สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 40 10 0 5 50
2 บ้านวังบง 26 7 1 11 34
3 บ้านอากาศ 19 6 5 9 30
4 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 18 7 6 1 31
5 บ้านขัวก่าย 16 6 0 3 22
6 บ้านอินทร์แปลง 16 4 7 5 27
7 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 15 7 4 3 26
8 บ้านกุดเรือคำ 14 5 5 3 24
9 บ้านห้วยหิน 14 5 2 8 21
10 บ้านบะหว้า 13 10 1 7 24
11 บ้านคำลอดพื้น 13 7 0 3 20
12 บ้านเหล่าผักใส่ 13 5 3 3 21
13 บ้านหนองม่วง 13 3 6 4 22
14 ชุมชนบ้านกลางนาโน 12 6 2 5 20
15 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 11 7 5 4 23
16 บ้านดงสาร 11 6 5 3 22
17 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 11 3 2 7 16
18 บ้านแก้ง 11 1 1 3 13
19 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 11 1 0 2 12
20 บ้านห้วยหินลาด 10 7 3 7 20
21 บ้านยางคำ 10 4 3 4 17
22 บ้านดงหม้อทอง 10 4 2 7 16
23 บ้านหนองบัวสิม 10 4 2 7 16
24 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 10 3 4 4 17
25 บ้านท่าศรีไคล 10 2 1 9 13
26 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 10 1 1 6 12
27 บ้านดงเสียว 9 5 0 3 14
28 บ้านเพีย 9 4 1 1 14
29 บ้านดงยาง 9 1 1 8 11
30 บ้านพุทธรักษา 9 0 1 1 10
31 บ้านทุ่งโพธิ์ 8 8 5 4 21
32 ชุมชนบ้านโพนงาม 8 6 2 2 16
33 บ้านคำตากล้า 8 5 1 3 14
34 บ้านเซือม 8 5 0 5 13
35 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 8 4 2 4 14
36 บ้านหนองลาด 8 3 2 2 13
37 บ้านขาม 8 1 0 3 9
38 บ้านนายม 8 1 0 1 9
39 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 7 7 7 4 21
40 อนุบาลบ้านม่วง 7 7 2 5 16
41 บ้านดงบัง 7 5 0 1 12
42 บ้านนาดอกไม้ 7 3 1 3 11
43 บ้านดงห้วยเปลือย 7 2 1 5 10
44 บ้านหนองพอกน้อย 7 2 1 3 10
45 บ้านโคกกลาง 7 2 1 2 10
46 ชุมชนบ้านมาย 6 6 6 5 18
47 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 6 6 1 9 13
48 บ้านนาดูนนาดี 6 4 2 3 12
49 บ้านปลาหลาย 6 3 2 1 11
50 บ้านนาอวนน้อย 6 3 0 3 9
51 บ้านตาดโตน 6 1 1 2 8
52 นาจานกล้วยน้อย 6 1 1 2 8
53 บ้านสงเปือย 6 1 1 1 8
54 บ้านบะนกทา 5 4 1 2 10
55 บ้านวาใหญ่ 5 4 1 2 10
56 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 5 3 3 2 11
57 บ้านนาซอ 5 3 1 2 9
58 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 5 2 1 5 8
59 บ้านตาด 5 2 1 3 8
60 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 5 2 0 3 7
61 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 5 2 0 1 7
62 บ้านหนองตากวย 5 2 0 0 7
63 บ้านข้าวแป้ง 5 1 2 0 8
64 บ้านหว้านสหวิทยา 5 1 1 5 7
65 บ้านบะป่าคา 5 1 1 0 7
66 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 5 1 0 3 6
67 บ้านนาฮี 5 1 0 2 6
68 บ้านห้วยทราย 5 0 2 1 7
69 บ้านด่านสมบูรณ์ 5 0 0 1 5
70 บ้านโนนทับช้าง 4 7 2 0 13
71 บ้านโพนสวาง 4 5 2 2 11
72 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 4 5 0 5 9
73 บ้านศรีวิชัย 4 4 3 3 11
74 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 4 4 2 2 10
75 บ้านน้ำจั้น 4 4 0 1 8
76 บ้านถ้ำเต่า 4 3 2 4 9
77 บ้านท่างาม 4 3 1 6 8
78 บ้านโนนสวรรค์ 4 3 1 1 8
79 บ้านโพธิ์ชัย 4 3 1 0 8
80 บ้านดงอีด่อย 4 2 2 2 8
81 บ้านหนองแวง 4 2 0 2 6
82 บ้านวังเวิน 4 2 0 0 6
83 บ้านหนองสนม 4 2 0 0 6
84 บ้านโคกกสว่าง 4 2 0 0 6
85 บ้านคึม 4 1 3 1 8
86 บ้านดงเหนือ 4 1 0 0 5
