หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-srn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเกษร ยันรัมย์ชุมชนบ้านซาดกรรมการ
2. นางฉลวย สิงจานุสงค์ บ้านสำโรงกรรมการ
3. นางธัญวรัตน์ จำปาจีนบ้านโพนโกกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจิตลาวัณย์ ศิวินาอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางชวนพิศ เรืองแสงบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ เจริญศิริท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายศักดา ฤทธิรณบ้านสำโรงกรรมการ
2. นางตวงรัตน์ สาขะจันทร์ปทุมมาศวิทยากรรมการ
3. นางจิตตวัฒนา บุญยืนบ้านลุงปุงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพรพิมล บำรุงบ้านแสนสุขกรรมการ
2. นางปนัดดา ไชยจางวางบ้านยางกรรมการ
3. นางพรพินันท์ โคตรพันธ์บ้านไกลเสนียด กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุกันยา ยิ่งใหญ่ บ้านยางกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ยี่สารพัฒน์บ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางประกอบศรี รุ่งเรืองบ้านเป้ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายไสว สวัสดีบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางสาววิกานดา นันทเสนบ้านโพนม่วง กรรมการ
3. นายประพจน์ ผกานนท์บ้านยางกระจับกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบุญครอง โสสิงห์บ้านหมากมี่กรรมการ
2. นางวชิรปราณี วงค์มาบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางวิจิตรประภา อิฐรัตน์อนุบาลชุมพลบุรีกรรมการ
4. นางสมร พรหมภักดีโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง"กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสลักจิต สงวนแก้วบ้านยะวึกกรรมการ
2. นางนันทิยา วิชิตสโรบ้านแคนน้อย กรรมการ
3. นางสาวธนพร บุษยาบ้านหาญฮี กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา เรียงสนามบ้านโพนโก กรรมการ
2. นางพัฒนีย์ ต้นจำปาบ้านโนน “นิยมศาสตร์ศึกษา”กรรมการ
3. นางพวงศิริ วิทยพงษ์พันธุ์บ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา บุญพิทักษ์บ้านกาพระ กรรมการ
2. นางจินตนา สันวังบ้านหนองผือ กรรมการ
3. นางประนอม ยวงวิภักดิ์บ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางณัฐกานต์ บุญสาลีบ้านซาต (มงคลวิทยา) กรรมการ
2. นางอรชิรา อินทร์งามบ้านสะเอิงกรรมการ
3. นางเบญจพร ศรีใหญ่บ้านคอนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาดสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย สุขประเสริฐบ้านตระมูงกรรมการ
3. นางอรทัย ไมลาศรีบ้านหนองบัวบานกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลำจวร สุขบทบ้านผือ (ประชาพัฒนา)กรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ฉิมงามบ้านบะกรรมการ
3. นางสาวอาลี บัญอิ้งบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายภูมรินทร์ อินทนิจบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
2. นายชัยศักดิ์ ปิ่นแก้วบ้านอาเลากรรมการ
3. นางพจพร พุทธชาติบ้านระหารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา เหมือนมอนบ้านชาต (มงคลวิทยา)กรรมการ
2. นางประภาภรณ์ แอ่งสุขบ้านเป้ากรรมการ
3. นายอำพันธ์ โสภักดีบ้านอ้อตลิ่งชันกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ ลอดทองบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
2. นางกิติยาภรณ์ สุปะทังบ้านตึกชุมกรรมการ
3. นายวินัย บัวศรีบ้านตากลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี เสอุดมบ้านท่าศิลากรรมการ
2. นางชญาภา สารจันทร์บ้านดู่นาหนองไผ่กรรมการ
3. นายวีระชัย ปุริโสโนนสังกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ แก้วหอมบ้านขามโพนทันกรรมการ
2. นางวรรณา สายธนูบ้านโนนเปือยกรรมการ
3. นางฐิติมา แข่งขันท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์พงษ์ พัทโทบ้านหนองไม้ถี่กรรมการ
2. นายประเสริฐ แก่นพรมบ้านยะวึกกรรมการ
3. นางสาวประพิมพ์ภัสร คำวิชัยบ้านน้ำเขียวกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แดงบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายกู้เกียรติ คุณนามบ้านธาตุ กรรมการ
3. นายสุธี ทีทองโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภูมิพิทักษ์ เจริญไวโรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายยุทธ เบ้าทองโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจินตนา เจริญรัตน์โรงเรียนรัตนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวีรพนธ์ ฤทธิรณโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีกรรมการ
2. นางสุรีย์พร คำผมโรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์)กรรมการ
3. นางเอกอังกฤษ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายรัตนศักดิ์ ลวดเงินโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
2. นางสาววัชรี บุญเลิศโรงเรียนบ้านผาแดงวิทยากรรมการ
3. นางชลธิชา ชัญถาวรโรงเรียนบ้านบุตาโสมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายภูมิพัฒน์ ตลับทองโรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
2. นางนอม ครองงามโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านลำเพิญกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางถนิมรักษ์ วังภูงาบ้านอ้อตลิ่งชัน กรรมการ
2. นายภัทรนนท์ แสงล้ำ บ้านสำโรง กรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ สุ่มมาตย์บ้านกระโพ กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสายไหม พรมเก่าบ้านโสมนกรรมการ
2. นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อนบ้านทัพไทยกรรมการ
3. นางสาวอรสา คำภูมีบ้านโนนโพกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาธุกานต์ โสสุข บ้านหนองบัวบาน กรรมการ
2. นางสุวิมล คำทอง บ้านหนองแวง กรรมการ
3. นางสาวประไพร์ ศิลาอ่อน บ้านสำโรง กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชวน คลองงามบ้านยะวึกกรรมการ
2. นางสาว อรพิมพ์ อบอุ่น บ้านผำกรรมการ
3. นางธัญญธร ครุฑสุวรรณ บ้านอาเลา กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ กระแสจันทร์บ้านดู่นาหนองไผ่ กรรมการ
2. นาย ชาญณรงค์ บุตรคาน บ้านซาตกรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ ช่วยวัฒนะ อนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายกฤตพรต เครือลุน บ้านลุงปุงกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เกลี้ยงพร้อม บ้านนานวลกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ห่วงไธสงบ้านตระมูงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นาง จิตรียา มีสัตย์ บ้านดินแดง(สีลาประเสริฐ)กรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ บุญเต็มบ้านผำกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ปัญญาดีบ้านน้ำเขียวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ โสมสุข บ้านตึกชุม กรรมการ
2. นางสาววสินทรา ไพรสินธุ์บ้านท่าศิลากรรมการ
3. นางสาวสมทรง หางสลัด บ้านนาดีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพจนารถ สกุลรักษ์บ้านระเวียงกรรมการ
2. นางฐานันต์ นนตะพันธ์ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางสาวหรรษา ดาศรีบ้านม่วงหนองตาดกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนาวินทร์ โสมาเกตุ บ้านไพรขลากรรมการ
2. นางสาวศศิธร พาเจริญ บ้านดอนแรด ( จินดาวิทยา )กรรมการ
3. นางวนัดดา ท้าวไม้สน บ้านหนองบัวบาน กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ ต้นเขียวบ้านศรีณรงค์ กรรมการ
2. นางดรุณี สดับสารบ้านหนองระฆัง กรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชุมสุขบ้านพรมเทพ กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสาทิตย์ บุตรสวนบ้านหนองระฆังกรรมการ
2. นายยุทธนา พิมพ์สาร บ้านโนนเปือยกรรมการ
3. นางสาวธันวารัตน์ กฐินเทศบ้านโพธิ์ห้วย กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร คงทรัพย์ บ้านเมืองแก กรรมการ
2. นางสาวอัมพร แป้นโสม ท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ สมทิพย์บ้านม่วงหมาก กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ชิดนอกบ้านบัวโคก กรรมการ
2. นายทองอินทร์ นาลอยบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ สวัสดี บ้านอาจญากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ภะคะโตบ้านผักไหม กรรมการ
2. นายศักดิ์ไทย ทองดาประดิษฐ์บ้านนาดี กรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน สิทธิศรีบ้านปอหมัน กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพนมพร บำรุงโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
2. นางสอนพิน บรรยงค์โรงเรียนบ้านผือน้อยกรรมการ
3. นางนงนาถ เอกา ชุมชนบ้านชาด กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ไพรสินธุ์โรงเรียนบ้านยางกระจับกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ ดีมากโรงเรียนบ้านศรีณรงค์กรรมการ
