สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 28 8 4 2 40
2 บ้านโพนครก 26 7 6 0 39
3 ปทุมมาศวิทยา 21 13 1 4 35
4 บ้านหนองแวง 21 12 2 3 35
5 บ้านหนองอียอ 21 2 1 0 24
6 บ้านลุงปุง 20 14 4 3 38
7 สระขุดดงสำราญวิทยา 20 1 1 0 22
8 บ้านท่าศิลา 18 6 5 1 29
9 บ้านโพนม่วง 18 5 2 3 25
10 บ้านตึกชุม 18 3 1 2 22
11 โนนนารายณ์วิทยา 17 8 6 0 31
12 บ้านไพรขลา 17 3 2 2 22
13 บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 16 4 5 2 25
14 อนุบาลรัตนบุรี 15 4 1 1 20
15 บ้านสะเอิง 15 2 1 5 18
16 สนมศึกษาคาร 15 2 0 2 17
17 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 14 8 1 4 23
18 บ้านอาเลา 14 4 6 2 24
19 บ้านหัวงัว 14 4 0 0 18
20 บ้านดู่นาหนองไผ่ 14 3 2 3 19
21 บ้านคอนสวรรค์ 14 2 3 0 19
22 บ้านตระมูง 13 8 3 0 24
23 บ้านยางบ่อภิรมย์ 13 7 2 0 22
24 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 13 6 3 3 22
25 บ้านบัวโคก 13 5 5 2 23
26 บ้านปรีง 13 5 4 0 22
27 ชุมชนบ้านซาด 13 4 0 2 17
28 บ้านลำเพิญ 13 3 1 1 17
29 บ้านโสมน 13 2 3 0 18
30 บ้านผักไหม 13 2 2 1 17
31 บ้านนาศรีสุข 13 2 2 0 17
32 อนุบาลทองอุ่น 13 2 1 1 16
33 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 12 4 2 0 18
34 บ้านนานวน 12 3 2 1 17
35 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 12 3 2 1 17
36 บ้านทิพย์นวด 12 1 5 0 18
37 บ้านสำโรง 12 1 0 2 13
38 บ้านนาดี 11 7 4 1 22
39 บ้านกระโพ 11 7 2 1 20
40 บ้านอ้อตลิ่งชัน 11 4 1 0 16
41 บ้านคำผง 11 1 0 1 12
42 รัตนวิทยาคม 11 0 2 1 13
43 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 11 0 1 0 12
44 บ้านยาง 11 0 0 0 11
45 ผาแดงวิทยา 10 7 1 1 18
46 บ้านอาจญา 10 3 3 1 16
47 บ้านหนองครก 10 0 1 1 11
48 เทศบาลท่าตูม 9 5 0 3 14
49 บ้านโนนเปือย 9 3 2 0 14
50 บ้านยางกระจับ 9 2 1 0 12
51 ไตรคามสามัคคี 9 1 1 1 11
52 บ้านโนนโพ 8 8 4 1 20
53 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 8 4 2 1 14
54 อนุบาลชุมพลบุรี 8 4 1 0 13
55 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 8 1 1 0 10
56 บ้านสวนหม่อน 8 1 0 1 9
57 บ้านเมืองแก 8 1 0 0 9
58 บ้านหนองหลวง 7 6 1 0 14
59 โพนทองพิทยาคม 7 4 3 3 14
60 บ้านหนองบัวน้อย 7 3 1 2 11
61 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 7 3 1 0 11
62 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 7 2 1 2 10
63 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 7 1 1 1 9
64 บ้านสี่เหลี่ยม 7 1 0 0 8
65 บ้านระเวียง 7 0 0 0 7
66 พรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 6 5 4 2 15
67 ไตรคามวิทยา 6 5 3 2 14
68 บ้านหนองขุนศรี 6 4 1 0 11
