หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-srn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวอิสรีย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านคอโคประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์คณา อุตส่าห์ดีโรงเรียนอนุบาลจอมพระรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณี ชิดชอบโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา หาญยิ่งโรงเรียนบ้่านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางประไพ มณีไสย์โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวีณา วารีโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกกประธานกรรมการ
2. นางรุ้งอำไพ เหลาอุดมโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"รองประธานกรรมการ
3. นางสมสุข บุญศิริโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
4. นางทองสี มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
5. นางประทับ จินพละโรงเรียนดู่โศกกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสมพร พรหมคุณโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ศรีวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา แสนกล้าโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นางสมพล ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอุไร ทรงเย็นโรงเรียนบ้านสวายประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ ประดับสุขโรงเรียนบ้านเทนมีย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สุดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางกุหลาบ พุทธรักขิโตโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
5. นางสุทธาทิพย์ สาทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางบุตรดี โอษฐงามโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ บุษสระเกษโรงเรียนบ้านรัตนะรองประธานกรรมการ
3. นางปาณิศา ร่วมจิตรโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นางไพรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบุบผา ศิริพูนโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางนุชจรินทร์ ภางามโรงเรียนบ้านหนองหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางบุปผา แก้วใสโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
4. นางเจียมรัตน์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
5. นางสาวอำนวย ชุมพาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางริญญาภัทร์ แท่งทองหลางโรงเรียนอนุบาลลำดวนประธานกรรมการ
2. นางโนรี พนาวันโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอรองประธานกรรมการ
3. นางคำนวล อุส่าห์ดีโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
4. นางนารี ประจันโรงเรียนอังกัญเสกแอกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุมาลี รัตน์วิชัยโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ พันละบุตรโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ โชคราตรีโรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสมชาย พัฒนพิเชษฐ์พงศ์โรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
5. นางละออทิพย์ สมสิงห์โรงเรียนกันโจรงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจำเริญสุข ขาวงามโรงเรียนบ้านช่างปี่ประธานกรรมการ
2. นางสิงหา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภามาศ ดีใหญ่โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
4. นางวรรณเพ็ญ บุญโตโรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางศิริพร ทองนำโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมกกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสุกฤษฎิ์ พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สัตตธาราโรงเรียนบ้านดงเค็งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิศากร เจือจันทร์โรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เลือดสกุลโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี แสวงชอบโรงเรียนบ้านเปรียงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางปรียา เกษรแก้วโรงเรียนเมืองทีประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม โสดาโรงเรียนบ้านโนนงิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางจังอร ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางแสงประภา ทาทองโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
5. นางสาวศิวพร บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ อุตส่าห์ดีโรงเรียนบ้านอาแวะประธานกรรมการ
2. นางกมลมาศ กรวยทองโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางบัณฑิตา จงปัตนาโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
4. นางศิราภรณ์ ต่วนโตโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
5. นางกานดา อินทร์งามโรงเรียนโคกอารักษ์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางณัฎฐิรา สุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายจาตุรนต์ แย้มเดชโรงเรียนบ้านขยองกรรมการ
3. นางบุญสุข บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลศีรขรภูมิกรรมการ
4. นางอัษฎาพร พงศ์นิมิตโรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธนุกูล คุณนุชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวจิราวดี พวงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางจิราพร ฉิมงามโรงเรียนบ้านตาเมาะกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชการต์ วงศ์ษาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางสุพิน มสาธานังโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางสุวรรณา ดวนใหญ่โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวสิริมา นับถือดีโรงเรียนโคกอารักษ์กรรมการ
5. นางสาวศศิโสม หวังสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางธราพร จี้เพชรโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
2. นางธารี ไชยยากรณ์โรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
3. นางภัชพิชชา อุตส่าห์ดีโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นางณัฏฐา สามารถโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายเสมือน สุขยาโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายพิธยะสิทธิ์ เข็มเพชรโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
3. นางสาวกิติยา เศลวัตนะกุลโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางสุภาณี แก้วอุดรโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายศรีนคร นัยนิตย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางภัทรพร จันทาโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
2. นางณัฏฐิษา พวกพูลดีโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ สวยไทยสงค์โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกกกรรมการ
4. นางอมรา นวฤกษ์โรงเรียนบ้านสังแก(สำโรงทาบ2)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ใคร่นุ่นกาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่างโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
3. นายสุเทพ ทองมากโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
4. นางกาญจนา แก้มทองโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
5. นายสมชัย นารัมย์โรงเรียนบ้านนาตังตระแบกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญธิดา เหิมหักโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
3. นายวิชะระ จารัตน์โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา(ลำดวน)กรรมการ
4. นายเจียมศักดิ์ จันทสุขโรงเรียนบ้านตางมางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐยา แก้วใสโรงเรียนหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
2. นางสมพร สุขอุ้มโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
3. นายสมหวัง พลทวีโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
4. นายรัตติกานต์ จันทร์ปรุงโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
5. นายสินชัย ใจกล้าโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
2. นายสำเริง มีศรีโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
3. นายเสมือน สุขยาโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายไพรัช หนักไหลโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเกล้า ดำแก้วโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายนิพนธ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านสวาย(ศรีขร3)กรรมการ
