนศรี
6. เด็กชายสุรพงษ์    โลนะลุน
7. เด็กหญิงสุรัสวดี  พงษ์ชะอุ่ม
8. เด็กชายอธิวัฒน์   งามสุข
 
1. นางธีรดา  แฝงสีดา
2. นางสำเรียง  สอนเพ็ง
3. นางสุธามาศ  ร่วมกล้า
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. นายชนินทร์  นาเมือง
2. นางสาวสุก้ญญา  จำปาชื่น
3. นางสาวสุปราณี  โพธิ์เงิน
4. เด็กชายสุริยา  โคตรชัย
5. เด็กหญิงสโรชา  ไกรเพชร
 
1. นางจิตรา  มีแก้ว
2. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิตติมาพร  สมนึกตน
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ประสานทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา   เสาธง
 
1. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
2. นางวชิรปราณี  วงษ์มา
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงจิระนันท์   อินทะสุข
2. นางสาวนฤมล  สืบมา
3. นางสาวนิศารัตน์  สีงาม
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
2. นางสาวเสาร์วิภา  ทวีฤทธิ์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐชา   บุญปก
2. เด็กหญิงพนมวรรณ   เดชารัมย์
3. เด็กหญิงพิจิตรา   สายรัตน์
 
1. นางนัทที  เอ็นดู
2. นางผกามาศ  แป้นจันทร์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงกชกร  สาแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนดี
3. เด็กหญิงปรารถนา  งอกงาม
 
1. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์
2. นางพรรณประภา  สิมมา
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงยุวรินทร์  ยางสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เปนะนาม
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ทองจันทร์
2. นางสุพรรณี  อินทมนต์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ทองแม้น
2. เด็กหญิงศราลักษณ์  ขันโนนเขวา
 
1. นางสาวรัชณี  ยอดสิงห์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรขลา 1. เด็กชายพงศธร   โพธิ์ทัย
2. เด็กชายเทิดเกียรติ   มารศรี
 
1. นายอนาวินทร์   โสมาเกตุ
2. นายเดชา  เทียนคำ
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายชินวัตร  ดาศรี
2. เด็กหญิงอรวี  ชินรัมย์
 
1. นางรัชณี  ยอดสิงห์
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงดาราวดี  สร้อยเสน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ลักขษร
 
1. นายพัฒนจักษ์  คำเภา
2. นางสาวไพลิน  พิศเพ็ง
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกาญจน์มณี  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอลิษา  จันทร์จิตร
 
1. นายเฉลิม  เสาเวียง
2. นางเดือนเพ็ญ  ผดุงเจริญ
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายศิริชัย  เบอร์ไธสงค์
 
1. นางสำลี  ทวีสาร
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรขลา 1. เด็กชายอนุวัฒน์   นิจสุภาพ
 
