รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กหญิงอนินฑิตา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางเลื่อน  มีคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  พลซื่อ
 
1. นางพรรณี  โพธิ์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีราช
 
1. นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กหญิงธิธาดา  เหลาแตว
 
1. นางจินดา  ก่อบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วันชัย
 
1. นางจินดา  ก่อบุญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กชายวีระชัย  นิลไชย
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาวัด 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วฝ่าย
 
1. นางสุวรรณา  พูมพิจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กหญิงพรรภษา  เสม็ดดี
 
1. นางนิรมล  ศรีสูงเนิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1. เด็กหญิงเรืองละออ  เหมะธุลินทร์
 
1. นางอัปสร  รัตนวิจารณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กหญิงอมฤตา  แก้วลาย
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงมิรันตรี  แสงรี
2. เด็กหญิงวิสุดา  แสงนนท์
 
1. นายสุวรรณ  จุ้ยเตย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงพรธิดา  สวนไผ่
2. เด็กหญิงสิริอร  สุวรรณริน
 
1. นางฉัณรดา  ชูตระกูล
2. นางภัครนันท์  บุญมาก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สุมา
 
1. นางปรีดา  เถายบุตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายศรีนาคร  พิมพิสาร
 
1. นางจิราภรณ์  เหาะเหิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงมุกดา  สุกัณฑ์
 
1. นายสมศักดิ์  โคตรวิชา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงกรวิภา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงธิญาดา  ก่ำจำปา
3. เด็กชายปิยะชาติ  มาจรูญ
 
1. นายนรินทร์  อุปจันโท
2. นางสาววราภรณ์  เขตโสภา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. นางสาวกัลยา  โนนทะขาม
2. นางสาวกุลธิดา  พรหมเทพ
3. นางสาวภัทราวดี  สาริศรี
 
1. นางสาวจิราพร  พิศสุวรรณ
2. นายสถิต  อินทะเสย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐวีร์  ฮามวงศ์
2. เด็กชายทินลักษณ์  มูลโพธิ์
3. เด็กหญิงนวนันท์  สิทธิทรงธรรม
 
1. นายพิภพชัย  นาชัยเวียง
2. นางพิศมัย  อาแพงพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันนารี  แก้วจุมพล
2. เด็กหญิงสุธิตา  แก้วประกอบ
3. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวสาวืตรี  หล้าหิบ
2. นางสไบมาศ  เอ็ดเวิร์ด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  ไกรษร
2. เด็กชายพชรพล  ไชยแสนท้าว
 
1. นายพิภพชัย  นาชัยเวียง
2. นางพิศมัย  อาแพงพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายทัศยพล  ลุนไท
2. นายภานุเดช   โคตรสี
 
1. นายนาท  โนนยะโส
2. นายนิติวุฒิ  ศรีคลังไพร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กชายสุรวิชญ์  ก้อนแพง
 
1. นางเพียงจันทร์  ไชยยศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแพง 1. เด็กหญิงอธิติยา  มุงคุณ
 
1. นางสาวสรญา  วัชระสังกาศ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กหญิงนันทพร  เศรษฐาไชย
 
1. นางรัตนธิดา  ประสารวงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แหยมอุบล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สินธุระวิทย์
 
1. นางนิศากร  โคตรคำ
2. นายสุทธิพงค์  พรมวัง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. นางสาววัลลภา  หารวย
2. นางสาวอริสา  พรมลี
3. เด็กหญิงอุไรพร  ไชยวัง
 
1. นายสุวัฒน์  มานิตย์
2. นางเนาวรัตน์  มหาชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หุนติราช
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์อาสา
3. เด็กหญิงอรัญญา   บริสุทธิ์
 
1. นางประนอม  กุลอัก
2. นางอริสา  ธุระนนท์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  มิ่งสำเนา
2. เด็กหญิงบุษยารัตน์  โคตรชมภู
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศรีสุราช
 
1. นางสาวนิรชา  สมโชค
2. นางสุพรรณี  ทองสะอาด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  นาสมพงศ์
2. เด็กชายพัชรพล  ไชยศรี
3. เด็กชายศิระ  ริยะบุตร
 
1. นางหทัยทิพย์  ทอนฮามแก้ว
2. นายเอนก  ทอนฮามแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อันทะเลื่อน
2. เด็กหญิงอรภักดิ์  พลรักษ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  กงซื่อ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์อินทร์อยู่
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงบุษบา  อุทธา
3. เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณชัยรบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสะท้านเดช  นามมนตรี
2. นางเมตรา   ชรินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงชนากานต์  มณีโชติ
2. นางสาวบุษกร  จันทร์เพ็ชร
3. นางสาวอรไพรินทร์  ดุมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสะท้านเดช  นามมนตรี
2. นางสาวโสภิษฐ์  เดชขันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. นางสาวพรทิพย์  สว่างแสง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เน่ืองชมภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสะท้านเดช  นามมนตรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยาตาล
2. เด็กหญิงศุภกฤษ  จันประสาน
 
1. นายปาณิกา  ฉะอ้อน
2. นายภิสนุ  พวงภู่
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ลิภา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ลิภา
3. เด็กชายโยธิน  ไชยหา
 
1. นางปราณี  ปกพันธ์
2. นายสุรเดช  ปกพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  ทึงอวน
2. เด็กชายอาทิตย์  มอลทิพย์
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
2. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายวันชนะ  ศรีไชย
2. เด็กชายศราวุธ  จันทะเลือง
 
1. นายธีรวุฒิ  ชมภูแดง
2. นายสิทธิชัย  สิงห์คำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายจักรภพ  รัตนวงค์
2. เด็กชายเกรียงไกร  ขามธาตุ
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายพิพัฒผล  จุลแสน
2. เด็กชายสุวรรณประกร  แก้วอัคฮาด
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลีพรม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาศรี
3. เด็กหญิงพิพม์พิศา  อุ่นจันทา
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  สัมนา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พาตา
 
1. นางจงรักษ์  ดอนอาจทัน
2. นางยุพิน  งามนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถิ่นนาวัน
3. เด็กหญิงมณีพร  อุ่นวิเศษ
4. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นวิเศษ
5. เด็กหญิงสุธิตา  สำราญวงศ์
 
1. นายสมรชัย  สมบูรณ์
2. นายสุวรรณ  จุ้ยเตย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กล้าหาญ
2. นางสาวนิติมา  ชูพิกุลชัย
3. เด็กหญิงลลิตา  เฉียงเหนือ
4. เด็กหญิงเพ็ญรดี  นาคสุข
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  แก้วดี
 
1. นางกรวรรณ  แสงเลิศ
2. นายสุพจน์  แสงเลิศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนันทัชพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงพชรภา  ธงชัย
3. เด็กหญิงภคพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
4. เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ผางพันธ์
 
