หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 177 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 23 50 36
2 054 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 15 53 30
3 019 โรงเรียนบ้านกระสัง 10 16 15
4 053 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 7 10 8
5 197 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 3 24 9
6 143 โรงเรียนบ้านกระโพ 24 48 31
7 179 โรงเรียนบ้านกะทะ 3 15 8
8 147 โรงเรียนบ้านกาพระ 9 23 14
9 135 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 2 4 3
10 110 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 9 21 16
11 046 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 5 22 10
12 061 โรงเรียนบ้านขะยูง 2 2 2
13 087 โรงเรียนบ้านขาม 5 16 10
14 106 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 2 3 3
15 132 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 4 12 8
16 090 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 9 13 11
17 096 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 8 29 17
18 199 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 4 11 8
19 034 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 7 22 9
20 088 โรงเรียนบ้านขุมดิน 7 41 17
21 163 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 19 39 26
22 142 โรงเรียนบ้านคำผง 13 53 26
23 123 โรงเรียนบ้านค้อ 8 14 13
24 175 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
25 018 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 3 6 4
26 159 โรงเรียนบ้านจาน 5 20 9
27 212 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 3 3 3
28 202 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 2 4 3
29 006 โรงเรียนบ้านช่อง 10 15 10
30 107 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 29 52 34
31 145 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 8 14 9
32 154 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 13 25 16
33 228 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 14 36 25
34 049 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 5 17 9
35 059 โรงเรียนบ้านดู่ 1 3 2
36 057 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 25 50 36
37 158 โรงเรียนบ้านตระมูง 29 61 39
38 038 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 7 18 12
39 185 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 8 14 11
40 157 โรงเรียนบ้านตากลาง 1 1 1
41 155 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 2 18 6
42 220 โรงเรียนบ้านตานบ 2 7 4
43 218 โรงเรียนบ้านตาฮะ 4 8 6
44 048 โรงเรียนบ้านตาเพชร 1 3 2
45 196 โรงเรียนบ้านตึกชุม 25 60 44
46 055 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 5 13 10
47 166 โรงเรียนบ้านทับน้อย 6 14 11
48 164 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 4 4 4
49 146 โรงเรียนบ้านทัพไทย 2 5 4
50 066 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 18 40 29
51 203 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 1 5 2
52 044 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 3 9 3
53 020 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 37 88 56
54 009 โรงเรียนบ้านธรรมษา 5 19 8
55 029 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 16 29 25
56 036 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 5 9 7
57 171 โรงเรียนบ้านนาดี 31 86 47
58 173 โรงเรียนบ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 0 0 0
59 042 โรงเรียนบ้านนานวน 24 82 46
60 047 โรงเรียนบ้านนานวล 3 5 4
61 195 โรงเรียนบ้านนายม 4 7 6
62 161 โรงเรียนบ้านนาวอง 4 7 4
63 160 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 17 28 24
64 170 โรงเรียนบ้านนาอุดม 3 7 5
65 094 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 5 22 12
66 051 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 7 27 6
67 222 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 3 4 4
68 013 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 24 64 39
69 149 โรงเรียนบ้านบอน 3 17 8
70 118 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 3 4 4
71 078 โรงเรียนบ้านบะ 7 23 10
72 062 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 4 6 5
73 156 โรงเรียนบ้านบัว 5 6 5
74 012 โรงเรียนบ้านบัวโคก 26 95 51
75 225 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 23 56 35
76 182 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 5 5 5
77 052 โรงเรียนบ้านบุผาง 3 9 4
78 056 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 2 2
79 007 โรงเรียนบ้านปรีง 24 63 43
80 219 โรงเรียนบ้านปอหมัน 9 24 16
81 126 โรงเรียนบ้านผักไหม 23 87 45
82 097 โรงเรียนบ้านผำ 13 36 16
83 008 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 13 30 22
84 084 โรงเรียนบ้านผือน้อย 2 11 4
85 015 โรงเรียนบ้านพิงพวย 8 11 11
86 011 โรงเรียนบ้านภูดิน 9 15 12
87 189 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 3 2
88 139 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 1 1 1
89 065 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 6 8 7
90 117 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 6 15 10
91 082 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 3 4 4
92 113 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 3 7 5
93 109 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 30 66 49
94 026 โรงเรียนบ้านยาง 11 33 15
95 216 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 13 36 21
96 041 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 4 4 4
97 205 โรงเรียนบ้านยางชุม 3 10 5
98 069 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 28 67 46
99 181 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 8 11 9
100 206 โรงเรียนบ้านระหาร 9 16 14
101 105 โรงเรียนบ้านระเวียง 8 25 10
102 148 โรงเรียนบ้านลำเพิญ 21 57 36
103 058 โรงเรียนบ้านลุงปุง 51 119 83
104 207 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 15 47 25
105 137 โรงเรียนบ้านศาลา 4 10 6
106 071 โรงเรียนบ้านสร้างบก 9 36 16
107 120 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 4 4 3
108 198 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 11 41 22
109 162 โรงเรียนบ้านสะทืด 0 0 0
110 111 โรงเรียนบ้านสะเอิง 27 49 41
111 188 โรงเรียนบ้านสายสนอง 1 3 2
112 214 โรงเรียนบ้านสาโรช 3 9 5
113 104 โรงเรียนบ้านสำโรง 19 51 34
114 190 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม 2) 1 5 2
115 208 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 13 25 16
116 165 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 4 10 8
117 167 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 9 18 9
118 178 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 5 7 5
119 028 โรงเรียนบ้านหนองกา 10 24 16
