สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองอียอ 7 5 4 16 21 2 1 0 24
2 บ้านยางบ่อภิรมย์ 7 2 2 11 13 7 2 0 22
3 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 6 4 3 13 28 8 4 2 40
4 บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 6 2 1 9 16 4 5 2 25
5 บ้านนาศรีสุข 6 1 0 7 13 2 2 0 17
6 บ้านลุงปุง 5 5 3 13 20 14 4 3 38
7 สนมศึกษาคาร 5 5 3 13 15 2 0 2 17
8 บ้านโนนเปือย 5 4 1 10 9 3 2 0 14
9 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 5 3 1 9 11 0 1 0 12
10 บ้านอาเลา 5 2 3 10 14 4 6 2 24
11 ปทุมมาศวิทยา 5 2 0 7 21 13 1 4 35
12 บ้านคำผง 5 2 0 7 11 1 0 1 12
13 บ้านโพนครก 4 8 4 16 26 7 6 0 39
14 บ้านท่าศิลา 4 3 3 10 18 6 5 1 29
15 บ้านตึกชุม 4 3 2 9 18 3 1 2 22
16 โนนนารายณ์วิทยา 4 3 1 8 17 8 6 0 31
17 บ้านหัวงัว 4 2 1 7 14 4 0 0 18
18 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 4 2 1 7 8 1 1 0 10
19 บ้านผักไหม 4 2 0 6 13 2 2 1 17
20 บ้านยาง 4 1 0 5 11 0 0 0 11
21 บ้านไพรขลา 4 0 5 9 17 3 2 2 22
22 อนุบาลทองอุ่น 3 6 2 11 13 2 1 1 16
23 บ้านนาดี 3 3 1 7 11 7 4 1 22
24 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 3 2 2 7 13 6 3 3 22
25 บ้านโนนโพ 3 2 1 6 8 8 4 1 20
26 บ้านนานวน 3 2 0 5 12 3 2 1 17
27 อนุบาลรัตนบุรี 3 1 5 9 15 4 1 1 20
28 บ้านสะเอิง 3 1 4 8 15 2 1 5 18
29 บ้านลำเพิญ 3 1 2 6 13 3 1 1 17
30 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 3 1 1 5 7 1 1 1 9
31 พรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 3 0 1 4 6 5 4 2 15
32 สระขุดดงสำราญวิทยา 2 6 1 9 20 1 1 0 22
33 บ้านหนองแวง 2 3 2 7 21 12 2 3 35
34 บ้านดู่นาหนองไผ่ 2 3 2 7 14 3 2 3 19
35 ไตรคามสามัคคี 2 2 2 6 9 1 1 1 11
36 บ้านทิพย์นวด 2 1 2 5 12 1 5 0 18
37 บ้านอ้อตลิ่งชัน 2 1 2 5 11 4 1 0 16
38 บ้านหมากมี่ 2 1 2 5 6 1 1 1 8
39 บ้านหนองหิน 2 1 2 5 6 0 0 1 6
40 บ้านกระสัง 2 1 2 5 5 2 1 1 8
41 บ้านโสกแดง 2 1 1 4 5 0 0 0 5
42 บ้านทับโพธิ์วิทยา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
43 บ้านโนนทราย 2 1 0 3 5 2 0 0 7
44 บ้านนางเข็ม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
45 บ้านสำโรง(สนม) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
46 บ้านกระโพ 2 0 1 3 11 7 2 1 20
47 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 2 0 1 3 8 4 2 1 14
48 บ้านหนองไม้ถี่ 2 0 1 3 5 5 0 1 10
49 บ้านขุมดิน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
50 บ้านหนองคู 2 0 0 2 3 1 2 1 6
51 บ้านหนองระฆัง 2 0 0 2 2 2 2 0 6
52 บ้านโพนม่วง 1 6 1 8 18 5 2 3 25
53 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1 3 1 5 7 3 1 0 11
54 บ้านยางกระจับ 1 3 0 4 9 2 1 0 12
55 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1 2 5 8 14 8 1 4 23
56 บ้านปรีง 1 2 5 8 13 5 4 0 22
57 บ้านสร้างบก 1 2 2 5 5 2 2 0 9
58 บ้านโพธิ์ห้วย 1 2 1 4 4 3 1 3 8
59 โพนทองพิทยาคม 1 2 0 3 7 4 3 3 14
60 บ้านบัวโคก 1 1 5 7 13 5 5 2 23
61 บ้านโสมน 1 1 3 5 13 2 3 0 18
62 รัตนวิทยาคม 1 1 3 5 11 0 2 1 13
63 บ้านคอนสวรรค์ 1 1 2 4 14 2 3 0 19
64 บ้านตระมูง 1 1 2 4 13 8 3 0 24
65 บ้านสำโรง 1 1 1 3 12 1 0 2 13
66 บ้านหนองตาด 1 1 1 3 5 2 0 0 7
67 บ้านไกลเสนียด 1 1 1 3 5 1 2 0 8
68 บ้านเบงท่าลาด 1 1 1 3 3 1 1 1 5
69 บ้านค้อ 1 1 0 2 3 4 0 1 7
70 บ้านสวนหม่อน 1 0 1 2 8 1 0 1 9
71 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 1 0 1 2 6 2 0 1 8
72 บ้านอาคุณ 1 0 1 2 5 2 2 0 9
73 บ้านโคกกุง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
74 บ้านพิงพวย 1 0 0 1 6 1 0 0 7
75 บ้านหนองกา 1 0 0 1 6 0 0 1 6
76 บ้านโนนสูง 1 0 0 1 5 5 0 1 10
77 บ้านม่วงมูล 1 0 0 1 4 1 0 0 5
78 บ้านทับน้อย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
79 บ้านดงเค็ง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
80 บ้านหนองเรือ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
