หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี
ระหว่าง วันที่ 3-9 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 323 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 324 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 325 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 326 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 327 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 328 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 312 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 313 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 314 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 315 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 316 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 317 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 333 7 ต.ค. 2556 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 334 7 ต.ค. 2556 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 335 7 ต.ค. 2556 09.00-11.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระเบียงล่างหน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ห้องศูนย์สื่อ ฯ 7 ต.ค. 2556 09.00-11.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ห้องศูนย์สื่อ ฯ 7 ต.ค. 2556 09.00-11.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 336 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 337 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 338 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1ชั้น 1ห้อง 4 7 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 (ระเบียงไม้ ) 7 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้องโถง) 7 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4(อาคารปฐมวัย) ห้องโถง 7 ต.ค. 2556 14.00 – 15.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4(อาคารปฐมวัย) ห้องโถง 7 ต.ค. 2556 14.00 – 15.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 หอประชุมใหญ่อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร4 ( อาคารปฐมวัย ) ห้องโถง 7 ต.ค. 2556 09.00 – 10.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4( อาคารปฐมวัย )ห้องโถง 7 ต.ค. 2556 10.00 – 11.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร4( อาคารปฐมวัย )ห้องโถง 7 ต.ค. 2556 11.00 – 12.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น2ห้อง 2 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น2ห้อง 3 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 2ห้อง 4 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 3ห้อง 1 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 3ห้อง 2 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 1 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 2 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 3 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 4 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 5 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 6 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 7 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 8 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 1 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว ห้อง ห้อง 2 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราวห้อง 3 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราวห้อง 4 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราวห้อง 5 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราวห้อง 6 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราวห้อง 7 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
16 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 7 ต.ค. 2556 13.00 – 14.00 น.
17 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 7 ต.ค. 2556 13.00 – 14.30 น.
18 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 7 ต.ค. 2556 14.30 – 16.00น.
19 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30น.
20 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 10.30 – 12.00น.
21 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 13.00 – 14.30น.
22 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 14.30 – 16.00น.
23 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30น.
24 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 10.30 – 12.00น.
25 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 13.00 – 14.30น.
26 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 13.00 – 14.30น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี โรงฝึกงาน 7 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี โรงฝึกงาน 7 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
5 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สนามฟุตบอล (แสดงหลังพิธีเปิด) 7 ต.ค. 2556 หลังพิธีเปิด

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 7 ต.ค. 2556 10.00-12.00
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 7 ต.ค. 2556 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]