หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 271 โรงเรียนการุญวิทยา 3 11 4
2 250 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 10 63 26
3 167 โรงเรียนดรุณวิทยากร 4 6 4
4 048 โรงเรียนตางมาง 6 13 9
5 127 โรงเรียนทวีคามวิทยา 2 5 4
6 273 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 4 9 7
7 147 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 1 5 1
8 280 โรงเรียนบ้านกระดาน 0 0 0
9 023 โรงเรียนบ้านกระออม 7 9 9
10 165 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 2 5 3
11 202 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 7 18 10
12 047 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 5 14 10
13 286 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 23 10
14 287 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 1 15 4
15 154 โรงเรียนบ้านกะลัน 1 1 1
16 101 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 10 30 17
17 275 โรงเรียนบ้านกันจารย์ 2 9 5
18 015 โรงเรียนบ้านกันตรง 4 14 7
19 065 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 8 31 11
20 217 โรงเรียนบ้านกันแสง 1 3 2
21 076 โรงเรียนบ้านกันโจรง 9 20 16
22 302 โรงเรียนบ้านกางของ 17 42 29
23 086 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 1 6 3
24 104 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 2 2 2
25 184 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 10 20 15
26 255 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 6 25 9
27 087 โรงเรียนบ้านกุง 3 11 6
28 157 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 8 18 11
29 155 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 3 2
30 282 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 4 8 6
31 049 โรงเรียนบ้านขนวน 4 12 8
32 169 โรงเรียนบ้านขนาด 3 5 4
33 085 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 13 26 21
34 089 โรงเรียนบ้านขยอง 1 2 2
35 204 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 5 10 7
36 032 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 19 38 31
37 116 โรงเรียนบ้านขะเนก 8 11 9
38 092 โรงเรียนบ้านขามระกา 4 20 7
39 117 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 3 5 4
40 145 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 15 34 21
41 019 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 18 35 26
42 203 โรงเรียนบ้านข่า 2 21 7
43 012 โรงเรียนบ้านคอโค 10 45 16
44 078 โรงเรียนบ้านคาบ 7 16 11
45 018 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 9 17 10
46 034 โรงเรียนบ้านค้อ 4 10 7
47 133 โรงเรียนบ้านจบก 2 3 2
48 055 โรงเรียนบ้านจรวย 1 6 1
49 226 โรงเรียนบ้านจอมพระ 12 28 24
50 191 โรงเรียนบ้านจักจรูก 0 0 0
51 052 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 8 32 18
52 060 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 1 1 1
53 094 โรงเรียนบ้านจันรม 22 42 36
54 274 โรงเรียนบ้านจารพัต 7 13 10
55 251 โรงเรียนบ้านจารย์ 5 5 5
56 107 โรงเรียนบ้านฉันเพล 4 7 7
57 033 โรงเรียนบ้านชุมแสง 14 31 22
58 064 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 18 80 42
59 159 โรงเรียนบ้านดงถาวร 13 19 15
60 005 โรงเรียนบ้านดงมัน 10 18 16
61 121 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 20 42 33
62 014 โรงเรียนบ้านดินแดง 2 2 2
63 051 โรงเรียนบ้านดู่ 17 26 26
64 269 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 4 7 4
65 246 โรงเรียนบ้านดู่โศก 11 35 17
66 279 โรงเรียนบ้านตรมไพร 21 49 26
67 182 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 8 42 15
68 221 โรงเรียนบ้านตระแบก 0 0 0
69 193 โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย 0 0 0
70 213 โรงเรียนบ้านตระแสง 27 49 34
71 152 โรงเรียนบ้านตรำดม 6 12 10
72 258 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 31 126 59
73 020 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 2 2 2
74 278 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 10 22 15
75 198 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 7 10 10
76 010 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 10 19 15
77 215 โรงเรียนบ้านตะบัล 8 17 13
78 046 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 3 7 5
79 146 โรงเรียนบ้านตะเคียน 9 19 10
80 247 โรงเรียนบ้านตะเคียน 5 35 14
81 093 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 34 94 62
82 153 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 7 17 11
83 013 โรงเรียนบ้านตากวน 16 28 25
84 054 โรงเรียนบ้านตากูก 23 58 41
85 059 โรงเรียนบ้านตากแดด 3 6 5
86 082 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 5 6 6
87 239 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 3 6 3
88 097 โรงเรียนบ้านตาเพชร 1 3 2
89 016 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 4 11 8
90 158 โรงเรียนบ้านตำปูง 3 6 6
91 037 โรงเรียนบ้านทวารไพร 2 12 4
92 228 โรงเรียนบ้านทะนงชัย 0 0 0
93 237 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 12 24 13
94 125 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 7 22 13
95 248 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 7 10 9
96 245 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 1 1 1
97 188 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 6 10 8
98 035 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 23 69 38
99 209 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 5 15 8
100 289 โรงเรียนบ้านนาบัว 6 13 7
101 261 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 9 13 9
102 290 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 0 0 0
103 291 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 5 26 11
104 192 โรงเรียนบ้านนาเกา 1 2 2
105 292 โรงเรียนบ้านนาเสือก 1 3 2
106 038 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 8 15 14
107 240 โรงเรียนบ้านบรมสุข 2 4 3
108 029 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 3 7 6
