รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธนัธพร  สาระคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  ทิพารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงงกนกวรรณ   นับว้นดี
 
1. นางบัวลอง   สุภาจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กหญิงพรพิมล  รัตนวงศ์ทอง
 
1. นางเกศินี  ทองเกลี้ยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1. เด็กหญิงสิริกานดา  สืบเพ็ง
 
1. นางบัวเพียง  จันทร์หอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ผลเจริญ
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทรงศรี
 
1. นางเพ็ญชิต  แข่งขัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชินวัตร  ภาสุวรรณ
 
1. นางทองสุข  ชุ่มกลาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายนวพล  เพ่งพิศ
 
1. นางสุมาลี  สวัสดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงชลลดา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางระหันต์  สร้อยนาก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงลลิดา  แสนแก้วใส
 
1. นางปราณี  เสาะสิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์   แก้วสุจริต
2. เด็กหญิงเกวลิน   ศูนย์กลาง
 
1. นางรัตนา   ทิวทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. นางสาวกิตติยา  เพียรเสมอ
2. เด็กหญิงพรฤดี  สุขดี
 
1. นางเพ็ญชิต  แข่งขัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พุทธรักขิโต
 
1. นางศันสนีย์  แก้วขวัญข้า
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณภัทร   ธนารัตน์ปัทมา
 
1. นางพงศ์ทิพา   สกุลรักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาละแมะ 1. เด็กชายอธิคม  บุญส่ง
 
1. นางมณเทียน  แสงท้าว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 1. เด็กหญิงชลมาศ  หมายสม
2. เด็กหญิงนภารัตน์  แสนกล้า
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายน้อย
 
1. นางสาวธัญธิดา  เหิมหัก
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองดา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 1. เด็กหญิงจิราพร  พันธ์ถวิล
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงวรรณภา  ปานทอง
 
1. นางสาวธัญธิดา  เหิมหัก
2. นางสาวศิริรัตน์  ศิลปสิทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายธนากร  ดีนัก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ดวงสวรรค์
3. เด็กชายพนา  ไกรเลิศ
 
1. นายประมุข  อาจภักดี
2. นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  สนิทน้อย
2. เด็กหญิงวรินดา   พะสุรัมย์
3. เด็กหญิงสุมัณทนา  ปัญญาสูง
 
1. นางกรรณฑมน  วัฒนพรวณิชย์
2. นางนิรมล   แปลงทับ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา   จึงสถาปัตย์ชัย
2. เด็กชายวริศ   จันทเขต
 
1. นางพงศ์ทิพา  สกุลรักษ์
2. นางพนารัตน์  หาญมานพ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กชายธนาเดช  เกลียวศรี
2. เด็กชายเดชา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายยุทธพงษ์  วังนุราช
2. นางศุภิสรา  วังนุราช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชโยภาส
 
1. นางศันสนีย์  แก้วขวัญข้า
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 1. เด็กหญิงลลิดา  ใสทอง
 
1. นางอำพร   ระย้างาม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กชายออมทรัพย์  นาคสุข
 
1. นายกิตติพงศ์  ฉัตรเฉลิมเดช
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สัตตธารา
2. เด็กชายนราทร  มณีนิล
3. เด็กหญิงวิรตี  เชื่อมั่น
 
1. นางสาวจันทนา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวนิจนิรันดร์  มุทิตานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุส่าห์ดี
2. เด็กหญิงสรนันท์  อุส่าห์ดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองศรี
 
1. นางสาวพุธวรรณ  เจือจันทร์
2. นางสังวาลย์  หาสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดวงใจดี
2. เด็กหญิงพัชชรี  อิ่มบุญสุ
3. เด็กหญิงพัชฎาพร  เหลือถนอม
 
1. นางอุมาพร  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวเกศินี  ชมเกียรติกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนวรินทร์  พันธ์ผึ้ง
2. นางสาวปวีณา  ขุมทอง
3. นางสาวอภิญญา  ดาศรี
 
1. นางศศิกาญจณ์  บุญเลิศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงบุญชิราภรณ์  ศรีเงิน
2. เด็กหญิงสายธาร  สมนาค
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สมนาค
 
1. นายสมนึก   โพธิโชติ
2. นางสาวสุภัตรา   สุดาจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงนิดานุช  คะเชนเชื้อ
2. เด็กหญิงพัชรา  วันโสภา
3. เด็กหญิงอารยา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ
2. นายสมพงษ์   ทองแย้ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  คุณวัฒนาพงษ์
2. เด็กชายพีรันธร  ดียิ่ง
3. เด็กหญิงอิศราพร  ปัญญาธานี
 
1. นางสาวนิจนิรันดร์  มุฑิตานนท์
2. นางอุไรรัตน์   พูนเพ็ชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงจิรัชยา  นาคมนตรี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  รอดเจริญสาคร
 
1. นายวริษฐ์  โสรเนตร
2. นางสาวสุดใจ  ยังมี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กชายธีรพงศ์  ศิริดำ
2. เด็กชายอมรเทพ  แก่นสุข
 
1. นางสาวสุภาพร   แจ่มใส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายณรงค์กร  ขระสูงเนิน
2. เด็กชายณัฏฐนันท์  หนึ่งใจ
 
1. นายสมยศ  มีศิลป์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายสมพงษ์  โต๊ะงาม
 
1. นางชุติมา  แก่นแก้ว
2. นายเอกชัย  เหมือนชอบ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1. เด็กชายจตุเมธ  มีแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมราช  สรายทอง
 
1. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
2. นายสุที  ชิงชนะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กชายศักดา  อุดมดัน
2. เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรนาม
 
1. นายอนันตรัตน์  ชื่นใจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กชายชูศักดิ์  มุมทอง
2. เด็กชายวิทวัตร  อุดมครบ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันรม 1. เด็กชายพีรพล   สกุลเหมาะ
2. เด็กชายวัชรินทร์   สายธนู
 
1. นายบุญถิ่น   สืบเสาะเสมอ
2. นายวรวุฒิ   พิสุทธิ์สกุลศิลป์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงชุติญา  สิหะวงษ์
3. เด็กหญิงพุทธิดา  อุดมดี
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  รักรือหาญ
5. เด็กหญิงศรัณย์ญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางดวงตะวัน  เหลาคำ
2. นางบุญสุข  บุญช่วย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธัญญพัตฒ์  พลศรี
2. เด็กหญิงธันญาพัช  พอกพูน
3. เด็กหญิงภิญญาพัฒน์  วงศ์งาน
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  โสตะวงษ์
5. เด็กหญิงมัณฑนา  เจริญศิริ
 
1. นางบัวศร  ประเมินดี
2. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมใจ
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิศลืม
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  ปิ่นโพธิ์
4. เด็กหญิงมยุรี  สุขสุภา
5. เด็กหญิงสุวนันท์  แป้นแก้ว
 
1. นางศิริมล  สงวนดี
2. นางสุพัตรา  สมกล้า
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงจันทนา  เกษมสิน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญญัติ
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  บัวสาย
4. เด็กชายพงศกร  สายแก้ว
5. เด็กชายอภิรักษ์   ศรีไสว
 
1. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
2. นางเพทาย  วิวาห์สุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกัณทิมา  วรโคตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไม้จันทร์ดี
3. เด็กหญิงธนัชชา  พูนแสง
4. เด็กหญิงบุรินทร์  สุทธิ
5. เด็กชายเสงี่ยม  ทองกระจาย
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ยอดศรี
2. นางเกสร  เสี่ยงตรง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ใสนวน
2. นางสาวนวลจันทร์  สงกล้า
3. นางสาวสกุณา  จันทน์เทศ
4. เด็กหญิงแก้วฟ้า  โต๊ะงาม
5. เด็กหญิงไพลิน  สุขสกุล
 