69 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 6 3 4 2 13
70 บ้านเป้า 6 2 1 0 9
71 บ้านหนองเทพ 6 2 1 0 9
72 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 6 2 0 1 8
73 บ้านหมากมี่ 6 1 1 1 8
74 บ้านโพนโก 6 1 1 0 8
75 บ้านพิงพวย 6 1 0 0 7
76 บ้านหนองหิน 6 0 0 1 6
77 บ้านหนองกา 6 0 0 1 6
78 บ้านหนองไม้ถี่ 5 5 0 1 10
79 บ้านโนนสูง 5 5 0 1 10
80 บ้านศรีณรงค์ 5 3 5 0 13
81 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 5 3 3 0 11
82 บ้านระหาร 5 3 0 1 8
83 บ้านสร้างบก 5 2 2 0 9
84 บ้านอาคุณ 5 2 2 0 9
85 บ้านกระสัง 5 2 1 1 8
86 บ้านโนนทราย 5 2 0 0 7
87 บ้านหนองตาด 5 2 0 0 7
88 บ้านไกลเสนียด 5 1 2 0 8
89 บ้านกาพระ 5 1 0 2 6
90 บ้านหนองยาง 5 1 0 1 6
91 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 5 1 0 0 6
92 บ้านโสกแดง 5 0 0 0 5
93 บ้านนางเข็ม 5 0 0 0 5
94 บ้านขุมดิน 5 0 0 0 5
95 บ้านตั้งใจ 5 0 0 0 5
96 บ้านบุตาโสม 5 0 0 0 5
97 บ้านขุนไชยทอง 5 0 0 0 5
98 บ้านผำ 4 4 1 2 9
99 บ้านโพธิ์ห้วย 4 3 1 3 8
100 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 4 3 0 1 7
101 บ้านช่อง 4 2 2 1 8
102 บ้านม่วงมูล 4 1 0 0 5
103 บ้านทับโพธิ์วิทยา 4 0 0 0 4
104 บ้านสำโรง(สนม) 4 0 0 0 4
105 บ้านตาฮะ 4 0 0 0 4
106 บ้านค้อ 3 4 0 1 7
107 บ้านหนองบัวทอง 3 3 0 1 6
108 บ้านหัวนาคำ 3 2 2 2 7
109 บ้านหนองผือ 3 2 1 0 6
110 บ้านหนองคู 3 1 2 1 6
111 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 3 1 1 2 5
112 บ้านเบงท่าลาด 3 1 1 1 5
113 บ้านปอหมัน 3 1 1 0 5
114 บ้านทับน้อย 3 1 0 1 4
115 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 3 1 0 1 4
116 บ้านน้ำคำ 3 1 0 1 4
117 บ้านดงเค็ง 3 1 0 0 4
118 บ้านหนองคูใหญ่ 3 1 0 0 4
119 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 3 1 0 0 4
120 บ้านแคนดำ 3 1 0 0 4
121 บ้านโพนดวน 3 1 0 0 4
122 บ้านขุนหาญ 3 1 0 0 4
123 บ้านโคกกุง 3 0 0 1 3
124 บ้านหนองเรือ 3 0 0 1 3
125 บ้านยางขามเฒ่า 3 0 0 1 3
126 บ้านก้านเหลือง 3 0 0 1 3
127 บ้านขาม 3 0 0 0 3
128 บ้านบอน 3 0 0 0 3
129 บ้านทุ่งโก 3 0 0 0 3
130 บ้านนาอุดม 3 0 0 0 3
131 บ้านยางชุม 3 0 0 0 3
132 บ้านหนองแสง 3 0 0 0 3
133 บ้านหนองระฆัง 2 2 2 0 6
134 บ้านขวาวโค้ง 2 2 1 0 5
135 บ้านบัลลังก์พงสวาย 2 2 0 0 4
136 บ้านหนองกระทุงตากแดด 2 1 1 1 4
137 บ้านหาญฮี 2 1 1 0 4
138 บ้านนาวอง 2 1 0 1 3
139 บ้านโนนสัง 2 1 0 1 3
140 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 1 0 0 3
141 วัดบึงบ้านสนม 2 1 0 0 3
142 บ้านแสนสุข 2 1 0 0 3
143 บ้านโนนตาลหนามแท่ง 2 1 0 0 3
144 บ้านโนนเซียง 2 1 0 0 3
145 บ้านเหล่า 2 0 1 1 3
146 บ้านอีโสดหนองผาง 2 0 1 0 3
147 บ้านจาน 2 0 0 3 2
