สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองอียอ 7 5 4 16 21 2 1 0 24
2 บ้านยางบ่อภิรมย์ 7 2 2 11 15 8 2 0 25
3 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 6 6 5 17 31 8 6 3 45
4 บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 6 4 1 11 18 4 5 2 27
5 บ้านหนองแวง 6 3 2 11 26 12 2 3 40
6 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 6 2 1 9 10 1 1 0 12
7 บ้านนาศรีสุข 6 1 0 7 13 2 2 0 17
8 บ้านลุงปุง 5 5 3 13 21 14 4 4 39
9 สนมศึกษาคาร 5 5 3 13 18 2 0 2 20
10 บ้านโนนเปือย 5 4 1 10 9 3 2 0 14
11 ปทุมมาศวิทยา 5 3 1 9 22 14 1 4 37
12 โนนนารายณ์วิทยา 5 3 1 9 19 8 6 0 33
13 บ้านนาดี 5 3 1 9 16 8 4 1 28
14 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 5 3 1 9 11 0 1 0 12
15 บ้านอาเลา 5 2 3 10 14 4 6 2 24
16 บ้านคำผง 5 2 0 7 11 1 0 1 12
17 บ้านโพนครก 4 8 4 16 27 7 6 0 40
18 บ้านท่าศิลา 4 3 3 10 20 6 5 2 31
19 บ้านตึกชุม 4 3 2 9 19 3 1 2 23
20 บ้านนานวน 4 3 0 7 15 4 2 1 21
21 บ้านหัวงัว 4 2 1 7 14 4 1 0 19
22 บ้านผักไหม 4 2 0 6 14 2 2 2 18
23 บ้านภูดิน 4 2 0 6 8 1 0 0 9
24 บ้านยาง 4 1 0 5 11 0 0 0 11
25 บ้านไพรขลา 4 0 5 9 17 3 2 2 22
26 อนุบาลทองอุ่น 3 6 2 11 13 2 1 1 16
27 สระขุดดงสำราญวิทยา 3 6 1 10 22 1 1 0 24
28 บ้านสะเอิง 3 2 4 9 17 2 1 5 20
29 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 3 2 2 7 13 6 3 4 22
30 บ้านโนนโพ 3 2 1 6 8 8 4 1 20
31 อนุบาลรัตนบุรี 3 1 6 10 16 5 1 1 22
32 รัตนวิทยาคม 3 1 4 8 15 1 2 1 18
33 ผาแดงวิทยา 3 1 4 8 14 7 1 1 22
34 บ้านลำเพิญ 3 1 2 6 13 3 1 1 17
35 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 3 1 1 5 9 2 1 1 12
36 พรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 3 0 1 4 6 5 4 2 15
37 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 2 3 5 10 16 8 1 4 25
38 บ้านปรีง 2 3 5 10 15 5 4 0 24
39 บ้านดู่นาหนองไผ่ 2 3 2 7 15 3 2 3 20
40 บ้านสำโรง 2 3 1 6 16 1 0 2 17
41 ไตรคามสามัคคี 2 2 2 6 9 1 1 1 11
42 บ้านหมากมี่ 2 2 2 6 8 1 1 1 10
43 บ้านตั้งใจ 2 2 1 5 8 0 0 0 8
44 บ้านโพธิ์ห้วย 2 2 1 5 5 3 1 3 9
45 บ้านทิพย์นวด 2 1 2 5 12 1 5 0 18
46 บ้านอ้อตลิ่งชัน 2 1 2 5 11 4 1 0 16
47 บ้านหนองหิน 2 1 2 5 6 0 0 1 6
48 บ้านกระสัง 2 1 2 5 5 2 1 1 8
49 บ้านไกลเสนียด 2 1 1 4 6 1 2 0 9
50 บ้านโสกแดง 2 1 1 4 5 0 0 0 5
51 บ้านทับโพธิ์วิทยา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
52 บ้านโนนทราย 2 1 0 3 5 2 0 0 7
53 บ้านนางเข็ม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
54 บ้านสำโรง(สนม) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
55 บ้านกระโพ 2 0 1 3 11 7 2 1 20
56 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 2 0 1 3 8 4 2 1 14
57 บ้านหนองไม้ถี่ 2 0 1 3 5 5 0 1 10
58 บ้านขุมดิน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
59 บ้านหนองกา 2 0 0 2 8 0 0 2 8
60 บ้านม่วงมูล 2 0 0 2 5 1 0 0 6
61 บ้านดงเค็ง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
62 บ้านหนองคู 2 0 0 2 4 1 2 1 7
63 บ้านหาญฮี 2 0 0 2 3 1 1 0 5
64 บ้านหนองระฆัง 2 0 0 2 2 2 2 0 6
65 บ้านโพนม่วง 1 6 2 9 20 5 2 3 27
66 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1 3 1 5 8 3 1 0 12
67 บ้านยางกระจับ 1 3 0 4 10 2 1 0 13
68 บ้านหนองครก 1 2 3 6 12 0 1 1 13
69 ชุมชนบ้านซาด 1 2 2 5 16 4 0 2 20
70 บ้านสร้างบก 1 2 2 5 5 2 2 0 9
71 บ้านโพนโก 1 2 1 4 8 1 1 0 10
72 บ้านหนองตาด 1 2 1 4 5 3 0 0 8
73 บ้านหนองผือ 1 2 1 4 5 2 2 0 9
74 บ้านเบงท่าลาด 1 2 1 4 5 1 2 1 8
75 โพนทองพิทยาคม 1 2 0 3 7 4 3 3 14
76 บ้านบัวโคก 1 1 6 8 14 5 5 2 24
77 บ้านตระมูง 1 1 3 5 16 8 4 0 28
78 บ้านโสมน 1 1 3 5 14 2 3 0 19
79 บ้านคอนสวรรค์ 1 1 2 4 14 2 3 0 19
80 บ้านก้านเหลือง 1 1 2 4 7 0 0 1 7
81 บ้านเป้า 1 1 1 3 7 2 1 1 10
82 บ้านผำ 1 1 1 3 6 4 1 2 11
83 บ้านขาม 1 1 1 3 5 0 0 0 5
84 บ้านค้อ 1 1 0 2 3 4 0 1 7
85 บ้านอีโสดหนองผาง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
