หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานอำนวยการ
2 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสง่า ศรีราม รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเฉลิมพล สหุตนัย รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
10 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสง่า ศรีราม รองผ.อ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสง่า ศรีราม รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสง่า ศรีราม รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอภัย ไพรสินธ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายศิริวัตร บุญประสพ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
16 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
17 นายประสงค์ เกตุไธสงค์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
19 นายวราวุธ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกันเตรียง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
21 นายประนอม สุขสกุล ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ จอมพระ 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
22 นายไพศาล สุวรรณเสวก ประธานศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
23 นายพุฒิพัฒน์ วรโชติติยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง (ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสุทิน แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ (ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
25 นายพิภพ จันทเขต ผอ.ร.ร.อนุบาลลำดวนฯ(ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
26 นายยอดชาย จุฬารี ผอ.ร.ร.บ้านสำโรงโคกเพชร(ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสมคิด รักษ์รอด ผอ.ร.ร.เมืองสุรินทร์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
28 นายไพศาล มีพร้อม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
29 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ผอ.โรงเรียนเมืองที ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
30 นายสมอ จารุทรัพย์สดใส ผอ.โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
31 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ ผอ.ร.ร.บ้านช่างปี่ (ประธานเครือข่ายฯศีขรภูมิ4) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสมบัติ แก่นแก้ว ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับประถมฯ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
33 นายยอดชาย จุฬารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
34 นายไพรัช มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
35 นายยอดชาย จุฬารี ผอ.รร.สำโรงนาดี, ประธานศูนย์ศิลปะระดับประถม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
36 นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
37 นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะตึงไถง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
38 นายมนตรี แต้มทอง ประธานเครือข่าย ฯ ศีขรภูมิ ๓ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
39 นายสุพรรณ ทองสุข ประธานศูนย์ ฯ สาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
40 นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ ประธานศูนย์ ฯ สาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
41 นายไพรัช มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
42 นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
43 นายโกวิทย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
44 นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฏร์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
45 นายสมอ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
46 นายส่งเสริม มีพร้อม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมฯ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
47 นายราชิต ธรรมศิริ ครูโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายวิเชียร วาพัดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน กรรมการ
49 นายไพจิตร ม่วงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
50 นายวราวุธ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
51 นายสมศรี จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตางมาง กรรมการ
52 นายรอบ สายกระสุน ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านสลักได กรรมการ
53 นายสฤษดิ์ ประครองใจ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านคอโค กรรมการ
54 นายจำนงค์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแล้ง กรรมการ
55 นายอุทัย ชื่อมี ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านตระแสง กรรมการ
56 นายสันติ บานแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) กรรมการ
57 นายสุพนธ์ ใยย้อย ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านสลักได กรรมการ
58 นายสำรอง ไกรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) กรรมการ