4. นายเชาวลิตร ศิริกุลโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจานกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเริงชัย เสาะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองโตงกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สมานรักษ์โรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นางสาวอรนุช วันทุมมาโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
4. นางกรรณฑมน วัฒนพรวณิชย์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายวิชะระ จารัตน์โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา(ลำดวน)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐฐ์ธมล สอโสโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ พรมแตงโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นายประดับ แสวงงามโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
5. นายพรพิรุณ เหลือมากโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
6. นายเกียรติ อาจภักดี โรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
7. นางสุจิรา ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านกาเกาะ ระโยงกรรมการ
8. นางชมพูนุช ประยูรชาญโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนภัสนันท์ ทองนำโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
2. นางนันทิยา บุติมาลย์โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ น้อยหลุบเลาโรงเรียนบ้านอันโนงกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ สกุลนามรัตน์โรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
5. นางจิรนันท์ พิลาศรีโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
6. นางสุภาวดี สมัครสมานโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
7. นางรัชนี คุณคำ โรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
8. นางฐิติรัตน์ ประสานดีโรงเรียนบ้านระเภาว์กรรมการ
9. นางผุสดี ปลื้มสุนทรโรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา ใจกล้าโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
2. นางปัณณิกา ผมงามโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวจันทร์สาย ถือกล้าโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพิมล หายทุกข์โรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
2. นายธนวรรธณ์ ทองมีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
3. นางสาววาสนา เคลื่อนสุขโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอนุรักษ์ มั่นยืนโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางสาวจุฑาณี ที่ดีโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
3. นายนิราศ บุญร่วมโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสิรินทร์ ไชยศรีษะโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
2. นางหงษ์ทอง จังอินทร์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางเรณู กระจายศรีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชดา ผดุงสุขโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
2. นางสาวบุษราภรณ์ บุญอุดมโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางประกาย ศรีกันยาโรงเรียนบ้านตางมางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวทองพูน มณีพร้าวโรงเรียนบ้านหนองอีเลิงกรรมการ
2. นายศุภกร สร้อยนากโรงเรียนบ้านนารุ่งฯกรรมการ
3. นางภัทรพิมล ดนเสมอโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ สายไทยโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายคำวัง แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
2. นางสาวนาถกานต์ หฤทัยถาวรโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นกรรมการ
3. นางกัญญาภัค วงศ์ฉลาดโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชนัญชิดา แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
2. นางช่อพิกุล พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางวันธนา เนียมเกิดโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเลิศชาย จุฬารีโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่กรรมการ
2. นางสาวโยทะกา ไหมทองโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
3. นายสามล ทองดีโรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
4. นายประกุน จริตรัมย์โรงเรียนหนองโตงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ งามพร้อมโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
2. นายปรีดา ประดับสุขโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ ๕๘กรรมการ
3. นายสุริยา คงนาคโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิกรรมการ
4. นายชวลิต บุญศิริโรงเรียนบ้านหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปรีดา ประดับสุขโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ ๕๘กรรมการ
2. นายชวลิต บุญศิริโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. นายสุพจน์ งามพร้อมโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
4. นายสุริยา คงนาคโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ปีเจริญโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษ์ฟองนวลโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ วงละครโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกนกภรณ์ สุขศิลป์โรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
2. นายสมยศ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีปิยะวงษ์ หมายดีโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นางประวัติพร ประยงค์หอมโรงเรียนบ้านเปรียงกรรมการ
3. นางอุบล แก่นแก้วโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบัวเพียง จันทร์หอมโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนกรรมการ
2. นางบัณฑิตา จงปัตนาโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
3. นางปลื้มกมล งามนุชโรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสงวน บุญร่วมโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
2. นางสุมาลี ปานทองโรงเรียนบ้านขามเดื่อฯกรรมการ
3. นายอัครเดช เขียวหวานโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรทิพา วงเวียนโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
2. นางรัชนีกร แก่นดีโรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
3. นางเกษร เสี่ยงตรงโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวีระ รักษ์คิดโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
2. นางมะลิ พูนสุขโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นางพิศมัย โคตะวีระโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณิชชาภัทร หม้อทองโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
2. นางวิภาพันธ์ ปิทองโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งพิมายโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธนศิลป์ จงมั่งคั่งโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สวยรูปโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นายเอกพจน์ หัวเขาโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายธนศิลป์ จงมั่งคั่งโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สวยรูปโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นายเอกพจน์ หัวเขาโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสาคร สีหาบุตรโรงเรียนหนองโตงกรรมการ
2. นางวรรณพร มุตตะโสภาโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นางประนอม วิวาสุขุโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุพรรณี เจริญผลโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ก่อแก้วโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางรุจิรา ขำชูสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ ศิริมากโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
2. นางจันธิรา อุตทูนโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายฐิติศักดิ์ โสมหาวโรงเรียนหนองฮะกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชัชวาล สำเร็จดีโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
2. นางพัชรา ชัยกันทะโรงเรียนหนองโตงฯกรรมการ
3. นายสงบ เหมือนลือโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางละเอียด จันทร์แดงโรงเรียนตะกุย(ค้ำคูณ)กรรมการ
2. นางสาวกัลยวรรธน์ ประดุจชนม์โรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์โรงเรียนพรหมประสาทฯกรรมการ
2. นางรวิวรรณ เพาะเจริญโรงเรียนจตุรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางวีรนาท ศาลางามโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ศรีมาลาโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุรีภรณ์ นุตโรโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