86 บ้านนานวล 1 1 0 2 3 0 0 0 3
87 บ้านแคนน้อย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
88 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 1 0 1 2 9 2 1 2 12
89 บ้านโนนสูง 1 0 1 2 8 5 0 1 13
90 บ้านสวนหม่อน 1 0 1 2 8 1 0 1 9
91 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 1 0 1 2 6 2 0 1 8
92 บ้านอาคุณ 1 0 1 2 5 2 2 0 9
93 บ้านโคกกุง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
94 บ้านพิงพวย 1 0 0 1 7 1 0 0 8
95 บ้านทับน้อย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
96 บ้านหนองเรือ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
97 บ้านบอน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
98 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
99 วัดบึงบ้านสนม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
100 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านศาลา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
102 เทศบาลรัตนบุรี 1 0 0 1 1 2 0 1 3
103 บ้านชายทุ่ง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
104 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 0 5 1 6 15 3 2 2 20
105 บ้านหนองบัวน้อย 0 3 1 4 11 3 1 2 15
106 บ้านหนองยาง 0 3 1 4 6 1 0 1 7
107 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 0 3 1 4 6 1 0 0 7
108 บ้านธรรมษา 0 3 0 3 3 1 0 1 4
109 เทศบาลท่าตูม 0 2 4 6 9 5 0 3 14
110 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 0 2 2 4 12 4 2 0 18
111 อนุบาลชุมพลบุรี 0 2 2 4 9 4 1 0 14
112 บ้านระหาร 0 2 1 3 5 3 0 1 8
113 บ้านหนองคูใหญ่ 0 2 1 3 5 1 0 0 6
114 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 0 2 0 2 4 2 1 2 7
115 บ้านขามโพนทัน 0 2 0 2 1 1 0 0 2
116 บ้านศรีณรงค์ 0 1 2 3 6 4 5 0 15
117 บ้านหนองหลวง 0 1 1 2 9 6 1 0 16
118 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 4 1 0 0 5
119 บ้านกระเบื้อง 0 1 1 2 3 2 1 1 6
120 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 0 1 1 2 3 1 0 1 4
121 บ้านน้ำคำ 0 1 1 2 3 1 0 1 4
122 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 0 1 1 2 2 0 0 0 2
123 บ้านอาจญา 0 1 0 1 10 3 4 1 17
124 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 0 1 0 1 6 3 4 2 13
125 บ้านบุตาโสม 0 1 0 1 5 0 0 0 5
126 บ้านตลุงโนนกอก 0 1 0 1 4 2 0 1 6
127 บ้านโนนสัง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
128 บ้านทุ่งโก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
129 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
130 บ้านอาพืด 0 1 0 1 2 2 1 2 5
131 บ้านหนองกระทุงตากแดด 0 1 0 1 2 1 1 1 4
132 บ้านนาวอง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
133 บ้านกะทะ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
134 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
135 บ้านบุผาง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
136 บ้านเฉนียง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
137 บ้านสร้างแก้ว 0 1 0 1 1 0 1 1 2
138 บ้านดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองคูน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
140 บ้านช่อง 0 0 2 2 4 2 2 1 8
141 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 0 0 2 2 3 1 0 0 4
142 บ้านหนองเทพ 0 0 1 1 9 2 1 0 12
143 บ้านหนองขุนศรี 0 0 1 1 7 4 1 0 12
144 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 0 0 1 1 6 3 3 0 12
145 บ้านหนองบัวทอง 0 0 1 1 5 3 0 1 8
146 บ้านตาฮะ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
147 บ้านหัวนาคำ 0 0 1 1 3 2 2 2 7
148 บ้านม่วงหนองตาด 0 0 1 1 3 2 1 0 6
149 บ้านแคนดำ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
150 บ้านโพนดวน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
151 บ้านยางขามเฒ่า 0 0 1 1 3 0 0 1 3
152 บ้านบะ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
153 สามัคคีศึกษา 0 0 1 1 2 0 3 1 5