3. นายบุญเลิศ ศรีษะเทือนโรงเรียนบ้านลำเพิญกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มากมีโรงเรียนบ้านดงเปือยกรรมการ
2. นายเฉลิม มงคุณโรงเรียนวัดบึงบ้านสนมกรรมการ
3. นายสมบัติ สวามีชัยโรงเรียนบ้านไพรขลากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอนุชิต เอกาโรงเรียนชุมขนบ้านซาดกรรมการ
2. นายวิบูลย์ คำทองโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชันกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพศิน สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
2. นางศิรินภา ทองเงินโรงเรียนบ้าานพรมเทพกรรมการ
3. นางสาวพาระนี พรมตวงโรงเรียนบ้านอาเลากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย เจนไชยโรงเรียนสระขุดดงสำราญกรรมการ
2. นายปัญญา ใจกล้าโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวจิราพร กองทองโรงเรียนรัตนวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอาคม มั่นยืนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นายศุภกร เข็มทองโรงเรียนวัดบ้านน้ำคำกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ พลบุญโรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอาคม มั่นยืนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นายศุภกร เข็มทองโรงเรียนวัดบ้านน้ำคำกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ พลบุญโรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางศุภกาญจน์ สังข์ชัยโรงเรียนบ้านยะวึกฯกรรมการ
2. นางพิมพ์พร แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านโนนโพกรรมการ
3. นางพนมพร บำรุงนามโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศุภกาญจน์ สังข์ชัยโรงเรียนบ้านโนนโพกรรมการ
2. นางพิมพ์พร แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านโนนโพกรรมการ
3. นางพนมพร บำรุงนามโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ สกุลรักษ์โรงเรียนบ้านโนนฯกรรมการ
2. นายทองดี บุญสดโรงเรียนบ้านตึกชุมกรรมการ
3. นายสุรชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายพิพัฒน์ สกุลรักษ์โรงเรียนบ้านโนนฯกรรมการ
2. นายทองดี บุญสดโรงเรียนบ้านตึกชุมกรรมการ
3. นายสุรชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสพศักดิ์ ทีหัวช้างโรงเรียนบ้านตระมูงกรรมการ
2. นายสุนทร เพ็ญจันทร์โรงเรียนปทุมมาศวิทยากรรมการ
3. นางพงศกร สาลีทองโรงเรียนบ้านชุมพลบุรีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานพ ลาเทศโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วยกรรมการ
2. นายมั่ง สาแก้วบ้านโสมนกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชาบ้านสำโรง(โนนฯ)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญจันทร์ แก้วดีโรงเรียนบ้านอาพืดกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นาเมืองรักษ์บ้านเป้ากรรมการ
3. นางระย้า สพานทองโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวริทธิ์ฐา นามโคตรโรงเรียนบ้านหนองไม้งามกรรมการ
2. นางยุพาพร โสภาพโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านโพนม่วงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ภู่เพ็ชร์โรงเรียนสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นายสมทบ สิมมาโรงเรียนบ้านลุงปุงกรรมการ
3. นางสาวสมพร สารพันธ์โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชลดา พิศงามโรงเรียนบ้าานนานวนกรรมการ
2. นางพิริยา เครือแก้วโรงเรียนบ้านเซียงซินฯกรรมการ
3. นางสุธิรา เภาสาคูโรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายบุญศรี สวนเกตุสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
2. นายประกอบ ธรรมวงษ์บ้านซาต(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายเสถียร ศักศรีท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเรืองเดช พิเลิศบ้านยางบ่อภิรมย์กรรมการ
2. นายประนอม สมถวิลบ้านกระเบื้องกรรมการ
3. นายสนั่น แสงนิลบ้านเบงท่าลาดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย สอนดีบ้านหัวนากรรมการ
2. นางสยุมพร ผ่องพรรณบ้านธาตุ”ธาตุศึกษาวิทยา”โรงเรียนกรรมการ
3. นายอิทธิพล ขำมณีบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวัฒนะ กันนุฬาบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายชาติชาย พุทธธานุบ้านผักไหมกรรมการ
3. นายสุภาพ กัณโสภาบ้านดู่นาหนองไผ่ กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ อรัญศรีท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
2. นางหทัยกาญจน์ กองกล้าบ้านหนองขุนศรีกรรมการ
3. นางเจษฎาวดี สุจริตรัตนวิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประยูร แสงรามบ้านหนองบัวบานกรรมการ
2. นายกิตติ ปากเสนาะโพนทองพิทยาคม กรรมการ
3. นายศิโรฒน์ อาวอร่ามรัศม์บ้านท่าศิลากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุธรรม เจริญรัตน์บ้านอาพืด กรรมการ
2. นายจำลอง ดีสนิทบ้านหนองกา กรรมการ
3. นายภานุวิทย์ ประดับสุขบ้านตึกชุมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ผงทวีบ้านโพนครกกรรมการ
2. นางละไม แสนกล้าบ้านตากลางกรรมการ
3. นายวีรพิน ในณงค์บ้านลำเพิญกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ อินทรวิเชียรบ้านหนองครกกรรมการ
2. นายเหรียญ ชัยชนะบ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ปุรณะบ้านอาจญากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ อินทรวิเชียรบ้านหนองครกกรรมการ
2. นายเหรียญ ชัยชนะบ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ปุรณะบ้านอาจญากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ อินทรวิเชียรบ้านหนองครกกรรมการ
2. นายเหรียญ ชัยชนะบ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ปุรณะบ้านอาจญากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนวพล สระแก้วบ้านอาจญากรรมการ
2. นางณัฐกานต์ คงทรัพย์บ้านตึกชุมกรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วมณีจันทร์บ้านเฉนียงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนวพล สระแก้วบ้านอาจญากรรมการ
2. นางณัฐกานต์ คงทรัพย์บ้านตึกชุมกรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วมณีจันทร์บ้านเฉนียงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนวพล สระแก้วบ้านอาจญากรรมการ
2. นางณัฐกานต์ คงทรัพย์บ้านตึกชุมกรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วมณีจันทร์บ้านเฉนียงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ผงทวีบ้านสะเอิงกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ สันทองบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางเพ็ญใจ ธิราธรรมบ้านสร้างบกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกมล สัตย์ซื่อบ้านนางเข็มกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ กนกแก้วบ้านดงเปือยกรรมการ
3. นางเพ็ญใจ ธิราธรรมบ้านสร้างบกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสวัสดิ์ชัย ไกรแก้วบ้านม่วงหมาก กรรมการ
2. นางรำยวน ฤทธิบาลบ้านไพรขลากรรมการ
3. นายวีระสิทธิ์ โพธิ์ทองบ้านไกลเสนียดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ชัย ไกรแก้วบ้านม่วงหมาก กรรมการ
2. นางรำยวน ฤทธิบาลบ้านไพรขลากรรมการ
3. นายวีระสิทธิ์ โพธิ์ทองบ้านไกลเสนียดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ชัย ไกรแก้วบ้านม่วงหมาก กรรมการ
2. นางรำยวน ฤทธิบาลบ้านไพรขลากรรมการ
3. นายวีระสิทธิ์ โพธิ์ทองบ้านไกลเสนียดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพิน สีสว่างบ้านโพนดวนกรรมการ
2. นางนิตยา ชุนเคลือบทองบ้านแคนดำกรรมการ
3. นางจันทิมา การะเกษบ้านท่าศิลากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายพีระพจน์ สุโขบ้านเหล่าม่วงกรรมการ
2. นายอภิชาต หลุ่งเป้าบ้านผักไหม กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ปุรณะบ้านดู่นาหนองไผ่ กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายพีระพจน์ สุโขบ้านเหล่าม่วงกรรมการ
2. นายอภิชาต หลุ่งเป้าบ้านผักไหม กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ปุรณะบ้านดู่นาหนองไผ่ กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพีระพจน์ สุโขบ้านเหล่าม่วงกรรมการ
2. นายอภิชาต หลุ่งเป้าบ้านผักไหม กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ปุรณะบ้านดู่นาหนองไผ่ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสลักเพชร จันทร์จำปา บ้านไกลเสนียดกรรมการ
2. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบก กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสลักเพชร จันทร์จำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
2. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบก กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสลักเพชร จันทร์จำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
2. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบก กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสลักเพชร จันทร์จำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
2. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบก กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสลักเพชร จันทร์จำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
2. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสลักเพชร จันทร์จำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
2. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบก กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสลักเพชร จันทร์จำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
2. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสลักเพชร จันทร์จำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
2. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)กรรมการ
3. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุข กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุข กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุข กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึงยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม (สนิทราษฎร์)กรรมการ
3. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุข กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางอุดมวิทย์ วงศ์หินกองบ้านโพนโครก กรรมการ
2. นางกาญจนา เมยท่าแคบ้านหนองตอ-บัวเสียวกรรมการ
3. นายสุริยา ย่องหาญบ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางอุดมวิทย์ วงศ์หินกองบ้านโพนโครกกรรมการ
2. นางกาญจนา เมยท่าแคบ้านหนองตอ-บัวเสียวกรรมการ
3. นายสุริยา ย่องหาญบ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายกิจพงษ์ ประทุมดีโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายอำนาจ มะลิงามไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงบ้านขุนไชยทองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ ตระกูลดีบ้านแคนน้อยกรรมการ
2. นายอำนาจ มะลิงามไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงบ้านขุนไชยทองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ ตระกูลดีบ้านแคนน้อยกรรมการ
2. นายอำนาจ มะลิงามไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงบ้านขุนไชยทองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ ตระกูลดีบ้านแคนน้อยกรรมการ
2. นายอำนาจ มะลิงามไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงบ้านขุนไชยทองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ ตระกูลดีบ้านแคนน้อยกรรมการ
2. นายอำนาจ มะลิงามไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงบ้านขุนไชยทองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ ตระกูลดีบ้านแคนน้อยกรรมการ
2. นายอำนาจ มะลิงามไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงบ้านขุนไชยทองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกิจพงษ์ ประทุมดีบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายอำนาจ มะลิงามโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงโรงเรียนบ้านขุนไชยทองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายกิจพงษ์ ประทุมดีบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ มีโสภารัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวัฒนา นามบุรีบ้านอาคุณกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายกิจพงษ์ ประทุมดีบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ มีโสภารัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวัฒนา นามบุรีบ้านอาคุณกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายกิจพงษ์ ประทุมดีบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ มีโสภารัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวัฒนา นามบุรีบ้านอาคุณกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จันดารักษ์บ้านโนนกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวไทยรัฐวิทยา ๑๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จันดารักษ์บ้านโนนกรรมการ
2. นายนายธันยากร บุญหนัก โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวไทยรัฐวิทยา ๑๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จันดารักษ์บ้านโนนกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวไทยรัฐวิทยา ๑๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จันดารักษ์บ้านโนนกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวไทยรัฐวิทยา ๑๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จันดารักษ์บ้านโนนกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวไทยรัฐวิทยา ๑๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล จันดารักษ์บ้านโนนกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวไทยรัฐวิทยา ๑๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จันดารักษ์บ้านโนนกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวไทยรัฐวิทยา ๑๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จันดารักษ์บ้านโนนกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวไทยรัฐวิทยา ๑๕กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย แพงงามบ้านหนองอียอกรรมการ
2. นางอุษา เดชศิริ บ้านสวนหม่อนกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย แพงงามบ้านหนองอียอกรรมการ
2. นางอุษา เดชศิริบ้านสวนหม่อนกรรมการ
3. นายสิทธืศาตร์ ไมลาศรีบ้านหนองบัวบานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย แพงงามบ้านหนองอียอกรรมการ
2. นางอุษา เดชศิริบ้านสวนหม่อนกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย แพงงามบ้านหนองอียอกรรมการ
2. นางอุษา เดชศิริบ้านสวนหม่อนกรรมการ
3. นายสิทธิศาสตร์ ไมลาศรีบ้านหนองบัวบานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดชศักดิ์ พิกุลสดบ้านน้ำสร้าง-นางเภากรรมการ
2. นางสะอาด นามภักดิ์บ้านบุตาโสมกรรมการ
3. นางสาวณัฐยาภรณ์ กระการดีโรงเรียนบ้านทิพย์นวดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดชศักดิ์ พิกุลสดบ้านน้ำสร้าง-นางเภา กรรมการ
2. นางสะอาด นามภักดิ์บ้านบุตาโสม กรรมการ
3. นางสาวณัฐยาภรณ์ กระการดีโรงเรียนบ้านทิพย์นวดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเดชศักดิ์ พิกุลสดบ้านน้ำสร้าง-นางเภากรรมการ
2. นางสะอาด นามภักดิ์บ้านบุตาโสม กรรมการ
3. นางสาวณัฐยาภรณ์ กระการดีโรงเรียนบ้านทิพย์นวดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดชศักดิ์ พิกุลสด บ้านน้ำสร้าง-นางเภากรรมการ
2. นางสะอาด นามภักดิ์บ้านบุตาโสมกรรมการ
3. นางสาวณัฐยาภรณ์ กระการดีโรงเรียนบ้านทิพย์นวดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางอุษา กระการดีโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายสมยงค์ สถานสุขโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางอุษา กระการดีโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นายธันยากร บุญหนักโรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)กรรมการ
3. นายสมยงค์ สถานสุขโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิตยา บุญเหมาะโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางทองเพียร โสรัตน์บ้านยางบ่อภิรมย์ กรรมการ
3. นางคูณ มงคุณโรงเรียนวัดบึงบ้านสนมกรรมการ
4. นางสาววลัยพร ศรีหะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางอรดา เสสสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนเปือยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญเหมาะโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางทองเพียร โสรัตน์โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์กรรมการ
3. นางคูณ มงคุณโรงเรียนวัดบึงบ้านสนมกรรมการ
4. นางสาววลัยพร ศรีหะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางอรดา เสสสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนเปือยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ลอยทะเลบ้านชุมพลบุรีกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ สีตะแกะบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางศุภมาศ ทาทองบ้านเฉนียงกรรมการ
4. นางสุกานดา ชัยนามโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่ พรหนองแสงโรงเรียนบ้านยะวึกกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ลอยทะเลโรงเรียนบ้านชุมพลบุรีกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ สีตะแกะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางศุภมาศ ทาทองโรงเรียนบ้านเฉนียงกรรมการ