1. นางสาวนริศรา  ปัญญาประชุม
2. นางสุวรรณา  ชิณวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุลัยศรี
2. เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิภักดิ์
3. เด็กหญิงวัชรีพร  นินเกตุ
4. เด็กหญิงอรอุมา  บุญใบ
5. เด็กชายไตรภพ  ทองพรม
 
1. นางนงคลักษณ์  ทิพนนท์
2. นางวรัชยา  พลเยี่ยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  อุ้ยวงค์
2. เด็กชายธวัชชัย  คำคูณเมือง
3. เด็กหญิงพยอม  อุ้ยวงค์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวคำ
5. เด็กชายสันติภาพ  ก่ำสี
 
1. นายประจักษ์  แสนพันนา
2. นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  พินิจมนตรี
2. เด็กชายภานุศักดิ์  หลักคำ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชำกุล
4. เด็กหญิงอรีญา  ผงแสนสี
5. เด็กชายเจษฎา  นูจันทร์
 
1. นายนพพล  วงศ์กระจ่าง
2. นางพัชราภรณ์  วงศ์กระจ่าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงจีรานุช  ไหวติง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ธนะชัย
3. เด็กหญิงธนพร  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กชายวิทยา  ตู้แก้ว
5. เด็กชายวิธวัตร  มะวงศ์งอย
 
1. นายธเนศ  ศรีท้าว
2. นางวิภาพรรณ  สุทธิประภา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปะวะโข
2. นางสาวจุฑามาศ  ฉลาดล้ำ
3. นายชนะพล  ก้อนด้วง
4. นายณัฐพร  สิมพิบูรณ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มแก้ว
6. เด็กหญิงนพรัตน์  ประทาน
7. นางสาวนิภาวรรณ  เคนท้าว
8. เด็กหญิงปวีณา  ทองสิม
9. เด็กหญิงปิยธิดา  คุณสมบัติ
10. นายพงศกร  เคนท้าว
11. เด็กหญิงพรชิตา  น้อยโสม
12. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบุญเรือง
13. เด็กหญิงรัติพร  บุณยะ
14. เด็กหญิงลลิตา  น้อยโสม
15. นายวัชรพล   คุณสมบัติ
16. เด็กชายศุภวัฒน์  เสารี
17. นางสาวสุดารัตน์  กาญบุตร
18. นางสาวสุนันทา  ศรีทอง
19. นายอาทิตย์  มะโนศิลป์
20. นางสาวเบจมาศ  คุ้มผล
 
1. นายกิติพร  สัพโส
2. นางกิ่งเพชร  สุวรรณเทน
3. นางจินตนา  ศรีสร้อย
4. นางทิติภา  อิ้มพัฒน์
5. นายวสุกฤต  สุวรรณเทน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายกมลจิตต์  สีสมัย
2. เด็กชายกรวิท  จันทะคาม
3. เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  เฟื่องไทย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทรเสนา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำพุก
6. เด็กชายธงชัย  มะริกัณฑ์
7. เด็กชายธีรเทพ  รุ่งเรือง
8. เด็กชายประวิทย์  ราชูโส
9. เด็กหญิงปริญญา  บงบุตร
10. เด็กหญิงพิยดา  ไฮวัง
11. เด็กชายพิเชฐชัย  ปริปุณณะ
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  เคนไชยวงศ์
13. เด็กหญิงภาสุนีย์  พันนาเคน
14. เด็กชายวารุธ  โพติยะ
15. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ต้นสาย
16. เด็กหญิงศิริพร  บุพศิริ
17. เด็กชายสินนคร  ประฮาดชัย
18. เด็กชายสุรนันท์  บงบุตร
19. เด็กชายอนุกรณ์  กองอาสา
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวรภา
 
1. นายคมพิทักษ์  แมดมิ่งเหง้า
2. นางสมคิด  นุ่มกัลยา
3. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
4. นายสุพงษ์  พิมพา
5. นายไกรเดช  คะลีล้วน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กชายกิตตินันท์  จิตรชัยศรี
2. เด็กชายคาวี  เดชบรรทม
3. เด็กชายณัฐพล   กันลือชัย
4. นายทศพร   สมบัติหอม
5. เด็กชายทักษิณ  บางเหลือ
6. เด็กชายธีรยุทธ   ทนทวน
7. เด็กชายธีระศักดิ์  จาดฮามรถ
8. เด็กชายนัฐฒกรณ์   จาบบุญมา
9. นายนัฐพงษ์   ใจโต
10. เด็กหญิงประภัสสร   มูลอามาตย์
11. เด็กชายพยงค์   แสงชนะ
12. เด็กชายพิชัย  แซ่อึ้ง
13. เด็กหญิงพิไลพร   กำทองแสน
14. เด็กหญิงลักขณา   จิตชัยศรี
15. เด็กชายวัชระพงษ์   ไกรยวรรณ์
16. เด็กชายศิริพันธ์  จุมสุพรรณ
17. เด็กชายสิทธิพงษ์พันธ์   เครือครุฑ
18. เด็กชายอนุวัต   เสาศรี
19. เด็กหญิงอิสยาภรณ์   มณีภาสธนภัทร์
20. เด็กชายเรืองศักดิ์   สุขะ
 
1. นางจันทร์ธิมา   รัตนโกสุม
2. นางสาวชนัญชิดา   อ้อยรักษา
3. นางบุญช่วย   พันธ์เสนา
4. นายพงษ์ปกรณ์  อินธิปีก
5. นายยุทธศาสตร์   ปะนามะทัง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมจรรย์
2. เด็กหญิงณัชชา   ป้องแก้วปาน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันลิ้มมะดัน
4. เด็กชายธนาดูล  ผิวเหลือง
5. เด็กชายธามิน  แสงห้าว
6. เด็กชายนนทกร  แก้วกัณหา
7. เด็กชายผาศักดิ์  มาสอน
8. เด็กชายพรเทวา  พรมทุ่ง
9. เด็กชายภัคพล  มีจินดา
10. เด็กชายภานุพงษ์  พันธ์ชมภู
11. เด็กชายภานุวัฒน์  เพิ่มเทวา
12. เด็กชายมงคลฤทธิ์  ภูศรีฤทธิ์
13. เด็กชายมินทาดา  ไชยโคตร
14. เด็กชายวุฒิชัย  แซ่เอี้ยว
15. เด็กชายศราวุธ  นาสังข์
16. เด็กชายศุภกฤษ์  เหล่ามาลา
17. เด็กหญิงสายชล  โคตรสมบูรณ์
18. เด็กชายสินวัตร  ตะนนท์
19. เด็กหญิงสุนิสา   กุตาวัน
20. เด็กชายสุเมธา  แก้วเลื่อน
 
1. นายนราธิป  โพธิ์คำพก
2. นายปิยะพงค์  บุญตา
3. นายอดิศร  ไชยเทพ
4. นางอนงค์  วรสาร
5. นายเกียรติศักดิ์  งับแสนสา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีคำ
 