1. นายธีรศักดิ์  เจริญชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กชายกิตตินันท์    เทียนทอง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   มิฆเนตร
3. เด็กหญิงนุชจรี   บุตรสาลี
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   กุลรัตน์
5. เด็กหญิงอริสรา   จันทเขต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ประดับสุข
2. นางสาวสุกัญญา   จารัตน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายฐิติพงษ์  อยู่ประพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  ป้ายนอก
3. เด็กชายธนโชติ  ภาสดา
4. เด็กชายธีรกร  มนัสตรง
5. เด็กชายอธิป  มิฆเนตร
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวปัทมาภรณ์  มะเค็ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุภาวหา
2. เด็กหญิงการเกศ  บุดดางาม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  หย่นครบุรี
4. เด็กชายชัยรัตน์  สติภา
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำใส
6. เด็กชายทวีชัย  บุญเสริม
7. เด็กชายทศพร  ปานสุข
8. เด็กชายธวัชชัย  เพชรแก้ว
9. เด็กหญิงบุษยมาศ  สุขบรรณ์
10. เด็กชายปัณณวัชร์  อรรถประจง
11. เด็กหญิงศศิประภา  กระสังข์
12. เด็กหญิงสายธาร  หยาดน้ำค้าง
13. เด็กชายสิทธิชัย  บุญเสริม
14. เด็กหญิงสิธิตา  โพธิ์งาม
15. เด็กหญิงสุริยา  ดวงอินทร์
16. เด็กหญิงอริศรา  สุภาวหา
17. เด็กหญิงอ่อนอนงค์  บุญเสริม
18. เด็กชายเลิศศักดิ์  วงละคร
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์งาม
20. เด็กหญิงแสงตะวัน  สุภาวหา
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
3. นายมงคล  นามใจ
4. นางมานี  บุญยงค์
5. นางเฟื่องฟู  ม่วงศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุตรงาม
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ไพเราะ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตส่าห์ดี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาศรี
5. เด็กหญิงธัญเรศ  บุตรงาม
6. เด็กหญิงนลพรรณ  เพิ่มดี
7. เด็กชายนันทิภาคย์  บุตรงาม
8. เด็กหญิงบุณนิศา  บุญเลิศ
9. เด็กชายปัฐวิกรณ์  เจริญยิ่ง
10. เด็กชายพัทธกิจ  บุญเลิศ
11. เด็กหญิงวณัชนันท์  จันทร์หอม
12. เด็กชายวุฒินันท์  บุตรงาม
13. เด็กหญิงศศิชา  หาสุข
14. เด็กชายศิริศักดิ์  บุญเลิศ
15. เด็กชายศุภกร  เพิ่มดี
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเลิศ
17. เด็กชายสุนทร  รัตโนภาส
18. เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์หอม
19. เด็กหญิงอรอนงค์  ปานทอง
20. เด็กหญิงเพชรลดา  มากุล
 
1. นางกาญจนา  พิศเพ็ง
2. นางจำรูญรัตน์  เงางาม
3. นางดารารัตน์  บูรณ์เจริญ
4. นางบัวเพียง  จันทร์หอม
5. นางสุภาภรณ์  สืบเพ็ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายกิตติพงศ์  หล้าล้ำ
2. นายคำแสน  ดัชถุยาวัตร
3. นายจักรพันธ์  การะเกต
4. นางสาวฉุยฉาย  ดัชถุยาวัตร
5. นายทรงพล  วังสันต์
6. นายนพวัฒน์  ศุภนาม
7. นายบุญธรรม  สามิตร
8. นายบุญฤทธิ์  แต้มทอง
9. นายประหยัด  สาธร
10. นายภานุมาศ  ดัชถุยาวัตร
11. นายวีระเดช  ดัชถุยาวัตร
12. นายวุฒิพงษ์  วิวาสุข
13. นายสมยศ  บัญชาเมฆ
14. นายสมหมาย  ดัชถุยาวัตร
15. นางสาวสิริยากร  แพทย์กลาง
16. นางสาวสุภาพร  บุตรงาม
17. นายอภิสิทธิ์  ดัชถุยาวัตร
18. นายอิสระพงศ์  วังสันต์
19. นายเทวินทร์  วังสันต์
20. นางสาวไข่มุก  บุตรงาม
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
2. นางผิว  อุตขันธ์
3. นายสมบูรณ์  พิมพ์จันทร์
4. นางสาวสุรารักษ์  เนตรทวี
5. นายเจษฎา  ลาภจิตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกรชนก  ปรีชา
2. เด็กชายจาฏุพัจน์  ร่าเริงยิ่ง
3. เด็กชายจิรเมธ  หวยหงส์ทอง
4. เด็กชายฐิติพงศ์  คงใจดี
5. เด็กหญิงฐิติพร  นะวะนิล
6. เด็กหญิงณภัทร  สุขร่วม
7. เด็กหญิงธนัญธร  บัณฑิตานนท์
8. เด็กหญิงพรชิตา  แจ้งไพร
9. เด็กชายภูตะวัน  ยืนยง
10. เด็กชายยศพนธ์  กิตติพรเจริญสิน
11. เด็กหญิงรพีพรรณ  หวังสุดดี
12. เด็กหญิงวรินธร  พลศรี
13. เด็กชายศิริเทพ  ระเบียดดี
14. เด็กหญิงสกุลยา  ชูกิจวัฒนกุล
15. เด็กชายสิรภพ  สมบัติวงศ์
16. เด็กหญิงสิรินันท์  ท้าวไทยชนะ
17. เด็กหญิงสุชาดา  พริ้งเพราะ
18. เด็กชายอนุชา  แสนพรรดิษฐ์
19. เด็กชายอรัญธรรม  เกื้อทาน
20. เด็กชายเสกสิทธิ์  สิมาจารย์
 
1. นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธุ์
2. นางจรัสศรี  สุจินพรัหม
3. นางพัชนีพร  หอมเนียม
4. นางวนิชนันท์  บุญสุยา
5. นางสุปราณี  นิรัมย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงเพียงแพร  ประดับดี
 
1. นางบัญฑิตา  จงปัตนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์โสดา
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงเกษร  อยู่ชู
 
1. นางพัชรา  ชัยกันทะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายชัยภัทร   ขาวงาม
2. เด็กหญิงปวิตรา    จรัสกุลางกูร
 
1. นางปราณี   พวงงาม
2. นางสาววรรณิภา  หวังสม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราคร
2. เด็กชายตะวันฉาย  ผมงาม
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
2. นายมงคล  นามใจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. นางสาวปาริณี  คล่องแคล่ว
2. นายอนุวัตร  อึ่งแดง
 
1. นายสมหมาย  ฉิมมาลี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โฉมงาม
2. เด็กหญิงณิชมน  แววดี
3. เด็กหญิงนพกานต์  ประวรรณ
4. เด็กหญิงพิริยา  นาแซง
5. เด็กหญิงสุนิตา  น้อยกุล
6. เด็กหญิงหัทยา  สังข์ขาว
7. เด็กหญิงอรสา  ศรีชะอุ่ม
8. เด็กหญิงอาทิตยา  สะปะ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นใจ
10. เด็กหญิงเปรมจิต  คิดนุนาม
 
1. นางกนกวรรณ  พินแย้ม
2. นางพัชรา  ชัยกันทะ
3. นางมุกดา  มาลาวิทยา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเบาะอุ่น 1. เด็กหญิงกิตติยา  มีคม
2. เด็กหญิงจันทิรา  ภูทะราช
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์  อยู่รอย
4. เด็กหญิงพิชชา  แก้วยศ
5. เด็กหญิงลานนา  เนียมฝอย
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เนียมฝอย
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  อยู่รอย
8. เด็กหญิงศุราภรณ์  พูนเฉลียว
9. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชมชื่น
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รสหอม
 
1. นางประทุม  ดวงเกต
2. นางสาวพุฒินาท  สุขเสริม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขศรีนวล
2. เด็กหญิงชลดา  ทั่วดี
3. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
4. เด็กหญิงนันทกา  สุขแสวง
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  โหยกระโทก
8. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ตะพัง
9. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงดี
11. เด็กหญิงสุดาพร  กุลรัตน์
12. เด็กหญิงสุดาวรรณ  เสาชัย
13. เด็กหญิงสุพัชรี  บุตรงาม
14. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วทอง
15. เด็กหญิงเกวลิน  แสงจันทร์
 
1. นายชัยพล  ศรีวิเศษ
2. นายประเชิญ  กูลรัตน์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงกาญจนภัทร  ปัญญาคิด
2. นางสาวจันทร์จิรา  เข็มรัมย์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทศราช
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมัครเดียว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โก๊ะรัมย์
6. นางสาวทรัพย์จุรี  บรรลือทรัพย์
7. เด็กหญิงนิตยา  เผือกแก้ว
8. นางสาวพิมภา  ยุพการณ์
9. นางสาวภาวิตา  ใบเงิน
10. นางสาววรรณิดา  ประวาสุข
11. เด็กหญิงวราภรณ์  เฉลียวศิลป์
12. เด็กหญิงศศิกานต์  ประวาสุข
13. เด็กหญิงสุชานาถ  เพชรมั่ง
14. เด็กหญิงอรอุษา  เหลี่ยมดี
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สมัครเดียว
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นางพันทนา  ภาสกานนท์
3. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
4. นายสินชัย  ใจกล้า
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มุมเรือนทอง
3. เด็กชายวรโชติ  วลัยศรี
 