81 บ้านขาม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านบอน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
83 บ้านหาญฮี 1 0 0 1 2 1 1 0 4
84 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
85 วัดบึงบ้านสนม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านศาลา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
87 เทศบาลรัตนบุรี 1 0 0 1 1 2 0 1 3
88 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 0 4 0 4 12 3 2 1 17
90 บ้านหนองยาง 0 3 1 4 5 1 0 1 6
91 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 0 3 1 4 5 1 0 0 6
92 เทศบาลท่าตูม 0 2 4 6 9 5 0 3 14
93 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 0 2 2 4 12 4 2 0 18
94 อนุบาลชุมพลบุรี 0 2 2 4 8 4 1 0 13
95 ชุมชนบ้านซาด 0 2 1 3 13 4 0 2 17
96 บ้านหนองบัวน้อย 0 2 1 3 7 3 1 2 11
97 บ้านโพนโก 0 2 1 3 6 1 1 0 8
98 บ้านระหาร 0 2 1 3 5 3 0 1 8
99 บ้านตั้งใจ 0 2 0 2 5 0 0 0 5
100 บ้านหนองผือ 0 2 0 2 3 2 1 0 6
101 บ้านขามโพนทัน 0 2 0 2 1 1 0 0 2
102 ผาแดงวิทยา 0 1 4 5 10 7 1 1 18
103 บ้านหนองครก 0 1 3 4 10 0 1 1 11
104 บ้านศรีณรงค์ 0 1 2 3 5 3 5 0 13
105 บ้านเป้า 0 1 1 2 6 2 1 0 9
106 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 0 1 1 2 3 1 0 1 4
107 บ้านน้ำคำ 0 1 1 2 3 1 0 1 4
108 บ้านหนองคูใหญ่ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
109 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 0 1 1 2 2 0 0 0 2
110 บ้านอาจญา 0 1 0 1 10 3 3 1 16
111 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 0 1 0 1 6 3 4 2 13
112 บ้านบุตาโสม 0 1 0 1 5 0 0 0 5
113 บ้านผำ 0 1 0 1 4 4 1 2 9
114 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 0 1 0 1 3 1 1 2 5
115 บ้านทุ่งโก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
116 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
117 บ้านหนองกระทุงตากแดด 0 1 0 1 2 1 1 1 4
118 บ้านนาวอง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
119 บ้านโนนสัง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
120 บ้านอีโสดหนองผาง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
121 บ้านกะทะ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
122 บ้านนานวล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 บ้านอาพืด 0 1 0 1 1 2 1 2 4
124 บ้านธรรมษา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
125 บ้านบุผาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
126 บ้านเฉนียง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
127 บ้านแคนน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
128 บ้านสร้างแก้ว 0 1 0 1 1 0 1 1 2
129 บ้านดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองคูน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
131 บ้านช่อง 0 0 2 2 4 2 2 1 8
132 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 7 6 1 0 14
133 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 0 0 1 1 7 2 1 2 10
134 บ้านหนองขุนศรี 0 0 1 1 6 4 1 0 11
135 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 0 0 1 1 5 3 3 0 11
136 บ้านตาฮะ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
137 บ้านหนองบัวทอง 0 0 1 1 3 3 0 1 6
138 บ้านหัวนาคำ 0 0 1 1 3 2 2 2 7
139 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
140 บ้านแคนดำ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
141 บ้านโพนดวน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
142 บ้านยางขามเฒ่า 0 0 1 1 3 0 0 1 3
143 บ้านจาน 0 0 1 1 2 0 0 3 2
144 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
145 สนวนโคกเม็ก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
146 บ้านบะ 0 0 1 1 1 4 1 0 6
147 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
148 บ้านโนนจาน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
149 บ้านโพนทา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 บ้านเมืองแก 0 0 0 0 8 1 0 0 9