3. นางสาวศิวพร บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพวงรัตน์ จันธิมาโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นางพัชนีพร หอมเนียมโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ยินดีสุขโรงเรียนอนุบาลลำดวนฯกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนพรัตน์ แย้มศรีโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ผาสุขโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปวิมล สุกใสโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
2. นางดาวเรือง ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
3. นางสาวจริยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลีโรงเรียนกรรมการ
2. นางอรทัย โชติคุตร์โรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
3. นางเกษร เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายทองนิล สุขจิตโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางสุวิมล พุฒิซ้อนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายสมคิด เจือจันทร์โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสำเร็จ เถินมงคลโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ทองล้ำโรงเรียนบ้านก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ สมบติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
5. นางสุวิมล พุฒซ้อนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสงวน บุญร่วมโรงเรียนบ้านโคกลำดวนประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพูน ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนบ้านกันเตรียงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐเศรณ์ ท่าดีโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นายปราโมทย์ สมกล้าโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
5. นายพายัพ อยู่เพนียดโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ นิสังรัมย์โรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ชนะชนโรงเรียนบ้านโสนรองประธานกรรมการ
3. นายดิลก พิมพ์วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านคาลาแมะกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ล่าทาโรงเรียนบ้านกะเลากรรมการ
5. นายศรัทธา แท่นดีโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ เพ่งพิศโรงเรียนบ้านหนองกระดานประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ บุญหนักโรงเรียนบ้านนารุ่งรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ อารีวงค์โรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
4. นายอภัย ทองทาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล ชมหอมโรงเรียนเมืองสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกุล นามอภิชนโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายสมสิน เสถียรรัตนชัยโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ
4. นายไพรัช หนักไหล่โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
5. นายสมเทพ วิวาสุขโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางบุษราคัม กะการดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงประธานกรรมการ
2. นายประชุม มูลศาสตร์โรงเรียนบ้านสดอรองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เครือเนียมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ก้านจักร์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ธนชนโรงเรียนบ้านโสนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายธนพงษ์ สมรูปโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ประมูปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นายชัชวาล สำเร็จดีโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
4. นายบุญเยี่ยม ใจสุขโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
5. นางสาวอรทัย มูลศาสตร์โรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธนพงษ์ สมรูปโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ประมูปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวอรทัย มูลศาสตร์โรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
4. นายชัชวาล สำเร็จดีโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
5. นายบุญเยี่ยม ใจสุขโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนพงษ์ สมรูปโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ประมูปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวอรทัย มูลศาสตร์โรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
4. นายชัชวาล สำเร็จดีโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
5. นายบุญเยี่ยม ใจสุขโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางเยาวภา มั่นหมายโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางคัทลียา รัฐสมุทรโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นายนิคม ชมชื่นโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเยาวภา มั่นหมายโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางคัทลียา รัฐสมุทรโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นายนิคม ชมชื่นโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา มั่นหมายโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวเมธิณี ก่อแก้วโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นายนิคม ชมชื่นโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายนรงค์ ทองสุกโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นางสาวเมธิณี ก่อแก้วโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นายอเนก ลายทองโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนรงค์ ทองสุกโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นางสาวเมธิณี ก่อแก้วโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นายอเนก ลายทองโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรุ่งนภา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
2. นายเมธา มีทรัพย์ทวีกูลโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสุดธิดา กสิผลโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นายฐิตติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
2. นายเมธา มีทรัพย์ทวีกูลโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสุดธิดา กสิผลโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นายฐิตติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
2. นายเมธา มีทรัพย์ทวีกูลโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสุดธิดา กสิผลโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นายฐิตติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
2. นางวงศ์ศิริ เถินมงคลโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัดโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายปาริเชษฐ์ เชิดกลิ่นโรงเรียนบ้านตำปูงกรรมการ
2. นายพิทักษ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายมุณี แก่นดีโรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายปาริเชษฐ์ เชิดกลิ่นโรงเรียนบ้านตำปูงกรรมการ
2. นายพิทักษ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายมุณี แก่นดีโรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เทียนทองโรงเรียนบ้านภุูมิสตึงกรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ เทศแก้วโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุพะ รังแก้วโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเกชา สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเกชา สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเกชา สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเกชา สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางเขมจิรา ชูโฉมงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางเจติยา บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านวัดประสพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางเขมจิรา ชูโฉมงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางเจติยา บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านวัดประสพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางเขมจิรา ชูโฉมงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางเจติยา บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านวัดประสพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเขมจิรา ชูโฉมงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางเจติยา บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านวัดประสพกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย จันทเขตโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย จันทเขตโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
