สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 28 7 8 43 42 10 0 5 52
2 บ้านอินทร์แปลง 10 2 3 15 16 4 7 5 27
3 บ้านวังบง 8 9 8 25 29 8 1 13 38
4 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 7 5 4 16 18 7 4 3 29
5 บ้านดงหม้อทอง 6 2 3 11 10 4 2 7 16
6 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 6 0 2 8 10 1 1 6 12
7 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 5 2 1 8 11 4 2 6 17
8 บ้านหนองลาด 5 1 2 8 8 3 2 2 13
9 บ้านห้วยหิน 4 5 3 12 15 6 2 8 23
10 บ้านบะหว้า 4 5 3 12 13 10 1 7 24
11 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 4 4 4 12 11 3 2 7 16
12 บ้านบะนกทา 4 3 4 11 6 5 2 2 13
13 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 4 3 2 9 18 7 6 1 31
14 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 4 3 2 9 10 4 4 5 18
15 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 4 2 0 6 6 0 0 0 6
16 บ้านหนองม่วง 3 6 1 10 13 3 6 4 22
17 บ้านอากาศ 3 5 5 13 19 6 5 9 30
18 บ้านวังเวิน 3 4 1 8 8 2 0 0 10
19 บ้านขัวก่าย 3 3 4 10 17 6 0 4 23
20 บ้านดงยาง 3 3 2 8 12 2 1 8 15
21 นาจานกล้วยน้อย 3 2 3 8 10 1 1 2 12
22 บ้านเหล่าผักใส่ 3 2 1 6 13 5 3 3 21
23 บ้านดงสาร 3 2 1 6 12 6 5 3 23
24 บ้านโคกกลาง 3 2 1 6 7 2 1 2 10
25 บ้านห้วยหินลาด 3 2 0 5 10 7 3 7 20
26 บ้านเซือม 3 1 2 6 10 5 0 5 15
27 ชุมชนบ้านมาย 3 1 2 6 9 6 6 5 21
28 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 3 1 1 5 6 2 1 6 9
29 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 3 1 0 4 7 1 0 3 8
30 บ้านหนองบัวสิม 3 0 3 6 10 4 2 7 16
31 บ้านหนองพอกน้อย 3 0 1 4 7 2 1 3 10
32 บ้านนาอวนน้อย 3 0 1 4 6 3 0 3 9
33 บ้านบะป่าคา 3 0 0 3 5 1 1 0 7
34 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 2 6 3 11 11 7 5 4 23
35 บ้านทุ่งโพธิ์ 2 5 2 9 9 8 5 4 22
36 บ้านคำลอดพื้น 2 4 0 6 13 7 0 3 20
37 บ้านกุดเรือคำ 2 3 7 12 15 5 5 3 25
38 บ้านส้งเปือย 2 3 4 9 5 8 3 2 16
39 บ้านนายม 2 3 1 6 8 1 0 1 9
40 บ้านยางคำ 2 2 4 8 11 5 3 4 19
41 บ้านดงบัง 2 2 1 5 10 8 0 1 18
42 บ้านท่าศรีไคล 2 2 1 5 10 2 1 9 13
43 บ้านถ้ำเต่า 2 2 1 5 7 5 3 4 15
44 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 2 2 1 5 6 5 0 5 11
45 บ้านพุทธรักษา 2 2 0 4 9 0 1 1 10
46 บ้านตาดโตน 2 1 2 5 6 2 1 2 9
47 อนุบาลบ้านม่วง 2 1 1 4 7 7 2 5 16
48 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 2 1 0 3 11 1 0 2 12
49 บ้านสงเปือย 2 1 0 3 6 1 1 1 8
50 บ้านคอนศรีบะสะแบง 2 1 0 3 4 2 1 0 7
51 บ้านตาด 2 0 2 4 6 2 1 3 9
52 บ้านหนองบัวแดง 2 0 1 3 3 6 0 0 9
53 บ้านโพนสวาง 2 0 0 2 4 5 2 2 11
54 บ้านแก้ง 1 5 2 8 11 1 1 3 13
55 บ้านปลาหลาย 1 4 0 5 6 4 2 1 12
56 บ้านแสนสุขสามัคคี 1 3 2 6 7 4 0 3 11
57 แพดพิทยารัตน์ 1 3 1 5 8 0 1 1 9
58 บ้านนาจาร 1 3 0 4 3 3 2 3 8
59 บ้านดงเสียว 1 2 7 10 11 5 1 3 17
60 บ้านดงห้วยเปลือย 1 2 3 6 8 2 1 5 11
61 บ้านด่านสมบูรณ์ 1 1 3 5 5 0 0 1 5
62 บ้านเพีย 1 1 2 4 9 4 1 1 14
63 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1 1 2 4 8 3 0 3 11
64 บ้านหนองแวง 1 1 2 4 5 2 2 2 9
65 บ้านข้าวแป้ง 1 1 1 3 8 1 2 0 11
66 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 1 1 1 3 7 7 7 4 21
67 บ้านวาใหญ่ 1 1 1 3 5 5 1 2 11
68 บ้านหนองตากวย 1 1 1 3 5 2 0 0 7
69 บ้านห้วยทราย 1 1 1 3 5 0 2 1 7
70 บ้านแพงใหญ่ 1 1 1 3 4 5 0 1 9
71 บ้านนาง่ามเล้า 1 1 1 3 3 1 1 0 5
72 บ้านดอนแดง 1 1 0 2 4 2 0 0 6
73 บ้านเสาวัด 1 1 0 2 3 3 4 2 10
74 บ้านโนนแสบง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
75 บ้านโพนแพง 1 1 0 2 2 2 2 1 6
76 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1 1 0 2 2 2 0 2 4
77 บ้านโนนแพง 1 1 0 2 2 0 2 0 4
78 บ้านหนองแสงคำ 1 1 0 2 2 0 1 1 3
79 บ้านนาดูนนาดี 1 0 3 4 6 4 2 3 12
80 บ้านสันติสุขสระแก้ว 1 0 2 3 3 1 0 0 4
81 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1 0 1 2 4 2 0 1 6
82 บ้านกุดจาน 1 0 1 2 3 2 3 1 8
83 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1 0 0 1 6 6 1 9 13
84 บ้านก่อ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
85 บ้านนากะทาด 1 0 0 1 3 4 1 6 8
86 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 0 0 1 2 3 0 0 5
87 บ้านโคกก่องหนองแวง 1 0 0 1 2 1 0 1 3
88 บ้านหนองสามขา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองขุ่น 1 0 0 1 1 2 0 1 3
