หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 108 66 62.86% 27 25.71% 3 2.86% 9 8.57% 105
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 80 58 74.36% 10 12.82% 8 10.26% 2 2.56% 78
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 58 51 87.93% 2 3.45% 2 3.45% 3 5.17% 58
4 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 46 28 60.87% 9 19.57% 4 8.7% 5 10.87% 46
5 โรงเรียนเทศบาล3 51 21 43.75% 10 20.83% 10 20.83% 7 14.58% 48
6 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 30 21 70% 5 16.67% 3 10% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านสวาย 28 19 67.86% 3 10.71% 2 7.14% 4 14.29% 28
8 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 34 16 50% 7 21.88% 1 3.13% 8 25% 32
9 โรงเรียนบ้านโคกวัด 32 15 46.88% 9 28.13% 5 15.63% 3 9.38% 32
10 โรงเรียนบ้านสดอ 33 15 50% 5 16.67% 6 20% 4 13.33% 30
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23 15 65.22% 3 13.04% 3 13.04% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 33 13 40.63% 8 25% 4 12.5% 7 21.88% 32
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 29 13 44.83% 7 24.14% 4 13.79% 5 17.24% 29
14 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 25 13 52% 6 24% 1 4% 5 20% 25
15 โรงเรียนบ้านกางของ 17 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 31 11 37.93% 9 31.03% 4 13.79% 5 17.24% 29
18 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 30 11 44% 7 28% 3 12% 4 16% 25
19 โรงเรียนเมืองที 36 11 33.33% 5 15.15% 5 15.15% 12 36.36% 33
20 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 18 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนบ้านตรมไพร 21 11 55% 3 15% 6 30% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 22 11 50% 3 13.64% 2 9.09% 6 27.27% 22
23 โรงเรียนบ้านแตล 20 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
24 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 23 10 47.62% 5 23.81% 5 23.81% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนบ้านตากูก 23 10 47.62% 5 23.81% 2 9.52% 4 19.05% 21
26 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 18 10 55.56% 5 27.78% 0 0% 3 16.67% 18
27 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 18 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 20 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
30 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 17 9 52.94% 3 17.65% 1 5.88% 4 23.53% 17
31 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 16 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
32 โรงเรียนบ้านดู่ 17 9 56.25% 1 6.25% 2 12.5% 4 25% 16
33 โรงเรียนบ้านผือ 14 9 64.29% 1 7.14% 0 0% 4 28.57% 14
34 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 18 9 56.25% 0 0% 2 12.5% 5 31.25% 16
36 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 17 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
37 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 15 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 13 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 27 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
43 โรงเรียนบ้านม่วง 23 7 30.43% 8 34.78% 3 13.04% 5 21.74% 23
44 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 19 7 38.89% 7 38.89% 3 16.67% 1 5.56% 18
45 โรงเรียนบ้านตระแสง 27 7 25.93% 6 22.22% 5 18.52% 9 33.33% 27
46 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 15 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
48 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 16 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 18 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 7 41.18% 17
51 โรงเรียนบ้านกันโจรง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านดงถาวร 13 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
54 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 14 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 5 38.46% 13
55 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 10 6 60% 0 0% 1 10% 3 30% 10
58 โรงเรียนบ้านจันรม 22 5 22.73% 6 27.27% 1 4.55% 10 45.45% 22
59 โรงเรียนบ้านดู่โศก 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนบ้านชุมแสง 14 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 5 35.71% 14
61 โรงเรียนบ้านหนองกับ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
62 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
63 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านตากวน 16 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
65 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนบ้านอาแวะ 11 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนบ้านเปรียง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านแกน้อย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านจอมพระ 12 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
70 โรงเรียนบ้านตะบัล 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
77 โรงเรียนบ้านคอโค 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านสะโน 17 4 26.67% 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 15
79 โรงเรียนบ้านตะเคียน 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 16 4 25% 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 16
81 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านแสรออ 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านกระออม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
85 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
86 โรงเรียนบ้านขะเนก 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านนาบัว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านสลักได 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนบ้านคาบ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองกุง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านหนองพญา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านโคกพระ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนดรุณวิทยากร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านขนวน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านโดนออง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองจิก 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
106 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
107 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 13 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
108 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
109 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
111 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 12 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
112 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
114 โรงเรียนบ้านระไซร์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
115 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
117 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านอู่โลก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านเวียย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
127 โรงเรียนบ้านจารพัต 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนตางมาง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านระวี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านจารย์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 8 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 2 25% 8
139 โรงเรียนบ้านหัวแรด 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
141 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 12 2 16.67% 7 58.33% 0 0% 3 25% 12
147 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 14 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 13
148 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
149 โรงเรียนบ้านศรีราชา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
150 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
151 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
152 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
153 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
154 โรงเรียนบ้านดงมัน 10 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 10
155 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 10 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
156 โรงเรียนบ้านบึงเบาะอุ่น 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
157 โรงเรียนบ้านหนองดุม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
158 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านค้อ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านระเวียง 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
162 โรงเรียนบ้านตรำดม 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
163 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
164 โรงเรียนบ้านว่าน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
165 โรงเรียนบ้านตะเคียน 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านกุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านขนาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
170 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
171 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
172 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
173 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านโชค 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านกันตรง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
176 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านกันจารย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านสวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนวัดประสพ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านพันษี 12 1 8.33% 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 12
186 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 10 1 10% 6 60% 0 0% 3 30% 10
187 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
188 โรงเรียนบ้านโนนลี 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
189 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
190 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
191 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
192 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 9 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
193 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
194 โรงเรียนบ้านผักไหม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
195 โรงเรียนบ้านขามระกา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
196 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านตำปูง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านแจรน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 12 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
201 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
205 โรงเรียนแงงกวง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
206 โรงเรียนการุญวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
207 โรงเรียนบ้านตากแดด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
208 โรงเรียนบ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
209 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
210 โรงเรียนทวีคามวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านจบก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านทวารไพร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านบุทม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านสามโค 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
218 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
219 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
220 โรงเรียนบ้านโดนโอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
221 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
222 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
223 โรงเรียนบ้านบรมสุข 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
224 โรงเรียนบ้านข่า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านขยอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านจรวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านตาเพชร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านนาเสือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านบุญโลก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านพะเนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านสังแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านอาโพน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านโครปราสาท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนเสกวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
242 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
243 โรงเรียนบ้านดินแดง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
244 โรงเรียนบ้านพระปืด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
245 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
246 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
247 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านกะลัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านกันแสง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านบุอาไร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
252 โรงเรียนบ้านพม่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านราม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
256 โรงเรียนบ้านหวยโนนเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
257 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
258 โรงเรียนบ้านฉันเพล 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
259 โรงเรียนบ้านปะตะเมาะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
260 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
261 โรงเรียนบ้านนาเกา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
262 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
263 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
264 โรงเรียนบ้านหนองกัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
265 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
266 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
267 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]