4. นางสุกานดา ชัยนามโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่ พรหนองแสงโรงเรียนบ้านยะวึกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนัยนา เลิศล้ำโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางสาวธัญนันท์ ละอองศรีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางชญาดา คงสุขมากโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นางอธิกา คงบรรทัดโรงเรียนบ้านหนองอีดำกรรมการ
5. นายอำพร สร้อยจิตโรงเรียนบ้านนองไม้ถี่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางณหทัย สุขคุ้มโรงเรียนบ้านโพนครกกรรมการ
2. นางสมจิตรดา มีผิวโรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวภูษิตา ขุมทองโรงเรียนบ้านโนนโพกรรมการ
4. นางอำพรรณ พิกุลสดโรงเรียนบ้านน้ำคำกรรมการ
5. นางนฤมล สานุสันต์โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอารีรักษ์ สังโสมาบ้านโพนดวนกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ พรหมทองโรงเรียนวัดบึงบ้านสนมกรรมการ
3. นางสาวศิริรักษ์ ทองจันทร์บ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางเบญจมาภรณ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านสะเอิงกรรมการ
5. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสงโรงเรียนปทุมมาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอารีรักษ์ สังโสมาโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ พรหมทองวัดบึงบ้านสนมกรรมการ
3. นางเบญจมาภรณ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านสะเอิงกรรมการ
4. นางสาวสิริรรักษ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสงโรงเรียนปทุมมาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกำพล บุญลาภบ้านสำโรงกรรมการ
2. นางวนิชยา ศรีใหญ่บ้านตาทิพย์กรรมการ
3. นายวิชชาวุธ ลอดสุโขบ้านเมืองไผ่กระท่มกรรมการ
4. นายวรดิษฐ์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านโพนงอยกรรมการ
5. นายสุภา ศรีศิลาโรงเรียนบ้านโพนม่วงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวรดิษฐ์ โพธิ์ทองบ้านโพนงอยกรรมการ
2. นายสุภา ศรีศิลาบ้านโพนม่วงกรรมการ
3. นายวิชชาวุธ ลอดสุขโขโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่มกรรมการ
4. นางวนิชญา ศรีใหญ่โรงเรียนบ้านตาทิพย์กรรมการ
5. นายกำพล บุญลาภโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเฉลียว เข็มพิลาบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์ฯ)กรรมการ
2. นางโชติรส สาคะริชานนท์ อนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวพรรณภา สายหงษ์ บ้านทิพย์นวดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร พันคลัง บ้านคอนสวรรค์ กรรมการ
2. นางนงเยาว์ สมศรี บ้านหนองเทพกรรมการ
3. นางสุกัญญา อินทรวิเชียร บ้านหนองครกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมศรี มีสัตย์บ้านดินแดงกรรมการ
2. นายถาวร แสนปัดชาชุมชนบ้านซาด กรรมการ
3. นายสาทิตย์ บุตรสวนบ้านหนองระฆังกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐชัย สหุนันบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์)กรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ทองหล่อบ้านเมืองแกกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อินธรรมมาไตรคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสมพร ทองจันทร์ บ้านหัวนาคำกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง วิสัชนามบ้านเบิดกรรมการ
3. นางอรชร อุนัยบันบ้านพิงพวย กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางโสภา โชติมุกบ้านหนองพิมานกรรมการ
2. นางสมเกียรติ ห้าวหาญผาแดงวิทยากรรมการ
3. นางภิญญดา พุทธานุบ้านซาต (มงคลวิทยา) กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา เหลามี บ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
2. นางสุเทียบ ราชปันติ๊บบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นายสมพร สืบโสดาบ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ปันสุขบ้านท่าศิลากรรมการ
2. นางยุพิน บุญบำรุงชุมชนบ้านซาดกรรมการ
3. นางธันยา เหลาคำบ้านค้อ กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ เบ้าทอง บ้านยางกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน บ้านขุมดินกรรมการ
3. นายเฉลิมพล สนวิจิตร บ้านหนองคูน้อยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพล ชื่นงามโรงเรียนบ้านลำเพิญกรรมการ
2. นายธวัช นาคกระแสร์บ้านหมากมี่กรรมการ
3. นางอริยภรณ์ แผ่นแก้ว บ้านศรีณรงค์ กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลำพูน ประริเตสังข์สระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
2. นางสมนึก ทองดาประดิษฐ์สนมศึกษาคารกรรมการ
3. นางนงรัตน์ ชัยชนะ บ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา คงอ่อนโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
2. นางสาวนางสาวรัตนาวรรณ โพธิ์กิ่งโรงเรียนบ้านโพนม่วงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีถวิล ท่อเจริญโรงเรียนสระขุดดงสำราญกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรุจิเรข เหมันตา บ้านหนองบัวบานกรรมการ
2. นางสาววิไล กว้างขวางบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ภูมิมณีบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางบุษบา บุญล้อมบ้านยางชุมกรรมการ
2. นางถนอม งามจิตรบ้านยางกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สิงห์พลบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนิ่ม สะอาดยิ่งบ้านหนองบัวบาน กรรมการ
2. นางบัวทอง รัตนเวฬุ บ้านเหล่ากรรมการ
3. นางจรัสศรี สัตย์ไสย์ บ้านโพนโกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอาภาภรณ์ จิตหนักแน่น สนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางสมบัติ สาแก้ว บ้านหนองแวง(ท่าตูม)กรรมการ
3. นางสมจิตร บุญสรรค์ บ้านหนองเทพกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ แก้วหอม บ้านหนองเรือกรรมการ
2. นางโสภา โยนก วัดบ้านน้ำคำ (สนง.สลากฯ)กรรมการ
3. นางรัตติญา มากมีบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรังรอง เข็มทองอนุบาลรัตนบุรี กรรมการ
2. นางวงค์เมือง ตั้งบุปผาบ้านโพนม่วง กรรมการ
3. นางปรียานุช บุญเหลือ บ้านตระมูง กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุษกร อาจหาญสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
2. นางกมลรัตน์ เติมสุข บ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางละออง สุปะทังบ้านหนองบึงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย วลัยศรีโรงเรียนบ้านโนนโพกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีถวิล ท่อเจริญโรงเรียนสระขุดดงสำราญกรรมการ
3. นางณัฐชยา ประสมศรีโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ไชยสนามโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางกัลยา ยุบลนิตย์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายโกวิท ศิลาเณรโรงเรียนบ้านขามโพนทันกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ โพธิ์ดู่โรงเรียนบ้านอาจญากรรมการ
2. นายสมพงษ์ กิ่งเกตุโรงเรียนบ้านหนองอียอกรรมการ
3. นายโกวิท ศิลาเณรโรงเรียนบ้านขามโพนทันกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพุทธรัตน์ พุทธาโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
2. นายจำเริญ ไตรโสมโรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
3. นางสายทอง ขันธสอนโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองอียอกรรมการ
2. นายวันชัย พลพาโรงเรียนบ้านอาจญากรรมการ
3. นายทัศนา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ไชยสนามโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นายไกรวิเชียร คงอ่อนโรงเรียนบ้านทิพย์นวดกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ พลบุญโรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรศักดิ์ เป็นพุ่มพวงโรงเีรียนบ้านโพธิ์ห้วยกรรมการ
2. นายสิทธิกร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ใจกล้าโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกร เข็มทองโรงเรียนวัดบ้านน้ำคำกรรมการ
2. นางสาวพวงผกา พรหมทาโรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)กรรมการ
3. นายณัฐกิตต์ ศาลางามโรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยยงค์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายปรัชญา สุวรรณ์บูลย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วยกรรมการ
3. นางมะยุรีย์ แก้วไธสงบ้านสำโรงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไกรวิเชียร คงอ่อนบ้านทิพย์นวดกรรมการ
2. นายพิจิตร ลักขษรบ้านหัวพีกรรมการ
