สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 25 11 6 42 51 2 2 3 55
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 22 19 12 53 66 27 3 9 96
3 เมืองสุรินทร์ 21 13 13 47 58 10 8 2 76
4 หมื่นศรีประชาสรรค์ 7 6 4 17 21 5 3 1 29
5 อนุบาลศีขรภูมิ 7 5 2 14 28 9 4 5 41
6 เทศบาล3 7 3 7 17 21 10 10 7 41
7 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 6 3 4 13 16 7 1 8 24
8 บ้านกางของ 6 2 0 8 13 2 0 0 15
9 บ้านสวาย 5 6 3 14 19 3 2 4 24
10 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 5 1 2 8 11 9 4 5 24
11 บ้านโคกวัด 4 2 4 10 15 9 5 3 29
12 บ้านสะโน 4 2 0 6 4 4 6 1 14
13 บ้านช่างปี่ 4 1 1 6 10 3 1 2 14
14 บ้านหนองบัว 3 5 1 9 15 3 3 2 21
15 บ้านหนองหว้า 3 5 0 8 10 3 1 1 14
16 บ้านดู่ 3 3 2 8 9 1 2 4 12
17 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 3 3 0 6 9 1 0 0 10
18 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 3 2 4 9 11 4 0 1 15
19 บ้านหนองเหล็ก 3 2 2 7 9 0 2 5 11
20 บ้านโนนสวรรค์ 3 2 1 6 13 7 4 5 24
21 บ้านดงเค็ง 3 1 2 6 9 5 1 4 15
22 บ้านภูมิสตึง 3 1 0 4 6 0 1 3 7
23 บ้านตากวน 3 0 0 3 5 2 4 4 11
24 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 3 0 0 3 5 1 0 0 6
25 บ้านสดอ 2 5 2 9 15 5 6 4 26
26 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 2 4 2 8 13 8 4 7 25
27 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 4 1 7 10 5 5 1 20
28 บ้านแตล 2 4 0 6 10 6 1 2 17
29 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 2 3 0 5 6 1 1 5 8
30 บ้านโคกเมือง 2 2 4 8 10 5 0 3 15
31 บ้านกาเกาะ-ระโยง 2 2 1 5 5 3 0 2 8
32 บ้านตรมไพร 2 1 4 7 11 3 6 0 20
33 บ้านโชกเหนือ 2 1 2 5 7 8 4 4 19
34 บ้านเกาะแก้ว 2 1 2 5 6 1 1 0 8
35 บ้านอาแวะ 2 1 2 5 5 2 0 2 7
36 บ้านขามศึกษาคาร 2 1 1 4 12 2 1 0 15
37 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 2 1 1 4 7 2 2 3 11
38 บ้านกันเตรียง 2 1 1 4 5 1 0 1 6
39 บ้านแกใหญ่ 2 1 1 4 3 3 2 2 8
40 บ้านจารย์ 2 1 0 3 3 1 0 1 4
41 บ้านประทุนอายอง 2 0 1 3 11 7 3 4 21
42 บ้านหนองผือโนนแคน 2 0 1 3 8 2 3 2 13
43 บ้านกันโจรง 2 0 1 3 6 2 1 0 9
44 บ้านโคกพระ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
45 บ้านหนองกระดาน 2 0 0 2 2 2 2 2 6
46 เมืองที 1 4 2 7 11 5 5 12 21
47 บ้านตากูก 1 4 1 6 10 5 2 4 17
48 บ้านยางเตี้ย 1 4 1 6 9 3 1 4 13
49 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 1 3 1 5 8 4 0 1 12
50 บ้านจันรม 1 3 1 5 5 6 1 10 12
51 บ้านนาบัว 1 3 0 4 4 2 0 0 6
52 บ้านหนองพญา 1 3 0 4 4 1 0 0 5
53 บ้านม่วง 1 2 2 5 7 8 3 5 18
54 บ้านนาโพธิ์ 1 2 2 5 6 2 0 0 8
55 บ้านหนองฮะ 1 2 1 4 13 6 1 5 20
56 บ้านสำโรง-โคกเพชร 1 2 1 4 9 2 1 3 12
57 บ้านสนวนนางแก้ว 1 2 1 4 3 0 3 2 6
58 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1 2 0 3 5 0 0 0 5
59 วัดทักษิณวารี 1 2 0 3 4 0 1 0 5
60 บ้านขอนแก่น 1 1 3 5 7 7 3 1 17
61 บ้านปะนอยไถง 1 1 3 5 6 5 2 3 13
62 บ้านหนองเหล็ก 1 1 2 4 11 3 2 6 16
63 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 1 1 1 3 7 3 3 0 13
64 ดรุณวิทยากร 1 1 1 3 4 0 0 0 4
65 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 1 1 1 3 3 1 1 0 5
66 บ้านโคกอาโพน 1 1 1 3 2 0 1 1 3
67 บ้านผือ 1 1 0 2 9 1 0 4 10
68 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 1 1 0 2 5 3 0 0 8
69 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 2 5 2 1 1 8
70 บ้านละหุ่งหนองกก 1 1 0 2 5 0 0 0 5
71 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 1 1 0 2 4 1 0 1 5
72 บ้านแสลงพันธ์ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
73 บ้านบึงขวาง 1 1 0 2 3 5 1 0 9
74 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
75 บ้านตะตึงไถง 1 1 0 2 2 2 1 2 5
76 บ้านโคกกะเพอ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
77 บ้านแสลงพันบุณเยิง 1 0 2 3 8 0 0 0 8
78 บ้านดงถาวร 1 0 2 3 6 1 2 2 9
79 พระกุมารสุรินทร์ 1 0 2 3 5 1 0 0 6
80 บ้านสว่างโนนแดง 1 0 1 2 6 4 1 0 11
81 บ้านอำปึลสนวน 1 0 1 2 4 3 2 1 9
82 บ้านขะเนก 1 0 1 2 4 2 0 1 6
83 บ้านโนนงิ้ว 1 0 1 2 4 0 0 0 4
84 บ้านโคกลำดวน 1 0 1 2 3 4 1 2 8
85 บ้านคาละแมะ 1 0 1 2 3 2 2 2 7
86 บ้านจารพัต 1 0 1 2 3 1 1 1 5
87 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
88 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 0 1 2 2 2 3 2 7
89 บ้านกันจารย์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
90 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 4 4 0 1 8
91 บ้านสำโรงนาดี 1 0 0 1 4 3 4 5 11
92 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1 0 0 1 4 2 2 2 8
93 บ้านสลักได 1 0 0 1 4 2 0 0 6
94 บ้านหนองกุง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
95 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 3 5 1 1 9
96 บ้านระไซร์ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
97 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
98 วาณิชย์นุกูล 1 0 0 1 3 1 0 0 4
99 บ้านท่าสว่าง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
100 บ้านบึงเบาะอุ่น 1 0 0 1 2 2 0 1 4
