สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 31 8 6 3 45
2 บ้านโพนครก 27 7 6 0 40
3 บ้านหนองแวง 26 12 2 3 40
4 ปทุมมาศวิทยา 22 14 1 4 37
5 สระขุดดงสำราญวิทยา 22 1 1 0 24
6 บ้านลุงปุง 21 14 4 4 39
7 บ้านหนองอียอ 21 2 1 0 24
8 บ้านท่าศิลา 20 6 5 2 31
9 บ้านโพนม่วง 20 5 2 3 27
10 โนนนารายณ์วิทยา 19 8 6 0 33
11 บ้านตึกชุม 19 3 1 2 23
12 บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 18 4 5 2 27
13 สนมศึกษาคาร 18 2 0 2 20
14 บ้านไพรขลา 17 3 2 2 22
15 บ้านสะเอิง 17 2 1 5 20
16 บ้านนาดี 16 8 4 1 28
17 บ้านตระมูง 16 8 4 0 28
18 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 16 8 1 4 25
19 อนุบาลรัตนบุรี 16 5 1 1 22
20 ชุมชนบ้านซาด 16 4 0 2 20
21 บ้านสำโรง 16 1 0 2 17
22 บ้านยางบ่อภิรมย์ 15 8 2 0 25
23 บ้านปรีง 15 5 4 0 24
24 บ้านนานวน 15 4 2 1 21
25 บ้านดู่นาหนองไผ่ 15 3 2 3 20
26 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 15 3 2 2 20
27 รัตนวิทยาคม 15 1 2 1 18
28 ผาแดงวิทยา 14 7 1 1 22
29 บ้านบัวโคก 14 5 5 2 24
30 บ้านอาเลา 14 4 6 2 24
31 บ้านหัวงัว 14 4 1 0 19
32 บ้านโสมน 14 2 3 0 19
33 บ้านคอนสวรรค์ 14 2 3 0 19
34 บ้านผักไหม 14 2 2 2 18
35 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 13 6 3 4 22
36 บ้านลำเพิญ 13 3 1 1 17
37 บ้านนาศรีสุข 13 2 2 0 17
38 อนุบาลทองอุ่น 13 2 1 1 16
39 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 12 4 2 0 18
40 บ้านทิพย์นวด 12 1 5 0 18
41 บ้านหนองครก 12 0 1 1 13
42 บ้านกระโพ 11 7 2 1 20
43 บ้านอ้อตลิ่งชัน 11 4 1 0 16
44 บ้านหนองบัวน้อย 11 3 1 2 15
45 บ้านคำผง 11 1 0 1 12
46 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 11 0 1 0 12
47 บ้านยาง 11 0 0 0 11
48 บ้านอาจญา 10 3 4 1 17
49 บ้านยางกระจับ 10 2 1 0 13
50 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 10 1 1 0 12
51 บ้านหนองหลวง 9 6 1 0 16
52 ไตรคามวิทยา 9 5 3 2 17
53 เทศบาลท่าตูม 9 5 0 3 14
54 อนุบาลชุมพลบุรี 9 4 1 0 14
55 บ้านโนนเปือย 9 3 2 0 14
56 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 9 2 1 2 12
57 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 9 2 1 1 12
58 บ้านหนองเทพ 9 2 1 0 12
59 ไตรคามสามัคคี 9 1 1 1 11
60 บ้านโนนโพ 8 8 4 1 20
61 บ้านโนนสูง 8 5 0 1 13
62 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 8 4 2 1 14
63 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 8 3 1 0 12
64 บ้านหมากมี่ 8 1 1 1 10
65 บ้านโพนโก 8 1 1 0 10
66 บ้านสวนหม่อน 8 1 0 1 9
67 บ้านภูดิน 8 1 0 0 9
68 บ้านเมืองแก 8 1 0 0 9
69 บ้านหนองกา 8 0 0 2 8
70 บ้านตั้งใจ 8 0 0 0 8
71 โพนทองพิทยาคม 7 4 3 3 14
72 บ้านหนองขุนศรี 7 4 1 0 12