2. นายธานินทร์ ทองดาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
2. นายธานินทร์ ทองดาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส วิวาสุขโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางกรรณิกา มะลิงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส วิวาสุขโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางกรรณิกา มะลิงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส วิวาสุขโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางกรรณิกา มะลิงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส วิวาสุขโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางกรรณิกา มะลิงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุ้มสุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุ้มสุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางรัญญาภัทร แท่งทองหลางโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
2. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นางจันทนา เอนูนารีโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางรัญญาภัทร แท่งทองหลางโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
2. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นางจันทนา เอนูนารีโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
2. นายอานนท์ คุณรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
2. นายอานนท์ คุณรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นายวิรชัช บุญรับโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นายวิรชัช บุญรับโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นายวิรชัช บุญรับโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นายวิรชัช บุญรับโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นายวิรชัช บุญรับโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายชม พิมะเสนโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กุชชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางกานดา พระศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
4. นางธนวัน การณรงค์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายโก๋ย วรมันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชม พิมะเสนโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กุชชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางกานดา พระศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
4. นางธนวัน การณรงค์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายโก๋ย วรมันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชม พิมะเสนโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กุชชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางกานดา พระศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
4. นางธนวัน การณรงค์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายโก๋ย วรมันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชม พิมะเสนโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กุชชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางกานดา พระศรีโรงเรียนบ้านโชคเหนือกรรมการ
4. นางธนวัน การณรงค์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายโก๋ย วรมันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวบุณฑริกา กระแสเทพโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
4. นายภูวกร หมิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวบุณฑริกา กระแสเทพโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
4. นายภูวกร หมิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวบุณฑริกา กระแสเทพโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
4. นายภูวกร หมิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวบุณฑริกา กระแสเทพโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
4. นายภูวกร หมิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอกวิทย์ เพชรสุขโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายมณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทับกระบือกรรมการ
4. นางนันทพร แสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
5. นายไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนระไซต์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ เพชรสุขโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายมณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทับกระบือกรรมการ
4. นางนันทพร แสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
5. นายไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกวิทย์ เพชรสุขโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายมณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทับกระบือกรรมการ
4. นางนันทพร แสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
5. นายไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ เพชรสุขโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายมณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทับกระบือกรรมการ
4. นางนันทพร แสนกล้าโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
5. นายไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางยุพิน ทวีเหลือโรงเรียนบ้านโคกประสาทกรรมการ
3. นางภัฐรดา ปัญญาเอกโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายกัมปนาท สำนักนิตย์โรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางยุพิน ทวีเหลือโรงเรียนบ้านโคกประสาทกรรมการ
3. นางภัฐรดา ปัญญาเอกโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายกัมปนาท สำนักนิตย์โรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางยุพิน ทวีเหลือโรงเรียนบ้านโคกประสาทกรรมการ
3. นางภัฐรดา ปัญญาเอกโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายกัมปนาท สำนักนิตย์โรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางยุพิน ทวีเหลือโรงเรียนบ้านโคกประสาทกรรมการ
3. นางภัฐรดา ปัญญาเอกโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายกัมปนาท สำนักนิตย์โรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายภัคอิศรา สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปัดถามังโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
4. นายศิริชัย แก้วเขียวงามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายพงศธร ชิดชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายภัคอิศรา สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปัดถามังโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
4. นายศิริชัย แก้วเขียวงามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายพงศธร ชิดชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกัณหทัย เกษมศรี ณ อยุธยาโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยากรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ มีเจริญโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ พวกดีโรงเรียนบ้านโสนฯกรรมการ
4. นางกิตติมา แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางเกษร เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัณหทัย เกษมศรี ณ อยุทธยาโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยากรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ มีเจริญโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ พวกดีโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
4. นางกิตติมา แก้วคำใสย์โรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางเกษร เจริญรัตน์โรงเรียนหนองเหล็กเบ็ญจวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ สาจีนโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนดีโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
3. นางนนทลี ใจสุขโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ เครือจันทร์โรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
5. นางศิริพร ลิมปเวชรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ สาจีนโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางสาวุอุไรวรรณ เจือจันทร์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางนนทลี ใจสุขโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ เครือจันทร์โรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
5. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนสว่างโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเลขา ศรันย์ธรรมกุลโรงเรียนบ้านกระทม(คุณรสนิมิต)กรรมการ
2. สิบเอกหญิงเกยูร ประทุมวรรณโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นางอุไรววรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนตะเคียนกุยวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ศิรเวชโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
5. นางจิราวรรณ บุญจูงโรงเรียนบ้านตรึมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเลขา ศรันต์ธรรมกุลโรงเรียนกระทม(คุณรสนิมิต)กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิรเวชโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
3. นางอุไรววรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนตะเคียนกุยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิโนรัตน์ เครือแสงโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ บุญจูงโรงเรียนบ้านตรึมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ศรีวงศ์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางนุจรินทร์ วังงามโรงเรียนบ้านกระทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนดีโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
5. นายกมลรัตน์ ใจมนต์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ศรีวงศ์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางนุจรินทร์ วังงามโรงเรียนบ้านกระทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ แสงดีโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ใจมนต์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิชัย เกิดเหมาะโรงเรียนบ้านคอโคประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎ์ หมายกล้าโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
3. นางลัดดารัตน์ คำชายโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
4. นายเฉลา เงางามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิชัย เกิดเหมาะโรงเรียนบ้านคอโคประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎ์ หมายกล้าโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
3. นางลัดดารัตน์ คำชายโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
4. นายเฉลา เงางามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ ใจกล้าโรงเรียนบ้านหนองกงกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ทองขอนโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
3. นายวิเชียร ว่องไวโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมวกรรมการ
4. นางภาพร จันทร์งามโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางผาสุข ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศศิธร เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านนาสามกรรมการ
2. นางวัชรี วิวัฒนามย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นายประเสริฐ สอนดีโรงเรียนบ้านดู่โศกกรรมการ
4. นางสาวชนากานต์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางพจนีย์ พรมวัฒน์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไพศาล ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
2. นายโสภณ สายรัตน์โรงเรียนบ้านขยองกรรมการ
3. นายถาวร ตีเงินโรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
4. นายศรีทน เทียนทองโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
5. นายฐปกรณ์ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบำเพ็ญ โสรกนิษย์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
2. นางวิไล ลาภจิตรโรงเรียนบ้านหนองท่มกรรมการ
3. นายบัญชา ปานทองโรงเรียนบ้านกันตรงกรรมการ
4. นายประยุกต์ บุญสุขโรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทิพากร ดวงดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
2. นางยุวดี ผาธรรมโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
3. นางสมพร สมานมิตรโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางณัฐฐิยา วิวาห์สุขโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางอุดมสิน บุญรักษ์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประนอม บุญสุขโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
2. นางพรพรรณ แสวงดีโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นางสำรอง วชิรบรรจงโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
4. นายประณีย์ บุตรงามโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
5. นางพรทิพย์ จันทร์หอมฟุ้งโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ สุขสกลโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ เหมือนจิตโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
3. นายพิชิต ทองงามโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายณรงค์ คำชายโรงเรียนบ้านตะเปียงเตียกรรมการ
5. นางนัฏฐินี แสงกล้าโรงเรียนบ้านแกน้อยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ขำชาลีโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
2. นางอภิวันท์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
3. นายประยุทธ โพธิ์เงินโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
4. นางสาวยุพาพรรณ หมายชื่นโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ชร ลักขษรโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ไชยนิลโรงเรียนบ้านแก่นเมธีกรรมการ
3. นางนิทรา สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นายกำพล เจริญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
5. นายศักรินทร์ ปรากฎรัตน์โรงเรียนบ้านกันเตรีย็งกรรมการ
6. นายปฤษฎางค์ สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉลองชัย สุธรรมโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นายสาโรช วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ วงศ์ฟองนวลโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ มะโนชาติโรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
5. นางวิภาพันธุ์ ปิทองโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ สังข์น้อยโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ แสนปลื้มโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางอุ่นใจ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
4. นางพิกุล บรรลือทรัพย์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
5. นายประชิด งามนุชโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเมธา บูรณ์เจริญโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายเสริม พิลาศรีโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายวัฒนา เจียวรัมย์โรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นายสมชาย เหมแดงโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอกรรมการ
5. นายสันติวัฒน์ เหิมหักโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนูกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญลักษณ์ ทัดศรีโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
2. นางศิริทรัพย์ กลัดอยู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางระบอบ เชื้ออินทร์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางวิไล สุขบทโรงเรียนบ้านมะลูจรุงกรรมการ
5. นางสมยศ โอษฐงามโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวสำอาง เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางเบญจพร ประธานโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
3. นางจิราทิพย์ วรโชติติยานนท์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางระพีพร รักเดชโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นางอบเชย จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางไลลักษณ์ เดชมาโรงเรียนหนองโตงกรรมการ
2. นางกมลพร ยะเจริญโรงเรียนแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ มุมทองโรงเรียนบ้านหนองผืดโนนแคนกรรมการ
4. นางสุวรรณี ประดุจชนม์โรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
5. นางสุมาลี สุมาลุย์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวรางคณา นะเวรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางมณี วงษ์ฉลาดโรงเรียนบ้านแกน้อยกรรมการ
4. นางกาญจนา บุญมีโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ใจมนต์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางคุณฑนา กุลรัมย์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า อุดมทวีโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
