หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไถงตรง ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ใต้อาคารใหม่ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ใต้อาคารใหม่ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ใต้อาคาร 4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องสมุดเก่า 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ 1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ 2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ไอซีที ป.3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ไอซีที ป.6 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตะตึงไถง อาคารศรีตะวัน ชั้น ๒ ห้อง ป.๖ และ ม.๑ 8 ต.ค. 2556 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะตึงไถง อาคารศรีตะวัน ชั้น ๒ ห้อง ม.๒ และ ม.๓ 8 ต.ค. 2556 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนตะตึงไถง อาคารอนุบาล 3 ขวบ (อบต.) 8 ต.ค. 2556 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตะตึงไถง เรือนไม้งาม ห้อง หน้าสำนักอำนวยการ 8 ต.ค. 2556 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตะตึงไถง ศูนย์วิทยบริการ ห้อง ป.๑ , ป.๒ , ป.๓ 8 ต.ค. 2556 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะตึงไถง อาคารศรีตะวัน ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนตะตึงไถง โรงอาหาร ชั้น ๑ 8 ต.ค. 2556 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนตะตึงไถง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนตะตึงไถง อาคารอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะตึงไถง อาคารอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนตะตึงไถง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนตะตึงไถง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนตะตึงไถง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนตะตึงไถง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนตะตึงไถง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 , ป.4/8 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/9 , ป.5/7 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง ป5/8 , ป.5/9 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ลานหน้าชั้นอนุบาล1/1 - อนุบาล 1/3 ห้อง ลานหน้าชั้นอนุบาล1/1 - อนุบาล 1/3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ลานหน้าชั้นอนุบาล1/4 - อนุบาล 1/6 ห้อง ลานหน้าชั้นอนุบาล1/4 - อนุบาล 1/6 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ลานหน้าชั้นอนุบาล1/7 - อนุบาล 1/9 ห้อง ลานหน้าชั้นอนุบาล1/7 - อนุบาล 1/9 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 , ป.4/5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 , ป.5/6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง โสต 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง โสต 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง โสต 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง โสต 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 , ป.4/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 , ป.5/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 , ป.5/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (ศูนย์อาเซียน)อาคารห้องสมุดอรุณเบิกฟ้า ชั้น 1 ห้อง อาคารห้องสมุดอรุณเบิกฟ้า 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง หมอภาษา 8 ต.ค. 2556 09.00-1200
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 , ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 , ป.6/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 , ป.6/7 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสลักได อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสลักได อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสลักได บริเวณหน้าอาคารเรียน 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสลักได ใต้ถุนอาคารเรียน 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสลักได ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2556 09.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสลักได ห้อง ป.4 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร ห้อง 4/1,4/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร4 ห้อง 4/3,4/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร4 ห้อง 5/1,5/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร4 ห้อง 5/3,5/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง โรงอาหารประถม 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงอาหารประถม 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร3 ห้อง 1/1, 1/2, 1/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร3 ห้อง 1/4,1/5 E2.1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 2 ห้อง ป. 3/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 2 ห้อง ป. 3/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 2 ห้อง ป. 3/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 2 ห้อง ป. 3/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 2 ห้อง ป. 3/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 2 ห้อง ป. 3/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 2 ห้อง ป. 3/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 2 ห้อง ป. 3/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
18 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
20 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
21 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
22 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
23 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
24 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
25 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
26 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ป. 6/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
27 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ห้องอังกฤษ ป.6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
28 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 1 ห้อง ห้องอังกฤษ ป.6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
29 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
30 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
31 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
32 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
33 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
34 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 0900-16.30
35 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
36 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก 1 8 ต.ค. 2556 08.00-12.00
37 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
38 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก 2 8 ต.ค. 2556 08.00-12.00
39 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก 2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก 3 8 ต.ค. 2556 08.00-12.00
41 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก 3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก 4 8 ต.ค. 2556 08.00-12.00
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีเล็ก 4 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
46 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคารพัฒนาปฐมวัย 8 ต.ค. 2556 08.00-12.00
47 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคารพัฒนาปฐมวัย 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
48 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00-12.00
49 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 1300-11.00
50 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 12.00-13.00
51 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 12.00-13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 1 ชั้น ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
2 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 1 ชั้น ชั้นบน 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารอำนวยการ ห้อง ด้านหน้า 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง อนุบาล 1-2 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารธรรมธัชพิมล ชั้น ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารธรรมธัชพิมล ชั้น ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารธรรมธัชพิมล ชั้น ชั้นบน 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
11 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารธรรมธัชพิมล ชั้น ชั้นบน 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
12 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
13 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
14 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
16 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/9 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
18 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
19 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
20 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
21 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
22 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
23 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 2 ห้อง หุ่นยนต์อัตโนมัติ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
24 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 2 ห้อง หุ่นยนต์อัตโนมัติ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
25 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
26 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/6 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/8 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/4 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/6 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/7 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/8 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/9 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมสระโบราณ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(สวนป่าหน้าค่าย) 8 ต.ค. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(หลังป้ายชื่อค่ายฯ) 8 ต.ค. 2556 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 6) 8 ต.ค. 2556 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(ห้องประชุม) 8 ต.ค. 2556 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(ห้องประชุม) 8 ต.ค. 2556 09.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(ห้องอาหาร) 8 ต.ค. 2556 09.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วัดไตรรัตนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วัดไตรรัตนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ตึกอำนวยการ(ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ อาคารอำนวยการชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ห้อง ป.3/4 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ห้อง ป.3/6 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 วัดไตรรัตนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 วัดไตรรัตนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/8 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/9 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ห้องภาษาอังกฤษ(แผนกปฐมวัย) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โดม (อาคาร อนุบาล 1) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ห้องแนะแนว 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 ห้อง ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร1 ห้อง ป.3/5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง เครือข่ายเมืองฯ 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง เครือข่ายเมืองฯ 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง เครือข่ายเมืองฯ 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง เครือข่ายเมืองฯ 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง เครือข่ายเมืองฯ 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง หลังอาคาร ป.1 ลานสนามบาสเกตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ห้องศิลปะ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้องเรียนคู่ขนาน ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 ห้อง ม1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงานหลังอาคาร 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงานหลังอาคาร 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง หลังอาคาร5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงานหลังอาคาร 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงานหลังอาคาร 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงานหลังอาคาร 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง ห้องเรียนสอนเสริม 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4-6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4-6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4-6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4-6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงานหลังอาคาร 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงานหลังอาคาร 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงานหลังอาคาร 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงาน ห้อง หลังอาคาร5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]