59 นายเกล้า ดำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านโคกมะเมียนฯ กรรมการ
60 นายทองสา ยงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา กรรมการ
61 นายสุเทพ แปลงทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว กรรมการ
62 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
63 นางจิตรา สาลีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ กรรมการ
64 นายพลา สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย กรรมการ
65 นายศราวุธ นิเวศวรากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
66 นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการ
67 นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด กรรมการ
68 นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการ
69 นายชาติชาย อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น กรรมการ
70 นางอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
71 นางสิริกมล บุญเปล่ง ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
72 นายสุรินทร์ ตรองจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
73 นายสมชัย คูณวัฒนาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านจันรม กรรมการ
74 นายประนอม สุขสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการ
75 นางปิยฉัตร นามวงษ์ ครูโรงเรียนวัดทักษิณวารี กรรมการ
76 นางสุภาพ ศิริมาก ครูโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการ
77 นายอรรถพล ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ (รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา) กรรมการ
78 นางธันยธร อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจอมพระ กรรมการ
79 นายอรุณ อุไร ครูโรงเรียนบ้านสะโน กรรมการ
80 นางสมทบ โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว (รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา) กรรมการ
81 นายวัตน์ชัย เติมกล้า ครูโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา กรรมการ
82 นายถวิล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการ
83 นายพุฒิพัฒน์ วรโชติติยานนท์ หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1 กรรมการ
84 นางอรวรรณ อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตั้งใจ กรรมการ
85 นายปิยเดช จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
86 นายลลิต จรทผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะตาเมาะ กรรมการ
87 นายบรรจง จำปาทอง ครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการ
88 นายชาญชัย สุขสมาน ครูโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการ
89 ส.ต.ท.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการ
90 นางอรุณี ยืนยาว ธุรการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการ
91 นางบัวเพียง จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ กรรมการ
92 นางสาวพัชลิดา กิ่งแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการ
93 นางสาวมณีสุกัญญา แสวงสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองกับ กรรมการ
94 นางโสมศศิ ประคองใจ ครูโรงเรียนบ้านระไซร์เด่นพัฒนา กรรมการ
95 นายเติม ดวงดี ผอ.ร.ร.บ้านหนองกัว กรรมการ
96 นางอรพิมพ์ กิมาวะหา ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะ (แหลมราษฎร์นุเคราะห์) กรรมการ
97 นางนุชนาฎ จิตขาว ผอ.ร.ร.บ้านตรำดม กรรมการ
98 นายสันชัย สังข์ทอง รอง ผอ.ร.ร.เมืองสุรินทร์ กรรมการ
99 นางวิไลรักษ์ ฉายถวิล ครูโรงเรียนบ้านเพี้ยราม กรรมการ
100 นายศราวุธ นิเวศวรากร รอง ผอ.ร.ร.เมืองสุรินทร์ กรรมการ
101 นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกวัด-โคกพระ กรรมการ
102 นายณัฐ มุ่งมี ผอ.ร.ร.บ้านประสิทธิ์ธนูฯ กรรมการ
103 นางสาวรัชนีกร เพียรดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น-ตำปูง กรรมการ
104 นายสันติวัฒน์ เหิมหัก ครู ร.ร.บ้านประสิทธิ์ธนูฯ กรรมการ
105 นางกุลรภัสสร์ สุขเสริมศาล ครู ร.ร.บ้านสำโรงโคกเพชร กรรมการ
106 นายกิตติพงศ์ ฉัตรเฉลิมเดช ครู ร.ร.บ้านสำโรงโคกเพชร กรรมการ
107 นางสาววิภาพร วิมุล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
108 นายบุญมี ประสมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ
109 นายเรวัตร ตัณฑ์สุระ ครู ร.ร.บ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ
110 นายศุภชัย ทองนำ หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ กรรมการ
111 นายวิชัย อยู่ปูน เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ กรรมการ
112 นางประวิชญา นามเวช ครู ร.ร.บ้านอังกัญเสกแอ กรรมการ
113 นายสำรอง ไกรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเกา กรรมการ
114 นายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
115 นายธง ต่อยอด ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ
116 นางคำเพียร ชัยโย ครู ร.ร.บ้านยางเตี้ย กรรมการ
117 นายอรรถสิทธิ์ ยืนยง ครูโรงเรียนบ้านเพี้ยราม กรรมการ
118 นายกิตติชัย คำวิไชย ครูโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว กรรมการ
119 นายเสริมศักดิ์ ใจมั่น ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ
120 นางบุษราคัม พุดมี ครู ร.ร.บ้านดู่ กรรมการ
121 ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ
122 นางนัจพร พูนแสง ครู ร.ร.บ้านนาบัว กรรมการ
123 นายเกรียงไกร รุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ
124 นายยศศักดิ์ สุทธิดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุง กรรมการ
125 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย กรรมการ
126 ส.ต.บุญจร บุราคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลี กรรมการ
127 นางยุภาพร มโนชาติ ผอ.ร.ร.บ้านโคกอาโพน (หัวหน้าวิชาการเครือข่ายฯศีขรภูมิ4) กรรมการ
128 นายสำเร็จ เกิดกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ
129 นายนววิธ ควรดี ผอ.ร.ร.บ้านภูมิสตึง (เลขาฯครือข่ายฯลำดวน) กรรมการ
130 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผอ.ร.ร.บ้านข่า (เลขาฯเครือข่ายฯศีขรภูมิ4) กรรมการ
131 นายสุภาพ แก่นแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสนวน วิชาการเครือข่ายฯศีขรภูมิ 1 กรรมการ
132 นายประคองศักดิ์ โอษฐ์งาม ผอ.โรงเรียนบ้านระเวียง เลขานุการเครือข่ายฯ ศีขรภูมิ 1 กรรมการ
133 นายสุทธิรักษ์ บุญพบ หัวหน้าวิชาการเมืองสุรินทร์ ๒ กรรมการ
134 นายโชติ สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ
135 นายส่งเสริม มีพร้อม ผอ.ร.ร.บ้านโชคเหนือ (หัวหน้าวิชาการเครือข่ายฯลำดวน) กรรมการ
136 นางจันทร์เพ็ญ ประดับสุข ครู โรงเรียนบ้านโชคเหนือ กรรมการ
137 นายปราโมทย์ สมกล้า ครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ
138 นายสุเทียน จารัตน์ ครูโรงเรียนวัดทักษิณวารี กรรมการ
139 นางดวงรัตน์ ดวงดี ครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ
140 นายจันที เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านนารุ่ง กรรมการ
141 นางสมพร คงสมาน ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการ
142 นางประนอม ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ
143 นางรัชนีกร แก่นดี ครูโรงเรียนบ้านกางของ กรรมการ
144 นางวิไลวรรณ พินิจพล ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการ
145 นายทนงศักดิ์ แท่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
146 นายสรฤทธิ์ เดชศิริ ครูโรงเรียนบ้านตรึม กรรมการ
147 นางอุดมสิน ชื่นใจ ครูโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการ
148 นายอมร ชัยโย ครูโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการ
149 นายประมวลมิตร ใจดี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระดาน กรรมการ
150 นางสุวรรณี ภคะวา ครูโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ
151 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเมาะ กรรมการ
152 นายสิทธิชัย พฤติพันธ์พิศุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ
153 นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการ
154 สิบโทบุญโสม ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ
155 นายวิโรจน์ เสียงสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการ
156 นายก่อเกียรติ จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการ
157 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ
158 นายประชิต ศรีอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการ
159 นายธนากร จิตรเอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ
160 นายจรัญ จันทร์ณรงค์ รอง ผอ.รร.หนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ
161 นายชรินทร์ หาสุข ผอ.รร.บ้านว่าน,หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ จอมพระ 2 กรรมการ
162 นายสุทิน แก้วเกิด ผอ.รร.บ้านหนองกับ ,เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ จอมพระ 2 กรรมการ
163 นายสุรชาติ วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโน(วิชาการ ศีขรภูมิ ๓) กรรมการ
164 นายสามารถ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่อาราง(เลขาฯศีขรภูมิ ๓) กรรมการ
165 นางภาวิณี คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชวิถี กรรมการ
166 นางสุทธารัตน์ สุขวาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง ฯ กรรมการ
167 นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ
168 นางอัจฉรา ประดิษฐพร ครูโรงรียนบ้านคอโค กรรมการ
169 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตะตึงไถง - กรรมการ
170 นายปรัชญา ดวงดี รองผอ.รร.หนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
171 นายมนัส ช่างเหล็ก โรงเรียนบ้านจันรม กรรมการ
172 นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ โรงเรียนบ้านแจรน กรรมการ
173 นายนิติพัฒน์ ลำภู โรงเรียนบ้านตาอ๊อง กรรมการ
174 นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
175 นายบานนา ยอดงาม ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
176 นางสาวเมธิณี ก่อแก้ว ครูโรงเรียนหนองโตง กรรมการ
177 สอ.หญิงเกยูร ประทุมวรรณ ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
178 นายพิชัย จินดาศรี ครูโรงเรียนบ้านโชคเหนือ กรรมการ
179 นายทวี ไตรล้ำ ครูโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ
180 นายสุทัศน์ สาระไลย์ โรงเรียนบ้านหนองกับ กรรมการ
181 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รอง ผอ.รร.หนองโตง"สุรวิทยาคาร" กรรมการ
182 นางวิลาวัณย์ ประวาสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการ
183 นางวิไลลักษณ์ ศรีพรหม ครูโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก กรรมการ
184 นางรชตาภรณ์ สุคันธพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
185 นายสุภาพ วิเศษศรี ผอ.โรงเรียนบ้านใต้ฆ้อง กรรมการ
186 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผอ.โรงเรียนบ้านตาออง กรรมการ
187 นายพินิจ ม่วงชัย ผอ.โรงเรียนบ้านอังอัญเสกแอ กรรมการ
188 นายประเสริฐ เฮ่ประโคน ผอ.โรงเรียนเสกวิทยา กรรมการ
189 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านกาเกาะ กรรมการ
190 นายวิศิษฏ์ นรานุต ผอ.โรงเรียนบ้านขยอง กรรมการ
191 นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช ผอ.โรงเรียนบ้านอำปีล กรรมการ
192 นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านโคกปราสาท กรรมการ
193 นายสุวิช สุมาลี ผอ.โรงเรียนบ้านตาเพชร กรรมการ
194 นายสุมิตร ปทุมนุกุลศรี ผอ.โรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการ
195 นายกมลทัศน์ โสสูงเนิน ผอ.โรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
196 นายพิชัย พูนแสง เลขานุการเครือข่ายฯเมือง ๒ กรรมการ
197 นางนพมาศ กะภูทิน ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ
198 นางชุลีกร เป็นสุข ครู โรตงเรียนการุณวิทยา กรรมการ
199 นางนิชชาภัทร หม้อทอง ครู โรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการ
200 นางเดือนเพ็ญ ภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการ
201 นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ
202 นางจิดาภา พรหมรุกขชาติ เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน กรรมการ
203 นางยุพวัลย์ แสนดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
204 นางศศิธร ศณีธีรประเสริฐ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ส.๓ กรรมการ
205 นางชญานันท์ เชิงชวโน พนักงานพิมพ์ดีด ส.๓ กรรมการ
206 นายชาญชัย สมหมาย ผอ.โรงเรียนบ้านพะเนาว์ กรรมการ
207 นางนภาพร สิทธิ์เสือ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ
208 นายสุริยุทธ เชื้อหงษ์ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการ
209 นางสาวสุจินดา วังนุราช โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการ
210 นายสมบัติ จำปาจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
211 นายสุกิจ วันสุดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
212 นายบุญเจริญ บูรณะ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านดงมัน กรรมการและเลขานุการ
213 นายพัฒน์สิน ฉัตร์ภักดีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา กรรมการและเลขานุการ
214 นายวีระพงษ์ มูลศิริ เลาขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1 กรรมการและเลขานุการ
215 นายวรวรรธน์ ศิริศุภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 กรรมการและเลขานุการ
216 นายสมภพ คมคาย ผอ.ร.ร.บ้านสำโรง(ประธานเครือข่ายฯเมืองสุรินทร์ 6) กรรมการและเลขานุการ
217 นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
218 นายหลักเขต มุ่งสันติ ผอ.ร.ร.บ้านหนองคู (ประธานเครือข่ายฯลำดวน) กรรมการและเลขานุการ
219 นายทยา รัตนะ ประธานเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 2 กรรมการและเลขานุการ
220 นายแสวง ประยงค์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปรียง ประธานเครือข่ายฯศีขรภูมิ 2 กรรมการและเลขานุการ
221 นายชีวิน ทองศรี ผอ.รร.อนุบาลจอมพระ ,ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ จอมพระ 2 กรรมการและเลขานุการ
222 นายสมบัติ แก่นแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านยางเตี้ย ประธานเครือบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1 กรรมการและเลขานุการ
223 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
224 นายเฉลิมชัย สุขตาม ประธานเครือข่ายฯเมืองสุรินทร์ 5 กรรมการและเลขานุการ
225 นายสารี สายจีน ผอ.โรงเรียนบ้านคาบ กรรมการและเลขานุการ
226 นายพิษณุ ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สร.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
227 นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิทเศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
228 นายสำราญ ชูเสน ศึกษานิทเศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
229 นางศิริเพ็ญ จันพุทซา ศึกษานิทเศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
230 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
231 นางพัฒนา คำผุย ศึกษานิเทศก์สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
232 นางผานิต ยงยิ่งหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
233 นายวิชชุกร มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
234 นางพงษ์ศรี หวังสม ครู ร.ร.อนุบาลลำดวนฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