3. นางบังอร ปุริโสโรงเรียนขามราษฎร์กรรมการ
4. นางทองเพชร เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านตาเมาะกรรมการ
5. นางสมปอง ลิไธสงโรงเรียนบ้านกาเกาะกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางบุปผกามาศ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
2. นางอัมพวัน ตั้งชนะโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
3. นางทัศนีย์ นิลจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
4. นางพิสมัย ภูผานิลโรงเรียนบ้านจังเกากรรมการ
5. นางสำลี ไชยชาติโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสิตาวีร์ สุขแสนโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นางวนิดา โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านกันจารย์กรรมการ
3. นางอุษณีย์ สายยศโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางบุญเพ็ญ ชัยภาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
5. นางนิศารัตน์ นิลศักดิ์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ แท่นแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ กรวยทองโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
3. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
4. นายเทพศิริ นาสามแพรกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวรพล วรธงไชยโรงเรียนบ้านช่างปี่ประธานกรรมการ
2. นายสายศิลป์ พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายสุประกิจ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านหนองอีเลิงกรรมการ
4. นายวรเชตุ บุญศรีโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ จันทะศรโรงเรียนบ้านคาบประธานกรรมการ
2. นางมนสินี ภานุทัตโรงเรียนบ้านระเภาว์กรรมการ
3. นางสาวศรีสุวรรณ ศรีขันชมาโรงเรียนบ้านตะกุยกรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวรรณะ ผิวงามโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช แม่นงามโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นายมีสง่า ขาวงามโรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
4. นายชาญชัย สุขสมานโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ สายยศโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัสโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นายสันชัย สังข์ทองโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สระอินทร์โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอประธานกรรมการ
2. นายอรุณ อุไรโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรัตน์ ใจกล้าโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ราชปันติ๊บโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสัย พวงนาคโรงเรียนเมืองสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายโชติ สวัสดีโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
3. นายสนั่น สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายองอาจ สารนิมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายกิตติชัย คำวิชัยโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล แปะทองโรงเรียนบ้านระเวียงประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ กองทุนโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ทองดาโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
4. นายเทพศิริ บางสามแพรกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ มณีคำโรงเรียนบ้านแตลประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ นอบน้อมโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิกรรมการ
3. นายอัษฐวัฒน์ สุรินทราบูรณ์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย กระแสโสมโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
3. นายเอกณรงค์ อินทร์แปลงโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
4. นายพรหมวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
5. นายสำรอง ไกรเพชรโรงเรียนบ้านจังเกากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีดา ประดับศรีโรงเรียนอนุบาลจอมพระประธานกรรมการ
2. นายปธานิน วรรณตรงโรงเรียนบ้านบรมสุขกรรมการ
3. นายเสถียน พรมเวียงโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย งามชื่นโรงเรียนบ้านจอมพระประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชมณ ยงเพชรโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย งามชื่นโรงเรียนบ้านจอมพระประธานกรรมการ
2. นางพัชมณ ยงเพชรโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายธารา แสงเพ็ชรบ้านภูดินกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เผือกขำโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
4. นายพิธยะสิทธิ์ เข็มเพชร โรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายประมูล เศรษฐนันท์โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นายสุรชัย งามชื่นโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายประเทือง ใจหาญโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
2. นายสุทัศน์ อุไรโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวสุคนทิพย์ ยงคงโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอกรรมการ
4. นางบัวสอน สาสังข์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสดใส ชมชื่นโรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
2. นางชุติมา สุขพรหมโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมนัชญา ประดาสุขโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
4. นายจรัล เพ็งกระจ่างโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เด่น แซ่ตังโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ วงศ์เตชะโรงเรียนบ้านตะกุยฯกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เกิดเหลี่ยมโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ์ เงางามโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
5. นางสาวไพบูลย์ แยบดีโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางศิริมล ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
2. นางพงษ์ปรัชญ์ สุขสุวรรณโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
3. นายพุฒิเศรษฐ์ บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางกัญญา นิสัยกล้าโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ใจหวังโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพิมลมาศ ไกลจันทร์โรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางสาวอำไพ มาเสมอโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
3. นายสันติ กรวยทองโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระดานกรรมการ
4. นางฉวี ดีเหลือโรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
5. นางสุภี มงคลอินทร์โรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพันทนา ภาสกานนท์โรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายอัศวิน นารีโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
3. นายพีรวิชญ์ วังนุราชโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ครึ่งมีโรงเรียนบ้านนาตังตระแบกกรรมการ
5. นางเพชรนภา บุตรดีโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสายฝน ฉัตรทองโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
2. นางสถาพร สามาลย์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางธนิตา แสงสว่างโรงเรียนบ้านโชกใต้กรรมการ
4. นางประดิษฐ์ อิ่มจิตโรงเรียนโคกลาวหนองเหล็กกรรมการ
5. นางสุภรศรี ศรีสุรักษ์โรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกชกร ทองนำโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางจันที เบิกบานโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
3. นางศุจิรัตน์ บุราครโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจันทรา คำงามโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
5. นางสาวทิตยา บุญยงค์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ ดาศรีโรงเรียนบ้านวารไพรศรีกรรมการ
2. นางสาวณิชวรรณ สุพิมภพโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางธีรดา วรรณตรงโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นางสาวเสาวณีย์ แก้วลีโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิงกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ควรดีโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(ศีขรภูมิ)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมจริง มีเจริญโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