1. นางผ่องศรี  ชาวโคกสี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 1. เด็กหญิงวิชุดา  ศรฤทธิ์
 
1. นางทิพาภรณ์  ไชยวงศ์ษา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสถาน
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกษมา  เคนทวาย
2. เด็กหญิงพัชรพร  ตุ้มทองคำ
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพัทธกานต์  นาสพัส
2. เด็กหญิงอธิติยา  กลางทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมพินิจ
2. นางทองใจ  กาสินพิลา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  โคตะนารถ
2. เด็กชายพูนสวัสดิ์  บุตตะไทย
 
1. นางพิมพ์ภัทรา  ศิริจารุกิตติ์
2. นางสุจิรา  แสงชัยศิลป์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากะทาด 1. เด็กหญิงการทิมา  แสงลี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  กิมุล
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ขานคำภา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แนนไชย
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มงคงชู
6. เด็กหญิงปริศนา  ผายลาศรี
7. เด็กหญิงหงษ์นภา  แก่นท้าว
8. เด็กหญิงอรนภา  มุ่งดี
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ลาศรี
10. เด็กหญิงอารียา  นพเก้า
 
1. นางสาวรัตนพร  คะสาร
2. นายอดิศร  ศรีดาพล
3. นายโกญจนาท  ใจซื่อ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กชายฆทาวุฒิ  ทุมพันธ์
2. เด็กชายธนาทอง  สมจิตร
3. เด็กชายนรินทร์  ทุมพันธ์
4. เด็กชายปิยะพงษ์  โสประดิษฐ์
5. เด็กหญิงปิ่นธิดา  สานนท์
6. เด็กชายระพีพัฒน์  ป้อมมาตา
7. เด็กหญิงสุนิสา  อินภูมี
8. เด็กหญิงสใบทิพย์  อินภูมิ
9. เด็กหญิงอินทิรา  สานนท์
10. เด็กหญิงอุระชาติ  ชนะวงศ์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  มุศิริ
2. นางสาวรัตติยา  ธิปัญญา
3. นางสาวเสาวนีย์  ต้นภูบาล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงกนกอร  เหง้าละคร
2. เด็กหญิงกมลรตี  แก้วเจริญ
3. เด็กหญิงกรรณิกา  คามราช
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
5. เด็กหญิงธัญสรณ์  เขียวทอง
6. เด็กหญิงปฐมพร  กองหล้า
7. เด็กหญิงรัตติกาล  เหง้าละคร
8. เด็กหญิงวราัภรณ์  มอญขาม
9. เด็กหญิงวริศรา  บุตรน้ำดี
10. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใครบุตร
11. เด็กหญิงสิรินดา  คิอินธิ
12. เด็กหญิงสุวาพร  โสมสุพิน
13. เด็กหญิงอัยลดา  ตุ่ยไชย
14. เด็กหญิงอิศราวรรณ  ริยะบุตร
15. เด็กหญิงแก้วนภา  อุดารักษ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  ไชยวรรณ์
2. นายสำเนียง  ทิพม่อม
3. นายสุขสันต์  หัตถสาร
4. นางอุุดมพร  สิงห์บุตรา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ต้นกันยา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  วรรณทวี
3. เด็กหญิงฐิตาพร  สองศรี
4. เด็กหญิงทิพาพร  ว่องไว
5. เด็กหญิงนันทิดา  ทนามศรี
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  รามสูตร
7. เด็กหญิงปัทณิตา  วาระทัน
8. เด็กหญิงปิยานุช  เที่ยงเดช
9. เด็กหญิงพรภิรมณ์  พรมแสน
10. เด็กหญิงยุภาวดี  จันทะเกต
11. เด็กหญิงสุภาพร  สมบัติหล้า
12. เด็กหญิงสุภิรดา  หันประดิษฐ์
13. เด็กหญิงหนูเล็ก  ขาวชอบ
14. เด็กหญิงอรัญญา  ปราชะโก
15. เด็กหญิงโสรญา  สุขมล
 
1. นายพร้อมพรรณ์  สุกเหลือง
2. นางสาววิรัด  ฤทธิธรรม
3. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
4. นางสาวอรนัน  มณีวงศ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปริมประภา  พันธ์นา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีลาราช
3. เด็กหญิงอัยลดา  ตาล่า
 
1. นายชาญชัย  ปริตวา
2. นางรัตนาภรณ์  นรภาร
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1. นางสาวธัญญาพร  สายศรี
2. นางสาวสุภัทรา  โประวะ
3. นางสาวอรยา  คำเจริญ
 
1. นางสาวพิกุล  มีทองแสน
2. นางสาวเกศินี  ศรีพรหม
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาร 1. เด็กหญิงปัทมา  นนจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หนาดทอง
 
1. นางวิวรรัตน์  สีมา
2. นางอมรรัตน์  วัฒนาเนตร
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงจิรพัชร  สิงห์โต
2. เด็กหญิงชลดา  สังขาร
 
1. นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส
2. นายสำราญ  พรมวัง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กหญิงรัตติยา  เทียนศรี
 
1. นางบุปผาสวรรค์  วรรณทอง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญทศ
 
1. นายทวีสุข  นารินรักษ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  มูลราช
 
1. นางบัวสอน  ธิสาไชย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงพรนิภา  ซื่อตรง
 
1. นางจินดาพร  นารินรักษ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. เด็กหญิงศิริภา  บอกประโคน
 
1. นางวลัยลักษณ์  ศรีอุดร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยบุตร
 
1. นางบัวสอน  ธิสาไชย
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายเฉลิม  ปกพันธุ์
 
1. นางบัวสอน  ธิสาไชย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายวัชระ  ชลไพร
 
1. นางบัวสอน  ธิสาไชย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงนภัสสร  นิลยฤทธิ์
 
1. นางจินดาพร  นารินรักษ์
2. นางรัศมี  อวนป้อง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนอุดม
2. เด็กหญิงอัฉริยาภรณ์  วันชา
 
1. นางบุญลาภ  ลุนไชย
2. นางปริศนา  นงค์นุ่ม
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงอภิญญา  ทุมอุบล
2. เด็กหญิงเรณุมาศ  พรหมรักษา
 
1. นางนิสาชน  ล้านสา
2. นางเบญจวรรณ  รักษาแสง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กชายไตรวิทย์  โนนทะพิมพ์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปุณนมัส  เขื่อนพงษ์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โพธิปัด
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หันศรี
 
1. นางปวีณา  วงศ์คำจันทร์
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงกรชนิกา   นาโควงค์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงค์ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  นามเสาร์
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นายอำนาจ  สีเขียว
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กชายยศนนท์  พระโส
2. เด็กชายสุริยวงค์  โปวังสา
3. นางสาวไอรดา  มัคคะวิน
 