235 นางณัฐฐ์ธมล สอโส ครูโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
236 นายสมศักดิ์ จันทิมา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
237 นายชิษณุ ชินชนะ ศึกษานิเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
238 นายเกียรติชัย ทองศรี ศน.สพป.สร.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
239 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
240 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
241 นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
242 นางปลั่งศรี ศรียะนัย ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
243 นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
244 นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
245 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
246 นายบุญมี ประสานศรี รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
247 นางอรัญนิตย์ ศรีจันทร์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
248 นางสาวกัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
249 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
250 นายเกียรติชัย ทองศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
251 นางนภาพร สิทธิ์เสือ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ
252 นางสาวกานต์พิชชา จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ
253 นางพนิดา ยิ่งกล้า ครูโรงเรียนบ้านแจรน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
254 นายวีรสิทธิ์ เสนาธิบดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
255 นายประเสริฐ ปัตถวัลย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
256 นางสาวอรรวี เชยการินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
257 นายดำรงค์ ใยย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
258 นางพันธ์นิภา มีศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
259 นางสาวลลิตา จารัตน์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
260 นางสาวสุวรรณา จันทร์พรหม ครูธุรการโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
261 นายศักดิ์ชัย แสงสุข ธุรการโรงเรียนบ้านว่าน กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
262 นางสาวรักษิณา มั่นหมาย ธุรการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
263 นายธนพงษ์ เดชารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
264 นางสาวสกลรัตน์ ลาหนองแคน ครูธุรการโรงเรียนบ้านยางเตี้ย กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
265 นางสาวนิตยา พุ่มพา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
266 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
267 นายถวิล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไถงตรง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
268 นายจิตร สุนทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไถงตรง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
269 นางมุกดา มาลาวิทยา ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
270 นางวิมล ทองสุทธิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
271 นางทัศนีย์ พันนุรัตน์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
272 นายณรงค์ ศรกล้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
273 นางอรพินท์ เอกวงษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
274 นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
275 นางสาวจันทิมา เพชรวิเศษศักดิ์ โรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
276 นางสาววิชุดา อยู่นาน โรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
277 นางนิษฐา บุญรอด โรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
278 นางสาวปรารถนา มั่งสันติ โรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
279 นางสาวนชาวรรณ เจิมปรุ โรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
280 นายดนุชิต รำจวน โรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
281 นางบุญรัตน์ สุภิษะ โรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และบริการอาหารเครื่องดื่ม
282 นายณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา ครูโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
283 นายเพียว พรหมแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านตาเมาะ กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
284 นางพัทชยา สันทาลุนัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาเมาะ กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
285 นางพัทชยา สันทาลุนัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาเมาะ กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
286 นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน ครู โรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
287 นางสาวจุฑารัตน์ ดัชถุยาวัตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ(บันทึกข้อมูล)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]