1. นางจารุณี  สุขประเสริฐ
2. นางอรจิรา  ใจองอาจ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากูก 1. เด็กหญิงกนกพร  ชาวนา
2. เด็กชายกาญจน์เกล้า    โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงอรยา  พริ้งเพราะ
 
1. นายบัณฑิต  ชาวนา
2. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายธิปก   กิ่งมณี
2. เด็กชายธีรวัจน์    สุขรัตนอังกูร
 
1. นายจักรกฤษณ์    สมานโสร
2. นายสุชิน  คุ้มศิริ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันเตรียง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อิ่มละออ
2. เด็กหญิงกัลยา  นิเรียงรัมย์
 
1. นางเพิ่มพูน  ฤทธิขันธ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เจาะเหมาะ
 
1. นางสุมาลี  เทศแก้ว
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปารมี    แก้วประเสริฐ
 
1. นายวิโรจน์   ประมูปถัมภ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กหญิงรุจิรา  วันโสภา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 1. เด็กหญิงธีมาพร  งามแพง
 
1. นางกาญจนา  นพรัตน์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงทศพร    เทศแก้ว
 
1. นายนรงค์   ทองสุก
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กชายสุชานันท์  แดงเรือง
 
1. นางสาวสุธาวัลย์  ธรรมเที่ยง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เค้าแก้ว
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายสิทธิชัย  พูนศรี
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทเขต
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พรหมทา
 
1. นางประนอม  เครือสุวรรณ
2. นายอมรเทพ   จันทเขต
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงใบเฟิร์ล  โสประดิษฐ์
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางสาวนิตญา  วิมุล
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงมาริษา  สมวาจา
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ไชยรักษ์ถาวร
 
1. นางคัทลียา  รัฐสมุทร
2. นางสาวเมธิณี  ก่อแก้ว
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  อนุลีจันทร์
 
1. นายลออง  ทิมแก้ว
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญมานนท์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทรงงาม
 
1. นางสาวกรรณิภา  กองสุข
2. นางสาวเยาวภา  เกิดโชค
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 1. เด็กชายคมศักดิ์  จันทินมาธร
2. เด็กชายภานุพงศ์  หาญเหี้ยม
3. เด็กชายอนุพงศ์  ดวงเพชร
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายชัยณรงค์  จงกลาง
2. เด็กชายมงคล  ศิริสำราญ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สายรัตน์
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงจิรัฐวรรณ  ศิริทรัพย์
 
1. นางนนทลี  ใจสุข
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายศุภชาติ  บุญมั่น
 
1. นางอักษรา  นวลแสง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รัตนศักดากุล
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุตรลักษณ์
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายศุภกร  สายแวว
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงอวัสดา  สันทาลุนัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส  วิวาสุข
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงหัทยา  เหมือนถือ
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงดวงพร  นิลทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส  วิวาสุข
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขอชัย
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เหมหงส์
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ   อานประโคน
 
1. นางสมหมาย   จันทเขต
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กชายมณฑล  ติณะคัต
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยากร 1. เด็กชายพลศักดิ์  วิบบูลย์เพ็ง
 
1. นางฉวีวรรณ   ปัดถามัง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน 1. เด็กหญิงช่อผกา  รามณี
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงอรัญญา  มีแก้ว
 
1. นายสุทัด  ชาญณรงค์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายรุ่งทวีคูณ  แสงเพชร
 
1. นางสิริสุข  สมภักดี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  มุขมนตรี
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรพัชร  จันทะคำมา
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  ดำเนินงาม
2. เด็กชายจักรพงษ์  พากเพียร
3. เด็กหญิงจันทิมา  กำประโคน
4. เด็กหญิงพิจิตตรา  บูญมี
5. เด็กหญิงสุกันยา  จารัตน์
6. เด็กหญิงสุชิรา  บุญส่ง
7. เด็กหญิงอริศญาพร  มั่นสลาย
8. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
2. นายสุทัด  ชาญณรงค์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชัยญาพร  ชวนสมบูรณ์ศิริ
2. เด็กชายธารินทร์  เสมอภาค
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นึกชนะ
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  บ่อทอง
5. เด็กหญิงพันพัสสา  เดชห้วยไผ่
6. เด็กชายพุทธรักษา  สายทอง
7. เด็กชายภากร  ยอดเหล็ก
8. เด็กชายวิธู  ดวงสวัสดิ์
9. เด็กชายสมฤทธิ์  มีแสวง
10. เด็กหญิงสินิทธา  จันทร์สิงห์
11. เด็กหญิงสิรินยา  จันทร์สิงห์
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปลื้มสุด
13. เด็กชายสุรชฎ  สักตรีสร้อย
14. เด็กชายเอกชัย  เงินเก่า
15. เด็กชายไพศาล  นพพร
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
2. นางสาวนริญญา  จันลา
3. นายสุพรรณ  ทองสุข
4. นายอัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  โอษฐ์งาม
2. เด็กหญิงจิราวดี  เหมือนวาจา
3. เด็กหญิงนพรรช  พันธ์ทองใหญ่
4. เด็กหญิงปัณชญา  เจียงอนันต์
5. เด็กหญิงพัชริดา  บุญยินดี
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  รักพินิจ
7. เด็กหญิงศรุตา  สาวเกลียว
8. เด็กหญิงศศิประภา  เหมือนวาจา
9. เด็กหญิงสุจินดา  วิมุตกุล
10. เด็กหญิงอภิญญา  นะอุบล
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
2. นางมุกดา  มาลาวิทยา
3. นายสวัสดิ์  ใจองอาจ
4. นางสาวเมธิณี  ก่อแก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงกัญญา  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงกันธิดา  หางเพชร
3. เด็กชายชินกร  แห่หล้า
4. เด็กชายธนาวัฒน์  ฉกรรจ์
5. เด็กหญิงนันต์ธิยาพร  บุญวงศ์
6. เด็กหญิงนันทวัน  ใจสุข
7. เด็กหญิงนันธิดา  มีรัส
8. เด็กหญิงนาทสุดา  ฉกรรจ์
9. เด็กหญิงปนัดดา  ฉกรรจ์
10. เด็กหญิงปรารถนา  นิยมพล
11. เด็กหญิงปิยวรรณ  ฉกรรจ์
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาบุตร
13. เด็กชายพูนทรัพย์  สะหุนันท์
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  หม้อทอง
15. เด็กหญิงศิรินทรา  ใจกล้า
16. เด็กหญิงสุนิสา  ใจสุข
17. เด็กหญิงสุรีพร  บุญจง
18. เด็กชายอรชัย  ดีนาน
19. เด็กหญิงอรัญญา  กระแจะจันทร์
20. เด็กหญิงอารียา  คำสอน
21. เด็กชายเจตพล  คุณะนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งรจน์  ยงยิ่งหาญ
2. นายวันชัย  มนต์ทอง
3. นางอภิญญา  เนียมจันทร์
4. นางอรวี  อินทร์นุช
5. นายเฉลิมชัย  ศรีแก้ว
6. นายเอกพงษ์  ฉิมมาลี
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงกนกอร  อุส่าห์ดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุส่าห์ดี
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  สมจิตร
4. เด็กหญิงจริยา  บุญกอง
5. เด็กชายจักรี  เครือวัลย์
6. เด็กหญิงจุฑาพร  อุส่าห์ดี
7. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวิเศษ
8. เด็กชายพุฒิพงษ์  อาญาจงสวัสดิ์
9. เด็กชายภราดร  สิงห์ชา
10. เด็กชายราเชน  อุส่าห์ดี
11. เด็กชายวิศรุต  บุญยงค์
12. เด็กชายศักดา  สุขสวัสดิ์
13. เด็กชายศิริศักดิ์  สำนักนิตย์
14. เด็กชายสมชาย  ลาภจิตร
15. เด็กชายสมศักดิ์  เล็บสิงห์
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เครือวัลย์
17. เด็กหญิงสุกันยา  โสทมาต
18. เด็กหญิงสุพรรษา  เสริมผล
19. เด็กหญิงอธิติยา  อุส่าห์ดี
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  มั่นยืน
21. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  บุญยง
 
1. นายนรินทร์  ทองสุก
2. นางบุปผา  แก้วใส
3. นางสาวพุธวรรณ  เจือจันทร์
4. นางสาวสว่าง  เจือจันทร์
5. นางสังวาลย์  หาสุข
6. นางเสาวนีย์  สวยรูป
 