3. นางวีรากานต์ อุดมดำบ้านหนองคูใหญ่กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุเพียร เสริมแก้วบ้านก้านเหลืองกรรมการ
2. นายสมพงษ์ กิ่งเกตุบ้านหนองอียอกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนบ้านตึกชุมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพีระศักดิ์ เป็นพุ่มพวงบ้านโพธิ์ห้วยกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ เชื้อเจริญบ้านพรมเทพกรรมการ
3. นายสุรพล ชัญถาวรบ้านเมืองไผ่กระท่มกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางชนม์พรรษ ฤทธิรณสกุลโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์กรรมการ
2. นายปิยะ สร้อยจิตรโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ วังโณบ้านกระเบื้องใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ พรหมบุตรบ้านยางกระจับกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ เป็นพุ่มพวงบ้านโพธิ์ห้วยกรรมการ
3. นายศุภกร เข็มทองโรงเรียนวัดบ้านน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ชัญถาวรบ้านเมืองไผ่กระท่มกรรมการ
2. นายพิจิตร ลักขษรโรงเรียนบ้านหัวพีกรรมการ
3. นายวันชัย พลพาบ้านอาจญากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาววราภรณ์ เข็มทองบ้านนาศรีสุขกรรมการ
2. นางสายสุนี ลักขษรบ้านกระโพ กรรมการ
3. นางสาวสกุณา ยวงทองปทุมมาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายอัมพร ทองสุขชุมชนบ้านซาดกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สำนักไตรคามวิทยากรรมการ
3. นายธนิต คงเจริญสุขบ้านโพนครก กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์บ้านคำผงกรรมการ
2. นางศิริอร ไชยสิทธิ์ รัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญฎา ยินดีฉายบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายจิตติศักดิ์ เพิ่มผลบ้านโนนเปือย กรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สันวังบ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"กรรมการ
3. นางสาววารุณี ศิริบ้านโคกกุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางชุติมา สิมมาบ้านสะเอิงกรรมการ
2. นางสาวสุธรรม ตรีวิเศษชุมชนบ้านซาดกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินทมนต์บ้านหนองเรือกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาววงค์เดือน ชินวงค์โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางลลิดา นวลมณีท่าตูม(สนิทราษฎร์ฯ)กรรมการ
3. นางปิยะนุช บุญเพ็งโรงเรียนบ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอรัชญา โบราญประสิทธิ์บ้านผือกรรมการ
2. นางกรกมลวรรณ ก้านจักรโรงเรียนบ้านปอหมันกรรมการ
3. นางจิตรลดา ประสมศรีโรงเรียนสนมศึกษาคารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุรณีพร จงใจรักษ์วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)กรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์โพนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุษา กะการดีโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางอารียา แหวนวงษ์บ้านหนองบัวบานกรรมการ
2. นางบุญณดา สุกใสท่าตูม(สนิทราษฎร์ฯ)กรรมการ
3. นายสุขสันต์ มลิซ้อนบ้านหนองขุนศรีกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ศรพรมโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายบุญเกิด เหลามีบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
3. นางสุธีรา เภาสระคูสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุภา ศรีศิลาบ้านโพนม่วงกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เสียงหวานบ้านขุมดินกรรมการ
3. นางสาวสุธาดา กิ่งมณีบ้านหัวงัวฯกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิจิตร ยานุทัยบ้านโนนเปือยกรรมการ
2. จ.ส.ต.ทองแดง ฉวีวงศ์บ้านยะวึกกรรมการ
3. นายชัย กระจ่างจิตรบ้านบอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประทีป พรหมประเสริฐบ้านผักไหมกรรมการ
2. นายทวิทย์ ประริเตสังข์สระขุดดงสำราญกรรมการ
3. นายสมพร สวัสดีท่าตูม(สนิทราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายราชวัตร จันทบุตรโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายประสิทธ์ ยอดลีบ้านหนองบัวมิตรภาพ 85กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ จันทนันท์บ้านยางบ่ออีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ ผิวเหลืองบ้านลุงปุงกรรมการ
2. นายสุนทร เพ็ญจันทร์ปทุมมาศวิทยากรรมการ
3. นายอวยชัย เจนไชยสระขุดดงสำราญวิทยา กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชาตรี พบบุญบ้านระเวียงกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เจริญศิริท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางศุภรา จ่าพุลีบ้านหัวนาคำกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางรำยวน สุทธิผลบ้านไพรขลากรรมการ
2. นางอรจิรา อินทร์งามบ้านสะเอิง กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ บุญสาลีบ้านซาตฯกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบุปผา เรียงสนามบ้านโพนโกกรรมการ
2. นางสุกัญญา คงยืนอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสลักจิต สงวนแก้วบ้านยะวึกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางละมัย สวัสดีโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นางสุคนธ์ เมืองไสยบ้านเบิดกรรมการ
3. นางปิยภา โสรภาบ้านพรมเทพฯกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนีออน สมเจตนาบ้านน้ำเขียวกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ โสรถาวรสระขุดดงสำราญกรรมการ
3. นางวิจิตร ประภา อิฐรัตน์อนุบาลชุมพลบุรีกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายวาทิตย์ ประสงค์บ้านแคน “คุรุราษฎร์ส่งเสริม”กรรมการ
2. นางแรกขวัญ นามสว่างอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวรัชนี ชูชัยบ้านกาพระกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ภูเฉลิมบ้านโพนดวนกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ กาญจรัสบ้านกระเบื้อง กรรมการ
3. นางนภัสกร เจริญไวบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสุทิพา แสงจันทร์บ้านหนองบัวบานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วหอมบ้านขามโพนทันกรรมการ
3. นายสมชาย แป้นจันทร์บ้านโพนครก กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม เสาเวียงบ้านหนองหินกรรมการ
2. นางบุณทริกา เค้ากล้าบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางรัชณี ยอดสิงห์บ้านหนองอียอกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ เรืองแสงบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
2. นางพิสมัย ลักขษรบ้านหนองอีดำกรรมการ
3. นางสาวหรรษา ดาศรีบ้านม่วงหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายศักดา ฤทธิรณบ้านสำโรงกรรมการ
2. นายประพจน์ ผกานนท์บ้านยางกระจับกรรมการ
3. นางบุญมี กำลังหาญบ้านลำเพิญ กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางละอองทิพย์ เกสรจันทร์บ้านขามกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา พุทธานุ บ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางวิไลพร จุปะมัตตังบ้านทิพย์นวดกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางละอองทิพย์ เกสรจันทร์บ้านขามกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา พุทธานุบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางวิไลพร จุปะมัตตังบ้านทิพย์นวด กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ สวามีชัยบ้านไพรขลาฯกรรมการ
2. นางจินตนา พบบุญบ้านหนองกากรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตฯ กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สวามีชัยบ้านไพรขลาฯกรรมการ
2. นางจินตนา พบบุญบ้านหนองกากรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตฯกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ มะลิงามไตรคามสามัคคีกรรมการ
2. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุข กรรมการ
3. นายสุริยา ย่องหาญบ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ มะลิงามไตรคามสามัคคีกรรมการ
2. นายบุญมี ตระกูลดีบ้านนาศรีสุขกรรมการ
3. นายสุริยา ย่องหาญบ้านทับโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นางนิภารภรณ์ เชื้อมั่นคงบ้านโนนเปื่อยกรรมการ
2. นางกาญจนา เมยท่าแคบ้านหนองตอ-บัวเสียวกรรมการ
3. นางอุดมวิทย์ วงค์หินกองบ้านโพนครกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคงบ้านโนนเปือยกรรมการ
2. นางกาญจนา เมยท่าแคบ้านหนองตอ-บัวเสียว กรรมการ
3. นางอุดมวิทย์ วงค์หินกองบ้านโพนครกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบกกรรมการ
2. นางสุวัฒนา นามบุรีบ้านอาคุณ กรรมการ
3. นายคำภู โกฏหอมบ้านดู่นาหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล จำลองบ้านสร้างบกกรรมการ