109 266 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 9 22 13
110 071 โรงเรียนบ้านบึงเบาะอุ่น 5 21 9
111 067 โรงเรียนบ้านบุญโลก 1 3 2
112 231 โรงเรียนบ้านบุทม 2 4 3
113 233 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 2 2 2
114 134 โรงเรียนบ้านบุอาไร 1 8 2
115 151 โรงเรียนบ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 3 7 5
116 267 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 4 11 5
117 123 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 4 15 5
118 210 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 30 90 47
119 229 โรงเรียนบ้านประปืด 0 0 0
120 238 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 3 5 5
121 293 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 10 26 16
122 162 โรงเรียนบ้านปะตะเมาะ 1 1 1
123 276 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 16 30 24
124 283 โรงเรียนบ้านผักไหม 4 20 8
125 058 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 6 12 9
126 136 โรงเรียนบ้านผือ 14 37 25
127 249 โรงเรียนบ้านพม่า 1 2 1
128 083 โรงเรียนบ้านพระปืด 2 6 4
129 069 โรงเรียนบ้านพะเนา 1 1 1
130 220 โรงเรียนบ้านพันธุลี 0 0 0
131 088 โรงเรียนบ้านพันษี 12 30 20
132 075 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 3 5 3
133 176 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 10 27 13
134 124 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 8 29 11
135 139 โรงเรียนบ้านม่วง 23 47 28
136 259 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 5 13 5
137 301 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 17 41 24
138 135 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 8 12 10
139 144 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 10 22 14
140 006 โรงเรียนบ้านระวี 5 13 8
141 105 โรงเรียนบ้านระหาร 0 0 0
142 189 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 0 0 0
143 303 โรงเรียนบ้านระเวียง 8 18 10
144 156 โรงเรียนบ้านระไซร์ 7 10 8
145 148 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0
146 120 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 3 6 5
147 234 โรงเรียนบ้านรัตนะ 0 0 0
148 243 โรงเรียนบ้านราม 2 2 1
149 294 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 5 11 7
150 007 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 8 13 12
151 164 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 2 19 7
152 272 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 2 4 4
153 170 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 1 1 1
154 160 โรงเรียนบ้านว่าน 5 7 7
155 143 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 4 19 9
156 066 โรงเรียนบ้านศรีราชา 6 11 9
157 295 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศึกษาสามัคคี) 0 0 0
158 044 โรงเรียนบ้านสดอ 33 68 47
159 022 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 8 9 8
160 177 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 4 35 11
161 009 โรงเรียนบ้านสลักได 6 20 12
162 206 โรงเรียนบ้านสวาย 2 5 4
163 296 โรงเรียนบ้านสวาย 28 76 41
164 179 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 12 33 20
165 002 โรงเรียนบ้านสะโน 17 29 18
166 256 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 6 18 10
167 045 โรงเรียนบ้านสังแก 1 3 2
168 207 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 2 4 3
169 062 โรงเรียนบ้านสามโค 2 4 3
170 171 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 10 2
171 244 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 6 4
172 187 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 16 43 27
173 115 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 16 24 19
174 197 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 0 0 0
175 216 โรงเรียนบ้านหนองกง 0 0 0
176 150 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 8 14 10
177 172 โรงเรียนบ้านหนองกับ 10 85 28
178 230 โรงเรียนบ้านหนองกัว 1 5 3
179 265 โรงเรียนบ้านหนองกุง 6 11 9
180 260 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 3 5 4
181 068 โรงเรียนบ้านหนองขวาว 0 0 0
182 128 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0
183 132 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
184 178 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 10 5
185 074 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 6 43 18
186 257 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 13 11
187 263 โรงเรียนบ้านหนองจิก 10 21 16
188 056 โรงเรียนบ้านหนองดุม 5 13 9
189 211 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 2 6 2
190 264 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23 55 40
191 024 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 15 44 28
192 061 โรงเรียนบ้านหนองพญา 5 34 11
193 026 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 1 1
194 161 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 3 1
195 174 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 1 2 2
196 081 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 29 25
197 268 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 4 3
198 030 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 12 17 12
199 036 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 25 41 30
200 297 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
201 027 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 22 74 43
202 277 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 18 56 32
203 041 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 0 0
204 031 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 8 17 12
205 077 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 3 2
206 079 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 12 37 21
207 109 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 3 13 6
