สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 24 11 6 41 50 1 2 3 53
2 เมืองสุรินทร์ 17 12 13 42 53 10 7 2 70
3 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 16 18 11 45 60 25 3 9 88
4 อนุบาลศีขรภูมิ 7 4 2 13 27 9 4 5 40
5 เทศบาล3 7 3 7 17 21 10 10 7 41
6 บ้านสวาย 5 6 3 14 19 3 2 4 24
7 หมื่นศรีประชาสรรค์ 5 5 3 13 17 4 3 1 24
8 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 5 3 3 11 14 6 1 8 21
9 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 5 1 2 8 11 9 4 5 24
10 บ้านโคกวัด 4 2 4 10 15 9 5 3 29
11 บ้านสะโน 4 2 0 6 4 4 6 1 14
12 บ้านช่างปี่ 4 1 1 6 10 3 1 2 14
13 บ้านหนองหว้า 3 5 0 8 10 3 1 1 14
14 บ้านดู่ 3 3 2 8 9 1 2 4 12
15 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 3 1 3 7 8 4 0 1 12
16 บ้านดงเค็ง 3 1 2 6 9 5 1 4 15
17 บ้านภูมิสตึง 3 1 0 4 6 0 1 3 7
18 บ้านสดอ 2 4 2 8 14 4 5 4 23
19 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 2 3 0 5 6 1 1 5 8
20 บ้านหนองเหล็ก 2 2 2 6 8 0 2 5 10
21 บ้านโนนสวรรค์ 2 2 1 5 11 6 4 5 21
22 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 2 1 5 9 4 4 1 17
23 บ้านกาเกาะ-ระโยง 2 2 1 5 5 3 0 2 8
24 บ้านตรมไพร 2 1 4 7 11 3 6 0 20
25 บ้านขามศึกษาคาร 2 1 1 4 12 2 0 0 14
26 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 2 1 1 4 7 2 1 3 10
27 บ้านกันเตรียง 2 1 1 4 5 1 0 1 6
28 บ้านแกใหญ่ 2 1 1 4 3 3 2 2 8
29 บ้านโคกเมือง 2 0 4 6 8 5 0 3 13
30 บ้านประทุนอายอง 2 0 1 3 11 7 3 4 21
31 บ้านหนองผือโนนแคน 2 0 1 3 7 2 3 2 12
32 บ้านโชกเหนือ 2 0 1 3 6 7 4 4 17
33 บ้านตากวน 2 0 0 2 4 1 4 4 9
34 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
35 บ้านโคกพระ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
36 บ้านหนองกระดาน 2 0 0 2 2 2 2 2 6
37 เมืองที 1 4 2 7 9 4 5 12 18
38 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1 4 1 6 11 6 4 7 21
39 บ้านยางเตี้ย 1 4 1 6 9 3 1 4 13
40 บ้านแตล 1 4 0 5 9 6 1 2 16
41 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 1 3 1 5 8 4 0 1 12
42 บ้านจันรม 1 3 1 5 5 6 1 10 12
43 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1 3 0 4 7 1 0 0 8
44 บ้านหนองพญา 1 3 0 4 4 1 0 0 5
45 บ้านม่วง 1 2 2 5 7 8 3 5 18
46 บ้านหนองฮะ 1 2 1 4 13 6 1 5 20
47 บ้านหนองบัว 1 2 1 4 10 2 3 2 15
48 บ้านสำโรง-โคกเพชร 1 2 1 4 9 2 1 3 12
49 บ้านตากูก 1 2 1 4 6 5 2 4 13
50 บ้านสนวนนางแก้ว 1 2 1 4 3 0 3 2 6
51 บ้านกางของ 1 2 0 3 7 2 0 0 9
52 บ้านขอนแก่น 1 1 3 5 6 5 3 1 14
53 บ้านปะนอยไถง 1 1 2 4 5 3 2 3 10
54 บ้านอาแวะ 1 1 2 4 4 2 0 2 6
55 บ้านนาโพธิ์ 1 1 2 4 4 2 0 0 6
56 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 1 1 1 3 7 3 3 0 13
57 ดรุณวิทยากร 1 1 1 3 4 0 0 0 4
58 บ้านโคกอาโพน 1 1 1 3 2 0 1 1 3
59 บ้านผือ 1 1 0 2 9 1 0 4 10
60 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 2 5 2 1 1 8
61 บ้านละหุ่งหนองกก 1 1 0 2 5 0 0 0 5
62 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
63 บ้านตะตึงไถง 1 1 0 2 2 2 1 2 5
64 บ้านจารย์ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
65 บ้านโคกกะเพอ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านดงถาวร 1 0 2 3 6 1 2 2 9
67 พระกุมารสุรินทร์ 1 0 2 3 5 1 0 0 6
68 บ้านสว่างโนนแดง 1 0 1 2 6 4 1 0 11
69 บ้านอำปึลสนวน 1 0 1 2 4 3 1 1 8
70 บ้านขะเนก 1 0 1 2 4 2 0 1 6
71 บ้านเกาะแก้ว 1 0 1 2 4 1 0 0 5
72 บ้านโนนงิ้ว 1 0 1 2 4 0 0 0 4
73 บ้านโคกลำดวน 1 0 1 2 3 4 1 2 8
74 บ้านคาละแมะ 1 0 1 2 3 2 2 2 7
75 บ้านจารพัต 1 0 1 2 3 1 1 1 5
76 บ้านกันโจรง 1 0 1 2 3 1 1 0 5
77 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 0 1 2 2 2 3 2 7
78 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 4 4 0 1 8
79 บ้านสำโรงนาดี 1 0 0 1 4 3 4 5 11
80 บ้านสลักได 1 0 0 1 4 2 0 0 6
81 บ้านหนองกุง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
82 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
83 วาณิชย์นุกูล 1 0 0 1 3 1 0 0 4
84 บ้านศรีตะวัน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
85 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 2 1 0 1 3
86 บ้านบึงเบาะอุ่น 1 0 0 1 2 1 0 1 3
87 บ้านโคกเกาะ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
88 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านกระโดนค้อ 1 0 0 1 1 4 0 0 5
90 บ้านโนนถ่อน 1 0 0 1 1 3 0 0 4
91 บ้านทวารไพร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านโคกสนวน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านชุมแสง 0 3 2 5 5 4 0 5 9
95 บ้านนาบัว 0 3 0 3 3 2 0 0 5
96 อนุบาลจอมพระ 0 2 2 4 8 4 1 4 13
97 บ้านจอมพระ 0 2 2 4 5 1 2 4 8
98 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 2 2 4 1 6 0 3 7
