สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 42 10 0 5 52
2 บ้านวังบง 29 8 1 13 38
3 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 18 7 6 1 31
4 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 18 7 4 3 29
5 บ้านอากาศ 18 6 5 9 29
6 บ้านขัวก่าย 17 6 0 4 23
7 บ้านอินทร์แปลง 16 4 7 5 27
8 บ้านห้วยหิน 15 6 2 8 23
9 บ้านกุดเรือคำ 15 5 5 3 25
10 บ้านคำลอดพื้น 13 7 0 3 20
11 บ้านเหล่าผักใส่ 13 4 3 3 20
12 ชุมชนบ้านกลางนาโน 12 6 2 5 20
13 บ้านดงยาง 12 2 1 8 15
14 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 11 7 5 4 23
15 บ้านดงสาร 11 6 5 3 22
16 บ้านดงเสียว 11 5 1 3 17
17 บ้านยางคำ 11 4 3 4 18
18 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 11 4 2 6 17
19 บ้านหนองม่วง 11 3 5 4 19
20 บ้านแก้ง 11 1 1 3 13
21 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 11 1 0 2 12
22 บ้านบะหว้า 10 10 1 7 21
23 บ้านดงบัง 10 8 0 1 18
24 บ้านห้วยหินลาด 10 7 3 7 20
25 บ้านเซือม 10 5 0 5 15
26 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 10 4 4 5 18
27 บ้านดงหม้อทอง 10 4 2 7 16
28 บ้านหนองบัวสิม 10 4 2 7 16
29 บ้านท่าศรีไคล 10 2 1 9 13
30 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 10 1 1 6 12
31 นาจานกล้วยน้อย 10 1 1 2 12
32 บ้านทุ่งโพธิ์ 9 8 5 4 22
33 ชุมชนบ้านมาย 9 6 6 5 21
34 บ้านเพีย 9 4 1 1 14
35 ชุมชนบ้านโพนงาม 8 6 4 2 18
36 บ้านคำตากล้า 8 5 1 3 14
37 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 8 3 2 7 13
38 บ้านหนองลาด 8 3 2 2 13
39 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 8 3 0 3 11
40 บ้านดงห้วยเปลือย 8 2 1 5 11
41 บ้านวังเวิน 8 2 0 0 10
42 บ้านข้าวแป้ง 8 1 2 0 11
43 บ้านขาม 8 1 0 3 9
44 แพดพิทยารัตน์ 8 0 1 1 9
45 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 7 7 7 4 21
46 อนุบาลบ้านม่วง 7 7 2 5 16
47 บ้านถ้ำเต่า 7 5 3 4 15
48 บ้านแสนสุขสามัคคี 7 4 0 3 11
49 บ้านนาดอกไม้ 7 3 1 3 11
50 บ้านหนองพอกน้อย 7 2 1 3 10
51 บ้านโคกกลาง 7 2 1 2 10
52 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 7 1 0 3 8
53 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 6 6 1 9 13
54 บ้านบะนกทา 6 5 2 2 13
55 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 6 5 0 5 11
56 บ้านนาดูนนาดี 6 4 2 3 12
57 บ้านปลาหลาย 6 4 2 1 12
58 บ้านนาอวนน้อย 6 3 0 3 9
59 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 6 2 1 6 9
60 บ้านตาด 6 2 1 3 9
61 บ้านตาดโตน 6 2 1 2 9
62 บ้านดงเหนือ 6 2 0 1 8
63 บ้านนาฮี 6 1 1 2 8
64 บ้านพุทธรักษา 6 0 1 1 7
65 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 6 0 0 0 6
66 บ้านส้งเปือย 5 8 3 2 16
67 บ้านโนนทับช้าง 5 7 2 0 14
68 บ้านวาใหญ่ 5 5 1 2 11
69 บ้านน้ำบุ้น 5 4 0 0 9
70 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 5 3 3 2 11
71 บ้านนาซอ 5 3 1 2 9
72 บ้านหนองแวง 5 2 2 2 9
73 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 5 2 0 1 7
74 บ้านหนองตากวย 5 2 0 0 7
75 บ้านหว้านสหวิทยา 5 1 1 5 7
76 บ้านดอนทอย 5 1 1 1 7
77 บ้านบะป่าคา 5 1 1 0 7
78 บ้านหินเหิบ 5 1 0 0 6
79 บ้านห้วยทราย 5 0 2 1 7
80 บ้านโพนสวาง 4 5 2 2 11
81 บ้านแพงใหญ่ 4 5 0 1 9
82 บ้านศรีวิชัย 4 4 3 3 11
83 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 4 4 2 2 10
84 บ้านน้ำจั้น 4 4 0 1 8
85 บ้านท่างาม 4 3 1 6 8