106 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายกฤษดา  ภาสดา
2. นางสาวกิตติยา  เพียรเสมอ
3. เด็กชายชลธาร  ภูมิสุข
4. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นคำ
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขวัญดี
6. เด็กชายธีระวัฒน์  หาญเหี้ยม
7. เด็กหญิงนลิตา  ลือโสภา
8. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
9. เด็กหญิงปุณยวีย์  รอดปาน
10. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
11. นางสาวพัชราภา  ชิ้นรัมย์
12. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กรงทอง
14. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พิศโสระ
15. เด็กหญิงมีนา  วงนคร
16. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงขวัญ
17. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
18. นายสมพงษ์  ศัตรูพินาศ
19. เด็กหญิงสมฤทัย  ศัตรูพินาศ
20. เด็กหญิงสุทัตตา  วานุนาม
21. เด็กหญิงสุทัตตา  เหมาะดี
22. เด็กหญิงสุพิกา  พรหมเป็นสุข
23. เด็กชายสุริยา  ไม่ลืม
24. เด็กหญิงสุวนันท์  สมานมิตร
25. เด็กหญิงอทิตยา  สมจิตร
26. เด็กชายอนันตสิทธิ์  แสนวิลัย
27. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
28. เด็กหญิงอรนุช  จูมแพง
29. เด็กหญิงอริสา  พูนสกุล
30. เด็กชายอัครพงษ์  ภู่ทอง
31. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
32. นางสาวเมธินี  อินทรัมย์
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
2. นางสาวจุฑารัตน์  แนบทางดี
3. นายนิคม  อุไร
4. นางภัสนันท์  สุภาสัย
5. นายศราวุฒิ  บูรณ์เจริญ
6. นางศิริพร  กะการดี
7. นายสมใจ  ยุพการณ์
8. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายกตัญญู  ทองขาว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตาดี
3. นางสาวกมลรัตน์  ดัชถุยาวัตร
4. นายกฤษฎา  วัลย์เปรียงเถาว์
5. นางสาวขวัญจิตร  ยอดจันทร์
6. นางสาวจิราพร  สิงห์ษา
7. นายจิรายุทธ  วังนุราช
8. นายจีรศักดิ์  จันทิมา
9. นายฉัตรชัย  ดัชถุยาวัตร
10. นายชยุตพงค์  พวกดี
11. นายชัยวุฒิ  การะเกด
12. เด็กหญิงชไมพร  สาธร
13. นายณรงค์  ศุภนาม
14. เด็กหญิงณัฐริณี   ดีขัน
15. นางสาวทาริกา  โกศล
16. เด็กหญิงนิตยา  ทรัพย์เจริญ
17. นางสาวปรียานุช  อินไขย์
18. นายพงษ์ศิธร  พวงยี่โถ
19. นายพงษ์สิริ  แซ่เล้า
20. นายพจน์  บุตรลักษณ์
21. เด็กหญิงพรวิไล  ปราบพาล
22. นางสาวพัชราภรณ์  ตันติวิทิตปกรณ์
23. นายพีรพล  เบียสังข์
24. นายภานุวัฒน์  สุขแสวง
25. นางสาววนิดา  เพชรสุวรรณ
26. นายวริศ  คำราษฎร์
27. นางสาววันเพ็ญ  บัญชาเมฆ
28. เด็กชายวิชญ์พล  บุตรงาม
29. เด็กหญิงวิภาวดี  โพธิ์คำ
30. เด็กชายวุฒิชัย  วิบูลย์อรรถ
31. เด็กหญิงศศิประภา  พิณราช
32. เด็กหญิงสุภาพร  ดัชถุยาวัตร
33. นางสาวสุภารัตน์  วังสันต์
34. นายสุรศักดิ์  นพเก้า
35. นายอนุวัฒน์  ภิญโญยาง
36. เด็กชายอมรเทพ  อินทรศรี
37. นางสาวอรัญยา  บุญมี
38. นายอานนท์  พวกดี
39. เด็กหญิงอาริยา  ดอกประโคน
40. นายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
2. นายฉัตรมงคล  แต้มทอง
3. นายชาตรี  ธัญสิริกุลกิตติ์
4. นายภานุพงศ์  ทองขอน
5. นางสมพิศ  แต้มทอง
6. นายเมธี  แต้มทอง
7. นายแสงสุรีย์  สมัญญา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กชายสุริยะ  ยอดสิงห์
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 1. เด็กชายขจรพงษ์  สมบูรณ์
 
1. นางอบเชย  บูรณ์เจริญ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  มุ่งงาม
 
1. นางมนตรา  บูรณ์เจริญ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เป็นยินดี
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายคมสันต์  เตโพธิ์
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กหญิงอลิชา  ตะเกิงผล
 
1. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1. เด็กชายอนุภาพ  ประดับศรี
 
1. นายประหยัด  อบอุ่น
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงดาราวดี  ทองคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถาวร  คุมสุข
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1. เด็กชายกันต์ธร  เหลี่ยมดี
 
1. นายบัญญัติ  สายยศ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารพัต 1. เด็กชายวราเทพ  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวสิริวรร  อินทรามะ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กหญิงอลิษา  พันธ์ศรี
 
1. นางอิศราพร  อินทะกนก
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  รุ่งเรือง
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กชายสุริยะ  ยอดสิงห์
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1. เด็กชายกันต์ธร  เหลี่ยมดี
 
1. นางจันทนา  เอนูนารี
 
122 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงขวัญสุธา    โสฬส
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
123 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. นางสาวศศิวิภา  ดวงศรี
 
1. นายโกสินทร์  ตระการผล
 
124 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ชูชมงาม
2. เด็กหญิงจันทกานต์   โรจนเขียนดี
3. เด็กหญิงจิรภิญญา   ศรชัย
4. เด็กหญิงชวิศา    ตั้งศิวนนท์
5. เด็กหญิงฐิตินันท์   ชาวเมืองปักษ์
6. เด็กหญิงณทิวา   ดาศรี
7. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คงชัย
8. เด็กหญิงณิชากร  สกุลศิริไพบูลย์
9. เด็กหญิงณิชาภา   ตันรัตนานนท์
10. เด็กหญิงณ้ฏฐา    ทับมะเริง
11. เด็กหญิงธนาภา   ศรีไทย
12. เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
13. เด็กชายธเนศ   จึงธนาไพศาล
14. เด็กหญิงนภัสรดา  ดำเนินงาม
15. เด็กหญิงบัณฑิตา    หาวงศ์
16. เด็กหญิงบุญธิชา    เพียรดี
17. เด็กหญิงปณิชา   อริยะเดช
18. เด็กหญิงปลิดา  อริยะเดช
19. เด็กชายพรหมศพัศ    การประกอบ
20. เด็กหญิงพลอยประภา   ริ้วทอง
21. เด็กชายพัทธนันท์    จรัสใส
22. เด็กหญิงพิมมาดา  สุขปัญญา
23. เด็กชายภสุ   อรุณยะเดช
24. เด็กหญิงภัคจิรา  คำนิล
25. เด็กชายภาคิน  คำโสภา
26. เด็กหญิงภาลินี   ชูตาลัด
27. เด็กชายภูวเดช    จันทร์เพชร
28. เด็กหญิงรชตพรรณ  จันทร์สุวรรณ
29. เด็กหญิงรสิตา    กันสุมาโส
30. เด็กหญิงลักษณาวลี   หาสุข
31. เด็กชายลัญจกร    พลพร้อม
32. เด็กหญิงวราภรณ์    ศรไชย
33. เด็กชายวรินธร  จิตหาญ
34. เด็กชายวัชรพล  ทองมาก
35. เด็กหญิงศิริกัญญา   ลิมป์เวชรักษ์
36. เด็กชายศิวกร   ชุ่มขุนทด
37. เด็กชายสิรวิชญ์   สุภิษะ
38. เด็กหญิงเจริญศรี  โสรกนิษฐ์
39. เด็กหญิงเธียรขวัญ   ปะทะขีนัง
40. เด็กหญิงโชติกา    สุจินพรัหม
 
1. นางกรรณิกา    มะลิงาม
2. นายณรงค์ศักดิ์   พิศลืม
3. นางสาวธันยาภรณ์   รัฐสมุทร
4. นายนรงค์  ทองสุข
5. นายประดิษฐ์    กุชโร
6. นายสรพงษ์   ดวงใจ
7. นายสุรศิลป์  สระแก้ว
 
