สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 66 27 3 9 96
2 เมืองสุรินทร์ 58 10 8 2 76
3 อนุบาลสุรินทร์ 51 2 2 3 55
4 อนุบาลศีขรภูมิ 28 9 4 5 41
5 เทศบาล3 21 10 10 7 41
6 หมื่นศรีประชาสรรค์ 21 5 3 1 29
7 บ้านสวาย 19 3 2 4 24
8 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 16 7 1 8 24
9 บ้านโคกวัด 15 9 5 3 29
10 บ้านสดอ 15 5 6 4 26
11 บ้านหนองบัว 15 3 3 2 21
12 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 13 8 4 7 25
13 บ้านโนนสวรรค์ 13 7 4 5 24
14 บ้านหนองฮะ 13 6 1 5 20
15 บ้านกางของ 13 2 0 0 15
16 บ้านขามศึกษาคาร 12 2 1 0 15
17 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 11 9 4 5 24
18 บ้านประทุนอายอง 11 7 3 4 21
19 เมืองที 11 5 5 12 21
20 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 11 4 0 1 15
21 บ้านตรมไพร 11 3 6 0 20
22 บ้านหนองเหล็ก 11 3 2 6 16
23 บ้านแตล 10 6 1 2 17
24 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 10 5 5 1 20
25 บ้านตากูก 10 5 2 4 17
26 บ้านโคกเมือง 10 5 0 3 15
27 บ้านช่างปี่ 10 3 1 2 14
28 บ้านหนองหว้า 10 3 1 1 14
29 บ้านดงเค็ง 9 5 1 4 15
30 บ้านยางเตี้ย 9 3 1 4 13
31 บ้านสำโรง-โคกเพชร 9 2 1 3 12
32 บ้านดู่ 9 1 2 4 12
33 บ้านผือ 9 1 0 4 10
34 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 9 1 0 0 10
35 บ้านหนองเหล็ก 9 0 2 5 11
36 อนุบาลจอมพระ 8 4 1 4 13
37 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 8 4 0 1 12
38 บ้านหนองผือโนนแคน 8 2 3 2 13
39 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 8 1 1 3 10
40 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 8 1 1 0 10
41 บ้านแสลงพันบุณเยิง 8 0 0 0 8
42 บ้านโชกเหนือ 7 8 4 4 19
43 บ้านม่วง 7 8 3 5 18
44 บ้านขอนแก่น 7 7 3 1 17
45 บ้านตระแสง 7 6 5 9 18
46 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 7 3 3 0 13
47 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 7 2 2 3 11
48 บ้านปะนอยไถง 6 5 2 3 13
49 บ้านสว่างโนนแดง 6 4 1 0 11
50 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 6 2 2 7 10
51 บ้านกันโจรง 6 2 1 0 9
52 บ้านนาโพธิ์ 6 2 0 0 8
53 บ้านดงถาวร 6 1 2 2 9
54 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 6 1 1 5 8
55 บ้านเกาะแก้ว 6 1 1 0 8
56 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 6 1 0 1 7
57 บ้านภูมิสตึง 6 0 1 3 7
58 บ้านจันรม 5 6 1 10 12
59 บ้านดู่โศก 5 4 1 1 10
60 บ้านชุมแสง 5 4 0 5 9
61 บ้านหนองกับ 5 3 1 1 9
62 บ้านกาเกาะ-ระโยง 5 3 0 2 8
63 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 5 3 0 0 8
64 บ้านตากวน 5 2 4 4 11
65 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 5 2 1 1 8
66 บ้านอาแวะ 5 2 0 2 7
67 บ้านเปรียง 5 2 0 1 7
68 บ้านแกน้อย 5 2 0 0 7
69 บ้านจอมพระ 5 1 2 4 8
70 บ้านตะบัล 5 1 1 1 7
71 บ้านกันเตรียง 5 1 0 1 6
72 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 5 1 0 0 6
73 พระกุมารสุรินทร์ 5 1 0 0 6
74 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 5 0 0 0 5
75 บ้านละหุ่งหนองกก 5 0 0 0 5
76 บ้านหนองอีเลิง 4 5 2 1 11
77 บ้านคอโค 4 5 1 0 10
78 บ้านสะโน 4 4 6 1 14
79 บ้านตะเคียน 4 4 0 1 8
80 บ้านสำโรงนาดี 4 3 4 5 11
81 บ้านอำปึลสนวน 4 3 2 1 9
82 บ้านแสรออ 4 3 1 2 8
83 บ้านกระออม 4 3 0 0 7
84 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 4 2 2 2 8