148 บ้านกะทะ 2 0 0 1 2
149 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 1 2
150 บ้านจันทร์งาม 2 0 0 1 2
151 บ้านม่วงหมาก 2 0 0 1 2
152 บ้านสาโรช 2 0 0 1 2
153 บ้านโพนขวาว 2 0 0 1 2
154 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 2 0 0 0 2
155 บ้านนานวล 2 0 0 0 2
156 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 2 0 0 0 2
157 สนวนโคกเม็ก 2 0 0 0 2
158 บ้านขะยูง 2 0 0 0 2
159 บ้านตาทิตย์ 2 0 0 0 2
160 บ้านภูดิน 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
162 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 2 0 0 0 2
163 บ้านบะ 1 4 1 0 6
164 บ้านนายม 1 3 0 0 4
165 บ้านอาพืด 1 2 1 2 4
166 บ้านกระเบื้อง 1 2 1 1 4
167 บ้านศาลา 1 2 1 0 4
168 เทศบาลรัตนบุรี 1 2 0 1 3
169 บ้านบัว 1 2 0 0 3
170 บ้านโนนระเวียง 1 2 0 0 3
171 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 1 1 1 3 3
172 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 1 1 1 0 3
173 บ้านม่วงหนองตาด 1 1 1 0 3
174 บ้านธรรมษา 1 1 0 1 2
175 บ้านขามโพนทัน 1 1 0 0 2
176 บ้านบุผาง 1 1 0 0 2
177 บ้านเฉนียง 1 1 0 0 2
178 บ้านแคนน้อย 1 1 0 0 2
179 บ้านทัพไทย 1 1 0 0 2
180 บ้านปราสาท 1 1 0 0 2
181 สามัคคีศึกษา 1 0 3 0 4
182 บ้านสร้างแก้ว 1 0 1 1 2
183 บ้านหัวพี 1 0 1 1 2
184 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 1 0 1 0 2
185 บ้านโนนจาน 1 0 1 0 2
186 บ้านตานบ 1 0 1 0 2
187 บ้านแต้-หนองบก 1 0 1 0 2
188 บ้านโนนจำปา 1 0 1 0 2
189 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 1 0 0 2 1
190 บ้านหนองอีดำ 1 0 0 1 1
191 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 0 0 0 1
192 บ้านดู่ 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองคูน้อย 1 0 0 0 1
194 บ้านโพนทา 1 0 0 0 1
195 บ้านโคกสูง 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
197 บ้านตาเพชร 1 0 0 0 1
198 บ้านทิพย์เนตร 1 0 0 0 1
199 บ้านผือน้อย 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองบัวงาม 1 0 0 0 1
201 บ้านหนองบึง 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองพิมาน 1 0 0 0 1
203 บ้านหัวนา 1 0 0 0 1
204 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 0 0 0 1
205 บ้านโพนงอย 1 0 0 0 1
206 บ้านยางบ่ออี 0 3 2 1 5
207 บ้านตลุงโนนกอก 0 2 0 1 2
208 บ้านน้ำอ้อม 0 1 1 0 2
209 บ้านเบิด 0 1 0 3 1
210 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 0 1 0 2 1
211 บ้านม่วงน้อย 0 1 0 0 1
212 บ้านสำโรง (ท่าตูม 2) 0 1 0 0 1
213 บ้านกุดมะโน 0 0 0 2 0
214 บ้านชายทุ่ง 0 0 0 2 0
215 บ้านตากลาง 0 0 0 1 0
216 บ้านม่วงหวาน 0 0 0 1 0
รวม 1,214 402 196 153 1,965