73 บ้านเป้า 7 2 1 1 10
74 บ้านพิงพวย 7 1 0 0 8
75 บ้านสี่เหลี่ยม 7 1 0 0 8
76 บ้านก้านเหลือง 7 0 0 1 7
77 บ้านระเวียง 7 0 0 0 7
78 บ้านขุนไชยทอง 7 0 0 0 7
79 พรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 6 5 4 2 15
80 บ้านศรีณรงค์ 6 4 5 0 15
81 บ้านผำ 6 4 1 2 11
82 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 6 3 4 2 13
83 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 6 3 3 0 12
84 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 6 2 0 1 8
85 บ้านไกลเสนียด 6 1 2 0 9
86 บ้านหนองยาง 6 1 0 1 7
87 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 6 1 0 0 7
88 บ้านหนองหิน 6 0 0 1 6
89 บ้านหนองไม้ถี่ 5 5 0 1 10
90 บ้านโพธิ์ห้วย 5 3 1 3 9
91 บ้านระหาร 5 3 0 1 8
92 บ้านหนองบัวทอง 5 3 0 1 8
93 บ้านหนองตาด 5 3 0 0 8
94 บ้านสร้างบก 5 2 2 0 9
95 บ้านหนองผือ 5 2 2 0 9
96 บ้านอาคุณ 5 2 2 0 9
97 บ้านกระสัง 5 2 1 1 8
98 บ้านปอหมัน 5 2 1 0 8
99 บ้านโนนทราย 5 2 0 0 7
100 บ้านเบงท่าลาด 5 1 2 1 8
101 บ้านกาพระ 5 1 0 2 6
102 บ้านม่วงมูล 5 1 0 0 6
103 บ้านหนองคูใหญ่ 5 1 0 0 6
104 บ้านโสกแดง 5 0 0 0 5
105 บ้านนางเข็ม 5 0 0 0 5
106 บ้านขุมดิน 5 0 0 0 5
107 บ้านขาม 5 0 0 0 5
108 บ้านบุตาโสม 5 0 0 0 5
109 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 4 3 0 1 7
110 บ้านช่อง 4 2 2 1 8
111 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 4 2 1 2 7
112 บ้านตลุงโนนกอก 4 2 0 1 6
113 บ้านดงเค็ง 4 2 0 0 6
114 บ้านหนองคู 4 1 2 1 7
115 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 4 1 0 0 5
116 บ้านทับโพธิ์วิทยา 4 0 0 0 4
117 บ้านสำโรง(สนม) 4 0 0 0 4
118 บ้านตาฮะ 4 0 0 0 4
119 บ้านหนองแสง 4 0 0 0 4
120 บ้านค้อ 3 4 0 1 7
121 บ้านโนนตาลหนามแท่ง 3 3 0 0 6
122 บ้านหัวนาคำ 3 2 2 2 7
123 บ้านกระเบื้อง 3 2 1 1 6
124 บ้านม่วงหนองตาด 3 2 1 0 6
125 บ้านบัว 3 2 0 0 5
126 บ้านหาญฮี 3 1 1 0 5
127 บ้านทับน้อย 3 1 0 1 4
128 บ้านธรรมษา 3 1 0 1 4
129 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 3 1 0 1 4
130 บ้านน้ำคำ 3 1 0 1 4
131 บ้านโนนสัง 3 1 0 1 4
132 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 3 1 0 0 4
133 บ้านแคนดำ 3 1 0 0 4
134 บ้านโพนดวน 3 1 0 0 4
135 บ้านขุนหาญ 3 1 0 0 4
136 บ้านอีโสดหนองผาง 3 0 1 0 4
137 บ้านโคกกุง 3 0 0 1 3
138 บ้านหนองเรือ 3 0 0 1 3
139 บ้านยางขามเฒ่า 3 0 0 1 3
140 บ้านนานวล 3 0 0 0 3
141 บ้านบอน 3 0 0 0 3
142 บ้านทุ่งโก 3 0 0 0 3
143 บ้านนาอุดม 3 0 0 0 3
144 บ้านยางชุม 3 0 0 0 3
145 บ้านบะ 2 4 1 0 7
146 บ้านหนองระฆัง 2 2 2 0 6
147 บ้านอาพืด 2 2 1 2 5
148 บ้านขวาวโค้ง 2 2 1 0 5
149 บ้านบัลลังก์พงสวาย 2 2 0 0 4