85 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 4 2 0 2 6
86 บ้านขะเนก 4 2 0 1 6
87 บ้านนาบัว 4 2 0 0 6
88 บ้านสลักได 4 2 0 0 6
89 บ้านโคกกรวด 4 1 1 1 6
90 บ้านหนองกุง 4 1 1 0 6
91 บ้านคาบ 4 1 1 0 6
92 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 4 1 0 1 5
93 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 4 1 0 1 5
94 บ้านหนองพญา 4 1 0 0 5
95 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 4 1 0 0 5
96 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 4 0 2 1 6
97 บ้านโคกพระ 4 0 1 0 5
98 วัดทักษิณวารี 4 0 1 0 5
99 ดรุณวิทยากร 4 0 0 0 4
100 บ้านแสลงพันธ์ 4 0 0 0 4
101 บ้านโนนงิ้ว 4 0 0 0 4
102 บ้านโดนออง 4 0 0 0 4
103 บ้านขนวน 4 0 0 0 4
104 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 4 0 0 0 4
105 บ้านหนองจิก 3 5 1 1 9
106 บ้านบึงขวาง 3 5 1 0 9
107 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 3 4 2 4 9
108 บ้านโคกลำดวน 3 4 1 2 8
109 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 3 4 0 1 7
110 บ้านแกใหญ่ 3 3 2 2 8
111 บ้านหนองแล้ง 3 3 2 1 8
112 บ้านระกาสังแก 3 3 2 1 8
113 จตุรมิตรวิทยา 3 3 1 3 7
114 บ้านระไซร์ 3 3 1 0 7
115 บ้านโคกเพชร 3 3 0 0 6
116 บ้านคาละแมะ 3 2 2 2 7
117 บ้านตระเปียงเตีย 3 2 2 1 7
118 บ้านตั้งใจ 3 2 1 1 6
119 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 3 2 1 0 6
120 บ้านเวียย 3 2 1 0 6
121 บ้านอู่โลก 3 2 1 0 6
122 บ้านทุ่งนาค 3 2 1 0 6
123 บ้านหนองคูสะแบะ 3 2 0 1 5
124 บ้านขวาวใหญ่ 3 2 0 0 5
125 บ้านตาอ็อง 3 2 0 0 5
126 บ้านหนองจอก 3 1 2 4 6
127 บ้านจารพัต 3 1 1 1 5
128 ตางมาง 3 1 1 1 5
129 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 3 1 1 0 5
130 บ้านระวี 3 1 1 0 5
131 บ้านกรูดหนองซำ 3 1 1 0 5
132 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 3 1 1 0 5
133 บ้านจารย์ 3 1 0 1 4
134 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 3 1 0 0 4
135 วาณิชย์นุกูล 3 1 0 0 4
136 บ้านตาเมาะ 3 1 0 0 4
137 บ้านหนองคู 3 1 0 0 4
138 บ้านสนวนนางแก้ว 3 0 3 2 6
139 บ้านหัวแรด 3 0 2 1 5
140 บ้านตะคร้อ 3 0 1 3 4
141 บ้านประทัดบุอาลอ 3 0 1 0 4
142 บ้านดู่อาราง 3 0 1 0 4
143 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 3 0 0 0 3
144 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 0 0 0 3
145 บ้านเมืองลีง 3 0 0 0 3
146 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2 7 0 3 9
147 บ้านโคกอารักษ์ 2 3 4 4 9
148 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 2 3 1 1 6
149 บ้านศรีราชา 2 3 1 0 6
150 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 2 2 3 2 7
151 ลุ่มระวีวิทยา 2 2 3 2 7
152 บ้านหนองกระดาน 2 2 2 2 6
153 บ้านท่าสว่าง 2 2 2 0 6
154 บ้านดงมัน 2 2 1 5 5
155 บ้านตะตึงไถง 2 2 1 2 5
156 บ้านบึงเบาะอุ่น 2 2 0 1 4
157 บ้านหนองดุม 2 2 0 1 4
158 บ้านศรีตะวัน 2 2 0 0 4
159 บึงวิทยาคาร 2 2 0 0 4
160 บ้านค้อ 2 2 0 0 4
161 บ้านระเวียง 2 1 2 3 5
162 บ้านตรำดม 2 1 2 1 5
163 บ้านโชกใต้ 2 1 1 2 4
164 บ้านว่าน 2 1 1 1 4
165 บ้านตะเคียน 2 1 0 1 3
166 บ้านกุง 2 1 0 0 3
167 บ้านขนาด 2 1 0 0 3
168 บ้านประสิทธิ์ธนู 2 1 0 0 3
169 บ้านใหม่ 2 0 2 0 4
170 บ้านโคกอาโพน 2 0 1 1 3
171 บ้านโคกเกาะ 2 0 1 1 3
172 บ้านบ่อน้ำใส 2 0 1 1 3
173 บ้านตาเปาว์ 2 0 1 0 3
174 บ้านโชค 2 0 1 0 3