90 บ้านโคกถาวร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านคำตากล้า 0 4 0 4 8 5 1 3 14
92 ชุมชนบ้านกลางนาโน 0 3 1 4 12 6 2 5 20
93 บ้านโนนทับช้าง 0 3 0 3 5 7 2 0 14
94 บ้านดงเหนือ 0 2 1 3 6 2 0 1 8
95 บ้านศรีวิชัย 0 2 1 3 4 4 3 3 11
96 เทศบาลคำตากล้า 0 2 1 3 3 2 0 3 5
97 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 2 1 3 3 2 0 1 5
98 ห้วยน้ำเที่ยง 0 2 0 2 4 0 2 1 6
99 บ้านบ่อแดง 0 2 0 2 1 1 1 0 3
100 บ้านน้ำบุ้น 0 1 4 5 5 4 0 0 9
101 บ้านท่างาม 0 1 3 4 4 3 1 6 8
102 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 2 3 4 3 1 1 8
103 บ้านขาม 0 1 1 2 8 1 0 3 9
104 บ้านนาซอ 0 1 1 2 5 3 1 2 9
105 บ้านหว้านสหวิทยา 0 1 1 2 5 1 1 5 7
106 บ้านดอนทอย 0 1 1 2 5 1 1 1 7
107 บ้านหนองสนม 0 1 1 2 4 2 0 0 6
108 บ้านท่าควาย 0 1 1 2 3 2 2 3 7
109 บ้านกุดเรือ 0 1 1 2 2 2 0 1 4
110 บ้านขุนภูมิ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
111 บ้านนาดอกไม้ 0 1 0 1 7 3 1 3 11
112 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 1 0 1 4 4 2 2 10
113 บ้านห้วยแสง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
114 บ้านซ่อมดู่ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
115 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านนาคอย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
117 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
118 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 0 0 2 2 5 3 3 2 11
119 บ้านโคกกสว่าง 0 0 2 2 4 2 0 0 6
120 ชุมชนบ้านโพนงาม 0 0 1 1 8 6 4 2 18
121 บ้านนาฮี 0 0 1 1 6 1 1 2 8
122 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 0 0 1 1 5 2 0 1 7
123 บ้านหินเหิบ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
124 บ้านโพธิ์ชัย 0 0 1 1 4 3 1 1 8
125 บ้านดงอีด่อย 0 0 1 1 4 2 2 3 8
126 บ้านสุวรรณคีรี 0 0 1 1 3 4 0 3 7
127 บ้านนาถ่อน 0 0 1 1 3 1 0 2 4
128 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
129 บ้านนาเมือง 0 0 1 1 2 3 2 3 7
130 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองฮาง 0 0 1 1 1 4 2 4 7
132 บ้านโนนแต้ 0 0 1 1 1 2 2 1 5
133 ประชานาดอกไม้ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
134 บ้านวาน้อย 0 0 1 1 0 4 1 1 5
135 บ้านจาร 0 0 1 1 0 1 1 1 2
136 บ้านโคกแสง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
137 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
138 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
139 บ้านน้ำจั้น 0 0 0 0 4 4 0 1 8
140 บ้านคึม 0 0 0 0 4 1 3 1 8
141 คำปลาฝานาทวี 0 0 0 0 3 6 3 4 12
142 บ้านท่าก้อน 0 0 0 0 3 4 0 2 7
143 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 3 3 0 1 6
144 บ้านวังเยี่ยม 0 0 0 0 3 1 1 3 5
145 บ้านสรศรี 0 0 0 0 3 1 0 2 4
146 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 0 0 0 0 3 0 3 3 6
147 บ้านเม่นน้อย 0 0 0 0 3 0 1 1 4
148 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
149 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
150 บ้านวังหว้า 0 0 0 0 2 2 1 1 5
151 บ้านนาบัว 0 0 0 0 2 1 0 3 3
152 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
153 บ้านบะยาว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
154 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 บ้านโนนไทย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านวังโพน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านลืมบอง 0 0 0 0 1 0 3 5 4
160 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 0 0 0 1 0 0 3 1
161 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 บ้านกุดจิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
165 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
166 บ้านนาหวาย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
167 บ้านโนนชนะสังคม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
170 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านคำยาง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
172 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
173 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านคูสะคาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 234 209 192 635 960 459 217 395 1,636