125 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยา  เจริญยิ่ง
3. เด็กชายจตุรงค์  ทองแม้น
4. นายฉัตรชัย  ดียิ่ง
5. เด็กหญิงชัชรฎา  เงางาม
6. เด็กชายชัยกิจ  เพ่งพิศ
7. เด็กชายชาตรี  พลลือหาญ
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เรืองสนาม
9. นายณัฐกิตติ์  แสวงสุข
10. นางสาวณัฐชยา  สายกระสุน
11. นางสาวณัฐชา  ประดับศรี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงางาม
13. เด็กหญิงดารากร  ดียิ่ง
14. เด็กหญิงทิพยรัตน์  นาห่อม
15. นายธนธรณ์  ถาวร
16. นางสาวธิดาพร  คงจำเริญ
17. เด็กชายธีรศักดิ์  ดาศรี
18. นายประพันธ์  พริ้งเพราะ
19. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ไพร่กลาง
20. เด็กหญิงพรพรรณ  เจริญยิ่ง
21. นางสาวพรรษา  เจริญยิ่ง
22. นางสาวพัชรินทร์  พรหมบุตร
23. เด็กหญิงภัทรภร  ด่านสาคร
24. เด็กชายรัฐพงษ์  พิมัชมาศ
25. นายรุ่งโรจน์  บรรจงทรัพย์
26. เด็กชายวัชรพงษ์  แสวงสุข
27. เด็กชายวันชัย  ละอองทอง
28. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หาสุข
29. นางสาวสมฤทัย  พานพระศรี
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
31. เด็กชายสุภัทรชัย  ทองแม้น
32. เด็กชายสุริยะ  นาแซง
33. เด็กชายสุริยา  ดียิ่ง
34. เด็กชายอรรถพล  ดาทอง
35. เด็กหญิงอารียา  นักพรม
36. นายเขมทัต  พิมัชมาศ
37. เด็กชายเรืองฤทธิ์  เสี่ยภัย
38. เด็กหญิงเสาวรักษ์  ภิรมย์พร
39. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์
40. นางสาวโสรยา  ประดับศรี
 
1. นางกชกร  ทองนำ
2. นายจิรภัทร  เพ่งพิศ
3. นายตะวัน  พรมสีใหม่
4. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
5. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
6. นางมนัชญา  สวยรูป
7. นางฤดีวรรณ  หมายกล้า
8. นายเจริญ  สายยศ
 
126 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกนกพล    เตียวเจริญกุล
2. เด็กชายกีรติ   แก้วคำไสย์
3. เด็กหญิงฟ้าหอม   ฤกษ์นาวา
4. เด็กหญิงวิภาวี   พีระพลพันธ์
5. เด็กชายสัภยา   ไชยหาญ
6. เด็กหญิงสิริลดา    เป็นครบ
7. เด็กชายอภิวัฒน์    เรียบร้อย
8. เด็กหญิงโมนิกา    คริสเทนเซน
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
2. นางสาวธันยาภรณ์   รัฐสมุทร
3. นางสาววรรณิดา   ศิริชาติ
 
127 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  บรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สันทาลุนัย
3. เด็กชายชาติวุฒิ  พุฒิพัน
4. เด็กชายนครินทร์  สมสุข
5. เด็กชายพิสุทธิ์   วิถุนัด
6. เด็กชายวิทยากร  บุญกล้า
7. เด็กหญิงศิรินธร  สมนาค
8. เด็กหญิงเบญญา  สมนาค
 
1. นางสาวจิตมณี  วงค์รินยอง
2. นางสาวธัญพิชชา  บุราคร
3. นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค์
 
128 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ท้าวไทยชนะ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหนือคูเมือง
3. เด็กหญิงชัชชฎา  วลามิตร
4. เด็กหญิงณิชาภัทร์  หัดรัดชัย
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ศิริรจน์
6. เด็กหญิงพิมนภา  เนื้อแก้ว
7. เด็กหญิงศวัตรา  วรรณทา
8. เด็กหญิงสิริกาญจน์  นุการรัมย์
 
1. นางสาวปนิดา  มะโนศรี
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุดดี
3. นางสมคิด  ศรีวงศ์
4. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายคำพนธ์  แกมกล้า
2. เด็กหญิงณัฐชนก  หล่อแหลม
3. เด็กหญิงมินลิณี  รู้จิตร
4. เด็กหญิงรุจิรา  หล่อแหลม
5. เด็กหญิงอรทัย  เหลาจำเริญ
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  เหลาจำเริญ
 
1. นางนัฏฐา  สามารถ
2. นางสาวพรณภัส  บุญแก้ว
3. นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์
4. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ท้าวไทยชนะ
2. เด็กหญิงชัชชฎา  วลามิตร
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  หัดรัดชัย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศิริรจน์
5. เด็กหญิงพิมนภา  เนื้อแก้ว
6. เด็กหญิงสิริกาญจน์  นุการรัมย์
 
1. นางสาวปนิดา  มะโนศรี
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุดดี
3. นางสมคิด  ศรีวงศ์
4. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
 
131 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงศรี
2. เด็กหญิงพัชริตา  เรืองสุข
3. เด็กหญิงสมฤทัย  เจนขนบ
4. เด็กหญิงสายสมร  กงทอง
5. เด็กหญิงสุวิมล  กำลังมา
6. เด็กหญิงอรยา  วันดี
7. เด็กหญิงเกตุแก้ว  วงษ์สว่าง
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. นางสาวปวัลดา  ศรีสุวรรณรัตน์
3. สิบเอกเกยูร  ประทุมวรรณ
4. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
132 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายจักริน  อโนรัตน์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
3. เด็กชายปัจจพล  พันธ์ศรี
4. เด็กชายพรพิรุณ  บุญโสภา
5. เด็กชายวรฤทธิ์  ไตรรัตน์
6. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
7. เด็กหญิงวรัญชนา  กึ่งสำโรง
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภัคคะธารา
9. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธุ์
10. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัว
11. เด็กหญิงอรปรียา  โพธิ์สอน
12. เด็กหญิงอรยา  อินตา
13. เด็กหญิงอังค์จิรา  มุมทอง
14. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
15. เด็กหญิงเสาวรินทร์  สมเป็น
 
1. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
2. นางสาวพงพะงา  มงคล
3. นางสาวพรณภัส  บุญแก้ว
4. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
5. นางเชียงใหม่  ดวงแก้ว
 
133 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หล่อแหลม
2. เด็กชายคมเดช  แกมกล้า
3. เด็กชายคำพนธ์  แกมกล้า
4. เด็กหญิงชญาณี  มั่นยืน
5. เด็กหญิงณัฐชนก  หล่อแหลม
6. เด็กหญิงนฤมล  บุตรดี
7. เด็กหญิงนุชจรี  มาลาทอง
8. เด็กหญิงพีรยา  อินตา
9. เด็กชายพูลสวัสดิ์  สมศรี
10. เด็กหญิงมินลิณี  รู้จิตร
11. เด็กหญิงรุจิรา  หล่อแหลม
12. เด็กชายศักดาวุธ  ส่งนอก
13. เด็กหญิงอรทัย  เหลาจำเริญ
14. เด็กชายอัครินทร์  บุญเยี่ยม
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  เหลาจำเริญ
16. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ทิรานนทวิทย์
 
1. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
2. นางสุภาพ  อิ่มจิต
3. นางสุภาพร  ขจรประดิษฐ์
4. นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์
5. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
 
134 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายดิชมากร  ดัชถุยาวัตร
2. นายธนาทร  เสนบุรี
3. นายวันเฉลิม  หงษ์สระ
4. นายอนุชา  บุญภูมิ
5. นายเอกราช  บุตรสะดี
 
1. นายวริษฐ์  โสรเนตร
2. นายเจษฎา  ลาภจิตร
 
135 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อุ่นใจดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  กุลัดนาม
 
1. นายดุสิต  ดวงใจดี
2. นายทศคม  สมานจิตต์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1. เด็กชายประวุฒิ  วรรณตรง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองสลัด
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ใยสูบ
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นางอารีย์  หัวเขา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายชวมัย  สามารถ
2. เด็กชายรัตนากร  ขวัญใจ
3. เด็กชายสุพรรณ  ไตรล้ำ
 
1. นางศิริวรรณ  วรโพด
2. นายสุชาติ  วรโพด
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายจิรโชติ  ปางลิลาศ
2. เด็กชายศุภนัฐ  ศิริลา
3. เด็กหญิงอภิสรา  พิศโสระ
 