101 บ้านศรีตะวัน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
102 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 2 1 0 1 3
103 บ้านโคกเกาะ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
104 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านกระโดนค้อ 1 0 0 1 1 4 0 0 5
106 บ้านโนนถ่อน 1 0 0 1 1 3 0 0 4
107 บ้านทวารไพร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
108 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
109 บ้านโคกสนวน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
110 เสกวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านชุมแสง 0 3 2 5 5 4 0 5 9
112 อนุบาลจอมพระ 0 2 2 4 8 4 1 4 13
113 บ้านจอมพระ 0 2 2 4 5 1 2 4 8
114 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 2 2 4 1 6 0 3 7
115 บ้านเปรียง 0 2 0 2 5 2 0 1 7
116 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
117 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 3 4 6 2 2 7 10
118 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 1 3 4 3 4 2 4 9
119 บ้านดู่โศก 0 1 2 3 5 4 1 1 10
120 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 1 2 3 4 0 2 1 6
121 บ้านโดนออง 0 1 2 3 4 0 0 0 4
122 บ้านโคกอารักษ์ 0 1 2 3 2 3 4 4 9
123 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 1 1 2 6 1 0 1 7
124 บ้านแกน้อย 0 1 1 2 5 2 0 0 7
125 บ้านหนองอีเลิง 0 1 1 2 4 5 2 1 11
126 บ้านคาบ 0 1 1 2 4 1 1 0 6
127 บ้านระวี 0 1 1 2 3 1 1 0 5
128 บ้านตาเมาะ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
129 บ้านหนองดุม 0 1 1 2 2 2 0 1 4
130 บ้านกุง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
131 ศิริราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 1 2 4 2 7
132 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 0 1 0 1 8 1 1 0 10
133 บ้านตะบัล 0 1 0 1 5 1 1 1 7
134 บ้านคอโค 0 1 0 1 4 5 1 0 10
135 บ้านกระออม 0 1 0 1 4 3 0 0 7
136 บ้านโคกเพชร 0 1 0 1 3 3 0 0 6
137 บ้านตระเปียงเตีย 0 1 0 1 3 2 2 1 7
138 บ้านเวียย 0 1 0 1 3 2 1 0 6
139 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 3 1 2 4 6
140 บ้านประทัดบุอาลอ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
141 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
142 บ้านเมืองลีง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
143 บ้านดงมัน 0 1 0 1 2 2 1 5 5
144 บึงวิทยาคาร 0 1 0 1 2 2 0 0 4
145 บ้านค้อ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
146 บ้านกันตรง 0 1 0 1 2 0 0 2 2
147 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
149 บ้านบุทม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
150 บ้านบรมสุข 0 1 0 1 1 0 0 1 1
151 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
152 บ้านทุ่งรูง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
153 บ้านนาเสือก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
154 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 0 0 4 4 4 1 0 0 5
155 บ้านพันษี 0 0 3 3 1 7 1 3 9
156 บ้านแสรออ 0 0 2 2 4 3 1 2 8
157 บ้านหนองแล้ง 0 0 2 2 3 3 2 1 8
158 บ้านระกาสังแก 0 0 2 2 3 3 2 1 8
159 บ้านอู่โลก 0 0 2 2 3 2 1 0 6
160 บ้านกุดหวาย 0 0 2 2 1 3 3 1 7
161 บ้านขามระกา 0 0 2 2 1 2 0 1 3
162 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 0 0 1 1 8 1 1 3 10
163 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 4 2 0 2 6
164 บ้านโคกกรวด 0 0 1 1 4 1 1 1 6
165 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
166 บ้านขนวน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
167 จตุรมิตรวิทยา 0 0 1 1 3 3 1 3 7
168 บ้านหนองคูสะแบะ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
169 บ้านขวาวใหญ่ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
170 บ้านตาอ็อง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
171 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
172 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1 2 7 0 3 9
173 ลุ่มระวีวิทยา 0 0 1 1 2 2 3 2 7
174 บ้านตาเปาว์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
175 บ้านสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
176 บ้านแจรน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
177 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 0 1 1 1 1 0 4 2
178 การุญวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
179 บ้านสำโรง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
180 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 1 1 1 0 1 1 2
181 บ้านพะเนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองสนิท 0 0 1 1 0 1 0 0 1
184 บ้านตระแสง 0 0 0 0 7 6 5 9 18
185 บ้านหนองกับ 0 0 0 0 5 3 1 1 9
186 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
187 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 0 0 0 0 3 4 0 1 7
188 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
189 บ้านทุ่งนาค 0 0 0 0 3 2 1 0 6
190 ตางมาง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