1. นางอุราพร  ธุระแพง
2. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  พรหมกสิกร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีนารัตน์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูผา  นามจันโท
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกณิษฐา  สิมมา
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  เผ่าวงศ์ษา
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงโสภิตา  จันทวงศ์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายอำพร  กองอิ้ม
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีนารัตน์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกญิษฐา  สิมมา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
4. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
5. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
6. เด็กหญิงพิยดา  แสนสุข
7. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
8. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
9. เด็กชายภูผา  นามจันโท
10. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
11. เด็กหญิงศนิตา  นนธิบุตร
12. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ศรีนารัตน์
13. เด็กชายเจษฎากร  พรมโคตร
14. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
15. เด็กหญิงโสภิตา  จันทวงศ์
 
1. นายบรรพจน์  ณ นครพนม
2. นายวิพุทธวัฒน์  บรรดาตั้ง
3. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงกังสดาล  พันธุกาง
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ดกเอียร์
3. เด็กหญิงจันทิม  รูปสีคำ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนดวง
5. เด็กชายชาญณรงค์  สมบูรณ์
6. เด็กชายชาญณรงค์  อวนป้อง
7. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วพาดี
8. เด็กหญิงดาราศาสตร์  สุรำไพ
9. เด็กชายธนภัทร  งอยภูธร
10. เด็กหญิงนันทชพร  พ่อทอง
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อัมลา
12. เด็กชายวงศธร  ใครบุตร
13. เด็กชายศรัณย์  สุไชยสิทธิ์
14. เด็กชายศราวุธ  ทรายคำ
15. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  โพธิ
16. เด็กชายสิทธิพงศ์  จูมจันทร์ทา
17. เด็กชายสุปกรณ์  อำมะลา
18. เด็กชายอดิเทพ  ใครบุตร
19. เด็กหญิงอรุณี  งาสิทธิ์
20. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  หลาบสีดา
 
1. นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายอาทิตย์  เสนาใหญ่
 
1. นางพรวิมล  ปัตพี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรญาณี  ประทาน
 
1. นายวีรศักดิ์  อินทรสิทธิ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ขันทะชา
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 1. เด็กชายประดับศักดิ์  ใฝ่สีทา
 
1. นางจันดา  ทอนฮามแก้ว
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นามจันโท
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายจิรภัทร  สุไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงดารุณี  เหล็กเพชร
 
1. นายธนเสฏฐ์  จันทร์ทอง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กชายวิบูลศักดิ์  นาไชยเงิน
 
1. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์ทานันท์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงสมพร  ซิวจำปา
 
1. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์ทานันท์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหว้า 1. เด็กหญิงศศิธร  ดวงสุภา
 
1. นางอัญลยา  ดีวันไชย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายอลงกรณ์  แสนทัน
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีนารัตน์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จอมทะรักษ์
 
1. นางพรวิมล  ปัตพี
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุสุพานิชย์
2. เด็กหญิงคชาภรณ์  อภัยศรี
3. เด็กหญิงคีรีมาศ  สุวรรณรมย์
4. เด็กหญิงชนานันท์  มีศิลป์
5. เด็กหญิงชุติมา  เทียบสี
6. เด็กหญิงญาดา   ขันสัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไกรเทพ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจฝั้น
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่มใกล้
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงส์เอก
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  อาจดวงดี
12. เด็กชายธีระพล  หมื่นแพน
13. เด็กหญิงนันสินี  ลีหนองบัว
14. เด็กชายพรธนา  สายสิม
15. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีปัญญา
16. เด็กชายพิชิตชัย  ปัญญาสาร
17. เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์สาร
18. เด็กหญิงมลฤดี  สุวรรณรมย์
19. เด็กหญิงมุกธิดา  โมระดา
20. เด็กหญิงรุจิราภา  มีเด้ง
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หาดจันทร์
22. เด็กชายวิทวัส  เพชรฤทธ์
23. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ไพคำนาม
24. เด็กชายวุฒิชัย  พุทธขันธ์
25. เด็กชายวุฒิชัย  ธรรมกุล
26. เด็กหญิงศศิธร  สมวงษ์
27. เด็กหญิงสรนันท์  สีเศษพิมพ์
28. เด็กหญิงสุกัญญา  อะนนท์
29. เด็กหญิงสุนิสา  แสนวัง
30. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โสมประทุม
31. เด็กหญิงสุพัตรา  ผาสีดา
32. เด็กชายสุวัฒน์  แสงสว่าง
33. เด็กหญิงอภัชชา  เนาวนิตย์
34. เด็กชายอภิรัตน์  เมืองสูน
35. เด็กหญิงอมิตตา  สุริวงค์
36. เด็กหญิงอรปรียา  บุญณาณ
37. เด็กหญิงอรุโณทัย  เสนานุช
38. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ภูครองทุ่ง
39. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ขำสกล
40. เด็กหญิงอุษา  พุทธา
 
1. นางสาวกนกพร  วิทยารัตนพิทักษ์
2. นายนาถณรงค์  กุลอัก
3. นางนิวาส  บุษบงค์
4. นายพลาดร  ดาบพิมพ์ศรี
5. นางวิไลลักษณ์  โคแก้ว
6. นางสาวสิริลักษณ์  วสุริย์
7. นางสุภาภรณ์  นิวาสประกฤติ
8. นางเอราวัณ  งามสุขศรี
 
111 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พูลภาพ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุรินทะ
3. เด็กชายประวิตร  ประทิบเลิศ
4. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
6. เด็กหญิงวรนันท์  เทียบกลึง
7. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
8. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรรินทร์
9. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
10. เด็กชายอรรถพล  อนุศาสน์
 
1. นางสาวประไพวัลย์  อนุศาสน์
2. นางศศิธร  นาเมืองรักษ์
3. นางเดือนแข  สุราราช
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตากวย 1. เด็กชายจีรศักดิ์  หอมจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  อำไพ
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พรรณการ
4. เด็กหญิงรัฐชิตา  โคตรปัญญา
5. เด็กหญิงวนิดา  เหระวัน
6. เด็กชายวรุฒ  หอมสมบัติ
7. เด็กชายวัชมน  อุ่นวงค์
8. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ลี้
9. เด็กหญิงอารยา  คำบุราณ
10. เด็กหญิงไอลัดดา  ขามไสย
 
1. นางประไพศรี  อุตรนคร
2. นางสุกัญญา   อุตรนคร
 
113 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำผอง
2. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
3. เด็กหญิงนิษฐิดา  พรมบุตร
4. เด็กหญิงวิรญา  พนุมรัมย์
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เมืองนาง
6. เด็กชายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นางสาวบัววัน  เดือนนิล
2. นางสมคิด  นุ่มกัลยา
3. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
4. นางอภิญญา  ใครบุตร
 