150 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 2 1 2 3 5
151 บ้านหนองกระทุงตากแดด 2 1 1 1 4
152 บ้านนาวอง 2 1 0 1 3
153 บ้านแคนน้อย 2 1 0 0 3
154 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 1 0 0 3
155 วัดบึงบ้านสนม 2 1 0 0 3
156 บ้านแสนสุข 2 1 0 0 3
157 บ้านโนนเซียง 2 1 0 0 3
158 สามัคคีศึกษา 2 0 3 1 5
159 บ้านเหล่า 2 0 1 1 3
160 บ้านจาน 2 0 0 3 2
161 บ้านกะทะ 2 0 0 1 2
162 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 1 2
163 บ้านจันทร์งาม 2 0 0 1 2
164 บ้านม่วงหมาก 2 0 0 1 2
165 บ้านม่วงหวาน 2 0 0 1 2
166 บ้านสาโรช 2 0 0 1 2
167 บ้านโพนขวาว 2 0 0 1 2
168 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 0 0 0 2
169 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 2 0 0 0 2
170 สนวนโคกเม็ก 2 0 0 0 2
171 บ้านขะยูง 2 0 0 0 2
172 บ้านตาทิตย์ 2 0 0 0 2
173 บ้านผือน้อย 2 0 0 0 2
174 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
175 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 2 0 0 0 2
176 บ้านนายม 1 3 0 0 4
177 บ้านศาลา 1 2 1 0 4
178 เทศบาลรัตนบุรี 1 2 0 1 3
179 บ้านโนนระเวียง 1 2 0 0 3
180 บ้านน้ำอ้อม 1 1 1 0 3
181 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 1 1 1 0 3
182 บ้านบุผาง 1 1 0 1 2
183 บ้านขามโพนทัน 1 1 0 0 2
184 บ้านเฉนียง 1 1 0 0 2
185 บ้านทัพไทย 1 1 0 0 2
186 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
187 บ้านหนองบัวงาม 1 1 0 0 2
188 บ้านสร้างแก้ว 1 0 1 1 2
189 บ้านหัวพี 1 0 1 1 2
190 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 1 0 1 0 2
191 บ้านโนนจาน 1 0 1 0 2
192 บ้านตานบ 1 0 1 0 2
193 บ้านแต้-หนองบก 1 0 1 0 2
194 บ้านโนนจำปา 1 0 1 0 2
195 บ้านชายทุ่ง 1 0 0 2 1
196 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 1 0 0 2 1
197 บ้านหนองอีดำ 1 0 0 1 1
198 บ้านดู่ 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองคูน้อย 1 0 0 0 1
200 บ้านโพนทา 1 0 0 0 1
201 บ้านโคกสูง 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
203 บ้านตาเพชร 1 0 0 0 1
204 บ้านทิพย์เนตร 1 0 0 0 1
205 บ้านสายสนอง 1 0 0 0 1
206 บ้านหนองบึง 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองพิมาน 1 0 0 0 1
208 บ้านหัวนา 1 0 0 0 1
209 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 0 0 0 1
210 บ้านโพนงอย 1 0 0 0 1
211 บ้านยางบ่ออี 0 3 2 1 5
212 บ้านเบิด 0 1 0 3 1
213 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 0 1 0 2 1
214 บ้านม่วงน้อย 0 1 0 0 1
215 บ้านม่วงบุญมี 0 1 0 0 1
216 บ้านสำโรง (ท่าตูม 2) 0 1 0 0 1
217 บ้านกุดมะโน 0 0 0 2 0
218 บ้านตากลาง 0 0 0 1 0
รวม 1,387 421 204 163 2,012