2. นางสุวัฒนา นามบุรีบ้านอาคุณกรรมการ
3. นายคำภู โกฏหอมบ้านดู่นาหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
2. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึง-ยางประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน” นิยมศาสตร์ศึกษา”กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาวี มาลีหวลท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
2. นายปรเมธ โอษะคลังบ้านบึง-ยางประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมยง จุปะมัตตังบ้านโนน” นิยมศาสตร์ศึกษา” กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสิทธิสาต ไมลาศรีบ้านหนองบัวบานกรรมการ
2. นายสลักเพชร จันทรจำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงบ้านขุนไชยทองกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิสาต ไมลาศรีบ้านหนองบัวบานกรรมการ
2. นายสลักเพชร จันทรจำปาบ้านไกลเสนียดกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิแพงบ้านขุนไชยทองกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางพานทอง ทองทวีบ้านแกฯกรรมการ
2. นางจันทนา การะเกษบ้านกระโพฯกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แสงอรุณโรงเรียนชุมชนบ้านซาดกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชไมพร ศรีเกินโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีกรรมการ
2. นางไพรินทร์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านสำโรง (อ.โนนนารายณ์)กรรมการ
3. นางเอี่ยม สมทิพย์โรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรกมล ฤทธิรณโรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่กรรมการ
2. นางนุชรีวรรณ จิตหนักแน่นโรงเรียนสนมศึกษาคารกรรมการ
3. นางพีรศรี มาลีหวลโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางภิสมบท จันทรคติบ้านพรมเทพกรรมการ
2. นางจินตนา พบบุญบ้านหนองกากรรมการ
3. นางผลทอง นิตยวันบ้านหนองครกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางทองใบ สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางชวนพิศ เรืองแสงบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ รังสัยบ้านกระโพฯกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองใบ สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางชวนพิศ เรืองแสงบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ รังสัยบ้านกระโพฯกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภิสมบท จันทรคติบ้านพรมเทพกรรมการ
2. นางจินตนา พบบุญบ้านหนองกากรรมการ
3. นางผลทอง นิตยวันบ้านหนองครกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางทองใบ สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางชวนพิศ เรืองแสงบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ รังสัยบ้านกระโพฯกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางภิสมบท จันทรคติบ้านพรมเทพกรรมการ
2. นางจินตนา พบบุญบ้านหนองกากรรมการ
3. นางผลทอง นิตยวันบ้านหนองครกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางทองใบ สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางชวนพิศ เรืองแสงบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ รังสัยบ้านกระโพฯกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางภิสมบท จันทรคติบ้านพรมเทพกรรมการ
2. นางจินตนา พบบุญบ้านหนองกากรรมการ
3. นางผลทอง นิตยวันบ้านหนองครกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทองใบ สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางชวนพิศ เรืองแสงบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ รังสัยบ้านกระโพฯกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางภิสมบท จันทรคติบ้านพรมเทพกรรมการ
2. นางจินตนา พบบุญบ้านหนองกากรรมการ
3. นางผลทอง นิตยวันบ้านหนองครกกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาดสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางสาววิกานดา นันทเสนบ้านโพนม่วงกรรมการ
3. นางสุปราณี ไกรเพชรอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาดสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางสาววิกานดา นันทเสนบ้านโพนม่วงกรรมการ
3. นางสุปราณี ไกรเพชรอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาดสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางสาววิกานดา นันทเสนบ้านโพนม่วงกรรมการ
3. นางสุปราณี ไกรเพชรอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาดสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางสาววิกานดา นันทเสนบ้านโพนม่วงกรรมการ
3. นางสุปราณี ไกรเพชรอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาดสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางสาววิกานดา นันทเสนบ้านโพนม่วงกรรมการ
3. นางสุปราณี ไกรเพชรอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา คงยืนอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางรำยวน ฤทธิบาล บ้านไพรขลากรรมการ
3. นางบุปผา เรียงสนามบ้านโพนโกกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางณัฐกานต์ บุญสาลีบ้านซาต(มงคลวิทยา)กรรมการ
2. นางอรชิรา อินทร์งามบ้านสะเอิงกรรมการ
3. นางสลักจิต สงวนแก้วบ้านยะวึกกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน สะอาดยิ่งอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนพวรรณ สุทธิบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางอธิษฐาน ศรีโพนทองโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณขินสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศรีไตรลืมบ้านกระโพฯ กรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ ทามแก้วไทยรัฐวิทยา 15ฯกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน สะอาดยิ่งอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนพวรรณ สุทธิบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางอธิษฐาน ศรีโพนทองโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณขินสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศรีไตรลืมบ้านกระโพฯกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ ทามแก้วไทยรัฐวิทยา 15ฯกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน สะอาดยิ่งอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนพวรรณ สุทธิบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางอธิษฐาน ศรีโพนทองโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณขินสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศรีไตรลืมบ้านกระโพฯกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ ทามแก้วไทยรัฐวิทยา 15ฯกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน สะอาดยิ่งสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางนพวรรณ สุทธิบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางอธิษฐาน ศรีโพนทอง โนนนารายณ์วิทยา กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณขินสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศรีไตรลืมบ้านกระโพฯกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ ทามแก้วไทยรัฐวิทยา 15ฯกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน สะอาดยิ่งอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนพวรรณ สุทธิ บ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางอธิษฐาน ศรีโพนทองโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณขินสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศรีไตรลืมบ้านกระโพฯกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ ทามแก้วไทยรัฐวิทยา 15ฯกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน สะอาดยิ่งอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนพวรรณ สุทธิบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางอธิษฐาน ศรีโพนทองโนนนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณขินสนมศึกษาคารกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศรีไตรลืม บ้านกระโพฯกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ ทามแก้วไทยรัฐวิทยา 15ฯกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภิญญดา พุทธานุบ้านซาต(มงคลวิทยา) กรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร สีดำบ้านนานวนกรรมการ
3. นางสมรักษา เพ็งงามบ้านหนองบัวบานกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภิญญดา พุทธานุบ้านซาต(มงคลวิทยา) กรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร สีดำบ้านนานวนกรรมการ
3. นางสมรักษา เพ็งงามบ้านหนองบัวบานกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภิญญดา พุทธานุบ้านซาต(มงคลวิทยา) กรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร สีดำบ้านนานวนกรรมการ