114 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 55.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. นางสาวกนกพร  ศรีเสริม
2. เด็กหญิงกนกแก้ว  เกษศรีรัตน์
3. เด็กหญิงดุจฤทัย  หมื่นสุข
4. นางสาวนภัสกร  เพชรตะกั่ว
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  บุตรดา
6. นางสาวภาวิณี  ใจเพียร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วฝ่าย
2. นางบุปผาสวรรค์  วรรณทอง
3. นางสาวปทุมวรรณ  ทองลา
4. นางสมพิศ  ศรีสถาน
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรมมี
2. เด็กหญิงนิตชิตา  สุวรรณหาญ
3. เด็กหญิงปณัดดา  เข็มแก้ว
4. เด็กหญิงปรีชญา  เหลาแตว
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เหลาแตว
6. เด็กหญิงสุรารักษ์  เหลาแตว
7. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฝืดสูงเนิน
 
1. นางสาววันวิวาห์  มาลา
2. นางศิวนาถ  สะไหม
3. นางเดือนแข  สุราราช
4. นางไมตรี  นิสวงศ์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทบัณฑิต
2. เด็กหญิงชลดา  จันทบัณฑิต
3. เด็กหญิงตุ๊กตา  โพธิรส
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ดอนหลักคำ
5. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แสนศรี
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แถลงการณ์
7. เด็กหญิงหทัยชนก  แพงไธสง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  พุทลา
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยภูมิ
2. เด็กหญิงกัณฑมาศ  อ้วนละมัย
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นุ่นสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนิยตา  บุตรแสนคม
5. เด็กหญิงปานตะวัน  อ้วนละมัย
6. เด็กหญิงพิยดา  ดีพร้อม
7. เด็กหญิงรัตธิตา  ทิพย์วิชิน
8. เด็กหญิงสาลิกา  โกสิงห์
9. เด็กหญิงสุภลักษณ์  แสงพงศานนท์
10. เด็กหญิงอรทัย  สุรำไพ
11. เด็กหญิงอารียา  กุระกนก
12. เด็กหญิงเสาวภาคย์  มุ่งเป้า
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ลูกจันทร์
2. นางสาวพวงผกา  สาขาสุวรรณ
3. นางอวนมา  จันทมาลา
4. นางอัจฉรา  ไตรคำ
5. นางไพวัลย์  สีพั่ว
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ต้นกันยา
2. นางสาวขวัญใจ  เมฆสุวรรณ
3. นางสาวชัญญานุช  วรรณทวี
4. เด็กหญิงนุสบา  สุวรรณภักดี
5. เด็กหญิงปทุมทิพย์  เดชสิงห์
6. เด็กหญิงปัทณิตา  วาระทัน
7. เด็กหญิงปิยานุช  เที่ยงเดช
8. เด็กหญิงพรภิรมย์  พรมแสน
9. เด็กหญิงยุรนันท์  ทองพราว
10. เด็กหญิงสุภาพร  สมบัติหล้า
11. เด็กหญิงสุภิรดา  หันประดิษฐ์
12. เด็กหญิงอรญา  บัวเงิน
13. เด็กหญิงโสรญา  สุขมล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณภา
2. นายพร้อมพรรณ์  สุกเหลือง
3. นางสาววิรัด  ฤทธิธรรม
4. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
5. นางสาวอรนัน  มณีวงศ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   อุดารักษ์
2. เด็กหญิงมุธิตา   อุดารักษ์
3. เด็กชายวุฒิชัย    สิใส
4. เด็กหญิงอรุณี   ฮาบพนม
5. นางสาวอาริญา   ไชยพิเดช
 
1. นายปัญญาวิชญ์   ผากงคำ
2. นายศักดิ์รินทร์   งาสิทธิ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายณัชพล  โลจะ
2. เด็กชายทักขพล  สีจูมพล
3. เด็กชายวิจิตร  ฤทธิ์มูลชา
 
1. นางสาวจินตนา  แสนภูวา
2. นางประภัสสร  แจ้งโห
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิมาภรณ์  เทียบศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภาษา
3. เด็กชายอุเทน  มัศรินทร์
 
1. นางมัธติกา  กล่อมจิตร
2. นางโสภา  มิขะมา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 1. เด็กหญิงจริญญา  เสนจันตะ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีสุราช
3. เด็กหญิงสุดธรรมา  คึมยะราช
 
1. นางสาวยวนใจ  ทองโคตร
2. นายสุภาหุ   เฮียงราช
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายสิวบุตร  แก้วกองนอก
2. เด็กชายหทัยพล  ดาราแสง
3. เด็กชายอนันทชัย  ถาทินา
 
1. นายจรูญ  อุณหะโชติ
2. นายสายัน  บุตรละคร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพสาวัง
2. เด็กหญิงธยานิจ  พิมพ์หาร
3. เด็กหญิงปราชญา  ภูนารี
4. เด็กหญิงปวีณา  ทวิวิน
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  จารัตน์
6. เด็กหญิงวรรณิษา  นันสุข
 
1. นางทัศนีย์  ศรีถาพร
2. นางยุคลธร  ธวบุรี
3. นางอุบลรัตน์  พัฒนเพ็ญ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทอง
2. เด็กหญิงปณิตา  วงชาชม
3. เด็กหญิงประภัสสร  มะละครอง
4. เด็กหญิงประภาพร  จารแก่น
5. เด็กหญิงรินดา  พิบูลย์
6. เด็กหญิงเย็นจิตรา  พิบูลย์
 
1. นางมะลิ  พงศ์ชีวนันท์
2. นางรชกมล  อินทรสิทธิ์
3. นางอนงค์  พรมวัง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชินวงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ป้องสุข
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทาโพนทัน
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  บุตรพรม
2. นางอุบลรัตน์  ศรีอุดม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  กิตติวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญเฮ้า
3. เด็กชายพิชิตชัย  บุญเฮ้า
 
1. นางขวัญสุดา  คชพล
2. นางสุรีย์นิภา  เจริญธนิตกุล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงจิรพัชร  สิงห์โต
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินทิแสง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงษ์กระโซ่
 
1. นางสาวสกนจัน  โคตรพัฒน์
2. นางสาวเนรัญชญา  เดชทองทิพย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายจิตรวีร์  ศรีหา
2. เด็กชายธีระพงษ์  สินไชย
3. เด็กชายสายฟ้า  แรงไธสง
 
1. นางสาวดวงฤทัย  กุมมาลา
2. นางไพวรรณ  สุพรมอินทร์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายชยานันท์  ชมพูจันทร์
2. เด็กชายทยา  บุญพูล
3. เด็กหญิงพีชาริกา  เหมังคละ
 
1. นายขวัญชัย  เกตุวงษา
2. นางบุปผา  วงศ์สง่า
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนพันนา
2. เด็กชายศราวุธ  ฐานะ
 
1. นายชัยรัตน์  เพ็งสีแสง
2. นายชูชีพ  เหลือผล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีถาพร
2. เด็กหญิงมรกต  แก้วลา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพร
 