154 บ้านจาน 0 0 1 1 2 0 0 3 2
155 สนวนโคกเม็ก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
156 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
157 บ้านโนนจาน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
158 บ้านโพนทา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
159 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
160 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 9 5 3 2 17
161 บ้านเมืองแก 0 0 0 0 8 1 0 0 9
162 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 7 1 0 0 8
163 บ้านระเวียง 0 0 0 0 7 0 0 0 7
164 บ้านขุนไชยทอง 0 0 0 0 7 0 0 0 7
165 บ้านปอหมัน 0 0 0 0 5 2 1 0 8
166 บ้านกาพระ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
167 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 0 0 0 0 4 3 0 1 7
168 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
169 บ้านโนนตาลหนามแท่ง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
170 บ้านบัว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
171 บ้านขุนหาญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
172 บ้านยางชุม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
173 บ้านขวาวโค้ง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
174 บ้านบัลลังก์พงสวาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
175 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 0 0 0 0 2 1 2 3 5
176 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 บ้านโนนเซียง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
178 บ้านเหล่า 0 0 0 0 2 0 1 1 3
179 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
180 บ้านจันทร์งาม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
181 บ้านม่วงหมาก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
182 บ้านม่วงหวาน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
183 บ้านสาโรช 0 0 0 0 2 0 0 1 2
184 บ้านโพนขวาว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
185 บ้านขะยูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านตาทิตย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านผือน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านนายม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
191 บ้านโนนระเวียง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
192 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
193 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านปราสาท 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองบัวงาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านหัวพี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
197 บ้านตานบ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
198 บ้านแต้-หนองบก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
199 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
200 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
201 บ้านหนองอีดำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
202 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านทิพย์เนตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านสายสนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองพิมาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านโพนงอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านยางบ่ออี 0 0 0 0 0 3 2 1 5
212 บ้านเบิด 0 0 0 0 0 1 0 3 1
213 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
214 บ้านม่วงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านม่วงบุญมี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านสำโรง (ท่าตูม 2) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านกุดมะโน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
218 บ้านตากลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 253 225 189 667 1,387 421 204 163 2,012