2. นางวิยะดา นามปัญญาโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ คงนาคโรงเรียนบ้านตรึมวิทยานุเคราะห์กรรมการ
4. นางรัตนา ทองงามโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวเสาวลีย์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
2. นางสาวบุญเทิง สายยศโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
3. นางสาวทิพดี บุญมากโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวละมุน จำปาศรีโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวณิชยา ศรีสุขโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางอรรจนา แซ่ลี้โรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
2. Mr.Chi Hao Yangโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นางรพีพร รักเดชโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางอรรจนา แซ่ลี้โรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
2. Mr.Chi Hao Yangโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นางรพีพร รักเดชโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ ศิริมากโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นางปิยฉัตร นามวงษ์โรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
3. นางธันยธร อุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสุรภา ถูกคะเนย์โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นางสำรวม ศิริทวีโรงเรียนบ้านเดื่อฯกรรมการ
3. นางวรณี ทองเฉลิมโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางฉวี ดีเหลือโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
5. นางสาวอำไพ มาเสมอโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสุรภา ศรีรามโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
2. นางแสงเดือน จารัตน์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวปคุณา แย้มชูโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
5. นางศุภัทร สุขยาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสุภาวดี สมัครสมานโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
2. นายธนัช ประดิษฐ์ปรีชาโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
3. นางพัชรีพร หอมเนียมโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นายสุรเดช ประธานคงนุรัตน์โรงเรียนพรหมปราสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวสำรวล ประดับศรีโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิศาล พงษ์พิพัฒน์โรงเรียนขามศึกษาคารกรรมการ
2. นายนิ ละมุนมอญโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ คงเกษโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
4. นายอดิศรา เรืองสนามโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ล่าทาโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายรัตนศิลป์ ไชยพลนามโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติฯ)กรรมการ
2. นายชาญวิทย์ อินทธนูจิตรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางจารุณี สุขประเสริฐโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นายวสันต์ จุกหอมโรงเรียนทวารไพรกรรมการ
5. นายธนิต ญาตินิยมโรงเรียนตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวินัย สมหอมโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ประทีบธนากรโรงเรียนราชวิถีกรรมการ
3. นายประศรี ว่องไวโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
4. นางชวนชม วิบูลย์เพ็งโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวินัย สมหอมโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ประทีบธนากรโรงเรียนราชวิถีกรรมการ
3. นายประศรี ว่องไวโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
4. นางชวนชม วิบูลย์เพ็งโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ทองเอี่ยมโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
2. นายบุรีขันธ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นายสุเทพ มณีไสย์โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เครือสุวรรณโรงเรียนบ้านอนันต์กรรมการ
5. นายวัฒนา มีพร้อมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางผาณิต อาจภัคดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางเสาวนี สุขสกุลโรงเรียนบ้านระวีรองประธานกรรมการ
3. นางอัมภวรรณ สดับสารโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
4. นางสาวประภัทร์ อินทร์งามโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสุธาสินี พุทธานุรักษ์โรงเรียนบ้านนาสมที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวาสนา รวยสูงเนินโรงเรียนบ้านขะเนกประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ นวฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองฮะรองประธานกรรมการ
3. นางสาธิตา มณีศรีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ สมัครสมานโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวจีรภร ชมบุญโรงเรียนลุ่มระวีกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พุฒิดำรงโรงเรียนผางอุดมสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวลี ดีสมโรงเรียนตะเคียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรภร ชมบุญโรงเรียนลุ่มระวีกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พุฒิดำรงโรงเรียนผางอุดมสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวลี ดีสมโรงเรียนตะเคียนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางคัชรินทร์ สุวรรณเสวกโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ไข่มุกต์โรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ กนกวรรณากรโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
4. นางสาวณัฐยา แผ่นทองโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ชโยภาสโรงเรียนบ้านทุ่งรูงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวลภัสลดา แก้วหอมโรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
2. นายนิวัฒน์ จารัตน์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางสุภี มงคลอิทร์โรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
4. นางนฤมล เผ่ากันทะโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวอภิญญา คงนุรัตน์โรงเรียนบ้านตรึมกรรมการ
2. นางกรรณฑมน วัฒนพรวณิชย์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ กาบทองโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา สมเจริญโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศิลปสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
3. นายสมบัติ มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
4. นายอดิรา เรืองสนามโรงเรียนอาแวะกรรมการ
5. นางมณฑา นัยนิตย์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญฤดี ศรีพรหมทองโรงเรียนบ้านหนองแล้งประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เหิมหักโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางพิมสิริ ศรีผ่องงามโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นางไพเราะ หุ่นทองโรงเรียนบ้านทุ่งรูงกรรมการและเลขานุการ
5. นางเฉลา สายยศโรงเรียนบ้านระกาสังแกที่ปรึกษา
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ เจริญศิริโรงเรียนโคกอารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภัสรา พรมจันทึกโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"รองประธานกรรมการ
3. นางภัทรภรณ์ ธนูทองโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ขุมทองโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
5. นางจุฑามาศ จิตเจริญดีโรงเรียนบ้านสะโนที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวธิดารัชต์ คำสงค์โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีขร3)กรรมการ
2. นางสาวมณีกานต์ วิชุมาโรงเรียนบ้านตรึมกรรมการ
3. นางกัลยา แขมดำโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน จารัตน์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
2. นางนิภา สิมมาโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
3. นายวิเชียร แจ่มใสโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
4. นางสาวศรีประทุม บุตรดีขันธ์โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุพจน์ ใสแจ่มโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครุูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครุูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายประเวส ธนภัทรดิลกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายสมชาย สายกระสุนครุูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายชม พิมะเสนครูโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางเพทาย ฉายแก้วผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ชิงชนะโรงเรียนอนันต์รองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ พุฒหล้าโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์โรงเรียนพรหมประสาทกรรมการ