1. นางราตรี  บุระเนตร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  นันตะสุข
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงจิตติมา   กุลอัก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฮองต้น
3. เด็กหญิงชลนิชา  ใสหาร
 
1. นางจุฬารัตน์  การุญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ภูมีเขียน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายธวัชชัย  ดวงสีทอง
2. เด็กชายสรรชัย  ดวงสีทอง
3. เด็กหญิงอรสา  ชูแสงทอง
 
1. นางสาวดรุณี  นิวาสวัฒน์
2. นางสุรี  ไชยราช
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1. เด็กหญิงตูมรินทร์  บุญโชติ
2. เด็กหญิงยุวดี  นินเกตุ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กลัดจิตร
 
1. นางนิตยา  หงษ์บินมา
2. นายวุฒิชัย  หงษ์บินมา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 1. เด็กหญิงนิตติยา  บัวไชยสิทธิ์
2. เด็กชายเจวลิน  วงศ์ษร
3. เด็กหญิงแววตา  ปีลวย
 
1. นางขวัญเรือน  เพียสา
2. นายประจักษ์  แสนพันนา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 1. เด็กหญิงจิตติมา  มะริรส
2. เด็กหญิงพัชริดา  รังหอม
3. เด็กหญิงสายป่าน  คะพรมมา
 
1. นางสาวพิสมัย  ศรีอักเศษ
2. นางเดือนเพ็ญ  รักเสมอวงค์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงพา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรศรีเมือง
3. เด็กหญิงเสาวภา  คำมิสา
 
1. นายนพดล  หล่าเพีย
2. นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ปานโพธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  กุลวงค์
 
1. นายชัยรัตน์  เพ็งสีแสง
2. นายชูชีพ  เหลือผล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงเกษมณี  วงค์โนนงิ้ว
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ทนนวน
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ไขลาเมา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงทานตะวัน  บัวขัน
2. เด็กหญิงนุศรา  อินทวงศ์
 
1. นางญาณิศา  เกียววงค์
2. นายธเนศ  ศรีท้าว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงทิติยา  คำสาร
2. เด็กหญิงมัญฑนา  นางสิงห์อ้อ
 
1. นางสาวเกศสินี  วงศ์ธรรม
2. นายแสงจันทร์  ภูมิภักดิ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุรีรัมย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คละ
 
1. นางสาวดวงนภา  จันทรชาศรี
2. นายพิทักษ์  เพียรสบาย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายอธิป  แก้วมาลุน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สร้อยคำ
 
1. นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม
2. นางวีระพร  อุปสิทธิ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. นายภานุเดช  โคตรศรี
2. นายยศนันท์  สุขเหลือง
 
1. นายนาท  โนนยะโส
2. นายนิติวุฒิ  ศรีคลังไพร
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายจิรายุส  กระแสสิงห์
2. เด็กชายวรฉัตร  สุมังคฤทธิ์
 
1. นางสาวปาริชาต  บุษบงค์
2. นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์กระโซ่
2. นายนฤเดช  วงชาลี
 
1. นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส
2. นายสำราญ  พรมวัง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อุปชาใต้
2. เด็กชายศุภณัฐ  เจริญสุข
 
1. นายนำโชค  สุทธิเสน
2. นางประวีนา  สุทธิเสน
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายปัญญากร  ศรีหาจันทร์
2. เด็กชายไชยรัฐ  กำทองดี
 
1. นางนาถฤดี  หมายมั่น
2. นายวีระยุทธ  เพริศแก้ว
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงกรชนก  พิมพ์สาร
2. เด็กชายณัชมานนท์  แก้วสุทอ
3. เด็กชายภูวดล  จันทร์ละคร
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายนัทวัฒน์  ยอดต้น
2. เด็กหญิงมาริสา  อุปไชย
3. เด็กชายโชคทวี  คำอ้วน
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐพล  วงศ์ละคร
2. เด็กชายทีปกร  เนตรมหา
3. เด็กชายภูวดล  จันทร์ละคร
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รองแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญชื่น
3. เด็กชายอานนท์  เศษรักษา
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กหญิงจิรประภา  มีหัวโทน
 
1. นางสามินี  ขันธุปัทม์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  กองสิงห์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  นิธิเจริญ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงวันวิสา  แสนทวีสุข
 
1. นายพร้อมพรรณ์  สุกเหลือง
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กชายพุฒิเมธ  ไชยนา
 
1. นางวิจิตรา  วังยายฉิม
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เข็มพันธ์
 
1. นางวงศ์แข  อุสุมสารเสวี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ลาสา
 
1. นางสาวจีรนุช  น้อยตาแสง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายนิธิศ  สำราญดี
 
1. นางสาวเพียงพิศ  ทองผา
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาหลาย 1. นางสาวกาญจนา  นอกชัยภูมิ
 
1. นางพัชรินทร์  ระมุงทวาย
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหว้า 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนอาษา
 
1. นางอัญลยา  ดีวันไชย
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญอยู่
 
1. นายพร้อมพรรณ์  สุกเหลือง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ต้นสิน
2. เด็กหญิงจิราพัชระ  ทรัพย์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  นานวน
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสนวงค์
5. นายเอกชัย  หนูนา
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองล้วน
2. นางจุฬาวรรณ   สุขจันดา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวกนกชญา  คุณสมบัติ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วอัคฮาด
 
1. นางสาวกนกชญา  คุณสมบัติ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พาแก้ว
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีพรหม
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิภวานี  เหมะธุลิน
2. เด็กหญิงเปรมิกา  สอนพูล
 
1. นายศุภชัย  มาละอินทร์
2. นางอรวรรณ  อุปชิต
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. นางสาวมัฆฑนา  จอมศรีกระยอม
2. นางสาววิไล  สวัสเอื้อ
 
1. นายพร้อมพรรณ์  สุกเหลือง
2. นางสาววิรัด  ฤทธิรรม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1. เด็กชายจตุรภัทร  คุณบุราณ
2. เด็กชายณัชพงศ์  บุญชาญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณบุราณ
4. เด็กชายผดุงเดช  คิดโสดา
5. เด็กชายวรพล  คำลือ
6. เด็กชายวีระพัฒน์  นามห้วยพระ
 
1. นายกฤษดา  บุญชาญ
2. นายปิติศักดิ์  เสวาภพ
3. นายวงศ์นรินทร์  แก้วฝ่าย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สัพโส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลสันต์
3. เด็กชายทรงพล  ไชยขาน
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โสภาจร
5. เด็กชายเจตรินทร์  คำไซร้
6. เด็กชายเมธาวิน  ประทาน
 
1. นางสาวทับทิม  แก้วมณี
2. นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม
3. นางรัชนี  อ่อนสุระทุม
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์  ลิลาศ
2. นายชัยยา  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายธนวุฒ  ใจเพียร
4. นายธรรมรัตน์  ลูกแก้ว
5. เด็กชายยศนนท์   พระวงศ์
6. เด็กชายวิศรุตน์  พังทุย
7. นายศักดิ์อนันท์  สุขพันธ์
8. เด็กชายอาร์มทนิล  อินทนาม
 