3. นางสมรักษา เพ็งงามบ้านหนองบัวบานกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภิญญดา พุทธานุบ้านซาต(มงคลวิทยา) กรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร สีดำ บ้านนานวนกรรมการ
3. นางสมรักษา เพ็งงามบ้านหนองบัวบานกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภิญญดา พุทธานุบ้านซาต(มงคลวิทยา) กรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร สีดำบ้านนานวนกรรมการ
3. นางสมรักษา เพ็งงามบ้านหนองบัวบานกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนะ กันนุฬา บ้านบัวโคกกรรมการ
2. นางสยุมพร ผ่องพรรณบ้านธาตุกรรมการ
3. นายอิทธิพล ขำมณีบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนะ กันนุฬาบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นางสยุมพร ผ่องพรรณบ้านธาตุกรรมการ
3. นายอิทธิพล ขำมณีบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนะ กันนุฬาบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นางสยุมพร ผ่องพรรณบ้านธาตุ กรรมการ
3. นายอิทธิพล ขำมณีบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนะ กันนุฬาบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นางสยุมพร ผ่องพรรณบ้านธาตุกรรมการ
3. นายอิทธิพล ขำมณีบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนะ กันนุฬาบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นางสยุมพร ผ่องพรรณบ้านธาตุ กรรมการ
3. นายอิทธิพล ขำมณีบ้านเบงท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนะ กันนุฬาบ้านบัวโคกกรรมการ
2. นางสยุมพร ผ่องพรรณบ้านธาตุกรรมการ
3. นายอิทธิพล ขำมณีบ้านเบงท่าลาดกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกมล สัตย์ซื่อ บ้านนางเข็มกรรมการ
2. นายประพันธ์ โกยสวัสดิ์บ้านไพรขลากรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ สันทองบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต หลุงเป้าบ้านผักไหมกรรมการ
2. นายวีระสิทธิ์ โพธิ์ทอง บ้านไกลเสนียดกรรมการ
3. นายยนต์ แสนสุขบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกมล สัตย์ซื่อบ้านนางเข็มกรรมการ
2. นายประพันธ์ โกยสวัสดิ์บ้านไพรขลา กรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ สันทองบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต หลุงเป้าบ้านผักไหมกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ โพธิ์ทองบ้านไกลเสนียดกรรมการ
3. นายยนต์ แสนสุขบ้านนาศรีสุข กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกมล สัตย์ซื่อบ้านนางเข็มกรรมการ
2. นายประพันธ์ โกยสวัสดิ์บ้านไพรขลากรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ สันทองบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต หลุงเป้าบ้านผักไหมกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ โพธิ์ทองบ้านไกลเสนียดกรรมการ
3. นายยนต์ แสนสุขบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกมล สัตย์ซื่อบ้านนางเข็มกรรมการ
2. นายประพันธ์ โกยสวัสดิ์บ้านไพรขลากรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ สันทองบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต หลุงเป้าบ้านผักไหมกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ โพธิ์ทองบ้านไกลเสนียดกรรมการ
3. นายยนต์ แสนสุข บ้านนาศรีสุข กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายกมล สัตย์ซื่อบ้านนางเข็มกรรมการ
2. นายประพันธ์ โกยสวัสดิ์บ้านไพรขลากรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ สันทองบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต หลุงเป้าบ้านผักไหมกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ โพธิ์ทองบ้านไกลเสนียดกรรมการ
3. นายยนต์ แสนสุขบ้านนาศรีสุขกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ บุญลาภบ้านหนองครกกรรมการ
2. นางนัยนา เลิศล้ำบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางชญาดา คงสุขมากบ้านท่าศิลากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอำพรรณ์ พิกุลสดบ้านน้ำคำกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ หาพันธุ์บ้านปอหมันกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ สีตะแกะบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ บุญลาภบ้านหนองครกกรรมการ
2. นางนัยนา เลิศล้ำบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางชญาดา คงสุขมากบ้านท่าศิลากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอำพรรณ์ พิกุลสดบ้านน้ำคำ กรรมการ
2. นางจิรารักษ์ มะโนลัยบ้านปอหมันกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ สีตะแกะบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ บุญลาภบ้านหนองครกกรรมการ
2. นางนัยนา เลิศล้ำบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางชญาดา คงสุขมากบ้านท่าศิลากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอำพรรณ์ พิกุลสดบ้านน้ำคำ กรรมการ
2. นางจิรารักษ์ มะโนลัย บ้านปอหมันกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ สีตะแกะบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ บุญลาภบ้านหนองครกกรรมการ
2. นางนัยนา เลิศล้ำบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางชญาดา คงสุขมากบ้านท่าศิลากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำพรรณ์ พิกุลสดบ้านน้ำคำกรรมการ
2. นางจิรารักษ์ มะโนลัยบ้านปอหมันกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ สีตะแกะบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ ชื่นงามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทิยา วิชิตสโรบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางมณทา คำแสงดีบ้านบะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ ชื่นงามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทิยา วิชิตสโรบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางมณทา คำแสงดีบ้านบะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ ชื่นงามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทิยา วิชิตสโรบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางมณทา คำแสงดีบ้านบะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ ชื่นงามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทิยา วิชิตสโรบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางมณทา คำแสงดีบ้านบะกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ ชื่นงามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทิยา วิชิตสโรบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางมณทา คำแสงดีบ้านบะกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตฯกรรมการ
2. นางอัจฉรา ชะตาถนอมบ้านช่องยางชุมกรรมการ
3. นางสาวสุรัตน์ พิรุณโพนทองพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐยาภรณ์ กะการดีบ้านทิพย์นวดกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคงบ้านโนนเปือยกรรมการ
3. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสงปทุมมาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตฯกรรมการ
2. นางอัจฉรา ชะตาถนอมบ้านช่องยางชุมกรรมการ
3. นางสาวสุรัตน์ พิรุณโพนทองพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐยาภรณ์ กะการดีบ้านทิพย์นวดกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคงบ้านโนนเปือยกรรมการ
3. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสงปทุมมาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตฯกรรมการ
2. นางอัจฉรา ชะตาถนอมบ้านช่องยางชุมกรรมการ
3. นางสาวสุรัตน์ พิรุณโพนทองพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐยาภรณ์ กะการดีบ้านทิพย์นวดกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคงบ้านโนนเปือยกรรมการ
3. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ปทุมมาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตฯกรรมการ
2. นางอัจฉรา ชะตาถนอมบ้านช่องยางชุมกรรมการ
3. นางสาวสุรัตน์ พิรุณโพนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐยาภรณ์ กะการดีบ้านทิพย์นวดกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคงบ้านโนนเปือยกรรมการ
3. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ปทุมมาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เพียรมีบ้านซาตฯกรรมการ
2. นางอัจฉรา ชะตาถนอมบ้านช่องยางชุมกรรมการ
3. นางสาวสุรัตน์ พิรุณโพนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐยาภรณ์ กะการดีบ้านทิพย์นวดกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคงบ้านโนนเปือยกรรมการ
3. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ปทุมมาศวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลิน ส่องศรีทองบ้านตลุง-โนนกอกกรรมการ