152 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 7 1 0 0 8
153 บ้านระเวียง 0 0 0 0 7 0 0 0 7
154 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 6 5 3 2 14
155 บ้านหนองเทพ 0 0 0 0 6 2 1 0 9
156 บ้านกาพระ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
157 บ้านขุนไชยทอง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
158 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 0 0 0 0 4 3 0 1 7
159 บ้านปอหมัน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
160 บ้านขุนหาญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
161 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
162 บ้านยางชุม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
163 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
164 บ้านขวาวโค้ง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
165 บ้านบัลลังก์พงสวาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
166 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 2 1 0 0 3
167 บ้านโนนตาลหนามแท่ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
168 บ้านโนนเซียง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
169 บ้านเหล่า 0 0 0 0 2 0 1 1 3
170 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
171 บ้านจันทร์งาม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
172 บ้านม่วงหมาก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
173 บ้านสาโรช 0 0 0 0 2 0 0 1 2
174 บ้านโพนขวาว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
175 บ้านขะยูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านตาทิตย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านภูดิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านนายม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
181 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
182 บ้านบัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
183 บ้านโนนระเวียง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
184 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 0 0 0 0 1 1 1 3 3
185 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
186 บ้านม่วงหนองตาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
187 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านปราสาท 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 สามัคคีศึกษา 0 0 0 0 1 0 3 0 4
190 บ้านหัวพี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
191 บ้านตานบ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
192 บ้านแต้-หนองบก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
193 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
194 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
195 บ้านหนองอีดำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
196 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านทิพย์เนตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านผือน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองบัวงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองพิมาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านโพนงอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านยางบ่ออี 0 0 0 0 0 3 2 1 5
207 บ้านตลุงโนนกอก 0 0 0 0 0 2 0 1 2
208 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
209 บ้านเบิด 0 0 0 0 0 1 0 3 1
210 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
211 บ้านม่วงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านสำโรง (ท่าตูม 2) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านกุดมะโน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
214 บ้านชายทุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
215 บ้านตากลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านม่วงหวาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 210 195 167 572 1,214 402 196 153 1,812