1. นายธีรวัฒน์  พระไวย
2. นางสุจิตตรา  พิมพ์แต้ม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กชายวรวุฒิ  แปรงทอง
2. เด็กชายวีรศักดิ์  โอษฐ์งาม
3. เด็กชายเนวิน  ประดุจชนม์
 
1. นายสมผล  ขำชาลี
2. นางเพชรนภา  บุตรดี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บูรณะ
2. เด็กหญิงคณิตา  อภิเดช
3. เด็กหญิงนนทิชา  ลัดกระโทก
4. เด็กหญิงบุราคัม  พะนิรัมย์
5. เด็กชายวุฒิ  สายบุตร
6. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สวนงาม
2. นางประถม  คะเณมา
3. นายสกุลไทย  ยางงาม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจริยา  เสริมจันทร์
2. เด็กหญิงนาถลดา  จันทร์สอน
3. เด็กชายยุทธนา  พวงเพชร
4. เด็กหญิงวราพร  กันนุฬา
5. เด็กหญิงสุรีรักษ์  หนูพันธ์
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สาลี
 
1. นางกัญญาภัค  วงศ์ฉลาด
2. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
3. นางสาวเอื้องเงิน  ร่วมจิตร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงพรนภา  คำนันท์
2. เด็กหญิงวิภาวี  วงศ์ลักษณ์
3. เด็กหญิงวิลัยพร  แสงประเสริฐ
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สืบเสาะ
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  โภคา
3. เด็กหญิงเกิดดี  คำโคตรสูนย์
 
1. นางเกษณีย์  คงดี
2. นายไพรัตน์  ชัยงาม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กชายภควา  ชีวินบุญอนันต์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตหาญ
3. เด็กชายอาทิตย์  ใบแก้ว
 
1. นายประชัน  เจริญพิทยา
2. นายพินันท์  มณีศรี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงณัชชา  พร้อมพูน
2. เด็กหญิงปณิตา  นิทะรัมย์
3. เด็กหญิงอารียา  ครบอุดม
 
1. นางกานดา  เผ่าศิริ
2. นางชมพูนุท  ประยูรชาญ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญครอง
2. นางสาววนิดา  เสอี่ยมอาจ
3. นายอนุชา  ก้านอินทร์
 
1. นายบรรจง  จำปาทอง
2. ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร  คงวิริยะศิลป์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสลักได 1. เด็กชายกฤษณะ  กากแก้ว
2. เด็กชายชัชวาล  ใสงาม
 
1. นายธนกฤต  แสงแก้ว
2. นายสุทิศ  ศรีสุข
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลชาติ
3. เด็กหญิงอัญธิกา  นาคเขียว
 
1. นางศิริกุล  นามศิริ
2. นางสุปรานีย์  บุญศิริ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ดวงจิตร
2. เด็กหญิงอินทิรา  พิศลืม
3. เด็กชายอินทิรา  แก้วนิ่ม
 
1. นางกิตติยา  เสียงสนั่น
2. นางสาวนารีรัตน์  ดวงดี
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงพจมาศ  เค้าไธสง
2. นายภัทรพงศ์  ไชยมาต
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พลางงาม
 
1. นางนภาพร  ประชุมพันธ์
2. นางไลลักษณ์  เดชมา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงพิพิธรัตน์  เชียรัมย์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ใยหงษ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  เกิดรอด
 
1. นางรัชนี  สาระไลย์
2. นางเสงี่ยม  โสดา
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโจรง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดาทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ลาภจิตร
3. เด็กหญิงนิตยา  กระแสร์โสม
 
1. นางกรรณิการ์  สุขจิต
2. นางจิราทิพย์  วรโชติติยานนท์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สืบสุก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  หมั่นอุตส่าห์
3. เด็กหญิงพจนา  ชัยนิจ
 
1. นางสมบูรณ์  มุมทอง
2. นางอำไพ  หอมจันทร์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีบูรณะพิทักษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  โต๊ะงาม
3. เด็กหญิงอาริสา  อุดมภูมิ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นายหัด  เนตรอุดมสุก
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์   ยงยิ่งหาญ
2. เด็กชายศิวกร   ยวงแก้ว
 
1. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
2. นางสาวเกื้อกูล  โสดา
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายคมกฤษณ์  มุธาพร
2. เด็กหญิงสาลินี  ดีโลนงาม
 
1. นายพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางสาวพรพรรณ  นครชัย
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจิดาพร  เบญจกรณี
2. เด็กหญิงภัทราพร  แก่นพิทักษ์
 
1. นางสาวกรกนก  บุญยงค์
2. นางยุพิน  อภิวัชรารัตน์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายนครินทร์  สิงคเวหน
2. เด็กชายวรวิช  เชื้อนนท์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คงราศรี
2. นางสาวสิรินาถ  สีตะแกะ
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากวน 1. เด็กหญิงจิตรนภา  ศิริธร
2. นายทรงพล  สุขเกษม
3. นางสาวสุวิมล  ปานทอง
 
1. นายชาญชัย  สุขสมาน
2. นางอัชริน  บุญมาก
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายจักรพันธ์  ผาลารักษ์
2. เด็กชายพุทธินันท์  โสมาเกตุ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทวารัมย์
2. เด็กชายวัชรเทพ  แนวขี้เหล็ก
 
1. นายทองนิล  สุขจิต
2. นายเทพศิริ  บางสามแพรก
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายภควรรต  บัวสาย
2. เด็กหญิงภัคจิรา  โพธิ์เย็น
 
1. นางรัตติยา  ยอดพงค์พิพัฒน์
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายกิตติธัช  ดุจจานุทัศน์
2. เด็กหญิงธันยภรณ์  ชาติเหิม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายปวรุตน์  บุญเสรี
2. เด็กชายพิพัฒน์  บุราคร
 
1. นายชานนท์  ผมงาม
2. นายนครินทร์  ขันอาษา
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผือหนองจอก
2. เด็กหญิงอาอิซะย์  ยอดมาลี
 
1. นายพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางสาวอรทัย  กันนุฬา
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิง พิมพ์มาดา  ต่อยอด
2. เด็กชายณัชพงศ์   เย็นเสมอ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  กลกิจสุวรรณ
 
1. นายธง  ต่อยอด
2. นายบุญมี  ประสมศรี
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจิรพงศ์  ขันที
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  พรมเสน
3. เด็กชายพงศักดิ์  ปานทอง
 
1. นางสาวบุญเทิง  สายยศ
2. นายเอกพล  พลับปั่น
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ   อยู่ยืน
2. เด็กชายวธัญญู   ฤกษ์ดี
3. เด็กชายวายุ   เว้าสำโรง
 
1. นางสาวกัญญา   อุ้มทรัพย์
2. นางสาวพัชมณ   ยงเพชร
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    รุ่งเรือง
 
1. นางอโณทัย    บุญประสพ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยพร
 
1. นางจงกล  จินดาศรี
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงพัชราภา  ชิ้นรัมย์
 
1. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายติณห์ณพัตร  เจียมตระกูล
 
1. นางวนิดา  พานคำ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์   วรรณโพธิ์กลาง
 
1. นางสุรัจนี   จารัตน์
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  วงษ์มา
 
1. นางคัชรินทร์  สุวรรณเสวก
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 1. เด็กหญิงArielle    Rosche
 
1. นางสาวซิสเตอร์ นิตยา   แห้วตะนะ
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากวน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จินดาศรี
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  จันแดง
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงเคียร่า มากาเรต   พิลองโก
 
1. นางสถาพร  สามาลย์
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุดเวียง
 
1. นางปทิตตา  ณัติเดชาชัย
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงพรชนก  ปรากฎรัตน์
2. นางสาวฟาติมา  มาลิก
3. นายฤทธิเดช  คงทวี
4. เด็กหญิงวรกมล  เชื้อสายด้วง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวาสุนะ
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
2. นางสาวเจนจิรา  กงแก้ว
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจมั่น
 
1. นางอรรจนา   แซ่ลี้
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงอชิรญา  องอาจ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  เงางาม
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายธนากร  สัตตรัตนามัย
2. เด็กหญิงวีราภรณ์  มุ่งสุข
 
1. นางศิริกุล  รัฐสมุทร
2. นางสาวสรรสุนีย์  ชมชื่นดี
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กชายผดุงรักษ์  แสงตะวัน
2. เด็กหญิงศิรประภา  พรมภักดี
 