1. นางประทานพร  สุดาปัน
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 1. เด็กหญิงกรกมล  สร้อยจิตร
2. เด็กชายกรทักษ์  เสมารัมย์
3. เด็กชายกฤตภาส  สร้อยจิตร
4. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจิตร
5. เด็กหญิงกัญญาภัค  สายวัน
6. เด็กหญิงคีตภัทร  บันเทิงใจ
7. เด็กหญิงจันทิมา  สร้อยจิตร
8. เด็กหญิงจันทิรา  แกล้วกล้า
9. เด็กหญิงจินตนา  แก่นแก้ว
10. เด็กหญิงจิรา  มณีศรี
11. เด็กชายชนุดม  สร้อยจิตร
12. เด็กชายชัยวิทย์  หวังผล
13. เด็กหญิงณัชชา  ชาวนา
14. เด็กหญิงณัฐกานต์  สร้อยจิตร
15. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำ
16. เด็กหญิงดลศิณี  พลหาญ
17. เด็กชายดุสิต  สร้อยจิต
18. เด็กชายทัศนศักดิ์  ศรีแก้ว
19. เด็กชายทัศนศักดิ์  ศรีแก้ว
20. เด็กหญิงธนกรณ์  กาทอง
21. เด็กชายธนพล  กะการดี
22. เด็กชายธนวิทย์  จันทร์งาม
23. เด็กชายธนากร  พรมศรี
24. เด็กชายธนาวิทย์  มุ่งพันกลาง
25. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์ลี
26. เด็กชายธนิต  โลเกตุ
27. เด็กชายธีรดนย์  สร้อยจิตร
28. เด็กชายธีรนันท์  จันทร์สิงห์
29. เด็กชายธีรพัฒน์  สร้อยจิตร
30. เด็กชายธีรวัฒน์  ราชบุรี
31. เด็กชายธีระศักดิ์  จีนมาก
32. เด็กชายธเนศ  โลเกตุ
33. เด็กชายนราธิป  กะการดี
34. เด็กหญิงนลินทิพย์  นามณี
35. เด็กหญิงนุชสรา  ปักกาโล
36. เด็กชายบุญพร  หวังผล
37. เด็กชายบุญโชค  เภาโพธิ์
38. เด็กชายประเสริฐ  ขันทอง
39. เด็กชายปรีชา  ปั้นท่าโพ
40. เด็กชายปูรณัฐ  ทินนะ
41. เด็กชายพงศกร  ชาญศรี
42. เด็กหญิงพณาพร  ไขแสง
43. เด็กหญิงพนิดา  รุ่งเรือง
44. เด็กหญิงพรรณวิภา  ใจกล้า
45. เด็กหญิงพาณิภัค  แสงมาก
46. เด็กชายพานเพชร  พรมศรี
47. เด็กหญิงพิชาริกา  ศรีแก้ว
48. เด็กชายพินิจนันท์  ขันทอง
49. เด็กชายพินิต  จันทร์สิงห์
50. เด็กชายภัทรพล   อุดมศรี
51. เด็กชายภูริเดช  วานุนาม
52. เด็กหญิงมณีวรรณ  หารไกร
53. เด็กหญิงรจนา  สร้อยจิตร
54. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญมี
55. เด็กชายรัฐภูมิ  อุดมศรี
56. เด็กหญิงรัตนา  บุติมาลย์
57. เด็กหญิงลัทธพร  เสมารัมย์
58. เด็กชายวรพต  เรืองฤทธิ์
59. เด็กหญิงวรรณพร  แกล้วกล้า
60. เด็กชายวันชนะ  แกล้วกล้า
61. เด็กหญิงวิยะดา  กวีรัตน์
62. เด็กชายวิรัตน์  มีชัย
63. เด็กชายวีระชล  ศรีทอง
64. เด็กชายสรัล  เพ็งบุญ
65. เด็กชายสราวุธ  ใจกล้า
66. เด็กชายสิรายุ  แกล้วกล้า
67. เด็กชายสิริมงคล  สร้อยจิตร
68. เด็กชายสิริมงคล  ใจกล้า
69. เด็กชายอดิศร  ซ่อนกลิ่น
70. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญประสพ
71. เด็กชายอนุชา  สร้อยจิตร
72. เด็กหญิงอภัสรา  เสามั่น
73. เด็กหญิงอภัสรา  บุญประสพ
74. เด็กหญิงอภิญญา  พรมศรี
75. เด็กชายอมรรัตน์  เกษแก้ว
76. เด็กชายอมรรัตน์  เกษแก้ว
77. เด็กหญิงอริษา  มั่นวงศ์
78. เด็กชายเกริกก้อง  หารโสภา
79. เด็กหญิงเกสรา  เหลาคม
80. เด็กชายเจษฎา  สร้อยจิตร
 
1. นายทองดี  ทีงาม
2. นางนงเยาว์  ปิยวรารักษ์
3. นางนริสรา  ทีงาม
4. นางสาวรุ่งทิพย์  อาแว
5. นางสาววิไลพร  แกล้วกล้า
6. นายศักดิ์ชาย  สร้อยจิตร
7. นายสุเทพ  สุขชีพ
8. นายอัครเดช  แก้วใส
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงสุภัสรา  อัตนสูตร
 
1. นางสุภาพร  หอมมาลา
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายไชยเชษฐ์  ไชยทอง
 
1. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กชายสิรภัทร  ภักดี
 
1. นายอรรถพล  ละคร
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายปรัชญา  พุดชู
 
1. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงญานิสา  บุญสอน
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กชายดนุพร  อ่อนพุทธา
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กชายธัญญเทพ   สำอางค์สะอาด
 
1. นายชาญวิทย์  ยวงวิภักดิ์
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กชายมานะ  มาลาศรี
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชมวัน
3. เด็กหญิงชนาพร  คำนุ
4. เด็กชายชนินท์  จำปาเทศ
5. เด็กชายชัยนัฐน์  วรางกลาง
6. เด็กหญิงชุติมา  สุขประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐภัทร  พงษ์ไทย
8. เด็กชายทศวรรต  แท่งทอง
9. เด็กชายธนกฤษ  ทวีเปล่ง
10. เด็กหญิงนภาพร  แสงสี
11. เด็กหญิงนวพร  นบน้อม
12. เด็กชายปรัญญา  พุดชู
13. เด็กหญิงฝนฤดี  แสงสี
14. เด็กหญิงพัททรีญา  ทวีอินทร์
15. เด็กชายภาสวร  ชัยฉลาด
16. เด็กหญิงรุ้งจิรา  พุ่มแตง
17. เด็กหญิงวรางคณา  สุขเจริญ
18. เด็กชายศตวรรษ  เสียมทอง
19. เด็กชายศรายุทธ์  มั่งคั่ง
20. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาลัยทอง
21. เด็กหญิงสุมินตรา  แม่นหมาย
22. เด็กชายสุเมธ  วาสรส
23. เด็กชายอดิศักดิ์  สร้อยเพชร
24. เด็กชายอดิศักดิ์  มั่งคั่ง
25. เด็กชายอัษฎาวุธ  เที่ยงทัด
26. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  หลวงชัย
27. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วหล้า
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แม่นหมาย
29. เด็กหญิงเอมมิกา  ขันสุวรรณ์
30. เด็กชายไชยเชษฐ์  ไชยทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  มิตทราวงศ์
2. นางธัญนันท์  ละอองศรี
3. นายศักดิ์ไทย  ทองดาประดิษฐ์
4. นายสังวรณ์   สมทิพย์
5. นายสัญญา  แอ่งสุข
6. นางอุษนี  สิบรัมย์
7. นางสาวเอมอร  เจริญพร
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กชายกวีศักดิ์   นิพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพร   คุณเลิศ
3. เด็กหญิงชลธิชา   นามประเสริฐ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลุนสืบ
5. เด็กชายธนวิทย์   โลนุช
6. เด็กชายธัญญเทพ   สำอางค์สะอาด
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์   มะลัยทอง
8. เด็กหญิงธิดาภรณ์   พุทธระสุ
9. เด็กชายธีรภัทร   ทันชม
10. เด็กชายบุญฤทธิ์   วงศ์สุพิน
11. เด็กชายบุตรศกรณ์   พลายงาม
12. เด็กชายประเสริฐพล   ผ้างาม
13. เด็กหญิงพิมวดี   พวงบุปผา
14. เด็กหญิงภัทรวดี   มิกขุนทด
15. เด็กหญิงวราภรณ์   ปาสานัย
16. เด็กหญิงวาสนา   กาญจนโยธิน
17. เด็กหญิงวาสิณี  วันดี
18. เด็กชายวีรยุทร   ชิลภักดิ์
19. เด็กชายวุฒิภัทร   ทันชม
20. เด็กชายศราวุฒิ   คุณเลิศ
21. เด็กชายศุภวิทย์   ชุ่มเย็น
22. เด็กชายสรศักดิ์   เพ็งสะเทียม
23. เด็กชายสิรภัทร   ภักดี
24. เด็กหญิงสุดาวัลย์   พวงบุปผา
25. เด็กหญิงสุภาพร   คุณเลิศ
26. เด็กหญิงสุวรรณี   โสชาลี
27. เด็กหญิงอมริศา   โลนุช
28. เด็กหญิงเกศรินทร์  สุขวงศ์
29. เด็กหญิงเจนจิรา   โพธินาม
30. เด็กหญิงเจนจิรา    โลนุช
 
