สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 60 25 3 9 88
2 เมืองสุรินทร์ 53 10 7 2 70
3 อนุบาลสุรินทร์ 50 1 2 3 53
4 อนุบาลศีขรภูมิ 27 9 4 5 40
5 เทศบาล3 21 10 10 7 41
6 บ้านสวาย 19 3 2 4 24
7 หมื่นศรีประชาสรรค์ 17 4 3 1 24
8 บ้านโคกวัด 15 9 5 3 29
9 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 14 6 1 8 21
10 บ้านสดอ 14 4 5 4 23
11 บ้านหนองฮะ 13 6 1 5 20
12 บ้านขามศึกษาคาร 12 2 0 0 14
13 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 11 9 4 5 24
14 บ้านประทุนอายอง 11 7 3 4 21
15 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 11 6 4 7 21
16 บ้านโนนสวรรค์ 11 6 4 5 21
17 บ้านตรมไพร 11 3 6 0 20
18 บ้านช่างปี่ 10 3 1 2 14
19 บ้านหนองหว้า 10 3 1 1 14
20 บ้านหนองบัว 10 2 3 2 15
21 บ้านแตล 9 6 1 2 16
22 บ้านดงเค็ง 9 5 1 4 15
23 เมืองที 9 4 5 12 18
24 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 9 4 4 1 17
25 บ้านหนองเหล็ก 9 3 2 6 14
26 บ้านยางเตี้ย 9 3 1 4 13
27 บ้านสำโรง-โคกเพชร 9 2 1 3 12
28 บ้านดู่ 9 1 2 4 12
29 บ้านผือ 9 1 0 4 10
30 บ้านโคกเมือง 8 5 0 3 13
31 อนุบาลจอมพระ 8 4 1 4 13
32 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 8 4 0 1 12
33 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 8 4 0 1 12
34 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 8 1 1 0 10
35 บ้านหนองเหล็ก 8 0 2 5 10
36 บ้านม่วง 7 8 3 5 18
37 บ้านตระแสง 7 6 5 9 18
38 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 7 3 3 0 13
39 บ้านหนองผือโนนแคน 7 2 3 2 12
40 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 7 2 1 3 10
41 บ้านกางของ 7 2 0 0 9
42 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 7 1 0 0 8
43 บ้านโชกเหนือ 6 7 4 4 17
44 บ้านขอนแก่น 6 5 3 1 14
45 บ้านตากูก 6 5 2 4 13
46 บ้านสว่างโนนแดง 6 4 1 0 11
47 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 6 2 2 7 10
48 บ้านดงถาวร 6 1 2 2 9
49 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 6 1 1 5 8
50 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 6 1 1 3 8
51 บ้านภูมิสตึง 6 0 1 3 7
52 บ้านจันรม 5 6 1 10 12
53 บ้านชุมแสง 5 4 0 5 9
54 บ้านปะนอยไถง 5 3 2 3 10
55 บ้านหนองกับ 5 3 1 1 9
56 บ้านกาเกาะ-ระโยง 5 3 0 2 8
57 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 5 2 1 1 8
58 บ้านจอมพระ 5 1 2 4 8
59 บ้านกันเตรียง 5 1 0 1 6
60 พระกุมารสุรินทร์ 5 1 0 0 6
61 บ้านละหุ่งหนองกก 5 0 0 0 5
62 บ้านแสลงพันบุณเยิง 5 0 0 0 5
63 บ้านหนองอีเลิง 4 5 2 1 11
64 บ้านคอโค 4 5 1 0 10
65 บ้านสะโน 4 4 6 1 14
66 บ้านตะเคียน 4 4 0 1 8
67 บ้านสำโรงนาดี 4 3 4 5 11
68 บ้านอำปึลสนวน 4 3 1 1 8
69 บ้านดู่โศก 4 3 1 1 8
70 บ้านอาแวะ 4 2 0 2 6
71 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 4 2 0 2 6
72 บ้านขะเนก 4 2 0 1 6
73 บ้านเปรียง 4 2 0 1 6
74 บ้านนาโพธิ์ 4 2 0 0 6
75 บ้านสลักได 4 2 0 0 6
76 บ้านตากวน 4 1 4 4 9
77 บ้านโคกกรวด 4 1 1 1 6
78 บ้านหนองกุง 4 1 1 0 6
79 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 4 1 0 1 5
80 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 4 1 0 0 5
81 บ้านหนองพญา 4 1 0 0 5
82 บ้านเกาะแก้ว 4 1 0 0 5
83 บ้านแกน้อย 4 1 0 0 5
84 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 4 1 0 0 5