1. นางสาวสิตานัน  เอการัมย์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายณฐกร  ผลเกิด
2. เด็กชายนรันธร  ศิลาลาย
3. เด็กชายพีรพล  ไวลิขิต
4. เด็กชายยุทธภูมิ  จันทเขต
5. เด็กชายวรกานต์  พวงขจร
6. เด็กชายเตชภณ  ศรีวิเศษ
 
1. นางจารุณี  สุขประเสริฐ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวารไพร 1. เด็กชายชาญยุทธ  สายกระสุน
2. เด็กชายณัฐพล  ผสมศรี
3. เด็กชายธนพล  มั่งคั่ง
4. เด็กชายธีรพล  โทบุตร
5. เด็กชายบวรวุฒิ  สุขสงวน
6. เด็กชายองอาจ  สายกระสุน
 
1. นายประศรี  ว่องไว
2. นายวสันต์  จุกหอม
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชตโชติ
2. เด็กหญิงชนาพร  ภูกองไชย
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ตอนศรี
4. เด็กหญิงชลิตา  ภูกองไชย
5. เด็กหญิงณัฐพร  บรรลือทรัพย์
6. เด็กหญิงสาริยา  โพธิ์เงิน
7. เด็กหญิงอรยา  บุญคำภา
8. เด็กหญิงอริศรา  อ่อนปรีดา
 
1. นายธำรง  ทองนำ
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญมานพ
2. เด็กหญิงนิธิพร  กอนรัมย์
3. เด็กหญิงภาวนา  สิมาวัน
4. เด็กหญิงรัตนา  สิมาวัน
5. เด็กหญิงลำพวน  บุญสม
6. เด็กหญิงศิริพร  แว่นทอง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยพร
8. เด็กหญิงสุนิษา  อินทจักร
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สังขเพชร
10. เด็กหญิงอภิญญา  จันทมนต์
 
1. นายกอบพงษ์  นาคประดา
2. นางกัญญภัส  นนธิจันทร์
3. นางนงเยาว์  ผาสุก
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1. เด็กหญิงจิตราพร  บุตรดา
2. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  จงมั่งคั่ง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีเข้มงาม
4. เด็กหญิงปนัดดา  ตาประโคน
5. เด็กหญิงพิไลพร  คลายโศก
6. เด็กหญิงสุมณฑา  ศรีสม
7. เด็กหญิงสุวรรณี  มีสังเกตุ
8. เด็กหญิงอัญชนา  คำหาญ
 
1. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
2. นายวัฒนา  กลีบแก้ว
3. นางศศิธร  เจริญทรัพย์
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันเตรียง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อิ่มละออ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  คุมสระ
3. เด็กหญิงชลนิกานต์  ปานทุ่ง
4. เด็กหญิงเกวลิน  สุบินยัง
5. เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  แปะทอง
 
1. นายชัชวาลย์  ก้านจักร์
2. นายสุทธิศักดิ์  ทองนวล
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กหญิงญานิศา  สายบัว
2. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สังเกตกิจ
 
1. นางนริศรา  สาแก้ว
2. นายสกุลไทย  ยางงาม
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  กันนุฬา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตรจำ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง
2. นางสาวเอื้ออารีย์  บุญล้อม
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาดี
2. เด็กหญิงปฏิญญา  แก้วบุตรดี
3. เด็กหญิงอารดา  ขันถม
 
1. นางประไพ  มณีไสย์
2. นางพงษ์สุดา  มณีไสย
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์กระสังข์
2. เด็กหญิงกัลยกร  ปฏิสุขัง
3. เด็กหญิงณัฐมล  ปัญญา
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวอัญชลี  บุราคร
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   สิทธิชัย
2. เด็กหญิงปานวิภา  พูนสุวรรณ
 
1. นางคณากร  พรหนองแสน
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยงคง
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    สืบวัฒนพงษ์สกุล
2. เด็กชายอิสริยภูมิ    ขาวงาม
 
1. นางสาวชญาดา    เลียดทอง
2. นางสาวเกศสุดา  ศรีชะอุ่ม
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  พันธมาศ
2. เด็กหญิงอารี  ชัยนิตย์
 
1. นางกรรณฑมน  วัฒนพรวณิชย์
2. นางนิรมล   แปลงทับ
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  งามเลิศ
2. เด็กชายวิศรุต  บุตรงาม
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
2. นางมนัชญา  สวยรูป
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สิงขร
2. เด็กหญิงหฤทัย  บุญเสริม
 
1. นายดำรงค์  สท้านอาสน์
2. นางเบญจมาศ  บุญสุข
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายชูเกียรติ    ปัชชุนาภรณ์
2. เด็กหญิงทัชชา   อณาชัย
 
1. นางสมพร   รังแก้ว
2. นางสำเนียง  สองพาลี
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีสม
 
1. นายพงศกร  จันทร์แจ่ม
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาศ    มุ่งเจริญพร
 
1. นางสุมารี  จันทนมัฎฐะ
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงพีรญา  เฉิน
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายนิติพงษ์  คะหาญ
 
1. นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายนิติภูมิ  เชื้อศิริ
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหะจันทร์
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายจตุพล  ยุทธรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเสริม
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธีระพงศ์  แก่นสน
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหะจันทร์
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  สุภาษา
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายรุ่งทวีคูณ  แสงเพชร
 
1. นางสิริสุข  สมภักดี
 
209 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบเหล่างิ้ว
2. เด็กชายกฤตเมธ  จันทะเสริม
3. เด็กหญิงขนิษฐา  นพพิบูลย์
4. เด็กชายจักรพงษ์  สมฤทธิ์
5. เด็กหญิงจินตนา  คำงาม
6. เด็กชายจีรวัฒน์  ศุภนาม
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาวัน
8. เด็กชายนักรบ  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงปราณี  ผาวิชัย
10. เด็กชายปิยวัฒน์  คุสิตา
11. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญไทย
12. เด็กหญิงรัชดา  ดวงดี
13. เด็กชายวันชัย  มีรัตน์
14. เด็กหญิงวันทนีย์  ราษเจริญ
15. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  มงคุณแก้ว
16. เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  มงคุณแก้ว
17. เด็กหญิงศิริวดี  จันรักษา
18. เด็กหญิงสิริวิมล  บุรวงศ์
19. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คำพันชนะ
20. เด็กชายสุนันทา  การัมย์
21. เด็กชายสุวรรณ  ศรีทอง
22. เด็กชายสุวิทย์  อุนานุยา
23. เด็กหญิงอลิษา  เชื้อนนท์
24. เด็กหญิงอุษณี  สาทิพย์จันทร์
25. เด็กหญิงเกศฎา  บุญไทย
26. เด็กหญิงเกศดา  บุญไทย
27. เด็กหญิงเจนจิรา  ฤกษ์ดี
28. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์ชื่น
29. เด็กหญิงแพรพร  บุญเต็ม
30. เด็กหญิงไอลดา  คุสิตา
 
1. นางสาวนิตยา  ควรดี
2. นางสาวปราณี  เงินมั่น
3. นางพรภินันท์  วรมากุล
4. นางพัชราภรณ์   คงราศรี
5. นายภคพล  ยืนยิ่ง
6. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวสิรินาถ  สีตะแกะ
 
210 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงกัญญรัช  กอปรกิจงาม
3. เด็กหญิงจารีญา  ผลแก้ว
4. เด็กชายจิรัฐติกุล  สายกระสุน
5. เด็กชายชนม์ชนก  พะนิรัมย์
6. เด็กหญิงชลิตา  ชาวบัวขาว
7. เด็กหญิงฐิติมา  มากวงษ์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
9. เด็กชายธนพล  สุภาษา
10. เด็กชายธนภัทร  สุภาษา
11. เด็กชายธีรภัทร  คมคาย
12. เด็กชายปัณณวัฒน์  จารัตน์
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมานิตย์
14. เด็กหญิงพีรญา  เฉิน
15. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
16. เด็กหญิงมินตรา  ประพันธ์
17. เด็กหญิงรัตตมณี  สิงจานุสงค์
18. เด็กชายฤทธิ์ธัญกร  แสนคม
19. เด็กหญิงวรานิษฐ์  อภิอริยฐานนท์
20. เด็กหญิงวราภรณ์  อนุไวยา
21. เด็กหญิงวิภาวดี  เปรียบดีสุด
22. เด็กชายวุฒิโชค  ดัชถุยาวัด
23. เด็กหญิงศรัญญา  สังเกตกิจ
24. เด็กหญิงสาธุการ  พรหมทัตตานนท์
25. เด็กชายอรัณย์ธรรม  เกื้อหาน
26. เด็กหญิงอิสริยา  วรรณศิริ
27. เด็กหญิงแพรวพนิตา  พอกพูน
28. เด็กชายโกศล  จันทร์กล้า
 