1. นายชาญวิทย์  ยวงวิภักดิ์
2. นางวราภรณ์  ชัยพร
3. นางสวาสดิ์  อุดหนุนชาติ
4. นางสุปัญญา  แก้วลอย
5. นายอรรถพล  ละคร
6. นางอัมพร  โพธิ์ทอง
7. นายไสว  แสนบุญ
 
208 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงศรีวลัย  คำสวัสดิ์
 
1. นางนุชรีวรรณ  จิตหนักแน่น
 
209 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายวุฒิชัย  โสภาพ
2. เด็กชายศุภกร  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กชายศุภโชค  เชื่อมกลาง
 
1. นางสายพิณ  เบ้าทอง
 
210 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กชายรัตนชาติ  อุทุมพรรณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงงาม
3. เด็กหญิงสุพรภิมล  เกิดนาน้อย
 
1. นางสาวกนกพร  ทัพแสง
2. นางศรัญญา  เคนโยธา
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. นางสาวปนัดดา  ทองนรินทร์
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงบุญเหลือ  สายวัน
 
1. นายวุฒิชัย  มีพันธ์
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวล 1. เด็กชายกสิทตินาถ  สุขเหลือง
 
1. นางบงกช  เลาเลิศ
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  กาบภิรมย์
 
1. นางธัญญา  แอบศรีหาด
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผำ 1. เด็กหญิงบัณณ์ชตา  บุญปก
 
1. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 1. เด็กหญิงชลลดา  พรมรักษ์
 
1. นางสาววิไลพร  อำไพ
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงบุญเหลือ  สายวัน
 
1. นายวุฒิชัย  มีพันธ์
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กชายนราธร  กุนันท์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  พูนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรัตติการ  คารทอง
 
1. นางธัญวรัตน์  จำปาจีน
2. นางบุปผา  เรียงสนาม
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธวัช  เที่ยงอารีย์
2. เด็กหญิงธันยพร  นิชาญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เหมมาไล
 
1. นางประนอม  ยวงวิภักดิ์
2. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
220 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กชายบิ๊ก  สิงห์ทอง
2. เด็กชายอนุชา  จำปาชื่น
 
1. นางปริศนา  ชาญศรี
2. นางสาวเจษราภรณ์  สุขแสง
 
221 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงตามตะวัน  กันภัย
2. เด็กหญิงธันวรัตน์  นามเลิศ
 
1. นายนฤมล  ทรงพระ
2. นายนิติเวช  สัตย์ใสย์
 
222 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ดวงเพชรแสง
2. เด็กชายธวัชชัย  นามนตรี
 
1. นางนันทิยา  วิชิตสโร
 
223 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ลอดสุโข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จีนรัมย์
 
1. นางเกษร  ยันรัมย์
2. นางเพียงผกา  กงวงษ์
 
224 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาญฮี 1. เด็กหญิงชญาดา  นนท์ศิลา
2. เด็กชายพลพล  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงรจนา  หงษ์อ่อน
4. เด็กชายศุภกร  จันทร
5. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีบาล
6. เด็กหญิงอารียา  คนซื่อ
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีบาล
2. นายนิรุตติ์  แก้วโพนงาม
3. นางวิจิตรา  สายสมบัติ
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กชายฉันทพศ  ปัตตังถาโต
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหล่าเลิศ
 
1. นางสาววิไลกนิษฐ  ไชยวงศ์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กหญิงจุฑานรินทร์  หาดี
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  เพชรศรี
 
1. นางประนอม  ยวงวิภักดิ์
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายพงศกร  นามเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เหมมาไล
 
1. นางทองใบ  สหุนัน
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงมูล 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดสีเลี้ยง
 
1. นางสาววราพร  หมื่นเจริญ
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญทะนัน
2. เด็กชายนพดล  พุ่มแจ้ง
3. เด็กชายพงษ์ภิพัตย์  ไข่ครบุรี
4. เด็กชายวาณิชย์  สวรรณงาม
5. เด็กหญิงวารีรัช  คำมี
6. เด็กชายศราวุฒิ  ยอดจันทร์
 
