สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 26 7 8 41 40 10 0 5 50
2 บ้านอินทร์แปลง 10 2 3 15 16 4 7 5 27
3 บ้านวังบง 8 9 5 22 26 7 1 11 34
4 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 6 4 3 13 15 7 4 3 26
5 บ้านดงหม้อทอง 6 2 3 11 10 4 2 7 16
6 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 6 0 2 8 10 1 1 6 12
7 บ้านหนองลาด 5 1 2 8 8 3 2 2 13
8 บ้านบะหว้า 4 5 3 12 13 10 1 7 24
9 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 4 4 4 12 11 3 2 7 16
10 บ้านบะนกทา 4 3 3 10 5 4 1 2 10
11 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 4 3 2 9 18 7 6 1 31
12 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 4 3 2 9 10 3 4 4 17
13 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 4 1 0 5 8 4 2 4 14
14 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
15 บ้านหนองม่วง 3 6 1 10 13 3 6 4 22
16 บ้านอากาศ 3 5 5 13 19 6 5 9 30
17 บ้านห้วยหิน 3 5 2 10 14 5 2 8 21
18 บ้านเหล่าผักใส่ 3 2 1 6 13 5 3 3 21
19 บ้านดงสาร 3 2 1 6 11 6 5 3 22
20 บ้านโคกกลาง 3 2 1 6 7 2 1 2 10
21 บ้านห้วยหินลาด 3 2 0 5 10 7 3 7 20
22 บ้านหนองบัวสิม 3 0 3 6 10 4 2 7 16
23 บ้านหนองพอกน้อย 3 0 1 4 7 2 1 3 10
24 บ้านนาอวนน้อย 3 0 1 4 6 3 0 3 9
25 บ้านบะป่าคา 3 0 0 3 5 1 1 0 7
26 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 2 6 3 11 11 7 5 4 23
27 บ้านทุ่งโพธิ์ 2 4 2 8 8 8 5 4 21
28 บ้านคำลอดพื้น 2 4 0 6 13 7 0 3 20
29 บ้านกุดเรือคำ 2 3 6 11 14 5 5 3 24
30 บ้านขัวก่าย 2 3 4 9 16 6 0 3 22
31 บ้านนายม 2 3 1 6 8 1 0 1 9
32 บ้านยางคำ 2 2 3 7 10 4 3 4 17
33 บ้านท่าศรีไคล 2 2 1 5 10 2 1 9 13
34 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 2 2 1 5 4 5 0 5 9
35 บ้านพุทธรักษา 2 2 0 4 9 0 1 1 10
36 บ้านตาดโตน 2 1 2 5 6 1 1 2 8
37 อนุบาลบ้านม่วง 2 1 1 4 7 7 2 5 16
38 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 2 1 1 4 5 2 1 5 8
39 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 2 1 0 3 11 1 0 2 12
40 บ้านสงเปือย 2 1 0 3 6 1 1 1 8
41 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 2 1 0 3 5 1 0 3 6
42 บ้านตาด 2 0 2 4 5 2 1 3 8
43 บ้านหนองบัวแดง 2 0 1 3 3 6 0 0 9
44 บ้านโพนสวาง 2 0 0 2 4 5 2 2 11
45 บ้านแก้ง 1 5 2 8 11 1 1 3 13
46 บ้านปลาหลาย 1 4 0 5 6 3 2 1 11
47 บ้านนาจาร 1 3 0 4 3 3 2 3 8
48 บ้านส้งเปือย 1 2 4 7 2 7 2 2 11
49 บ้านดงยาง 1 2 2 5 9 1 1 8 11
50 บ้านดงเสียว 1 1 6 8 9 5 0 3 14
51 บ้านดงห้วยเปลือย 1 1 3 5 7 2 1 5 10
52 บ้านด่านสมบูรณ์ 1 1 3 5 5 0 0 1 5
53 บ้านเพีย 1 1 2 4 9 4 1 1 14
54 บ้านเซือม 1 1 2 4 8 5 0 5 13
55 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 1 1 1 3 7 7 7 4 21
56 บ้านดงบัง 1 1 1 3 7 5 0 1 12
57 บ้านวาใหญ่ 1 1 1 3 5 4 1 2 10
58 บ้านหนองตากวย 1 1 1 3 5 2 0 0 7
59 บ้านห้วยทราย 1 1 1 3 5 0 2 1 7
60 บ้านเสาวัด 1 1 0 2 3 2 3 2 8
61 บ้านนาง่ามเล้า 1 1 0 2 3 0 1 0 4
62 บ้านโนนแสบง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
63 บ้านโพนแพง 1 1 0 2 2 2 2 1 6
64 บ้านโนนแพง 1 1 0 2 2 0 2 0 4
65 บ้านหนองแสงคำ 1 1 0 2 2 0 1 1 3
66 บ้านนาดูนนาดี 1 0 3 4 6 4 2 3 12
67 บ้านหนองแวง 1 0 2 3 4 2 0 2 6
68 บ้านถ้ำเต่า 1 0 1 2 4 3 2 4 9
69 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1 0 0 1 6 6 1 9 13
70 บ้านนากะทาด 1 0 0 1 3 3 1 5 7
71 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 0 0 1 2 3 0 0 5
72 บ้านกุดจาน 1 0 0 1 2 2 3 1 7
73 บ้านโคกก่องหนองแวง 1 0 0 1 2 1 0 1 3
74 บ้านก่อ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
75 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
76 บ้านหนองขุ่น 1 0 0 1 1 2 0 1 3
77 บ้านโคกถาวร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านคำตากล้า 0 4 0 4 8 5 1 3 14
79 ชุมชนบ้านกลางนาโน 0 3 1 4 12 6 2 5 20
80 บ้านวังเวิน 0 3 1 4 4 2 0 0 6
81 บ้านศรีวิชัย 0 2 1 3 4 4 3 3 11
82 เทศบาลคำตากล้า 0 2 1 3 3 2 0 3 5
83 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 2 1 3 3 2 0 1 5
84 บ้านโนนทับช้าง 0 2 0 2 4 7 2 0 13
85 ห้วยน้ำเที่ยง 0 2 0 2 4 0 2 1 6
86 บ้านบ่อแดง 0 2 0 2 1 1 1 0 3
87 นาจานกล้วยน้อย 0 1 3 4 6 1 1 2 8
88 บ้านท่างาม 0 1 3 4 4 3 1 6 8
89 บ้านน้ำบุ้น 0 1 3 4 3 4 0 0 7
90 ชุมชนบ้านมาย 0 1 2 3 6 6 6 5 18
91 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 2 3 4 3 1 1 8
92 บ้านขาม 0 1 1 2 8 1 0 3 9