2. นางลำพูน ประริเตสังข์สระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ พากเพียร บ้านอีโสดหนองผางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลิน ส่องศรีทองบ้านตลุง-โนนกอกกรรมการ
2. นางลำพูน ประริเตสังข์สระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ พากเพียร บ้านอีโสดหนองผางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลิน ส่องศรีทองบ้านตลุง-โนนกอกกรรมการ
2. นางลำพูน ประริเตสังข์สระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ พากเพียรบ้านอีโสดหนองผาง กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลิน ส่องศรีทองบ้านตลุง-โนนกอกกรรมการ
2. นางลำพูน ประริเตสังข์สระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ พากเพียร บ้านอีโสดหนองผางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลิน ส่องศรีทองบ้านตลุง-โนนกอกกรรมการ
2. นางลำพูน ประริเตสังข์สระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ พากเพียรบ้านอีโสดหนองผางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมเกียรติ ห้าวหาญผาแดงวิทยากรรมการ
2. นางนัทที เอ็นดูท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางยุพิน บุญบำรุง ชุมชนบ้านซาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมเกียรติ ห้าวหาญผาแดงวิทยากรรมการ
2. นางนัทที เอ็นดูตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางยุพิน บุญบำรุงชุมชนบ้านซาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมเกียรติ ห้าวหาญผาแดงวิทยากรรมการ
2. นางนัทที เอ็นดูท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางยุพิน บุญบำรุง ชุมชนบ้านซาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมเกียรติ ห้าวหาญผาแดงวิทยากรรมการ
2. นางนัทที เอ็นดูท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
3. นางยุพิน บุญบำรุงชุมชนบ้านซาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโชติรส สาคะริชานนท์อนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์บ้านขวาวโค้งกรรมการ
3. นางเบญจพร ชัยศรีบ้านเซียงซิน-โนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโชติรส สาคะริชานนท์อนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์บ้านขวาวโค้งกรรมการ
3. นางเบญจพร ชัยศรีบ้านเซียงซิน-โนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโชติรส สาคะริชานนท์อนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์บ้านขวาวโค้งกรรมการ
3. นางเบญจพร ชัยศรี บ้านเซียงซิน-โนนดู่ กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโชติรส สาคะริชานนท์อนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์บ้านขวาวโค้งกรรมการ
3. นางเบญจพร ชัยศรีบ้านเซียงซิน-โนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโชติรส สาคะริชานนท์อนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์บ้านขวาวโค้งกรรมการ
3. นางเบญจพร ชัยศรี บ้านเซียงซิน-โนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโชติรส สาคะริชานนท์อนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์บ้านขวาวโค้งกรรมการ
3. นางเบญจพร ชัยศรีบ้านเซียงซิน-โนนดู่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ชัย สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาลี เจริญสุขบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางบุษกร อาจหาญสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ชัย สหุนัน บ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาลี เจริญสุขบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางบุษกร อาจหาญสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ชัย สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาลี เจริญสุขบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางบุษกร อาจหาญสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ชัย สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาลี เจริญสุขบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางบุษกร อาจหาญสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ชัย สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาลี เจริญสุขบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางบุษกร อาจหาญ สระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ชัย สหุนันบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาลี เจริญสุขบ้านแคนน้อยกรรมการ
3. นางบุษกร อาจหาญสระขุดดงสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงเยาว์ สมศรีบ้านหนองเทพกรรมการ
2. นางวริศรา ทองคำบ้านตาเพชรกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ บุญมั่นบ้านยางขามเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงเยาว์ สมศรีบ้านหนองเทพกรรมการ
2. นางวริศรา ทองคำบ้านตาเพชรกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ บุญมั่นบ้านยางขามเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงเยาว์ สมศรี บ้านหนองเทพกรรมการ
2. นางวริศรา ทองคำบ้านตาเพชรกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ บุญมั่นบ้านยางขามเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงเยาว์ สมศรีบ้านหนองเทพกรรมการ
2. นางวริศรา ทองคำบ้านตาเพชรกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ บุญมั่นบ้านยางขามเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชชัย ไชยสนามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นายโกวิท ศิลาเณรบ้านขามโพนทันกรรมการ
3. นายปิยะ สร้อยจิตรบ้านบะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชชัย ไชยสนามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นายโกวิท ศิลาเณรบ้านขามโพนทันกรรมการ
3. นายปิยะ สร้อยจิตรบ้านบะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชชัย ไชยสนามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นายโกวิท ศิลาเณรบ้านขามโพนทันกรรมการ
3. นายปิยะ สร้อยจิตรบ้านบะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชชัย ไชยสนามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นายโกวิท ศิลาเณรบ้านขามโพนทันกรรมการ
3. นายปิยะ สร้อยจิตรบ้านบะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชชัย ไชยสนามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นายโกวิท ศิลาเณรบ้านขามโพนทันกรรมการ
3. นายปิยะ สร้อยจิตรบ้านบะกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชชัย ไชยสนามอนุบาลรัตนบุรีกรรมการ
2. นายโกวิท ศิลาเณรบ้านขามโพนทันกรรมการ
3. นายปิยะ สร้อยจิตรบ้านบะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำนง ชมชื่นบ้านหนองกระทุง ตากแดดกรรมการ
2. นายอิศรา เคนโยธาบ้านตลุงโนนกอกกรรมการ
3. นายไสว สวัสดีบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำนง ชมชื่นบ้านหนองกระทุง ตากแดดกรรมการ
2. นายอิศรา เคนโยธาบ้านตลุงโนนกอกกรรมการ
3. นายไสว สวัสดีบ้านหนองหลวง กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำนง ชมชื่นบ้านหนองกระทุง ตากแดดกรรมการ
2. นายอิศรา เคนโยธาบ้านตลุงโนนกอกกรรมการ
3. นายไสว สวัสดีบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำนง ชมชื่นบ้านหนองกระทุง ตากแดดกรรมการ
2. นายอิศรา เคนโยธาบ้านตลุงโนนกอกกรรมการ
3. นายไสว สวัสดีบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำนง ชมชื่นบ้านหนองกระทุง ตากแดดกรรมการ
2. นายอิศรา เคนโยธาบ้านตลุงโนนกอกกรรมการ
3. นายไสว สวัสดีบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเสาวลักษณ์ พนัสบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางพรพิมล บำรุงบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายศักดา ดาโสภาบ้านปรีงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเสาวลักษณ์ พนัสบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางพรพิมล บำรุงบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายศักดา ดาโสภาบ้านปรีงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเสาวลักษณ์ พนัสบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางพรพิมล บำรุงบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายศักดา ดาโสภาบ้านปรีงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเสาวลักษณ์ พนัสบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางพรพิมล บำรุงบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายศักดา ดาโสภาบ้านปรีงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเสาวลักษณ์ พนัสบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางพรพิมล บำรุงบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายศักดา ดาโสภาบ้านปรีงกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]