1. นายวรรณทอง  สีตะแกะ
2. นางสิริรัตน์  สีตะแกะ
3. นางสิริรัตน์  ท่อกระโทก
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. นางสาวจินตนา  ละอองศรี
2. เด็กหญิงชลิดา  กล้าแก้ว
3. นางสาวตะวัน  พรมมา
4. นางสาวสุมินตรา  แม่นหมาย
5. เด็กหญิงแสงฟ้า  โพธิ์วงศรี
 
1. นางธัญนันท์  ละอองศรี
2. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  ม่วงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่  พรหนองแสน
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 1. เด็กชายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นายประสิทธิ์  สิงจานุสงค์
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์มณี
 
1. นางเจียมใจ  สายกระสุน
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นายวุฒิชัย  มีพันธ์
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วิเชียรัมย์
3. เด็กหญิงศิริประภา  นวสิมัยนาม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่อนประดา
5. เด็กชายอภิชาติ  ปลั่งกลาง
6. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ว่องถิ่นเถื่อน
7. เด็กหญิงแสงอรุณ  บุญเต็ม
 
1. นายยงยุทธ  บุญเต็ม
2. นางสมจิต  บุญเต็ม
3. นายอนุสิทธิ์  ศรีฤาชา
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศรีคร
2. เด็กหญิงรจนา  เสรี
3. เด็กชายอนุชา  พรรษา
 
1. นางสาวจิรานุช  สิงห์นุช
2. นางเสถียร  ปีกกลาง
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์   บุญปก
2. เด็กชายพลพล  บุญปก
3. เด็กชายพิษณุ  บุญปก
 
1. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
2. นายวีระสิทธิ์  โพธิ์ทอง
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กชายกิตกร  ทองจันทร์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  นาโควงศ์
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ราชสีห์ภูมิ
 
1. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
2. นางลำพูน  ประริเตสังข์
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  ลาพะวัน
2. เด็กหญิงสุภาพร  เสน่หา
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีโกตะเพชร
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นายอติชาต  สร้อยจิต
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  บุญมี
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญสงค์
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กชายณัฐชัย  จึงวิเศษพงษ์
2. เด็กชายอนุชา  พนารักษ์
3. เด็กชายอภิชัย  เพ็งงาม
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นายสมพร  สืบโสดา
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายจักรินทร์   ขันสีลา
2. เด็กชายชลชาติ   กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายณรุธ   สุดตาชู
 
1. นางสุกัญญา   ภาพกลาง
2. นางเสาวลักษณ์    พนัส
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  ดำโพนทัน
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  พิมพ์น้อย
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  อินโยธา
 
1. นางผุสดี  บุญปัญญา
2. นางสมเกียรติ  ห้าวหาญ
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูนผาด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกิมานิล
 
1. นางปริยชาต  ทวีวุฒิ
2. นายสุเพียร  เสริมแก้ว
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายธนพล  นาเจริญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจหาญ
 
1. นายสุนทร  เพ่งพินิจ
2. นายสุวิทย์  อุดหนุนชาติ
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงพิมพ์นิยม  ยี่รัมย์
2. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นางสาวบังอร  เกษแก้ว
2. นายวุฒิชัย  มีพันธ์
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 1. เด็กชายประกอบ  กมลฤกดิ์
 
1. นายปรัชญา   สุวรรณบูลย์
2. นางสุภาพ  หนองเหล็ก
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  สาริวงษ์
2. เด็กชายวีระชัย  ผดังคิว
3. เด็กชายศราวุธ  จันทครุฑ
 
1. นายชูชาติ  พฤตินอก
2. นางละมัย  สวัสดี
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายชลภัทร์  เทพวาที
2. เด็กชายภัทรพล  จำปาทอง
3. เด็กชายอนุชิต  สายวัน
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางสาวเพ็ชรลักษณ์  สมสวย
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์  พรมเทพ
2. เด็กชายวุฒิชัย  รักประเทศ
3. เด็กชายโสรัส  บุอ่อน
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นางสาววิไลกนิษฐ  ไชยวงศ์