99 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
100 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 3 4 6 2 2 7 10
101 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 1 3 4 3 4 2 4 9
102 บ้านดู่โศก 0 1 2 3 4 3 1 1 8
103 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 1 2 3 4 0 2 1 6
104 บ้านโดนออง 0 1 2 3 4 0 0 0 4
105 บ้านโคกอารักษ์ 0 1 2 3 2 3 4 4 9
106 บ้านหนองอีเลิง 0 1 1 2 4 5 2 1 11
107 บ้านตาเมาะ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
108 บ้านหนองดุม 0 1 1 2 2 2 0 1 4
109 ศิริราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 1 2 4 2 7
110 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
111 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 0 1 0 1 8 1 1 0 10
112 บ้านคอโค 0 1 0 1 4 5 1 0 10
113 บ้านเปรียง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
114 บ้านแกน้อย 0 1 0 1 4 1 0 0 5
115 บ้านโคกเพชร 0 1 0 1 3 3 0 0 6
116 บ้านตระเปียงเตีย 0 1 0 1 3 2 1 1 6
117 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 3 1 2 4 6
118 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
119 บ้านประทัดบุอาลอ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
120 บ้านบึงขวาง 0 1 0 1 2 5 1 0 8
121 บึงวิทยาคาร 0 1 0 1 2 2 0 0 4
122 บ้านค้อ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
123 บ้านกันตรง 0 1 0 1 2 0 0 2 2
124 บ้านแสลงพันธ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
125 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
127 บ้านเมืองลีง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
128 บ้านบุทม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
129 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
130 บ้านทุ่งรูง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
131 บ้านนาเสือก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านบรมสุข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 0 0 4 4 4 1 0 0 5
135 บ้านพันษี 0 0 3 3 1 6 1 2 8
136 บ้านหนองเหล็ก 0 0 2 2 9 3 2 6 14
137 บ้านแสลงพันบุณเยิง 0 0 2 2 5 0 0 0 5
138 บ้านแสรออ 0 0 2 2 3 3 1 2 7
139 บ้านระกาสังแก 0 0 2 2 2 3 1 1 6
140 บ้านกุดหวาย 0 0 2 2 1 3 3 1 7
141 บ้านขามระกา 0 0 2 2 1 2 0 1 3
142 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 4 2 0 2 6
143 บ้านโคกกรวด 0 0 1 1 4 1 1 1 6
144 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
145 บ้านขนวน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
146 บ้านหนองคูสะแบะ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
147 บ้านขวาวใหญ่ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
148 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
149 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1 2 7 0 3 9
150 บ้านหนองแล้ง 0 0 1 1 2 2 2 1 6
151 บ้านอู่โลก 0 0 1 1 2 2 1 0 5
152 บ้านตาอ็อง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
153 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
154 บ้านตาเปาว์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
155 บ้านสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
156 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 0 1 1 1 1 0 4 2
157 การุญวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
158 บ้านกุง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
159 บ้านแจรน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
160 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 1 1 1 0 1 1 2
161 บ้านกันจารย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
162 บ้านพะเนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองสนิท 0 0 1 1 0 1 0 0 1
164 บ้านตระแสง 0 0 0 0 7 6 5 9 18
165 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 6 1 1 3 8
166 บ้านหนองกับ 0 0 0 0 5 3 1 1 9
167 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
168 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 0 0 0 0 3 4 0 1 7
169 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 0 0 0 3 2 2 2 7
170 บ้านทุ่งนาค 0 0 0 0 3 2 1 0 6
171 บ้านกระออม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
172 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
173 ตางมาง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
174 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
175 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
176 บ้านหัวแรด 0 0 0 0 3 0 2 1 5
177 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 3 0 1 3 4
178 บ้านดู่อาราง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
179 บ้านระไซร์ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