85 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 4 0 2 1 6
86 บ้านโคกพระ 4 0 1 0 5
87 ดรุณวิทยากร 4 0 0 0 4
88 บ้านโนนงิ้ว 4 0 0 0 4
89 บ้านโดนออง 4 0 0 0 4
90 บ้านขนวน 4 0 0 0 4
91 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 4 0 0 0 4
92 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 3 4 2 4 9
93 บ้านโคกลำดวน 3 4 1 2 8
94 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 3 4 0 1 7
95 บ้านแกใหญ่ 3 3 2 2 8
96 บ้านแสรออ 3 3 1 2 7
97 บ้านโคกเพชร 3 3 0 0 6
98 บ้านคาละแมะ 3 2 2 2 7
99 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 3 2 2 2 7
100 บ้านตระเปียงเตีย 3 2 1 1 6
101 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 3 2 1 0 6
102 บ้านทุ่งนาค 3 2 1 0 6
103 บ้านหนองคูสะแบะ 3 2 0 1 5
104 บ้านนาบัว 3 2 0 0 5
105 บ้านขวาวใหญ่ 3 2 0 0 5
106 บ้านกระออม 3 2 0 0 5
107 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 3 2 0 0 5
108 บ้านหนองจอก 3 1 2 4 6
109 บ้านจารพัต 3 1 1 1 5
110 ตางมาง 3 1 1 1 5
111 บ้านกันโจรง 3 1 1 0 5
112 บ้านกรูดหนองซำ 3 1 1 0 5
113 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 3 1 1 0 5
114 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 3 1 0 1 4
115 บ้านตั้งใจ 3 1 0 1 4
116 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 3 1 0 0 4
117 วาณิชย์นุกูล 3 1 0 0 4
118 บ้านตาเมาะ 3 1 0 0 4
119 บ้านสนวนนางแก้ว 3 0 3 2 6
120 บ้านหัวแรด 3 0 2 1 5
121 บ้านตะคร้อ 3 0 1 3 4
122 บ้านประทัดบุอาลอ 3 0 1 0 4
123 บ้านดู่อาราง 3 0 1 0 4
124 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2 7 0 3 9
125 บ้านบึงขวาง 2 5 1 0 8
126 บ้านโคกอารักษ์ 2 3 4 4 9
127 บ้านระกาสังแก 2 3 1 1 6
128 บ้านระไซร์ 2 3 1 0 6
129 บ้านศรีราชา 2 3 1 0 6
130 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 2 3 0 1 5
131 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 2 2 3 2 7
132 บ้านหนองกระดาน 2 2 2 2 6
133 บ้านหนองแล้ง 2 2 2 1 6
134 บ้านตะตึงไถง 2 2 1 2 5
135 บ้านอู่โลก 2 2 1 0 5
136 บ้านหนองดุม 2 2 0 1 4
137 บ้านศรีตะวัน 2 2 0 0 4
138 บึงวิทยาคาร 2 2 0 0 4
139 บ้านค้อ 2 2 0 0 4
140 บ้านตาอ็อง 2 2 0 0 4
141 บ้านเวียย 2 2 0 0 4
142 บ้านระเวียง 2 1 2 3 5
143 บ้านตรำดม 2 1 2 1 5
144 บ้านโชกใต้ 2 1 1 2 4
145 บ้านตะบัล 2 1 1 1 4
146 บ้านว่าน 2 1 1 1 4
147 บ้านหนองจิก 2 1 1 1 4
148 บ้านตะเคียน 2 1 0 1 3
149 บ้านบึงเบาะอุ่น 2 1 0 1 3
150 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 2 1 0 1 3
151 บ้านขนาด 2 1 0 0 3
152 บ้านใหม่ 2 0 2 0 4
153 บ้านโคกอาโพน 2 0 1 1 3
154 บ้านโคกเกาะ 2 0 1 1 3
155 บ้านบ่อน้ำใส 2 0 1 1 3
156 บ้านโชค 2 0 1 0 3
157 บ้านกันตรง 2 0 0 2 2
158 บ้านจารย์ 2 0 0 1 2
159 บ้านโคกกะเพอ 2 0 0 0 2
160 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 2 0 0 0 2
161 บ้านลุมพุกหนองกุง 2 0 0 0 2
162 บ้านแสลงพันธ์ 2 0 0 0 2
163 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 2 0 0 0 2
164 บ้านหนองหิน 2 0 0 0 2
165 บ้านเมืองลีง 2 0 0 0 2
166 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 0 0 0 2
167 บ้านตาเปาว์ 2 0 0 0 2
168 วัดประสพ 2 0 0 0 2
169 บ้านสวาย 2 0 0 0 2
170 รุ่งรัฐวิทยา 2 0 0 0 2
171 บ้านพันษี 1 6 1 2 8
