หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี
ระหว่าง วันที่ 3-9 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 212 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีวทิยา 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 แสดงต่อจากละครประวัติศาสตร์
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 แสดงต่อจากละครประวัติศาสตร์
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 3 ห้อง ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 3 ห้อง ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00 น.
21 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30น.
22 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 8 ต.ค. 2556 13.00 – 14.30น.
23 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 8 ต.ค. 2556 10.30 – 12.00น.
24 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 8 ต.ค. 2556 14.30 – 16.00น.
25 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30น.
26 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00 – 14.30น.
27 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 10.30 – 12.00น.
28 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 14.30 – 16.00 น.
29 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30 น.
30 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
31 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 10.30-12.30
32 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ (ด้านหลัง) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ (ด้านหลัง) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ (ด้านหลัง) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ (ด้านหลัง) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี โรงฝึกงาน 8 ต.ค. 2556 09.00 – 11.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี โรงฝึกงาน 8 ต.ค. 2556 09.00 – 11.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
8 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
9 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
10 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
11 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
12 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
13 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
14 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
15 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
16 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องศูนย์สื่อ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 14.00
17 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
18 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 212 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
19 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
20 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องศูนย์สื่อ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 14.00
21 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
22 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องปฏิบัติการเคมี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
23 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องปฏิบัติการเคมี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
24 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
25 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1ห้อง 316 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
3 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
4 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
5 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 8 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 8 ต.ค. 2556 09.00 – 10.10
7 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 8 ต.ค. 2556 09.00 – 10.10
8 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
9 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
10 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
11 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4 ปฐมวัย ห้อง ห้องโถง 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4 ปฐมวัย ห้อง ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4 ปฐมวัย ห้อง ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]