180 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 2 3 1 0 6
181 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
182 บ้านเวียย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
183 บ้านระเวียง 0 0 0 0 2 1 2 3 5
184 บ้านตรำดม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
185 บ้านโชกใต้ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
186 บ้านตะบัล 0 0 0 0 2 1 1 1 4
187 บ้านว่าน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
188 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 2 1 1 1 4
189 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
190 บ้านขนาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
191 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
192 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 0 0 2 0 1 1 3
193 บ้านโชค 0 0 0 0 2 0 1 0 3
194 วัดประสพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านสวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
197 จตุรมิตรวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 3 5
198 บ้านโนนลี 0 0 0 0 1 3 0 0 4
199 ลุ่มระวีวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 2 6
200 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 2 1 5 4
201 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
202 บ้านผักไหม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
203 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
205 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
206 บ้านทัพกระบือ 0 0 0 0 1 1 3 2 5
207 บ้านคาบ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
208 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
209 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
210 บ้านเพี้ยราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
211 แงงกวง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
212 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
213 ทวีคามวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 บ้านสามโค 0 0 0 0 1 1 0 0 2
215 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
216 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
217 บ้านหัวตะพาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
218 วัดทักษิณวารี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
219 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
220 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
221 บ้านข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านกรวดนาฮัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านขยอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านจรวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านสังแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านอาโพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 บ้านโดนโอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
232 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
233 บ้านดินแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านพระปืด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
235 บ้านระวี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
236 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
237 บ้านตากแดด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
238 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
239 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านกะลัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านกันแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านบุอาไร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านพม่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านหวยโนนเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
248 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
250 บ้านฉันเพล 0 0 0 0 0 0 1 3 1
251 บ้านปะตะเมาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
252 บ้านบุฤาษี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253 บ้านกาเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
254 บ้านนาเกา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
255 บ้านวารไพรศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
256 บ้านหนองกัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
257 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
258 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
259 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
260 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 บ้านเล้าข้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 203 191 607 1,052 499 244 342 1,795