86 บ้านโนนสวรรค์ 4 3 1 1 8
87 บ้านโพธิ์ชัย 4 3 1 1 8
88 บ้านดงอีด่อย 4 2 2 3 8
89 บ้านคอนศรีบะสะแบง 4 2 1 0 7
90 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 4 2 0 1 6
91 บ้านดอนแดง 4 2 0 0 6
92 บ้านหนองสนม 4 2 0 0 6
93 บ้านโคกกสว่าง 4 2 0 0 6
94 บ้านคึม 4 1 3 1 8
95 บ้านสงเปือย 4 1 1 1 6
96 ห้วยน้ำเที่ยง 4 0 2 1 6
97 บ้านก่อ 4 0 0 1 4
98 คำปลาฝานาทวี 3 6 3 4 12
99 บ้านหนองบัวแดง 3 6 0 0 9
100 บ้านนากะทาด 3 4 1 6 8
101 บ้านสุวรรณคีรี 3 4 0 3 7
102 บ้านเสาวัด 3 3 4 2 10
103 บ้านนาจาร 3 3 2 3 8
104 บ้านท่าก้อน 3 3 0 2 6
105 บ้านวังม่วง 3 3 0 1 6
106 บ้านกุดจาน 3 2 3 1 8
107 บ้านท่าควาย 3 2 2 3 7
108 เทศบาลคำตากล้า 3 2 0 3 5
109 บ้านเดื่อศรีคันไชย 3 2 0 1 5
110 บ้านวังเยี่ยม 3 1 1 3 5
111 บ้านนาง่ามเล้า 3 1 1 0 5
112 บ้านนาถ่อน 3 1 0 2 4
113 บ้านสรศรี 3 1 0 2 4
114 บ้านนายม 3 1 0 1 4
115 บ้านสันติสุขสระแก้ว 3 1 0 0 4
116 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 3 0 1 1 4
117 บ้านหนองบ่อ 3 0 1 0 4
118 บ้านสามแยกพิทักษ์ 3 0 0 1 3
119 บ้านนาเมือง 2 3 2 3 7
120 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 2 3 0 0 5
121 บ้านโพนแพง 2 2 2 1 6
122 บ้านห้วยแสง 2 2 1 1 5
123 บ้านวังหว้า 2 2 1 1 5
124 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 2 2 0 2 4
125 บ้านกุดเรือ 2 2 0 1 4
126 บ้านนาบัว 2 1 0 3 3
127 บ้านดอนแดงคำอ้อ 2 1 0 2 3
128 บ้านโคกก่องหนองแวง 2 1 0 1 3
129 บ้านขุนภูมิ 2 1 0 0 3
130 บ้านโนนแพง 2 0 2 0 4
131 บ้านซ่อมดู่ 2 0 2 0 4
132 บ้านหนองแสงคำ 2 0 1 1 3
133 บ้านบะยาว 2 0 0 1 2
134 บ้านหนองสามขา 2 0 0 0 2
135 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 0 0 0 2
136 บ้านโคกไม้ล้ม 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองฮาง 1 4 2 4 7
138 บ้านโนนแต้ 1 2 2 1 5
139 บ้านหนองขุ่น 1 2 0 1 3
140 ประชานาดอกไม้ 1 2 0 0 3
141 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1 2 0 0 3
142 บ้านบ่อแดง 1 1 1 0 3
143 บ้านโนนไทย 1 1 1 0 3
144 บ้านนาคอย 1 1 0 1 2
145 บ้านโคกถาวร 1 1 0 0 2
146 บ้านจำปาดง 1 1 0 0 2
147 บ้านดอนคำ 1 1 0 0 2
148 บ้านวังโพน 1 1 0 0 2
149 บ้านลืมบอง 1 0 3 5 4
150 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 1 0 3 3 4
151 บ้านเม่นน้อย 1 0 1 1 2
152 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 1 0 0 3 1
153 บ้านนาโพธิ์ 1 0 0 1 1
154 นาข่าวิทยา 1 0 0 1 1
155 บ้านกุดจิก 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
157 บ้านโนนแสบง 1 0 0 0 1
158 บ้านวาน้อย 0 4 1 1 5
159 บ้านนาแต้ 0 3 1 1 4
160 บ้านดอนยานาง 0 2 2 0 4
161 บ้านนาหวาย 0 2 0 2 2
162 บ้านโนนชนะสังคม 0 2 0 0 2
163 บ้านจาร 0 1 1 1 2
164 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
165 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 1 0 3 1
166 บ้านโคกแสง 0 1 0 1 1
167 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 0 1 1
168 บ้านโนนอุดม 0 1 0 0 1
169 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 1 0 0 1
170 บ้านคำยาง 0 0 2 3 2
171 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 0 0 2 2 2
172 บ้านโพนก่อ 0 0 1 1 1
173 บ้านคูสะคาม 0 0 1 1 1
174 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 1 0
175 บ้านด่านสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
รวม 929 456 216 395 1,996