120 010 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 12 30 19
121 138 โรงเรียนบ้านหนองครก 14 26 21
122 033 โรงเรียนบ้านหนองคู 8 26 14
123 022 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 1 2 2
124 039 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 6 27 13
125 227 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 4 10 5
126 032 โรงเรียนบ้านหนองตาด 8 16 10
127 124 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 2 6 4
128 040 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 9 25 18
129 045 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 18 41 30
130 079 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 32 56 44
131 063 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 2 19 7
132 121 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
133 152 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 3 2
134 140 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 17 15
135 083 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 1 1 1
136 030 โรงเรียนบ้านหนองยาง 8 42 19
137 128 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 6 12 9
138 116 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 16 34 23
139 115 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 5 5
140 224 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 12 12
141 127 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 2 4 3
142 187 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 25 38 27
143 081 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 12 45 25
144 025 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 9 8
145 024 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 4 3
146 093 โรงเรียนบ้านหนองแวง 43 80 63
147 016 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 5 5
148 122 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 0 0 0
149 037 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 11 116 28
150 073 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 12 27 20
151 031 โรงเรียนบ้านหัวงัว 21 41 27
152 194 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 1 1
153 209 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 9 19 14
154 213 โรงเรียนบ้านหัวพี 3 5 5
155 226 โรงเรียนบ้านหาญฮี 6 26 10
156 150 โรงเรียนบ้านอาคุณ 10 16 13
157 108 โรงเรียนบ้านอาจญา 19 54 36
158 133 โรงเรียนบ้านอาพืด 8 55 21
159 176 โรงเรียนบ้านอาเลา 27 52 37
160 101 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 4 9 6
161 186 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 16 43 26
162 023 โรงเรียนบ้านเฉนียง 2 8 4
163 112 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 3 3 3
164 204 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 9 18 12
165 131 โรงเรียนบ้านเบิด 4 4 4
166 119 โรงเรียนบ้านเป้า 11 40 14
167 027 โรงเรียนบ้านเมืองแก 9 23 14
168 183 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 3 2
169 215 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 7 6
170 064 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล 8 10 10
171 067 โรงเรียนบ้านเอือด 0 0 0
172 086 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 12 32 17
173 180 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 7 10 9
174 192 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 12 39 25
175 200 โรงเรียนบ้านแคนดำ 4 17 9
176 193 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 3 6 4
177 072 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 2 5 3
178 229 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 3 3
179 130 โรงเรียนบ้านโคกกุง 4 7 5
180 172 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0 0 0
181 201 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 1 1
182 050 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 51 125 82
183 191 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 4 2
184 076 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 2 11 3
185 085 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง 6 12 9
186 223 โรงเรียนบ้านโนนทราย 7 9 9
187 221 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 3 9 6
188 089 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
189 230 โรงเรียนบ้านโนนสัง 5 13 10
190 021 โรงเรียนบ้านโนนสูง 14 21 17
191 168 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 3 9 6
192 129 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 17 69 30
193 153 โรงเรียนบ้านโนนโพ 26 63 36
194 125 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 15 30 25
195 103 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 3 3 3
196 091 โรงเรียนบ้านโพนครก 42 105 69
197 070 โรงเรียนบ้านโพนงอย 1 1 1
198 102 โรงเรียนบ้านโพนดวน 4 13 8
199 060 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 20 6
200 099 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 33 127 71
201 114 โรงเรียนบ้านโพนโก 10 28 16
202 136 โรงเรียนบ้านโสกแดง 5 17 8
203 014 โรงเรียนบ้านโสมน 21 42 30
204 068 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 9 27 16
205 151 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 9 23 15
206 080 โรงเรียนบ้านไพรขลา 24 61 37
207 169 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 41 84 58
208 035 โรงเรียนผาแดงวิทยา 23 43 37
209 217 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 19 33 23
210 098 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 22 70 29
211 144 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 3 11 6
212 074 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 2 5 4
213 092 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 22 75 41
214 211 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 3 5 3
215 184 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 25 73 43
216 100 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 6 14 10
217 141 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 15 62 27
218 231 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 24 61 39
219 043 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 35 85 52
220 210 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 18 26 25
221 174 โรงเรียนไตรคามวิทยา 19 46 31
222 017 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 12 43 20
223 232 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 28 10
224 075 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 17 29 24
225 077 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 17 44 26
226 233 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 4 7 5
รวม 2294 5852 3624
9476

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]