172 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1 6 0 3 7
173 บ้านกระโดนค้อ 1 4 0 0 5
174 บ้านกุดหวาย 1 3 3 1 7
175 จตุรมิตรวิทยา 1 3 1 3 5
176 บ้านโนนถ่อน 1 3 0 0 4
177 บ้านสมบูรณ์ 1 3 0 0 4
178 บ้านโนนลี 1 3 0 0 4
179 ศิริราษฎร์วิทยา 1 2 4 2 7
180 ลุ่มระวีวิทยา 1 2 3 2 6
181 บ้านดงมัน 1 2 1 5 4
182 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 1 2 1 1 4
183 บ้านผักไหม 1 2 1 0 4
184 บ้านขามระกา 1 2 0 1 3
185 บ้านก้านเหลือง 1 2 0 0 3
186 บ้านตำปูง 1 2 0 0 3
187 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 2 0 0 3
188 บ้านทัพกระบือ 1 1 3 2 5
189 บ้านคาบ 1 1 1 0 3
190 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 1 1 0 3
191 บ้านหนองขนาด 1 1 1 0 3
192 บ้านเพี้ยราม 1 1 1 0 3
193 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 1 0 4 2
194 แงงกวง 1 1 0 2 2
195 การุญวิทยา 1 1 0 1 2
196 บ้านหมื่นศรีน้อย 1 1 0 1 2
197 บ้านทวารไพร 1 1 0 0 2
198 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 1 0 0 2
199 บ้านโคกสนวน 1 1 0 0 2
200 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 1 1 0 0 2
201 บ้านบุทม 1 1 0 0 2
202 บ้านกุง 1 1 0 0 2
203 บ้านแจรน 1 1 0 0 2
204 ทวีคามวิทยา 1 1 0 0 2
205 บ้านสามโค 1 1 0 0 2
206 บ้านหนองคู 1 1 0 0 2
207 บ้านหนองท่ม 1 1 0 0 2
208 บ้านหัวตะพาน 1 1 0 0 2
209 บ้านระไซร์สองชั้น 1 0 1 1 2
210 วัดทักษิณวารี 1 0 1 0 2
211 บ้านตะมะหนองกระจาน 1 0 0 2 1
212 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1 0 0 1 1
213 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 1 0 0 0 1
214 บ้านทุ่งรูง 1 0 0 0 1
215 บ้านนาเสือก 1 0 0 0 1
216 บ้านบรมสุข 1 0 0 0 1
217 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
218 บ้านกันจารย์ 1 0 0 0 1
219 บ้านพะเนา 1 0 0 0 1
220 บ้านข่า 1 0 0 0 1
221 บ้านกรวดนาฮัง 1 0 0 0 1
222 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 0 0 0 1
223 บ้านขยอง 1 0 0 0 1
224 บ้านจรวย 1 0 0 0 1
225 บ้านจังเอิดหนองแมว 1 0 0 0 1
226 บ้านตาเพชร 1 0 0 0 1
227 บ้านสังแก 1 0 0 0 1
228 บ้านอาโพน 1 0 0 0 1
229 บ้านโดนโอก 1 0 0 0 1
230 บ้านตลาดตาโหมก 0 2 0 0 2
231 บ้านท่าสว่าง 0 1 2 0 3
232 บ้านดินแดง 0 1 1 0 2
233 บ้านพระปืด 0 1 1 0 2
234 บ้านระวี 0 1 1 0 2
235 สามัคคีวิทยา 0 1 1 0 2
236 บ้านตากแดด 0 1 0 1 1
237 บ้านสังแกหนองคู 0 1 0 1 1
238 บ้านหนองสนิท 0 1 0 0 1
239 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 1 0 0 1
240 บ้านราม 0 1 0 0 1
241 บ้านกะลัน 0 1 0 0 1
242 บ้านกันแสง 0 1 0 0 1
243 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 0 1
244 บ้านบุอาไร 0 1 0 0 1
245 บ้านพม่า 0 1 0 0 1
246 บ้านสำโรง 0 1 0 0 1
247 บ้านหวยโนนเจริญ 0 1 0 0 1
248 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 1 0 0 1
249 ปราสาทตราดฯ 0 1 0 0 1
250 บ้านฉันเพล 0 0 1 3 1
251 บ้านปะตะเมาะ 0 0 1 0 1
252 บ้านบุฤาษี 0 0 0 1 0
253 บ้านกาเกาะ 0 0 0 1 0
254 บ้านนาเกา 0 0 0 1 0
255 บ้านวารไพรศรี 0 0 0 1 0
256 บ้านหนองกัว 0 0 0 1 0
257 บ้านหนองพลวง 0 0 0 1 0
258 บ้านหนองยาง 0 0 0 1 0
259 บ้านโคกยาง 0 0 0 1 0
260 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0
261 บ้านเล้าข้าว 0 0 0 0 0
262 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0
รวม 1,052 499 244 342 2,137