1. นางสาวปนิดา  มะโนศรี
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุดดี
3. นายภูวกร  หมิ่งแก้ว
4. นางสมคิด  ศรีวงศ์
5. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
6. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
7. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
211 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปริยากร   ฐิติเชษฐ์ตระกูล
 
1. นางพัชรี   มยูขโชติ
 
212 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีอุดม
2. เด็กหญิงเบญจพร   เจ็ดคีรี
3. เด็กชายเมธวิน   แจ่มใส
 
1. นางบงกร  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวสุนีย์  เครือสุวรรณ
 
213 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สาแก
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ผ่องใส
 
1. นางนภาดล  เป็นสำราญ
2. นางสุวรรณา  มุมเรือนทอง
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายปกรณ์  โพธิ์งาม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายนวพล  ใสสูงเนิน
 
1. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสมจิต  สุขเเสวง
 
1. นายสุพิศ  นิตยวัน
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายณบดี  โสดาจันทร์
 
1. นายมุณี  แก่นดี
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ภาคพรม
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธนดล  พงษ์วิเศษ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ช่างประเสริฐ
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายฉันท์ท้ต   ชิงชนะ
 
1. นางจันทรา  ปฐมเสรี
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  สดชื่น
 
1. นางจันทรา  ปฐมเสรี
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริมา    โสรเนตร
 
1. นางถนอม  ดอกจันทร์
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางนวพร  บรรจุงาม
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สมานทอง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
225 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายทิวากร  นาคงาม
2. เด็กหญิงประพันสา  แก้วปลั่ง
3. เด็กหญิงรัตติยา  ท่อนเงิน
 
1. นางศิริพร  เรืองประโคน
 
226 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชานนท์  สุดาจันทร์
2. เด็กชายพีรภัทร์  อรุณบน
3. เด็กชายอุเทน  สุภาวหา
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
227 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโจรง 1. เด็กชายนครินทร์  แวงโสภา
2. เด็กชายรุ่งศักดิ์  ชมพู
 
1. นางกรรณิการ์   สุขจิต
2. นายสมหวัง  พลทวี
 
228 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายต่อทัพพ์  เจริญพันธ์
2. เด็กหญิงอรปวีณา  ผดุงกิจพิพัฒน์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ช่างประเสริฐ
2. นายเฉลิมชัย  สุขตาม
 
229 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กชายพินิจ  คำภูเงิน
2. เด็กชายพิพัฒน์  มั่นยืน
 
1. นางพรทิพย์  เสริมผล
2. นางสาวศิริลักษณ์  สะบุตรดี
 
230 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1. เด็กหญิงจันทร์สุวรรณ  คานงาม
2. เด็กชายนนทกานต์  สระอินทร์
 
1. นายสุเทียน  จารัตน์
 
231 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายวิภัทร์  หวังสุดดี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองมาก
 
1. นางสาวนงนุช  แสนยะมูล
2. นายปรัชญา  ดวงดี
 
232 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภัควัฒน์  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสนดี
 
1. นางสาวนภาพร  ทองคำ
2. นางระบอบ  เชื้ออินทร์
 
233 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อุทัยกร
2. เด็กชายปกรณ์  ไชยมา
3. เด็กชายภูธเนศ  ขานเพราะ
4. เด็กชายมงคล  พาสุข
5. เด็กชายมีชัย  ปลื้มกมล
 
1. นางสาวพัฒชรา   อยู่เสน
2. นางสำเริง  ศรีสร้อย
3. นางอำนวย  นามมุงคุณ
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ยอดเสาร์
 
1. นางสาวณัญติยา  เหล่าธีรกาญจนา
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดนยา  ยอดอินทร์
 
1. นางสาวลีลาวดี  สมศรี
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงอาภัสสรา  เส็งประโคน
 
1. นางสาวเมธิณี  ก่อแก้ว
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงสายธาร  มะวิญธร
 
1. นางสาวจิรวดี  กระแสโสม
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากวน 1. เด็กชายอาทิตย์  สาลี
 
1. นางอรทัย  เศรษฐนันท์
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กหญิงกฤษณา  โสวพรรณ
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  พอกพูน
 
1. นางอัมพิการ์  ตุ้มทอง
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปวริศา   กีรติสุขสกุล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มะโล
2. เด็กหญิงซาร่า  จันทรักษ์
3. เด็กหญิงธิญาดา  บำรุงจิตร์
4. เด็กหญิงสิรินยา  บุญภา
5. เด็กหญิงสุธินันท์  โถทอง
6. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงจิตร์
 
1. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว
2. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
3. นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค์
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันท์นิการ์  ขันงาม
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอลิซ่า  คลุยเซอร์
 
1. นางสมคิด  ศรีวงษ์
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญพร
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  ลาดทอง
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   อ่อนอก
3. เด็กหญิงญนันทพร   พุฒหอม
4. เด็กหญิงอาภัสรา   บุญเสริม
5. เด็กหญิงเกศรินทร์   พันธมาศ
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
2. นางอัมพร   เจริญสวัสดิ์
3. นางสาวเฉลียว   คำมี
 
248 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงขวาง 1. เด็กหญิงฉันชนก  ไกรดงพลอง
2. เด็กชายรัตนโชติ  ศรศรี
3. เด็กชายสุพล  ช่องาม
4. เด็กชายสุรินทร์  สงโสด
5. เด็กหญิงอภิวดี  พรมพินิจ
6. เด็กหญิงอัญมณี  มีแก้ว
 
1. นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์
2. นางสาวยุวดี  สมานทอง
3. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ดีนิยม
2. เด็กหญิงพิยดา  ศิริพูน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางกมลพร  ชาญเจริญ
2. นายวิบูลย์ชัย  ทองสูบ
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เยห์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  เสมอ
3. เด็กชายสิทธิชาติ  การสมพียร
 
1. นางสาวจำนงค์   เย็นเสมอ
2. นางสาวพิมพ์ใจ    ชัยมา
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ไกรสุข
2. เด็กชายสิทธิวัฒน์  ไกรสุข
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสวงสุข
 
1. นางวิชชุกานต์  บุญเลิศ
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเลิศ
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายทวีศิลป์  จันทร์จร
2. เด็กชายศุภกรณ์  ทองคำ
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนสุข
 
1. นายมนตรี  แสงจันทร์
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระไซร์ 1. เด็กชายชัยทัศน์   ทวีโภค
2. เด็กชายฐิติวัฒน์   จารัตน์
3. เด็กชายสมรัตน์   สินมาก
 
1. นายนพพล   แปรงทอง
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายตะวัน  มาพร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อนุพันธ์
3. เด็กชายศิวิกร  อนุพันธ์
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันจารย์ 1. เด็กชายพีรพันธ์  แก้วโสภา
2. เด็กชายวิภาค  อินงาม
3. เด็กชายอนุชา  นูนโสภา
 
1. นางลัฏฐิกา  ภูเขียว
2. นางวนิดา  โอษฐงาม
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายวรชิต  พระศรีรัมย์
2. เด็กชายเกรียงไกร  แสนศิริ
 
1. นายมนตรี  แสงจันทร์
2. นายมุณี  แก่นดี
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กชายฤทธิชัย  ดาศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวศรีสุวรรณ  ศรีขันชมา
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายนฤเบทธ์  แสงอรุณ
2. เด็กชายวันชนะ  เสนกระจาย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 1. เด็กชายนพรัตน์  คงสกุล
2. เด็กชายศิริศักดิ์  แป้นทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บูรณะ
2. นายเมธา  บูรณ์เจริญ
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กชายพรชัย  พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงพรตุลา  ดมอุ่นดี
3. เด็กหญิงสุนิดา  เมืองงาม
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
2. นางสาวนาฎอนงค์  คำหาญ
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 1. เด็กชายธีระพัฒน์  กระแสโสม
2. เด็กหญิงระวีวรรณ  มาลัย
3. เด็กชายวชิราช  ชนะดี
 
1. นายบรรจง  หวังทรัพย์
 
262 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายชินวัตร  สนธิ
2. เด็กหญิงนิชนัน  ศรีวงษา
3. เด็กชายปรมี  ไชยวงศ์
 
1. นายจุมพล  ครองศิลป์
2. นางสาวสมจิต  นิลรัตน์
 
263 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ประคองใจ
2. เด็กชายวันชนะ  อุตมะ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คึขุนทด
 
1. นางผาณิต  อาจภักดี
2. นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์