191 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
192 บ้านหนองคู 0 0 0 0 3 1 0 0 4
193 บ้านหัวแรด 0 0 0 0 3 0 2 1 5
194 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 3 0 1 3 4
195 บ้านดู่อาราง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
196 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 2 3 1 1 6
197 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 2 3 1 0 6
198 บ้านระเวียง 0 0 0 0 2 1 2 3 5
199 บ้านตรำดม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
200 บ้านโชกใต้ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
201 บ้านว่าน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
202 บ้านขนาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
203 บ้านประสิทธิ์ธนู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
204 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
205 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 0 0 2 0 1 1 3
206 บ้านโชค 0 0 0 0 2 0 1 0 3
207 วัดประสพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
208 บ้านสวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
209 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
210 บ้านโนนลี 0 0 0 0 1 4 0 0 5
211 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
212 บ้านผักไหม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
213 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
214 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
215 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
216 บ้านทัพกระบือ 0 0 0 0 1 1 3 2 5
217 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
218 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
219 บ้านเพี้ยราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
220 แงงกวง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
221 บ้านตากแดด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
222 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
223 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
224 ทวีคามวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
225 บ้านจบก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
226 บ้านสามโค 0 0 0 0 1 1 0 0 2
227 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
228 บ้านหัวตะพาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
229 บ้านโดนโอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
230 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
231 บ้านข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 บ้านกรวดนาฮัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านขยอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 บ้านจรวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
236 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านบุญโลก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านสังแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
239 บ้านอาโพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
240 บ้านเทนมีย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
241 บ้านโครปราสาท 0 0 0 0 1 0 0 0 1
242 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
243 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
244 บ้านดินแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
245 บ้านพระปืด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
246 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
247 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
248 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 บ้านราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
250 บ้านกะลัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
251 บ้านกันแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
252 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
253 บ้านบุอาไร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
254 บ้านพม่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
255 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
256 บ้านหวยโนนเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
257 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
258 บ้านฉันเพล 0 0 0 0 0 0 1 3 1
259 บ้านปะตะเมาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
260 บ้านบุฤาษี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 บ้านกาเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 บ้านนาเกา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
263 บ้านวารไพรศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
264 บ้านหนองกัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
265 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
266 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
267 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
268 บ้านเล้าข้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 263 236 210 709 1,191 540 258 344 1,989