งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 239
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสรศรี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด 1. เด็กชายศรวิทย์    กิ่งพรมภู
1. นางกัณหา    เมืองแสน
4
2 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ 1. เด็กชายพรเจริญ    จันทร์พรมมา
1. นายพรรณา    มาตเลียง
3 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้านาแต้ 1. เด็กชายบรรณวิชญ์    เสาะแสวง
1. นายเกษสินี    ไขไพวัน
4 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี 1. เด็กชายมงคล    ก้างอ่อนตา
1. นางสาวกรฬฎากาญจน์    คำเกาะ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง 1. เด็กชายวิทยา    เรืองรัตน์
1. นายหรรษา    เกียววงค์
7 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงปรานปรียา    พันธ์ศรี
1. นางนิภา    สิงห์เสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย 1. เด็กหญิงพรพิมล    ศักดิ์หาญภพ
1. นายจักราชัย    ปลื้มสุด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................