208 253 โรงเรียนบ้านหวยโนนเจริญ 1 2 1
209 130 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 2 11 4
210 254 โรงเรียนบ้านหัวแรด 6 27 13
211 201 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 13 48 19
212 140 โรงเรียนบ้านอนันต์ 0 0 0
213 232 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 5 11 8
214 108 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 13 30 21
215 180 โรงเรียนบ้านอันโนง 0 0 0
216 163 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 6 35 13
217 212 โรงเรียนบ้านอาวุธ 0 0 0
218 166 โรงเรียนบ้านอาแวะ 11 45 21
219 194 โรงเรียนบ้านอาโพน 1 3 2
220 110 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 5 16 8
221 070 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 10 33 13
222 118 โรงเรียนบ้านอู่โลก 6 16 7
223 039 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 8 20 14
224 186 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0
225 099 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 1 3 2
226 252 โรงเรียนบ้านเปรียง 8 12 9
227 126 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 3 18 3
228 073 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 3 29 9
229 242 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 0 0
230 028 โรงเรียนบ้านเวียย 6 22 11
231 218 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 2 4 4
232 011 โรงเรียนบ้านแกน้อย 7 13 10
233 149 โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 0 0 0
234 190 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 11 13 13
235 095 โรงเรียนบ้านแจรน 3 11 6
236 057 โรงเรียนบ้านแตล 20 32 20
237 053 โรงเรียนบ้านแสรออ 10 27 14
238 236 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 5 12 8
239 196 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 8 24 16
240 025 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 7 28 14
241 224 โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ 2 8 4
242 063 โรงเรียนบ้านโคกพระ 5 15 10
243 003 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 9 16 12
244 185 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1 1 1
245 199 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0
246 281 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 10 16 10
247 119 โรงเรียนบ้านโคกวัด 32 98 46
248 173 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 2 5 2
249 241 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1 0 0
250 142 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 14 34 17
251 200 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 4 6 6
252 138 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 4 19 6
253 222 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 6 14 11
254 131 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา 0 0 0
255 284 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 18 42 28
256 091 โรงเรียนบ้านโครปราสาท 1 3 1
257 175 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 27 58 36
258 129 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 6 8 7
259 100 โรงเรียนบ้านโชค 3 6 3
260 137 โรงเรียนบ้านโดนออง 4 11 6
261 288 โรงเรียนบ้านโดนโอก 2 8 4
262 168 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 4 10 7
263 208 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 4 6 5
264 084 โรงเรียนบ้านโนนลี 5 4 4
265 043 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 29 52 45
266 262 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 15 32 20
267 195 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 6 10 6
268 098 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 0 0
269 223 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 14 5
270 214 โรงเรียนบ้านไถงตรง 0 0 0
271 205 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 0 0 0
272 102 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 1 3 2
273 298 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 18 65 27
274 114 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 6 12 8
275 285 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 5 6 5
276 008 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 2 8 4
277 050 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 9 14 14
278 090 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 5 7 5
279 235 โรงเรียนวัดประสพ 3 12 5
280 113 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 5 23 8
281 080 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 9 30 9
282 141 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 2 2
283 017 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 108 286 187
284 106 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 30 85 55
285 103 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 17 33 25
286 111 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 13 34 15
287 072 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 46 102 65
288 096 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 10 23 17
289 021 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 58 187 100
290 042 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 6 9 8
291 183 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 33 66 42
292 219 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 3 3 3
293 227 โรงเรียนเมืองที 36 58 44
294 225 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 80 265 127
295 112 โรงเรียนเสกวิทยาคม 1 1 1
296 181 โรงเรียนแงงกวง 4 4 4
297 122 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 14 61 29
298 300 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 12 24 15
299 299 โรงเรียนเทศบาล3 51 99 64
รวม 2428 6322 3753
10075

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]