1. นายมงคล  ปางชาติ
2. นายรุ้งทิพย์   ชาติโสม
3. นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กหญิงกรวิกา  เอนไหลลิด
2. เด็กหญิงพิยดา  ผาดี
3. นางสาวมธุริน  บุญเรือง
4. เด็กหญิงรัชฎา  รนพิมาย
5. นางสาวศิริพร  โคตรคำ
6. นางสาวสร้อยสิรินทร์  เกตุแก้ว
7. เด็กชายสุพัฒน์  อรรถสาร
8. เด็กหญิงสุภาดา  จิตรธรรม
9. นายอนาวิน   ศิหิรัญ
10. นางสาวไปรญา  กลิ่นสีสุข
 
1. นางบุปผา  วงศ์สง่า
2. นายวีระ  หลอดเหลา
3. นางสาวเบญญา  สัพโส
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนุรักษ์ราษฎร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วกันหา
3. เด็กชายธนานนท์  ทิพย์หาอินทร์
4. เด็กชายธนุวงศ์  วงศ์อักษร
5. เด็กหญิงพรญาณี  ประทาน
6. เด็กหญิงยลดา  เลิศอภิชัยกุล
7. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อุ้ยวงศ์
8. เด็กหญิงสุภา  พลรัตน์
9. เด็กชายเศวดีภ์  ประทาน
10. เด็กหญิงเสาวรส  ดินจำปี
 
1. นางพรรณี  วงศ์คำจันทร์
2. นายพิชัย  หาญรักษ์
3. นายวีรศักดิ์  อินทรสิทธิ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. เด็กหญิงดารุณี  เข็มอุทา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เข็มอุทา
3. เด็กหญิงวิภาดา  ขอบไชยแสง
4. เด็กหญิงศรีราพร  เข็มจักร์
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  อินธิระ
 
1. นางทัศวรรณ  จันทราช
2. นายวิบูรณ์  สิงห์คราม
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุมภูสาร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงวราพร  สายพรม
 
1. นางศิราณี  สิงห์ปั้น
2. นางสาวอรชา  ทัศน์บุตร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ
2. เด็กหญิงนิภาพร  พลมูล
3. เด็กหญิงพรนภา  เสน่ห์วงศ์
 
1. นางวิลาวัณย์  พรหมสุรีย์
2. นายสิทธิชัย  นามเดช
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงขณิฐา  เหมือนศรี
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทองสุข
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จำปาศิลป์
 
1. นางกมลพร  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสาวจารุวรรณ  งามนา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กชายคงเยน  มั่นคำศรี
2. เด็กชายบัณฑิต  ยางวิเศษ
3. เด็กหญิงพรนภา  เลิกคอนสาร
 
1. นางบุญช่วย  พันธ์เสนา
2. นางสุรินทร์  อุดชุมนารี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุตรสา
2. เด็กชายภูชิต  เหมาะราศรี
 
1. นางนติยา  งิ้วไชยราช
2. นางสุนันทา  ก้อนแพง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กหญิงจันทกานติ์    แสนจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ธุรารัตน์
 
1. นายนิวัฒน์  อินทร์บัว
2. นางรัตนาพร  อินทร์บัว
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1. เด็กหญิงนันทยา  วงค์อักษร
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อินกอง
 
1. นายคำฟอง  เคนไชยวงค์
2. นายอัมรินทร์  ก้อนแพง
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีรัง
2. เด็กชายอาทิตย์  กับพะวงศ์
 
1. นางบุญล้ำ  พรหมวงศานนท์
2. นายยุทธิชัย  เครือจันผา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. นางสาวณัฐรินทร์  พิมจักแสน
2. นางสาวไอรดา  พิมพ์จักแสน
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ก่ำจำปา
2. นายมานพ  ปะปีดา
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อินธิราช
2. เด็กชายวีระพงษ์  จันพูน
 
1. นางสาววรรณรัตน์  บงศ์บุตร
2. นางสุชาดา  คนเสงี่ยม
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. เด็กชายนครินทร์  พันธุวัล
 
1. นายภัทราวุธ  โคตรเรือง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญศิริ  สุพิมล
 
1. นางพิศมัย  อาแพงพันธ์
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายปรีดา  ดาบน้อยอุ่น
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายสิวะ  นครพันธ์
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสบง 1. เด็กชายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
 
1. นางสาวอัจฉราพร  พรไธสง
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กชายธนพล  จันทร์เต็ม
 
1. นายจักรพล  พลเยี่ยม
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายฏิณฑวัชร  ตรีละพรรณ
 
1. นายบรรจบ  ตรีละพรรณ
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหว้า 1. เด็กชายไกรวิทย์  วิเวกวิน
 
1. นางสาวรัตน์เกล้า  ไตรโยธี
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงพรนภา  บุญตาวรรณ
 
1. นายบรรจบ  ตรีละพรรณ
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหว้า 1. นายเกียรติศักดิ์  แก่นมั่น
 
1. นางสาวรัตน์เกล้า  ไตรโยธี
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษดา  กาศักดิ์
2. เด็กหญิงชนิดา  ีดีมงคล
3. เด็กชายชาคริต  สร้างนานอก
4. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์เสนา
5. เด็กชายถิรพล  พารพงษ์
6. เด็กชายถิรเดช  พานพงษ์
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  เอกสะพัง
8. เด็กชายธนายุทธ  สวัสแวงควง
9. เด็กชายนันทกร  การปรีชา
10. เด็กหญิงพรพินิจ  ยามงคล
11. เด็กหญิงพัชรมล  ม่วงสุราษฎร์
12. เด็กชายพิชิต  ทองดีนอก
13. เด็กชายภัทรพล  ศิริมานพ
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  หมื่นหาวงษ์
15. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  เิบิกบานดี
16. เด็กชายวีระชัย  ญานนน
17. เด็กชายศรราม  บุญสม
18. เด็กหญิงศุศราำภรณ์  คำทอง
19. เด็กชายสลาตัน  จงรัก
20. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีภูมิ
21. เด็กชายสิทธิัภัทร  ต้นเตย
22. เด็กหญิงสุจิตรา  ป้องคำสิงห์
23. เด็กหญิงอภิญญา  กองจันทร์
24. เด็กชายอภิวัฒน์  พรมน้อย
25. เด็กหญิงอุสรา  ฤกษ์มา
26. เด็กชายอุเทน  ต้นเตย
27. เด็กหญิงเรืองลดา  คำคนซื่อ
28. เด็กชายเอกพล  อุประ
29. เด็กชายโชคทวี  มาตวังแสง
30. เด็กหญิงไพรินทร์  เชิดชนะ
 