175 บ้านกันตรง 2 0 0 2 2
176 บ้านโคกกะเพอ 2 0 0 0 2
177 บ้านกันจารย์ 2 0 0 0 2
178 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 2 0 0 0 2
179 บ้านลุมพุกหนองกุง 2 0 0 0 2
180 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 2 0 0 0 2
181 บ้านหนองหิน 2 0 0 0 2
182 วัดประสพ 2 0 0 0 2
183 บ้านสวาย 2 0 0 0 2
184 รุ่งรัฐวิทยา 2 0 0 0 2
185 บ้านพันษี 1 7 1 3 9
186 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1 6 0 3 7
187 บ้านกระโดนค้อ 1 4 0 0 5
188 บ้านโนนลี 1 4 0 0 5
189 บ้านกุดหวาย 1 3 3 1 7
190 บ้านโนนถ่อน 1 3 0 0 4
191 บ้านสมบูรณ์ 1 3 0 0 4
192 ศิริราษฎร์วิทยา 1 2 4 2 7
193 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 1 2 1 1 4
194 บ้านผักไหม 1 2 1 0 4
195 บ้านขามระกา 1 2 0 1 3
196 บ้านแจรน 1 2 0 0 3
197 บ้านก้านเหลือง 1 2 0 0 3
198 บ้านตำปูง 1 2 0 0 3
199 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 2 0 0 3
200 บ้านทัพกระบือ 1 1 3 2 5
201 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 1 1 0 3
202 บ้านหนองขนาด 1 1 1 0 3
203 บ้านเพี้ยราม 1 1 1 0 3
204 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 1 0 4 2
205 แงงกวง 1 1 0 2 2
206 การุญวิทยา 1 1 0 1 2
207 บ้านตากแดด 1 1 0 1 2
208 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1 1 0 1 2
209 บ้านหมื่นศรีน้อย 1 1 0 1 2
210 บ้านทวารไพร 1 1 0 0 2
211 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 1 0 0 2
212 บ้านโคกสนวน 1 1 0 0 2
213 บ้านบุทม 1 1 0 0 2
214 บ้านสำโรง 1 1 0 0 2
215 ทวีคามวิทยา 1 1 0 0 2
216 บ้านจบก 1 1 0 0 2
217 บ้านสามโค 1 1 0 0 2
218 บ้านหนองท่ม 1 1 0 0 2
219 บ้านหัวตะพาน 1 1 0 0 2
220 บ้านโดนโอก 1 1 0 0 2
221 บ้านระไซร์สองชั้น 1 0 1 1 2
222 บ้านตะมะหนองกระจาน 1 0 0 2 1
223 บ้านบรมสุข 1 0 0 1 1
224 เสกวิทยาคม 1 0 0 0 1
225 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 1 0 0 0 1
226 บ้านทุ่งรูง 1 0 0 0 1
227 บ้านนาเสือก 1 0 0 0 1
228 บ้านพะเนา 1 0 0 0 1
229 บ้านหนองแคน 1 0 0 0 1
230 บ้านข่า 1 0 0 0 1
231 บ้านกรวดนาฮัง 1 0 0 0 1
232 บ้านขยอง 1 0 0 0 1
233 บ้านจรวย 1 0 0 0 1
234 บ้านจังเอิดหนองแมว 1 0 0 0 1
235 บ้านตาเพชร 1 0 0 0 1
236 บ้านบุญโลก 1 0 0 0 1
237 บ้านสังแก 1 0 0 0 1
238 บ้านอาโพน 1 0 0 0 1
239 บ้านเทนมีย์ 1 0 0 0 1
240 บ้านโครปราสาท 1 0 0 0 1
241 บ้านตลาดตาโหมก 0 2 0 0 2
242 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 2 0 0 2
243 บ้านดินแดง 0 1 1 0 2
244 บ้านพระปืด 0 1 1 0 2
245 สามัคคีวิทยา 0 1 1 0 2
246 บ้านสังแกหนองคู 0 1 0 1 1
247 บ้านหนองสนิท 0 1 0 0 1
248 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 1 0 0 1
249 บ้านราม 0 1 0 0 1
250 บ้านกะลัน 0 1 0 0 1
251 บ้านกันแสง 0 1 0 0 1
252 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 0 1
253 บ้านบุอาไร 0 1 0 0 1
254 บ้านพม่า 0 1 0 0 1
255 บ้านสำโรง 0 1 0 0 1
256 บ้านหวยโนนเจริญ 0 1 0 0 1
257 ปราสาทตราดฯ 0 1 0 0 1
258 บ้านฉันเพล 0 0 1 3 1
259 บ้านปะตะเมาะ 0 0 1 0 1
260 บ้านบุฤาษี 0 0 0 1 0
261 บ้านกาเกาะ 0 0 0 1 0
262 บ้านนาเกา 0 0 0 1 0
263 บ้านวารไพรศรี 0 0 0 1 0
264 บ้านหนองกัว 0 0 0 1 0
265 บ้านหนองพลวง 0 0 0 1 0
266 บ้านหนองยาง 0 0 0 1 0
267 บ้านโคกยาง 0 0 0 1 0
268 บ้านเล้าข้าว 0 0 0 0 0
269 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0
รวม 1,191 540 258 344 1,989