หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี
ระหว่าง วันที่ 3-9 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจัตุพร บุญระดม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเลื่อน นามพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมานมิตร จิตหนักแน่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายรัฐวุฒิ ก่องขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายนพรัตน์ บุญหล้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาววิไลวรรณา นทีนาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุพจน์ เป็นพุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายสุรัตน์ สุขทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นางเพ็ชรา พรมตวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายสรวิศ อรรคสาร ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นางสาววิไลวรรณา นทีนาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายนคร พรหนองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะวึก ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
27 นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
28 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
29 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
30 นางพรจิตรา ช่วยชู ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
31 นางลำพูน ประริเตสังข์ ครู โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
32 นายสมศักดิ์ สุขตาม ครู โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
33 นายศิริชัย เรือนทอง ครู โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
34 นายฉัตรชัย ชิณโน ครู โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
35 นายสมเกียรติ สิริโชคธนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านกระสัง กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
36 นายบรรจง อินทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านกระสัง กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
37 นายกิตติศักดิ์ มากมูล ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
38 นายเสถียร วรรณหนองคู ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
39 นายสมฤทธิ์ แก้วขาล ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
40 นายสุทัศน์ ปราสัยงาม ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
41 นายสมาน คำเภา ครู โรงเรียนบ้านขามโพนทัน กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
42 นายบุญจันทร์ จัดสนาม ครู โรงเรียนบ้านขามโพนทัน กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
43 นายทัตธน กาญจรัฐ ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
44 นายวงเดือน สิทธิพูน ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
45 นางจันทรัศม์ รัตนโสดากาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
46 นายพนมวรรณ โพธิสาร ครู โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
47 นายพีระณัฐ ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
48 นายจีรศักดิ์ สุดาปัน ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
49 นายรื่น จิตคง นักการภารโรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
50 นายกำพล หยิบรัมย์ นักการภารโรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า กรรมการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
51 นายวิเชียร แก้วหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดนิศทรรศการ
52 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน
53 นางสาววิไลวรรณา นทีนาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน
54 นางสาวพรนภา กำจร ครูธุรการโรงเรียนบ้านตูม ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน
55 นางวราภรณ์ ปัญจเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน
56 นางสาวโยษิตา นามวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน
57 นางสาววราลักษณ์ มีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน
58 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ประธานกรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
59 นายนพรัตน์ บุญหล้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒รองประธานกรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
60 นายสมศักดิ์ ไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเทพ กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
61 นายบุญเกิด เหลามี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
62 นางสาวปิยวรรณ พันโพคา ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
63 นางสาวเกศินี ไพรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระมูง กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
64 นางสาวฤดีกานต์ พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
65 นางสาวนฤมล จันทร์ชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนครก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
66 นายครรชิต ทรายเพชร ครูโรงเรียนบ้านช่อง-ยางชุม คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
67 นางสาวพรรณี สิมมา ครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
68 นางอัญชลี นามพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน
69 นายทองพูน วิวาห์สุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รองประธาน คณะกรรมการการเงิน
70 นางราณี สิมมา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
71 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน
72 นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางวรางคณา ชลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพลบุรี รองประธาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นายยรรยง ผิวอ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางวิไลวรรณ ขันลา ครู โรงเรียนบ้านยางชุม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นายสุรพล เป็นพุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้อง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78 นายวินัย พรหมสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา รองประธาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79 นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นางทัศนีย์ กะการดี ครู โรเรียนบ้านตึกชุม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
81 นางสุภาพร หอมมาลา ครู โรงเรียนบ้านกระสัง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
82 นายอภิรักษ์ ยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาด ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นายไกรเพชร จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคี รองประธาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 นายเดชา การรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 นางวราภรณ์ ปัญจเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นางนิศาชล ศิลาเณร โรงเรียนบ้านขามโพนทัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นายบุญล้อม เรืองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบงท่าลาด ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
89 นายประศาสตร์ ร่วมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเขียว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
90 นายประทักษิณ เครือผือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหม่อน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นายทิพากร ทีน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นางสุธิรา เภาสระคู ครู โรงเรียนสระขุดดงสำราญฯ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นายเรืองเดช พิเลิศ ครูโรงเรียนยางบ่อภิรมย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นายอนุชิต เอกา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นางนงนาถ เอกา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านชาด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นางสุดาพร เอกา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านชาด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นายสมทบ สิมมา ครูโรงเรียนบ้านลุงปุง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นายประนอม สมถวิล ครูโรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100 นางสุธีรา เภาสระคู ครูโรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 นายทองดี บุญสด ครูโรงเรียนบ้านตึกชุม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
102 นายสุเทพ ตราชู ครูโรงเรียนบ้านท่าศิลา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
103 นายสนั่น แสงนิล ครูโรงเรียนบ้านเบงท่าลาด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
104 นายศุภนนท์ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงปุง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
105 นายชาญศักดิ์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
106 นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
107 นายสุภพ ไชยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
108 นายเนียร เทียบพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านแคนดำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
109 นายนคร พรหนองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฏร์วิทยาคาร) ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
110 นายเอกรินทร์ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตั้งใจ รองประธาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นายทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นายสุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นางสาววิไลวรรณา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นางณัฐกานต์ คงทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านตึกชุม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 นางกรรณิการ์ นิแพง ครู โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นายสุรัตน์ สุขทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา รองประธาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นายวุฒิชัย ไพรสินธุ๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทุ่ง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นางมลทิพย์ อิฐรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นายวัชรินทร์ นุตโร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นายนพรัตน์ บุญหล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นายโกวิท ศิลาเณร ครู โรงเรียนบ้านขามโพนทัน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นายจำนง ชมชื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นายไสว สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
126 นายวัฒนา สุดชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
127 นางสาวบรรจบ เทตะรัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาโสม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
128 นางอุษา เดชศิริ ครู โรงเรียนบ้านสวนหม่อน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
129 นางสาวสุธรรม ตรีวิเศษ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
130 นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
131 นางสาววราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
132 นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ ครูโรงเรียนโพนทองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
133 นายณรงค์ เปนะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นายธีรพงษ์ บุญอิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางเสาวณี โหรารัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุข กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นายสุภา ศรีศิลา ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นายสุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน
139 นางสาววราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน
140 นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน
141 นายวิเชียร บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไกลเสนียด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน
142 นางสาววิไลวรรณา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน
143 นายไสว โคสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งระดับปฐมวัย
144 นายบุญสี ราชสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก “แกศึกษาวิทยา” รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งระดับปฐมวัย
145 นางสาวปริชมน กาลพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งระดับปฐมวัย
146 นางสาววิไลวรรณา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งระดับปฐมวัย
147 นางชไมพร ศรีเกิน ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งระดับปฐมวัย
148 นางสุภาณี พรหมบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งระดับปฐมวัย
149 นางเพ็ชรา พรมตวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
150 นายสุริยะ บัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี รองประธาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
151 นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง รองประธาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
152 นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
153 นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
154 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
155 นายสุภพ ไชยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
156 นายทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
157 นายสุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
158 นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
159 นางสาววิไลวรรณา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
160 นายวัชรินทร์ นุตโร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
161 นางวนิดา มั่นหมาย ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
162 นางกิตยาภรณ์ สินธุพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
163 นางวิจิตรประภา อิฐรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
164 นางวราภรณ์ ปัญจเนตร ครู โรงเรียนบ้านอนุบาลชุมพลบุรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
165 นางสุกัญญา คนฉลาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]