1. นายวิทยา  สัพโส
2. นายวิรัตน์  ศรีอักเศษ
3. นางสาวศิวภรณ์  มาตราช
4. นายสมบูรณ์  พานิชพงษ์
5. นายสันทนา  จักรโสภา
6. นายอุทัีย  บังพะจาร
7. นางอุไรวรรณ  ชินชา
 
197 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงมี
 
1. นางผ่องศรี  ชาวโคกสี
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายพงศกร  ภูมิลา
2. เด็กชายฤทธิไกร  สมบัติหล้า
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ศร๊ชูยงค์
 
1. นางกมลภัทร  ประธาน
2. นางสาวสิริกร  ราช้อน
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1. เด็กหญิงลักขณา  คำดีราช
2. เด็กหญิงศศิรัศมี  มณีภาสชูวงศ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  ฝูงที
 
1. นางรัชณี  อินธิปีก
2. นางสาวแพทอง  แก้วทน
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงลักษณ์คณา  ประทาพันธ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  คำผุย
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทร์ส่อง
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายบารมี   โสภา
 
1. นางสาวขวัญจิต  วงศ์ประทุม
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1. เด็กชายนนทชัย  วิมประภาพรกุล
 
1. นายสมพร  คิดโสดา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 1. เด็กชายภาราดร  ถากงตา
 
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางอภิญญา  เมืองแสน
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงนุษบา  ค้ายกับคำ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ไขลาเมา
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงพรมพูนลาภ  แง่พรหม
 
1. นางลดาวัลย์  นารีสา
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายนครินทร์  ไมชมแก้ว
2. เด็กชายประทาน  ชัชรัตน์
3. เด็กชายศิริวัฒน์  จูมลี
 
1. นางนงคลักษณ์  สิทธิ
2. นางสาววราภรณ์  โลกลินไลน์
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงอุลัย  บุญหล้า
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
2. นางทุเรียน  พละชัย
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1. เด็กหญิงวิภาพร   สนูนอก
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    ชมพูทีป
 
1. นางสาวปริศนา    แก้วคำสอน
2. นางสลิตา    อุปจันโท
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1. เด็กหญิงชลาลัย  ชนะสะแบง
2. เด็กหญิงสุรัตน์ชาดา  ชรินทร์
 
1. นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์
2. นางเสนาะจิต  เหมาะพิชัย
 
212 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กหญิงกนกอร  เสาร์ดี
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสนมณี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทวงค์
2. นางสุมนา  อ่อนนาง
 
213 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1. เด็กชายนพรัตน์  อินทรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสาริกา  คำวงษ์ษา
 
1. นางจิราภรณ์  ขาวนาเข
2. นางวันเพ็ญ  คำผุย
 
214 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  จักรโนวรรณ์
2. เด็กหญิงญาณิกา  โพธิราช
3. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีวรขันธ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  ภะวะกุญชร
5. เด็กหญิงพรมพูนลาภ  แง่พรหม
6. เด็กชายอดิเทพ  สารศิริ
7. เด็กชายเขมรินทร์  โนนคำวงศ์
 
1. นายวิรัตน์  แง่พรหม
2. นางอุไรวรรณ  แง่พรหม
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถาตาจันทร์
 
1. นางมาลัย  ไตรโยธี
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดีงาม
 
1. นางวันเพ็ญ  คำผุย
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1. เด็กชายมงคล  ก้างอ่อนตา
 
1. นางสาวกรฬฎากาญจน์  คำเกาะ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์ณีย์
 
1. นางนิสิตรา  สุทธิอาจ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายปราโมทย์  ทฤษฎี
 
1. นางรัศมี  ศรีคลังไพร
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 1. เด็กชายกิตติพัศ  นุปทุม
2. เด็กชายชิณวุฒิ  ช่วยรักษา
3. เด็กชายฐาปนินทร์  สินทระ
4. เด็กหญิงพัชรา  แก่นท้าว
5. เด็กหญิงพัณนิตา  จันทราช
 
1. นางกฤษณา  จันทร์ทองศรี
2. นางพิสมัย  แก้วดวงดี
3. นางสาววนิสา  บงบุตร
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายนิธิศ  สำราญดี
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศิวิลัย
 
1. นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สาริศรี
2. เด็กชายถนัดชัย  ราศี
3. เด็กชายธนวัฒน์  ราษี
4. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญสุข
5. เด็กชายมานพ  อินธิ
 
1. นางสาวลักขณา  เหง้าละคร
2. นางสาวสไบแพร  อินธิ
3. นางเยาวรัตน์  ทายะ
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กชายดนัยเดช  สุผา
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุผา
3. เด็กหญิงนันทนา  ถวิลคำ
4. เด็กหญิงปิยากร  ถาบุญศรี
5. เด็กหญิงอนุสรณ์  ยันนี
 
1. นางพูลทรัพย์  สุผา
2. นางมาลัย  ไตรโยธี
3. นางวิราวรรณ  เทอำรุง
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงค์   อรัมย่อง
2. เด็กหญิงฐาปราณี   สาธุสิทธิ์
3. เด็กชายอัครพล   จันทร์ห้างหว้า
 
1. นายพรรณา  มาตเลียง
2. นางอมรรัตน์  หมั่นมี
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภาพ
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  ธีระพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาครัตน์
 
1. นางฉัตรสุดา  ธุระนนท์
2. นางสาววราภรณ์  ทัศพงษ์
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 1. เด็กชายณรงค์  ทองรส
2. เด็กชายวิทชนะ  หลวงชา
3. เด็กชายอัมรินทร์  กองวงศ์
 
1. นางสาวศิริรักษ์  พรมสุริย์
2. นางเกษสินี  ไขไพวัน
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  สอนไชย
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อินทร์บุญญา
3. เด็กชายภาสกร  ยี่จัตุรัส
 
1. นาง อุไรวรรณ  เวยสาร
2. นายจักราชัย  ปลื้มสุด
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ลาไป
2. เด็กชายสนธยา  แสนสา
3. เด็กชายสุริยา  พลเยีี่ยม
 
1. นายประจักษ์  สุระทัด
2. นางสาวสำลี  พลสวัสดิ์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 1. เด็กหญิงนรมน  โนนลือชา
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ชาหยอง
3. เด็กชายนิรุท  นาชัย
 
1. นางพัทจรี  ชูพันธ์
2. นางสาวสุพัฒตรา  พองพรหม
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กชายดุลยพล  แพงหอม
2. เด็กชายพิทักษ์  แสนมณี
 
1. นางสาวพจณี  เกสรศรี
2. นางสุดาพร  บุญพูล
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอบุตร
2. เด็กหญิงวิชุดา  พันหอม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศิวิลัย
 
1. นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์
2. นางพรนภา  มาละอินทร์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายประวิทย์  สุภิวงค์
2. นายปิยพงษ์  แก้วคำ
3. เด็กชายวีระชัย  วรรณศิลป์
 
1. นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์
2. นางพรนภา  มาละอินทร์