87 บ้านหินเหิบ 4 1 0 0 5
88 ห้วยน้ำเที่ยง 4 0 2 1 6
89 บ้านดอนทอย 4 0 1 1 5
90 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 4 0 0 0 4
91 คำปลาฝานาทวี 3 6 2 4 11
92 บ้านหนองบัวแดง 3 6 0 0 9
93 บ้านท่าก้อน 3 4 0 2 7
94 บ้านน้ำบุ้น 3 4 0 0 7
95 บ้านนาจาร 3 3 2 3 8
96 บ้านนากะทาด 3 3 1 5 7
97 บ้านสุวรรณคีรี 3 3 0 3 6
98 บ้านวังม่วง 3 3 0 1 6
99 บ้านเสาวัด 3 2 3 2 8
100 เทศบาลคำตากล้า 3 2 0 3 5
101 บ้านเดื่อศรีคันไชย 3 2 0 1 5
102 บ้านดอนแดง 3 2 0 0 5
103 บ้านท่าควาย 3 1 2 3 6
104 บ้านวังเยี่ยม 3 1 1 3 5
105 บ้านสรศรี 3 1 0 1 4
106 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 3 0 3 3 6
107 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 3 0 1 1 4
108 แพดพิทยารัตน์ 3 0 1 1 4
109 บ้านเม่นน้อย 3 0 1 1 4
110 บ้านนาง่ามเล้า 3 0 1 0 4
111 บ้านหนองบ่อ 3 0 1 0 4
112 บ้านสามแยกพิทักษ์ 3 0 0 1 3
113 บ้านโนนแสบง 3 0 0 0 3
114 บ้านส้งเปือย 2 7 2 2 11
115 บ้านนาเมือง 2 3 2 3 7
116 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 2 3 0 0 5
117 บ้านกุดจาน 2 2 3 1 7
118 บ้านโพนแพง 2 2 2 1 6
119 บ้านห้วยแสง 2 2 1 1 5
120 บ้านวังหว้า 2 2 1 1 5
121 บ้านกุดเรือ 2 2 0 1 4
122 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 2 2 0 1 4
123 บ้านคอนศรีบะสะแบง 2 1 1 0 4
124 บ้านนาบัว 2 1 0 3 3
125 บ้านดอนแดงคำอ้อ 2 1 0 2 3
126 บ้านนาถ่อน 2 1 0 2 3
127 บ้านโคกก่องหนองแวง 2 1 0 1 3
128 บ้านขุนภูมิ 2 1 0 0 3
129 บ้านโนนแพง 2 0 2 0 4
130 บ้านซ่อมดู่ 2 0 2 0 4
131 บ้านหนองแสงคำ 2 0 1 1 3
132 บ้านก่อ 2 0 0 1 2
133 บ้านบะยาว 2 0 0 1 2
134 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 0 0 0 2
135 บ้านโคกไม้ล้ม 2 0 0 0 2
136 บ้านแพงใหญ่ 1 4 0 1 5
137 บ้านโนนแต้ 1 2 2 1 5
138 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1 2 0 1 3
139 บ้านหนองขุ่น 1 2 0 1 3
140 ประชานาดอกไม้ 1 2 0 0 3
141 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1 2 0 0 3
142 บ้านบ่อแดง 1 1 1 0 3
143 บ้านโนนไทย 1 1 1 0 3
144 บ้านนาคอย 1 1 0 1 2
145 บ้านโคกถาวร 1 1 0 0 2
146 บ้านจำปาดง 1 1 0 0 2
147 บ้านดอนคำ 1 1 0 0 2
148 บ้านวังโพน 1 1 0 0 2
149 บ้านลืมบอง 1 0 3 5 4
150 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 1 0 0 3 1
151 บ้านนาโพธิ์ 1 0 0 1 1
152 นาข่าวิทยา 1 0 0 1 1
153 บ้านสันติสุขสระแก้ว 1 0 0 0 1
154 บ้านกุดจิก 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองสามขา 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองฮาง 0 3 1 2 4
158 บ้านวาน้อย 0 3 1 0 4
159 บ้านดอนยานาง 0 2 2 0 4
160 บ้านแสนสุขสามัคคี 0 2 0 3 2
161 บ้านนาหวาย 0 2 0 2 2
162 บ้านนาแต้ 0 2 0 1 2
163 บ้านโนนชนะสังคม 0 2 0 0 2
164 บ้านจาร 0 1 1 1 2
165 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
166 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 1 0 3 1
167 บ้านโคกแสง 0 1 0 1 1
168 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 0 1 1
169 บ้านโนนอุดม 0 1 0 0 1
170 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 1 0 0 1
171 บ้านคำยาง 0 0 2 3 2
172 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 0 0 2 2 2
173 บ้านคูสะคาม 0 0 1 1 1
174 บ้านโพนก่อ 0 0 1 1 1
175 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 1 0
รวม 862 428 204 379 1,873