5. นางดวงใจ ผลเกิดโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวาสนา มาลาทองโรงเรียนอนุบาลศีรขรภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวบุรีรัตน์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา อินทพุฒโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ นิวัฒน์บรรหารโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสมพงษ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านหนองแว้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนางประมวล กูลรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย์โรงเรียนเมืองลีงรองประธานกรรมการ
3. นางอุทัย เหมือนใจโรงเรียนทัพกระบือกรรมการ
4. นางกนกอนงค์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
5. นางอรพินท์ สมใจชนะโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นางอรอนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางสาวอรนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุติมา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. นางผาณิต แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ จงพ่วงกลางโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม ดาศรีโรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
2. นางอำภา หม้อทองโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
3. นางพจนาถ ประดับศรีโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม ดาศรีโรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
2. นางอำภา หม้อทองโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
3. นางพจนาถ ประดับศรีโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุภรณ์ ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
2. นางสุนันทา ขาวแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย)กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริวรรณ บุญพอกโรงเรียนบ้านลุ่มระวีกรรมการ
2. นางจำรุญรัตน์ เงางามโรงเรียนบ้านอาคตกรรมการ
3. นางจำลอง แก้วกาฬโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริวรรณ บุญพอกโรงเรียนบ้านลุ่มระวีกรรมการ
2. นางจำรุญรัตน์ เงางามโรงเรียนบ้านอาคตกรรมการ
3. นางจำลอง แก้วกาฬโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริวรรณ บุญพอกโรงเรียนบ้านลุ่มระวีกรรมการ
2. นางจำรุญรัตน์ เงางามโรงเรียนบ้านอาคตกรรมการ
3. นางจำลอง แก้วกาฬโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริวรรณ บุญพอกโรงเรียนบ้านลุ่มระวีกรรมการ
2. นางจำรุญรัตน์ เงางามโรงเรียนบ้านอาคตกรรมการ
3. นางจำลอง แก้วกาฬโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริวรรณ บุญพอกโรงเรียนบ้านลุ่มระวีกรรมการ
2. นางจำรุญรัตน์ เงางามโรงเรียนบ้านอาคตกรรมการ
3. นางจำลอง แก้วกาฬโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจีรนันท์ ผลเสาวภาคย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
2. นายวราศักดิ์ สาครโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายสุเทียน จารัตน์โรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชนินทร บุตโรโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายธำรง ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชนินทร บุตโรโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายธำรง ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชนินทร บุตโรโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายธำรง ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางชนินทร บุตโรโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายธำรง ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายธำรง ทองนำโรงเรียนบ้านเวียยกรรมการ
3. นางผกามาศ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชนินทร บุตโรโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายธำรง ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชนินทร บุตโรโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายธำรง ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางชนินทร บุตโรโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นายธำรง ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทรา ปฐมเวรีโรงเรียนบ้านเมืองกรรมการ
2. นางแสงประภา ทาทองโรงเรียนบ้านบ้านขะเนกกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทรา ปฐมเวรีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางแสงประภา ทาทองโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทรา ปฐมเวรีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางแสงประภา ทาทองโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทรา ปฐมเวรีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางแสงประภา ทาทองโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทรา ปฐมเวรีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางแสงประภา ทาทองโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
2. นางสมพร พรหมคุณโรงเรียนบ้านพรหมปราสาทราษฎร์กรรมการ
3. นางอรทัย เศรษฐนันท์โรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
2. นางสมพร พรหมคุณโรงเรียนบ้านพรหมปราสาทราษฎร์กรรมการ
3. นางอรทัย เศรษฐนันท์โรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสำอาง เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชชุกานต์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนฯกรรมการ
2. นางสมหวัง ฉัตรดำรงสกุลโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางชนากานต์ สะอาดยิ่งโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
3. นางสาวสำอาง เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
3. นางสาวสำอาง เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นายภินันทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
3. นางสาวสำอางค์ เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
3. นางสาวสำอางค์ เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นางสาวสำอางค์ เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้ายบุญโลกกรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
3. นางสำอางค์ เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชชุกานต์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์กรรมการ
2. นางสมหวัง ฉัตรดำรงสกุลโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางชนากานต์ สะอาดยิ่งโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชัย เดิกเหมาะโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
2. นางพวงแก้ว พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายประจวบ สีอะนนท์โรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชัย เดิกเหมาะโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
2. นางพวงแก้ว พริ้งเพราะ โรงเรียนโคกยางกรรมการ
3. นายประจวบ สีอะนนท์โรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชัย เดิกเหมาะโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
2. นางพวงแก้ว พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายประจวบ สีอะนนท์โรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชนากานต์ สะอาดยิ่ง โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
2. นางภัสส์ทิชา เสนจันทร์ฒิชัย โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายประจวบ สีอะนนท์โรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชัย เดิกเหมาะโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
2. นางพวงแก้ว พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางประจวบ สีอะนนท์โรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
2. นางสำอางค์ เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
4. นางไพลิน เกิดพระโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
3. นางสาวสำอางค์ เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
2. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
4. นางสาวสำอางค์ เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภินินทร์ สมัครสมานโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
2. นางสำรวม ศิริทวีโรงเรียนบ้านขามเดื่อฯกรรมการ
3. นางกุสุมา พวงยี่โถโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
4. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]