93 บ้านนาซอ 0 1 1 2 5 3 1 2 9
94 บ้านข้าวแป้ง 0 1 1 2 5 1 2 0 8
95 บ้านหว้านสหวิทยา 0 1 1 2 5 1 1 5 7
96 บ้านหนองสนม 0 1 1 2 4 2 0 0 6
97 บ้านดงเหนือ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
98 บ้านกุดเรือ 0 1 1 2 2 2 0 1 4
99 บ้านขุนภูมิ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
100 บ้านนาดอกไม้ 0 1 0 1 7 3 1 3 11
101 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 1 0 1 4 4 2 2 10
102 บ้านดอนแดง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
103 บ้านห้วยแสง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
104 บ้านคอนศรีบะสะแบง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
105 บ้านซ่อมดู่ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
106 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านนาคอย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
108 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
109 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 0 0 2 2 5 3 3 2 11
110 บ้านโคกกสว่าง 0 0 2 2 4 2 0 0 6
111 ชุมชนบ้านโพนงาม 0 0 1 1 8 6 2 2 16
112 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 0 0 1 1 5 2 0 1 7
113 บ้านโพธิ์ชัย 0 0 1 1 4 3 1 0 8
114 บ้านดงอีด่อย 0 0 1 1 4 2 2 2 8
115 บ้านหินเหิบ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
116 บ้านดอนทอย 0 0 1 1 4 0 1 1 5
117 บ้านสุวรรณคีรี 0 0 1 1 3 3 0 3 6
118 บ้านท่าควาย 0 0 1 1 3 1 2 3 6
119 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
120 บ้านนาเมือง 0 0 1 1 2 3 2 3 7
121 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 0 0 1 1 2 2 0 1 4
122 บ้านโคกไม้ล้ม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านโนนแต้ 0 0 1 1 1 2 2 1 5
124 ประชานาดอกไม้ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
125 บ้านสันติสุขสระแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองฮาง 0 0 1 1 0 3 1 2 4
127 บ้านแสนสุขสามัคคี 0 0 1 1 0 2 0 3 2
128 บ้านจาร 0 0 1 1 0 1 1 1 2
129 บ้านโคกแสง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
130 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
131 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
132 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 0 0 0 0 5 2 0 3 7
133 บ้านนาฮี 0 0 0 0 5 1 0 2 6
134 บ้านน้ำจั้น 0 0 0 0 4 4 0 1 8
135 บ้านคึม 0 0 0 0 4 1 3 1 8
136 คำปลาฝานาทวี 0 0 0 0 3 6 2 4 11
137 บ้านท่าก้อน 0 0 0 0 3 4 0 2 7
138 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 3 3 0 1 6
139 บ้านวังเยี่ยม 0 0 0 0 3 1 1 3 5
140 บ้านสรศรี 0 0 0 0 3 1 0 1 4
141 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 0 0 0 0 3 0 3 3 6
142 แพดพิทยารัตน์ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
143 บ้านเม่นน้อย 0 0 0 0 3 0 1 1 4
144 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
145 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
146 บ้านวังหว้า 0 0 0 0 2 2 1 1 5
147 บ้านนาบัว 0 0 0 0 2 1 0 3 3
148 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
149 บ้านนาถ่อน 0 0 0 0 2 1 0 2 3
150 บ้านบะยาว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
151 บ้านแพงใหญ่ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
152 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
153 บ้านโนนไทย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านวังโพน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านลืมบอง 0 0 0 0 1 0 3 5 4
158 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 0 0 0 1 0 0 3 1
159 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านกุดจิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านวาน้อย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
164 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
165 บ้านนาหวาย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
166 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
167 บ้านโนนชนะสังคม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
170 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านคำยาง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
172 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
173 บ้านคูสะคาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 199 181 170 550 862 428 204 379 1,494